09.12.13.12.2016 Tarihli Komisyon Raporları

13 Aralık 2016 Salı | Kurumsal / Komisyon Kararları | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına ait 09.12.13.12.2016 tarihli Komisyon Raporları aşağıya çıkarılmıştır.

KOMİSYON RAPORLARI

 1. (K.NO:512) Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 15.11.2016 tarih ve 668 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı adına “ Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi Fizibilite Raporu ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Daire Başkanlığı’nı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Daire Başkanı Serkan ÇAM’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Tarım ve Hayvancılık, Hukuk Komisyonları raporu.
 2. (K.NO:513) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 01.12.2016 tarih ve 1279 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin 5216 sayılı Kanununun 21 inci maddesi gereğince yeniden oluşturulan teşkilat şeması ilişikte sunulmuştur.
  Yeni oluşturulan teşkilat şemasında Trafik İşleri Dairesi Başkanlığı ve buna bağlı olarak Trafik Şube Müdürlüğü  kurulmasını uygun gören, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Hukuk Komisyonları raporu.
 3. (K.NO:514) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 01.12.2016 tarih ve 1280 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri  Norm  Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesine göre  hazırlanmış bulunan  kadro ihdas ve iptal cetvellerini uygun gören, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Hukuk Komisyonları raporu.
 4. (K.NO:515) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 4081 sayılı; 2016 Mali Yılı Bütçemizde yapılan tetkik sonucu; aşağıdaki listede belirtilen harcama birimlerinde 2016 mali yılı sonuna kadar kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, ödenek ihtiyacı olduğu anlaşılan birime aktarılması;

 

KURUMSAL SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

HARCAMA BİRİMİ ADI

AZALTILAN TUTAR

ARTIRILAN TUTAR

IV

I

01

 

GENEL SEKRETERLİK

245.000,00

 

05

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

442.000,00

 

10

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

890.000,00

 

12

 

DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

149.000,00

 

18

 

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

512.000,00

 

21

 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

35.500,00

 

23

 

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

300.000,00

 

24

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

577.500,00

 

25

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

28.000,00

 

33

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞ

2.688.500,00

 

35

 

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9.907.000,00

 

41

 

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5.800.000,00

 

43

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1.885.000,00

 

45

 

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

208.000,00

 

46

 

KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

212.000,00

 

50

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2.924.000,00

 

54

 

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5.770.000,00

 

55

 

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

476.500,00

 

39

04

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

29.850.000,00

39

07

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – Sağlık Hizmetleri

1.500.000,00

 

39

09

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – Eğitim Hizmetleri

1.500.000,00

 

39

08

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – Park ve Bahçeler

 

6.200.000,00

 

 

GENEL TOPLAM

36.050.000,00

36.050.000,00

Bu nedenle, toplam ¨ 36.050.000,00 ödeneğin, 2016 mali yılında ödenek ihtiyacı olan yukarıda belirtilen birimlere aktarılmasını uygun gören  Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.

 1. (K.NO:516) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29.11.2016 tarih ve 4118 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi mevcut hafif raylı sistem kent içi toplu taşıma güzergahı Ondokuz Mayıs Üniversite İstasyonu’ndan Üniversite Kampüs İçi Yaşam Merkezi’ne kadar uzatılacak olup, bu güzergahta kullanılmak üzere 11 Adet Hafif Raylı Sistem Aracı (Tramvay) alınması işlerinde kullanılmak üzere, İller Bankası A. Ş.’den 75.000.000,00 TL (yetmişbeşmilyontürklirası) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yeralan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.
 2. (K.NO:517) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.11.2016 tarih ve 2112 sayılı; İlkadım Belediyesi 25.11.2016 tarih ve 20565815/918 sayılı yazısı ile; Geçmişten günümüze kadim şehir Samsun’umuzun tarihi, sosyal yaşamı, kültürel yapısı, yerel yönetimler, ticari faaliyetler vb. şehrimizle ilgili akademik ve bilimsel çalışmalarda kullanılabilecek yaklaşık 50.000 orijinal eserin gün yüzüne çıkartılacağı, gençlerimizin sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan istifade edebileceği bir mekana ihtiyaç duyulduğu belirtilip, İlimiz, İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesinde bulunan tapunun 472 ada 1 parsel numarasında kayıtlı 295,00 m² yüzölçümlü, kargir ev nitelikli taşınmazımızın “Gençlik Merkezi ve Kent Belleği” olarak kullanılmak üzere tahsisini talep etmektedir.
  Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz İlkadım İlçesi, Selahiye Mahallesi, 472 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazımızın, 10 yıl müddetle ve bedelsiz olarak İlkadım Belediyesi’ne “Gençlik Merkezi ve Kent Belleği” olarak tahsisini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.
  1.(K.NO:518)
  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 2128 sayılı; Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, aşağıdaki çizelgede tapu bilgileri belirtilen taşınmazların Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelere kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışları düşünülmektedir.
  Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, aşağıdaki çizelgede tapu bilgileri belirtilen taşınmazların; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi uyarınca satışını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.

S.No.

İlçe

Mahallesi

Ada

No

Parsel No

Alanı (m²)

Niteliği

1

İlkadım

Derebahçe

2828

9

658,73 m²

Arsa

2

İlkadım

İlyasköy

995

9

126,77 m²

Kargir Ev ve Arsası

3

İlkadım

Derebahçe

3458

10

132,85 m²

Arsa

4

İlkadım

Kılıçdede

1365

3

126,00 m²

Arsa

5

İlkadım

Kılıçdede

1365

9

126,00 m²

Arsa


 1. (K.NO:519) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 2129 sayılı; Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Belediyemize gönderilen 15.11.2016 tarihli yazıda, Vakfın; geleneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, saygı, paylaşım ve hassasiyet ilkelerini benimsemiş, öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü, başarılı ve sorumluluk sahibi bir gençlik için çalıştığını, Samsun İl merkezinde gençlere yönelik sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek amacıyla, gençlerin eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerini icra edebileceği, kurslarda kazandıkları becerileri sergileyebilecekleri bir yere ihtiyaç duyduklarını bildirerek, Belediyemiz ile Vakıfları arasında gerçekleştirilecek ortak hizmet projesi kapsamında Türkiye Gençlik Vakfı Samsun İl Temsilciliği adına yer tahsis edilmesini talep etmektedirler.
  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 7. maddesinin (v) fıkrasında; “… gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken …. sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.” hükmü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun diğer kuruluşlar ile ilişkileri düzenleyen 75. maddesinin (c) fıkrasında; “… Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.…” hükmü bulunmaktadır.
  Türkiye Gençlik Vakfı ile Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirilmesi, bu kapsamda mülkiyeti Belediyemize ait olup, İlkadım İlçesi, Selahiye Mahallesi, Halim Kadı Sokak No:3 adresinde bulunan ve tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Selahiye Mahallesi, 472 ada 9 no.lu parselde kayıtlı, Samsun Evlerinden B blok olarak adlandırılan evin, 10 yıl müddetle ve bedelsiz olarak, Türkiye Gençlik Vakfı kullanımına bırakılması ve bu amaçla hazırlanan yazımız ekindeki Ortak Hizmet Projesi Protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediyesi Başkanına yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 2. (K.NO:520) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 2131 sayılı; Belediyemizin İl genelindeki bazı taşınmazlarda hissesi bulunmakta olup, bahse konu taşınmazlardaki diğer hissedarlar, muhtelif zamanlarda Belediyemize müracaat ederek, Belediyemiz hissesini satın almak istemektedirler.
  Bahse konu hisselerin satışı; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesinin 3. paragrafında belirtilen; “Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir.” hükmü uyarınca Encümen Kararıyla yapılmaktadır. Bu madde hükmü uyarınca Belediyemiz hissesinin satışı sadece taşınmazın diğer hissedarına/hissedarlarına yapılabildiğinden, satış işleminde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmamaktadır.
  5393 sayılı Belediye Kanunu’nda Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18/e maddesinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” hükmü bulunmaktadır. Aynı Kanun’da Encümenin Görev ve Yetkileri başlıklı 34/g maddesinde; “Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” hükmü bulunmaktadır.
  Hissedarı olduğumuz taşınmazlarda, mülkiyetin tamamının Belediyemize ait olmaması, bu hisselerin satışının sadece diğer hissedar/hissedarlara yapılabilmesi, bu satışların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaması gibi nedenlerden dolayı, Encümenin hisse satışlarını herhangi bir Meclis kararına bağlı kalmaksızın doğrudan gerçekleştirmesi, Meclise ait bir yetkinin Meclis Kararı ile devredilmeksizin Encümen tarafından kullanıldığı yönünde tereddütlere sebep olmaktadır.
  Bu nedenle; Belediyemiz görev alanındaki taşınmazlarda bulunan Belediyemiz hisselerini, taşınmazın diğer hissedarına/hissedarlarına, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca satmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili “İlke Kararı” alınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.

10.  (K.NO:521) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5410 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17d paftası ve uygulama imar planı F36b.17d.1b paftasının bulunduğu alanda, resmi kurum (Adli Tıp Grup Başkanlığı) ve belediye hizmet alanı kullanımlarının korunacak ağaçlandırılacak alan kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 gün ve 18/429 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Defterdarlık Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 23.11.2016 gün ve 14987 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur.
Büyükşehir Belediyesi 6360 sayılı Yasa kapsamında 7.c maddesine göre bu uygulamanın, plan yapma yetkisi olduğundan ve Cumhuriyet Başsavcılığının 10.10.2016 tarih ve 2016/364 sayılı kararı ile olumlu görüş belirttiğinden, söz konusu plan değişikliği içerisinde Belediye hizmet alanı kullanımı ile ilgili bir değişikliğin olmaması, hazinenin parsellerinin kullanımında işlev değişikliği ile zarara neden olacak bir düzenleme olmaması, ağaçların korunmasına yönelik rapor da dikkate alınarak plan değişikliği yapıldığından söz konusu itiraz reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu.

11. (K.NO:522) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5411 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, F36d1 paftasının bulunduğu alanda, sanayi ve depolama alanı oluşturulmasına ilişkin ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 gün ve 18/425 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50000 ölçekli çevre düzeni planına Samsun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 17.11.2016 gün ve E.17322 sayılı yazısı ekindeki 10.11.2016 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu plan değişikliği arazinin konumu dikkate alınarak işlevlendirildiğinden itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu.

12. (K.NO:523) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5442 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesi, nazım imar planı F36b.21b paftası ve uygulama imar planı  F36b.21b.2d paftası,  6523 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda,  belediye hizmet alanı kullanımının sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-266) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-162) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 28.11.2016 gün ve 36173590-3929 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

13. (K.NO:524) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5412 sayılı;  Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Üniversitesi Kampüsünün bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-267) 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve (PİN:580-104) 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği hazırlanmıştır Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

14.  (K.NO:525) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5413 sayılı;  Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Çeşme Mahallesi, uygulama imar planı E35d.12c.3c paftası, 164 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 18.11.2016 gün ve 2603 sayılı yazısı doğrultusunda, kültürel tesis alanı kullanımının plana işlenmesine ilişkin (PİN:6460-7)  koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

15.  (K.NO:526) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5415 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye sınırlarında, plan notlarının bulunduğu F36b.16b paftasında “imar uygulaması tamamlanmış ve özel mülkiyetin tasarrufundaki, park, çocuk bahçesi, spor alanı gibi kullanım alanlarında sökülüp takılabilir malzemeden olmak, E:0.03’ü, h:3.50 m’yi ve toplamda 100m2’yi aşmamak koşuluyla belediyesince mahsur görülmeyen ve o yerin karakterini muhafaza etmek şartı ile özel çay bahçesi, pazar yerlerinde ise aynı koşullarda özel satış, üniteleri yapılabilir. Ayrıca bu alanlarda özel yer altı otoparkı da düzenlenebilir.” ilişkin (PİN:1077-265) 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  hazırlanmıştır.
Sözkonusu plan notunun eklenmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

16.  (K.NO:527) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5416 sayılı;  Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16c.1d ve F36b.16c.4a paftalarının bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:580-105) 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

17.  (K.NO:528) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5417 sayılı;  Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Aşağıçinik Mahallesi, nazım imar planı F36c.10b  paftası, uygulama imar planı F36c.10b.4c paftasının bulunduğu alanda, SASKİ Genel Müdürlüğü’nün 09.11.2016 gün ve 41778382/1573-10284 sayılı yazısı doğrultusunda, HES tesisinin plana işlenmesine ilişkin (PİN:1077-270) 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve (PİN:905-55) 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

18.  (K.NO:529) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5418 sayılı;  Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Budakdere Mahallesi, nazım imar planı G35a.15b paftası, 52 nolu parselin bulunduğu alanda, rüzgar enerji üretim santrali oluşturulmasına ilişkin (PİN:6588-15) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  için 14.07.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

19.  (K.NO:530) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5419 sayılı;  İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çelikalan Mahallesi, nazım imar planı F36d.09b paftası, 243 ada 2 nolu parsel ile 242 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, güneş enerji üretim santrali oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-269) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  için 31.10.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

20.  (K.NO:531) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5420 sayılı;  Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Ahmetbey Köyü, nazım imar planı F37c.10b pafta, 106 ada 85 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:4897-21) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 01.02.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

21.  (K.NO:532) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5421 sayılı;  Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Ahmetbey Köyü, nazım imar planı F37c.10b pafta, 106 ada 85 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:4897-21) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 01.02.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

22.  (K.NO:533) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5422 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında,  Yeni Mahallesi, uygulama imar planı G35a.04a.4b paftası, 1 ada 31 nolu parselin bulunduğu alanda, Havza Belediye Meclisinin 07.11.2016 gün ve (PİN:8479-16) 51 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2016 tarih ve 14/336 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park, yol ve küçük sanatlar kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Havza Belediye Başkanlığının 17.11.2016 gün ve 82302225-045.03/E.4394 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.

23.  (K.NO:534) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5423 sayılı;  Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.1d  paftası, 192 ada 11 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.11.2016 gün ve (PİN:905-53) 24/232 sayılı kararıyla; imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla imar parselinden bedelsiz yola terkin sağlanmasına ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 17.11.2016 gün ve 33477558-301.05-E.181-6863 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.

24.  (K.NO:535) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5424 sayılı;  Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04b.4a ve F36c.04a.3b  paftaları,  585 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.11.2016 gün ve (PİN:905-54) 24/231 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 18/426 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; revizyon planı sırasında sehven yapılan sosyal kültürel tesis alanı kullanımının Taks:0.70 3 kat yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 17.11.2016 gün ve 33477558-301.05-E.181-6863 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

25.  (K.NO:536) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5425 sayılı;  Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Tanbaşı Mahallesi, uygulama imar planı F36d.07b.4a ve F36d.07b.1d  paftaları, 114 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 04.11.2016 gün ve (PİN:23025) 11/73 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 16/389 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; güneş enerji üretim santrali oluşturulmasına ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kavak Belediye Başkanlığının 21.11.2016 gün ve 29388358.750.99.11/2082 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                                      Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

26.  (K.NO:537) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5426 sayılı;  Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Çalbaşı Mahallesi, uygulama imar planı F36d.12b.3a ve F36d.12b.3b  paftaları, 110 ada 50 nolu parselin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 04.11.2016 gün ve (PİN:23028) 11/72 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 16/390 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; güneş enerji üretim santrali oluşturulmasına ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kavak Belediye Başkanlığının 21.11.2016 gün ve 29388358.750.99.11/2081 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                                      Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

27.  (K.NO:538) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5427 sayılı;  Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Soğuksu Mahallesi, uygulama imar planı F36d.16b.3d  paftası, 582 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 04.11.2016 gün ve (PİN:23028) 11/75 sayılı kararıyla; plan değişikliği ile sehven blok nizam 4 kat yapılaşma koşulu getirilen konut adasında ticaret ve blok nizam 6 kat yapılaşma koşullu eski plan haklarına dönülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 21.11.2016 gün ve 29388358.750.99.11/2083 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

28.  (K.NO:539) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5428 sayılı;  Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Mehmetpaşa Mahallesi, uygulama imar planı F36d.16b.3d  paftası, 35, 37 ve 40 nolu adaların bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 07.09.2016 gün ve (PİN:22156) 8/65 sayılı kararıyla; imar planı ile kadastro arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla ada kenarlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 07.10.2016 gün ve 29388358.750.99.11/1698 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, plan değişikliği yapılan alan imar uygulaması görmediğinden kadastro sınırına göre düzenleme yapılmasına gerek olmadığından eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

29.  (K.NO:540) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5429 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Eyüpsultan Mahallesi, uygulama imar planı F37d.23c.4d paftası, 112 ada 11 ve 62 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Ayvacık Belediye Meclisinin 03.11.2016 gün ve (PİN:) 12/34 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 8/179 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sağlık alanı, konut ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  Ayvacık Belediye Başkanlığının 15.11.2016 gün ve 25807368-301.01-833 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, “S” yapılaşma koşulunun ayrık nizam (gerektiğinde ikili-üçlü blok yapılacak şekilde) olarak düzenlenmesi yönünde değiştirilerek kabulünü uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım  Komisyonları raporu.

30.  (K.NO:541) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5430 sayılı;  19 Mayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Dereköy Mahallesi, uygulama imar planı F36a.02b.3b, F36a.02b.3c, F36a.03a.4a, F36a.03a.4b, F36a.03a.4c, F36a.03a.4d, F36a.03a.3a,  F36a.03a.3b, F36a.03a.3c, F36a.03a.3d, F36a.03d.1a, F36a.03d.1b, F36a.03d.1c, F36a.03d.1d,  F36a.03d.2a,  F36a.03d.2b,  F36a.03d.2c,  F36a.03d.2d,  F36a.03c.1a, F36a.03c.1d, F36a.03d.4a, F36a.03d.4b, F36a.03d.4c, F36a.03d.4d, F36a.03d.3a, F36a.03d.3b, F36a.03d.3c, F36a.03d.3d, F36a.03c.4a, F36a.03c.4b, F36a.03c.4c, F36a.03c.4d, F36a.03c.3d, F36a.08a.1a, F36a.08a.1b, F36a.08a.1c, F36a.08a.1d, F36a.08a.2a, F36a.08a.2b, F36a.08a.2d, F36a.08b.1a, F36a.08b.1b, F36a.08b.1c, F36a.08b.1d,  F36a.08b.2a,  F36a.08b.2b,  F36a.08b.2c,  F36a.08b.2d,  F36a.08b.4a, F36a.08b.3a, F36a.08b.3b paftalarının bulunduğu alanda, 19 Mayıs Belediye Meclisinin 03.11.2016 gün ve (PİN:22693) 66 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 tarih ve 6/150 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; uygulama imar planı değişikliğine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 03.11.2016 gün ve 49935936-301.05.03/584 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Planlı Alanlar Tip Yönetmeliğinde belirtilen maddelere aykırı olan plan notlarının kaldırılacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

31.  (K.NO:542) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5431 sayılı;    Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı E35d.12c.2b, E35d.12c.2c, E35d.12c.3a, E35d.12c.3b, E35d.12c.3c, E35d.12c.3d, E35d.13a.3a, E35d.13a.3d, E35d.13a.4a, E35d.13a.4b, E35d.13a.4c, E35d.13c.1a, E35d.13c.1c, E35d.13c.1d, E35d.13d.1b, E35d.13d.1c,  E35d.13d.1d, E35d.13d.2a, E35d.13d.2c, E35d.13d.2d, E35d.13d.4a, E35d.13d.4b, E35d.13d.4d, E35d.17b.2a, E35d.17b.2b paftalarının bulunduğu alanda, Alaçam Belediye Meclisinin 18.10.2016 gün ve (PİN:22043) 2/42 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2016 tarih ve 14/318 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sayısallaştırma planı hazırlanmasına ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alaçam Belediye Başkanlığının 21.10.2016 gün ve 58155419-310.99/1279 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

32.  (K.NO:543) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5432 sayılı;  Havza İlçesi Belediye sınırlarında,  Medrese Mahallesi, uygulama imar planı G35a.04d.1b paftası, 257  ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, Havza Belediye Meclisinin 07.11.2016 gün ve  52  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 16/391 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; otopark ve ağaçlandırılacak alan kullanımlarının bitişik nizam 5 kat ticaret ve katlı otopark kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Havza Belediye Başkanlığının 17.11.2016 gün ve 82302225-045.03/E.4395 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporunun “DSİ’den alınacak görüş doğrultusunda yapılaşmaya gidilecektir.” Plan Notunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

33.  (K.NO:544) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5433 sayılı;  Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Bakacak Mahallesinin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 12.10.2016 gün ve 21/195 sayılı kararıyla; Bakacak Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.10.2016 gün ve 33477558-301.05-E.154-6409 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu.

34.  (K.NO:545) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5434 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Yukarıçinik Mahallesinin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 12.10.2016 gün ve 21/194 sayılı kararıyla; Yukarıçinik Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.10.2016 gün ve 33477558-301.05-E.154-6409  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu.

35.  (K.NO:546) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5435 sayılı;  Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Sıtmasuyu Mahallesinin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 12.10.2016 gün ve 21/196 sayılı kararıyla; Sıtmasuyu Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.10.2016 gün ve 33477558-301.05-E.154-6409 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu.

36.  (K.NO:547) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5436 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Güzelyurt Mahallesinin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 12.10.2016 gün ve 21/193 sayılı kararıyla; Güzelyurt Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.10.2016 gün ve 33477558-301.05-E.154-6409 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu.

37.  (K.NO:548) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 5437 sayılı;  Ladik İlçesi Belediye sınırlarında,  Hacıalipınar ve Yenicami Mahalleleri, uygulama imar planı G35b.08c.2c, G35b.08c.1c, G35b.09d.1d ve G35b.08c.3c paftalarının bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 01.11.2016 gün ve (PİN:8479-16) 70 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2016 tarih ve 14/335 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park, konut, yol ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Ladik Belediye Başkanlığının 04.11.2016 gün ve 94488807.310.99/771 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.

38.  (K.NO:549)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.11.2016 tarih ve 5380 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1-)  Salıpazarı İlçesi Gökçeli ve Yeni Mahallelerinde bulunan ekli krokide gösterilen iki mahallenin ortaklaşa kullandığı alanının ‘Özgürlük Meydanı (TN:1)’ olan adının ‘15 Temmuz Şehitler Meydanı (TN:1)’ olarak değiştirilmesi,
2-)   Alaçam İlçesi Madenler Mahallesinde bulunan parka ‘Şehit Jandarma İstihkâm Er Selman ÖZAY Parkı’ olarak isimlendirilmesi,
3-) Bafra İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda gösterilen mevut imar planındaki yolun adının  ‘Stad Caddesi (T.N:1)’ ve Kemalpaşa Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda gösterilen mevut imar planındaki yolun adının  ‘Stad Caddesi (T.N:31)’ olan isminin, Gaziosmanpaşa Mahallesinde ‘Hasan ASLAN Caddesi (T.N=1)’ ve Kemalpaşa Mahallesinde bulunan ‘Hasan ASLAN Caddesi (T.N=31) olarak değiştirilmesi,
4-)  Kavak İlçesi Yaşardoğu Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda gösterilen mevut imar planındaki yolun adının 104.Sokak (T.N.=11.05)  olan isminin ‘Şehit Emre Kaan ARLI Sokak (T.N.=11.07 ) ‘  olarak isimlendirilmesi,
5-)  Kavak İlçesi Soğuksu Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda gösterilen mevut imar planındaki ‘Yetiş Sokak (T.N.=14)’ın adının ‘Şerif KARAGÖZ Sokak (T.N.=4.11 )  olarak değiştirmesi,
6-)   Canik İlçesi Yavuz Selim Mahallesinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen 23/09/2016 tarih ve 16/410 sayılı meclis kararı ile mükerrer olarak verilen 411. Sokak (T.N:78)’ın kaldırılarak, fiili denk sistemde kayıtlı olan 409.Sokak (TN:54.01) olarak düzeltilmesi,
7-)  İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda gösterilen mevut imar planındaki ‘Tayfun Sokak (T.N.=14)’  adının ‘Şehit Polis Muhammet Oğuz KILINÇ Sokak (T.N.=14 ) ‘ olarak değiştirmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.

39.  (K.NO:550)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.12.2016 tarih ve 5536 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı E35d.12c ve E35d.13d  paftalarının bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı, eğitim, park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-) 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  için Alaçam Belediye Başkanlığı’nın 30.11.2016 gün ve 1423 sayılı yazısı ile başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

40.  (K.NO:551)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.12.2016 tarih ve 5537 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.1b ve F36b.16a.1c paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.12.2016 gün ve 22/84 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2016 tarih ve 21/475 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı görüşüne uygun olarak; Uluslararası Spor Otoritelerinin, Türkiye’de spor faaliyetlerinin düzenleneceğine dair kararı gereğince “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanlığın izni doğrultusunda, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (I) sayılı cetvelinde düzenlenen genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, aynı kanunun (II) sayılı cetvelinde düzenlenen özel bütçeli ve idareler, Belediyeler ile İl Özel İdareleri tarafından her türlü spor aktiviteleri ve organizasyonların yapılmasına/yaptırılmasına yönelik spor tesisleri ve zorunluluk arz eden durumlarda bunların tamamlayıcı konaklama tesisleri” hükümleri gereğince; iskele yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin oybirliği ile uygun görülen görüş, Atakum Belediye Başkanlığının 06.12.2016 gün ve 84211085-517.03-E.296 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu görüşü içeren meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

41.  (K.NO:552)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.12.2016 tarih ve 5538 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17a.3c, F36b.17a.3d, F36b.17a.4b, F36b.17a.4c ve F36b.17a.4d paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.12.2016 gün ve 22/85 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2016 tarih ve 21/475 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı görüşüne uygun olarak; Uluslararası Spor Otoritelerinin, Türkiye’de spor faaliyetlerinin düzenleneceğine dair kararı gereğince “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanlığın izni doğrultusunda, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (I) sayılı cetvelinde düzenlenen genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, aynı kanunun (II) sayılı cetvelinde düzenlenen özel bütçeli ve idareler, Belediyeler ile İl Özel İdareleri tarafından her türlü spor aktiviteleri ve organizasyonların yapılmasına/yaptırılmasına yönelik spor tesisleri ve zorunluluk arz eden durumlarda bunların tamamlayıcı konaklama tesisleri” hükümleri gereğince; spor alanı yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli ilave ve uygulama imar planına ilişkin görüş Atakum Belediye Başkanlığının 06.12.2016 gün ve 84211085-517.03-E.296 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu görüşü içeren meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

(K.NO:553)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.12.2016 tarih ve 5539 sayılı; Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy İlçeleri Belediye sınırlarında, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişen Büyükşehir Belediye sınırları dikkate alınarak, arazi kullanım kararlarının ve plan notlarının yeniden düzenlenmesi, imar planlarında ile çevre düzeni planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi, raylı sistem güzergahı ile Batı Çevre Yolunun ilgili kurumlar tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterimlerine ilişkin (PİN:1076-20) 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonu hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonu ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım