Üyesi Olduğumuz Birlikler

11 Şubat 2016 Perşembe | Samsun | |

Türkiye Belediyeler Birliği
1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş ve belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek çatısı altında korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini 57 yıl dernek statüsünde sürdürmüştür.
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 26.05.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi ve 11.6.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve bu Kanuna göre hazırlanan Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün İçişleri Bakanlığınca 28.09.2005 tarihinde onaylanmasıyla Türkiye Belediyeler Birliği, ulusal ve uluslar arası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare birliği özelliğine kavuşmuştur.
Samsun Belediyeler Birliği
Samsun Belediyeler Birliği’nin amacı; Samsun Belediyeler Birliği Tüzüğünün 5. maddesinde belirtildiği gibi, öncelikle mahalli idarelerin seçilmiş ve atanmış personellerine mevzuat açısından eğitim vermek, proje ve teknik destek sağlamak, Belediyelerin menfaatlerinin korunması ve gelişmesine yardımcı olmak, özellikle üye Belediyeler arasındaki dayanışma ve işbirliği anlayışını geliştirmek ve ortak projeler üretilmesine öncülük etmek, alternatif hizmetler yapılması konusunda araştırmalar yapmak, yönlendirmelerde bulunmak, sağlıklı şehirleşme ve hizmet üretme noktasında Devlet politikalarının Belediyelere ulaştırılmasını sağlamaktır.
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) sürdürülebilir Kalkınma Amacıyla Amasya Valiliği’nin girişimleriyle 1996 yılında çalışmalarına başlanan, Türkiye’ye model yapılanma olan, Türkiye’nin kalkınmışlık çizgisinin altında kalan Yeşilırmak Havzası’nın topyekûn planlı bir kalkınma çizgisine ulaştırılması hedeflenerek hazırlanmış, ilk yerel-bölgesel kalkınma modeli ve ülkemizde havza bazında kurulan ilk Hizmet Birliğidir.
Birliğin amacı jeotermal turizmi geliştirmek amacıyla jeotermal kaynakların bulunmasını, mevcut kaynakların en uygun kullanımını, jeotermalle ilgili hizmetlerin sürekliliğini ve termal suyun yönetimini sağlamaktır.
Kızılırmak Deltası’nda sosyo-ekonomik denge, ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan tüzük 01/06/2015 tarih ve 29373 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve “Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği-SAMKUŞ” kurulmuştur.
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye’de kültürel miras bilinci ve korumacılığın geçmişi 70’li yıllara uzanır. Uzun yıllar aydınlar, akademisyenler ve gönüllü uzmanların özverili çabalarıyla küçük adımlarla gelişen tarihsel çevreyi koruma ve yaşatma çabası, 90’lı yıllardan sonra STK’ların girişimleriyle bir ölçüde ivme kazanmış, bir birikim sağlanmıştır.
2000 yılına girerken Avrupa Konseyi’nin başlattığı “Avrupa Bir Ortak Miras” kampanyasının projelerinden biri “tarihi kentler arasında kültürel miras alanında işbirliğinin geliştirilmesini öngören bir birliğin kurulması” olmuştur. İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, ÇEKÜL Vakfı ve Mimarlar Odası’nın katkılarıyla tamamlanan kuruluş aşamasında Dışişleri, Orman ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği de TKB’nin yanında yer almıştır. 22 Temmuz 2000’de Bursa’da, 52 tarihi kent belediyesi tarafından kabul edilen birlik tüzüğü ve yayınlanan “Kuruluş Bildirgesi”yle kurulan Tarihi Kentler Birliği, 2001 yılında da Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nin 12. üyesi oldu.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği
Türk Dünyası arasında mevcut olan ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate alarak, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak amacıyla;
  • Tarihi ve kültürel mirası korumak,
  • Ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek,
  • Kent ve kent yönetimlerinin sorunlarını ve çözüm yollarını belirlemek, ortak çözümler aramak ve uygulama çalışmaları yapmak,
  • Kent yönetimi ve kent kültürü konusunda yeni modelleri araştırmak ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, yaptırmak ve yapılan çalışmaları desteklemektir.
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği
Dünyadaki 6 Dünya Sağlık Örgütü Bölge Ofisinde yürütülen ve Avrupa’da 31 ülkede 100’ün üzerinde kentte devam eden ve gelişen küresel “Sağlıklı Kentler” hareketinin Türkiye’de gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi için formal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve bu gereklilikten hareketle bu konuya önem veren kentler bir araya gelerek “Sağlıklı Kentler Birliği”ni kurmuşlardır.
Sağlıklı Kentler Birliği “Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Sürdürülebilir Kentler Yaratmak” çok gerekli bir düzenlemedir.
Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurulması 22.12.2004 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak İçişleri Bakanlığı tarafından Birlik Tüzüğü onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.
Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği - Samtab
Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4 ncü maddesine göre Bakanlar Kurulunun 26.11.2012 tarihli kararının 22.12.2012 tarih ve 28505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla tüzel kişilik kazanmıştır.
Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği’ nin görevi; Hükümetimizin 2023 Vizyonu çerçevesinde hazırlanan Samsun Turizm Master Planı kapsamında turizmle ilgili çalışmaları yürütmek, Turizm Merkezi ilan edilen; Havza 25 Mayıs Termal Turizm Merkezi, Havza Kaplıcalar Bölgesi İmaret Mahallesi Turizm Merkezi, Ladik Akdağ Turizm Merkezi, Ayvacık Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Bafra İlçesi Kolay Beldesi Turizm Merkezi, Vezirköprü Turizm Merkezi, 19 Mayıs İlçesi Turizm Merkezleri ve bölgelerinin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamaktır. Ayrıca Turizm Merkezi ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin cazibesini arttırmak amacıyla ilde bulunan kültür ve turizm değerlerinin korunması, işlevselleştirilmesi ve turizmin hizmetine sunulması için yapım, proje yapmak ve geliştirmek, bakım, onarım, düzenleme, yanı sıra bunlara ilişkin tanıtım, baskı vb. çalışmalar yapmaktır.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım