İl Yenilik Platformları Projeleri

7 Nisan 2011 Perşembe | Projeler / Uluslararası Projeler | |

( Devam Ediyor ) İl Yenilik Platformları Projelerinin amacı, illerimizin sahip olduğu ve onlara dünya çapında rekabet gücü sağlayabilecek değer ve birikimleri, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve/veya yenilik (inovasyon) ekseninde ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmek üzere yerel paydaşların bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütmelerini sağlayan sürekli ve dinamik bir işbirliği zemini oluşturmaktır.

TÜBİTAK tarafından yayınlanan "İl Yenilik Platformları Projeleri Teklif Çağırısı" aşağıda sunulmaktadır;

PROGRAMIN AMACI
İl Yenilik Platformları Projelerinin amacı, illerimizin sahip olduğu ve onlara dünya çapında rekabet gücü sağlayabilecek değer ve birikimleri, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve/veya yenilik (inovasyon) ekseninde ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmek üzere yerel paydaşların bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütmelerini sağlayan sürekli ve dinamik bir işbirliği zemini oluşturmaktır.

TÜBİTAK, bu amacın gerçekleşmesini sağlamak üzere, il bazında ilgili paydaşların bir araya gelerek karşılıklı etkileşim ve işbirliği içinde oluşturacakları İl Yenilik Platformu Projelerini 1301 kodlu İŞBAP programı kapsamında desteklemektedir. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle oluşturulacak olan İl Yenilik Platformları, tabandan yukarı bir yaklaşımla ilde Ar-Ge ve yenilik ile ilgili bütün tarafların temsilini ve aktif katılımını sağlayan bir işbirliği ağını ifade etmektedir. Tarafların (paydaşların) bu platformda bir araya gelerek öncelikle İl Yenilik Stratejisi ve Eylem Planını oluşturmaları, daha sonra bu planı işbirliği, aktif katılım ve eşgüdümle hayata geçirmeleri hedeflenmektedir.

İl Yenilik Platformlarının illerimize aşağıdaki katkı ve kazanımları sağlaması beklenmektedir:
 • İlde yenilik ile ilgili konularda farkındalığın artırılarak ilgili tüm taraflara/paydaşlara kazandırılması ve bir yenilik kültürünün oluşturulması,
 • İlin mevcut kaynaklarını bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla faydaya dönüştürebilmesi ve yenilik ihtiyaçları doğrultusunda yerel kaynaklar yaratılabilmesi,
 • İldeki tüm paydaşların, bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında çeşitli kamu kurumları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar (AB, Dünya Bankası vb.) tarafından verilen fonlardan daha etkin yararlanmasının sağlanması,
 • İlin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli eğitim faaliyetlerinin oluşturulmasının ve uygulanmasının desteklenmesi,
 • Bilimsel bilginin ildeki paydaşlar arasında paylaşımını, yayılımını etkin hale getirecek mekanizmaların geliştirilmesi ve bu bilginin il bazında teknoloji ve yeniliğe transferi için gerekli yönlendirmelerin ve somut eylemlerin yapılması,
 • İlde yenilik konusunda kurumlararası işbirliği ve iletişimin güçlendirilerek etkin, verimli hale getirilmesi ve başarılı uygulamaların yaygınlaşmasının sağlanması.
 • Platformun üyeleri, ilin sahip olduğu ve ona ulusal ve uluslararası rekabet gücü sağlayacak ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihi değerleri ve birikimleri yenilik ve/veya Ar-Ge yoluyla ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmeyi gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelerek kalıcı olması hedeflenen bir işbirliği zemini oluştururlar. Proje sürecinde oluşturulması istenen İl Yenilik Stratejisi ve Eylem Planında yer alabilecek örnek bazı konular aşağıda verilmektedir.
 • İlde bulunan bir madenin ya da bir bitki türünün yeni kullanım alanlarının araştırılması ve ekonomiye kazandırılması.
 • İldeki geleneksel el sanatlarının tasarım yenilikleri yoluyla modern yaşamda kullanılabilecek ürünlere dönüştürülmesi.
 • İldeki tarihi mirasın keşfi, tarihi dokunun korunarak pazarlama yeniliği yoluyla iç ve dış turizme açılması.
 • Mevcut bir sanayi dalında tasarım, temiz üretim vb. yenilikler yoluyla dünya çapında fark yaratılması.
 • İle özgü yemeklerin seri/standart üretilebilirliğinin araştırılması ve dünya çapında bilinen bir marka haline getirilmesi
 • İlde uygulanan geleneksel teknolojilerin bilim ve teknolojideki gelişmelerin sağladığı yenilik imkânları ile çeşitlendirilmesi ve güncellenmesi,
KATILIMCI KURULUŞLAR

Kimler İl Yenilik Platformu Üyeleri/Paydaşları Olabilir?
Valilik, İl Özel İdaresi, Belediyeler, Üniversiteler, Kalkınma Ajansları, Araştırma Enstitüleri, Sanayi/Ticaret Odaları, KOBİ'ler, Şirketler, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları vb. kurum kuruluşlar ve organizasyonlar projelerde yer alabilir. Ancak, il özel idaresi, ilde kurulu en az bir üniversite, ilin bulunduğu bölgedeki kalkınma ajansı ve sanayi/sanayi ve ticaret odasının projede yer alması gerekmektedir. (Örnek yönetim düzeni)

İl Yenilik Platformu Yürütme Kurulu
Yürütme Kurulu, platformu oluşturan üyelerin/paydaşların temsilcilerinden oluşan en az 4 en fazla 10 kişiden oluşur. Yürütme Kuruluna vali/vali yardımcısı, ilde kurulu olan en az bir üniversitenin rektör/rektör yardımcısı, sanayi odası/sanayi ve ticaret odasının başkanı/başkan yardımcısı ve ilin bağlı olduğu kalkınma ajansı genel sekreterinin katılımı zorunludur (Örnek yönetim düzeni).

Yürütme Kurulunun Görevleri:
 • Platformun amaçlarını, yapılacak ana işleri ve yaklaşımı belirlemek,
 • Platforma kurumsal destek sağlamak,
 • Platform faaliyetlerini izlemek ve yön vermek,
 • Platformu tanıtmak ve çıktılarını yaygınlaştırmak,
 • Platformun sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Projenin proje destekleme sözleşmesine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR?
Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların; Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip olmaları gerekmektedir (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır). Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

KİMLER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ OLAMAZ?
Vali, vali yardımcısı, belediye başkanı ve yardımcısı, rektör, rektör yardımcısı, sanayi odası/sanayi ve ticaret odası başkanı ve yardımcısı, il özel idaresi genel sekreteri ve yardımcısı, dekan, kalkınma ajansı genel sekreteri, enstitü (araştırma enstitüleri hariç) veya yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü, başhekim, TÜBİTAK'ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri, başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz, ancak en fazla iki projede araştırmacı olabilirler.

BAŞVURU DÖNEMİ :2011 yılı için 1. çağrı son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2011

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı'na kargo veya posta yolu başvuru yapılabilir.

DESTEK SÜRESİ: Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

DESTEK MİKTARI:Destek üst limiti yıllık 250.000 TL'dir.

DESTEK KAPSAMI
Toplantı organizasyon, seyahat ve konaklama giderleri, büro, makine - teçhizat, personel ücretleri, burslar, sarf malzemeleri, bilgi yayma ile ilgili giderler, web sayfaları, veri bankaları ve sanal laboratuarlar kurmak için gerekli harcamalar (donanım, yazılım ve diğer), fikri ve sınaî hizmetler ile danışmanlık ücretleri destek kapsamındadır.

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRME ŞEKLİ
Proje önerileri aşağıdaki internet adresinde yer alan süreçler çerçevesinde yapılır. (İlgili Esaslar)

DEĞERLENDİRME SÜRESİ: Proje önerilerinin değerlendirme süresi yaklaşık 4 aydır.

PROJENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ Proje, proje sözleşmesi TÜBİTAK Başkanlığı tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Ancak, proje sözleşmesinin taraflarca imzasını takiben, il genel meclisi, üniversite, kalkınma ajansı yönetim kurulu, sanayi/sanayi ve ticaret odası meclisinin her birinin ilk toplantısında onaylanmaz ise, imzalandığı tarihten itibaren geçersiz olacaktır.

İletişim Bilgileri:
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı
Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere-ANKARA
Tel: 0-312-4685300-1527/4622/3320
Faks: 0-312-426 92 07

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım