15.16.17.18.11.2016 Tarihli Komisyon Raporları

28 Kasım 2016 Pazartesi | Kurumsal / Komisyon Kararları | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına ait 15.16.17.18.11.2016 tarihli Komisyon Raporları aşağıya çıkarılmıştır.

KOMİSYON RAPORLARI

 

 1. (K.NO: 465) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.10.2016 tarih ve 1873 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Afitap Sokak No:2 adresinde bulunan, imar planında "Ticaret Alanı" kullanımına ayrılmış alana isabet eden, Tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 42 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı, 1.208,50 m² yüzölçümlü, Kargir Tütün Mağazası nitelikli arsa üzerindeki, toplam 6.040.00 m2 yapı inşaat alanına sahip taşınmazın satılmasına Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.02.2015 tarih, 5-2-90 sayılı kararı ile karar verilmiştir.   Ancak; mülkiyeti Belediyemize ait olup, İlimiz İlkadım İlçesi,  Kale Mahallesi,  Afitap Sokak No:2 adresinde bulunan, imar planında "Ticaret Alanı" kullanımına ayrılmış alana isabet eden, Tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 42 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı, 1.208,50 m² yüzölçümlü, Kargir Tütün Mağazası nitelikli arsa üzerindeki, toplam 6.040.00 m² yapı inşaat alanına sahip taşınmazın, en etkin şekilde değerlendirilmesi noktasında çalışma yapılmış olup, söz konusu taşınmazın Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına karşılık, 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Kamu Kurumları ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri başlıklı kısmında yer alan 30. maddesi uyarınca Maliye Hazinesi(Milli Emlak Müdürlüğü)’ne devredilmesi düşüncesi oluşmuştur.
  Bu nedenle mülkiyeti Belediyemize ait olup, İlimiz İlkadım İlçesi,  Kale Mahallesi,  Afitap Sokak No:2 adresinde bulunan, imar planında "Ticaret Alanı" kullanımına ayrılmış alana isabet eden, Tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 42 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı, 1.208,50 m² yüzölçümlü, Kargir Tütün Mağazası nitelikli arsa üzerindeki, toplam 6.040.00 m² yapı inşaat alanına sahip taşınmazın, Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi(Milli Emlak Müdürlüğü)’ne devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.
 2. (K.NO: 466)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.10.2016 tarih ve 1874 sayılı; Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi 20.10.2016 tarih, 2016/1338 sayılı yazısı ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Fuar Caddesi, 9453 ada, 3 no.lu parselde bulunan çelik konstrüksiyon yapının, sosyal tesis ve kafeterya olarak kullanılmak üzere, 10 yıllığına işletme hakkının şirketlerine verilmesini talep etmektedir.                                                                                              Büyükşehir Belediyemizin de %99,9 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki “Büyükşehir Belediyesi kendine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurulabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmüne istinaden,
  Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Fuar Caddesi, 9453 ada, 3 no.lu parselde bulunan çelik konstrüksiyon yapının sosyal tesis ve çay bahçesi olarak kullanılmak üzere işletme hakkının, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne  5 yıl müddetle ve KDV Hariç aylık 500,00 TL bedelle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.
 3. (K.NO: 467)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.10.2016 tarih ve 1875 sayılı; Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Devalan Mahallesi, köyiçi mevkiinde bulunan 126 ada 2 parsel numarasında kayıtlı 636,95 m² yüzölçümlü “Tarla” nitelikli Baki GÜLLÜ’ye ait taşınmazın mezarlık şartı ile tamamını Belediyemize mezarlık yeri olarak bağışlamak istediğini bildirmiştir.
  Söz konusu parselin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 17/10/2016 tarih ve 1585096 sayılı yazısında Vezirköprü Devalan Mahallesi Mezarlık Yer Seçim Komisyonunca alınan 04/10/2016 tarihli komisyon kararı mezarlık yeri olarak kullanılması uygun görülmüş olup,bu karara istinaden alınan 05/10/2016 tarih ve 2016/10 sayılı Vezirköprü İlçe Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile ekli krokide gösterilen Vezirköprü İlçesi, Devalan Mahallesi, Köyiçi mevkiinde bulunan 126 ada 2 parsel numarasında kayıtlı 636,45 m² yüzölçümlü arazinin mezarlık olması konusunda bir sakınca olmadığı bildirilmiştir.
  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g maddesinde “şartlı bağışları kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında gösterilmektedir.
  Söz konusu taşınmazın, 5393 sayılı Kanunu’nun 18/g maddesi gereğince şartlı bağışını uygun gören Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu.
 4. (K.NO: 468)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.10.2016 tarih ve 1887 sayılı; Samsun Tenis Kulübü Derneği, Belediyemize gönderdiği 26.10.2016 tarihli yazı ile; kullanım ve tasarruf hakkı Büyükşehir Belediyemize ait olan, Canik İlçesi Doğu Park Dolgu Alanı Anakent Sosyal Tesisleri Yanı No:12-13 adresinde bulunan, 10.363,00 m²lik alanda kurulu tenis kortları ve tesisinin halen dernekleri tarafından kullanılmakta olduğunu bildirerek, derneklerinin amatör spor kulübü vasfında olması nedeniyle, kullanımlarında bulunan tenis kortları ve tesisinin Dernekleri adına tahsis edilmesini talep etmektedir.
  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/m maddesinde; “… gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere Belediye Meclis kararıyla ödül vermek.” hükmü bulunmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14/b maddesinde; “… Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir….” hükmü bulunmaktadır.
  Kullanım ve tasarruf hakkı Büyükşehir Belediyemize ait olan, Canik İlçesi, Doğu Park Dolgu Alanı Anakent Sosyal Tesisleri Yanı No:12-13 adresinde bulunan, 10.363,00 m² yüzölçümlü alanda kurulu tenis kortları ve tesisinin; 5216 Sayılı Belediye Kanunu’nun 7/m maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/b maddesi uyarınca amatör spor kulübü vasfında bulunan Samsun Tenis Kulübü Derneği’ne, belirlenecek bedel ve süreyle, kulübün amacı doğrultusunda kullanılması; tüm masrafların (elektrik, su vb. gibi) adı geçen dernek tarafından karşılanması ve üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile 5 yıl müddetle ve aylık KDV hariç 1000,00 TL bedelle tahsisini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.
 5. (K.NO: 469)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 27.10.2016 tarih ve 609 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 09 Kasım 2015 tarih ve 440 sayılı Meclis Kararı ile Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği Anonim Şirketinin toplam 2000 hissesinden, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasına ait 1700 hissesinden, 800 adet hissenin Belediyemize hibesine kabulü ile Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği Anonim Şirketine bu yolla ortak olunmuştur.
  Ortağı bulunduğumuz Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği Anonim Şirketi’nin 18.10.2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirket sermayesinin nakden 200.000,00-TL (ikiyüzbin) artırılarak 560.000,00-TL’ye (beşyüzaltmışbin) çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiş, aşağıdaki tabloda hisse dağılımları gösterilmiştir.

Ortağın Adı-Soyadı (Unvanı)

Pay Adedi

Pay Tutarı (TL)

Nakdi

Ayni

Toplam

Samsun Büyükşehir Belediyesi

8960

100.937,54

123.062,46

224.000,00

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

5600

63.086,44

76.913,56

140.000,00

Samsun Ticaret Borsası

3360

37.851,86

46.148,14

84.000,00

Samsun Merkez OSB Müdürlüğü

2240

25.234,58

30.765,42

56.000,00

Tekkeköy Belediyesi

2240

25.234,58

30.765,42

56.000,00

22400

252.345,00

307.655,00

560.000,00

Bu çerçevede Türk Ticaret Kanununun 344 Maddesi 1. Bendi gereği şirket sermayesinin nakdi olarak 200.000,00-TL (ikiyüzbin) artırılmasına ve Belediyemiz payına isabet eden 80.000,00-TL’nin Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği A.Ş’nin hesabına ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.

 1. (K.NO: 470)Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 27.10.2016 tarih ve 333 sayılı; Sağlık Bakanlığı tarafından 29.09.2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazetede Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” yürütülmektedir. Programın B.6 başlığı “Fiziksel Aktivitenin Teşviki ve Çevresel Faktörlerin İyileştirilmesi” stratejisi kapsamında “Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi 2015-2018” ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, öğrenciler, üniversiteler, belediyeler, resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına bisiklet desteği sağlanmaktadır.
  Bu kapsamda Belediyemize bisiklet desteği sağlanması ile ilgili ekli protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI’ nın yetkilendirilmesini uygun gören, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu.
 2. (K.NO: 471)Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 94 sayılı; İhtiyaçtan dolayı mevcut hafif raylı sistem hattımızın doğu ve batı hatlarına uzatılması için hazırlanan ilave “Ulaşım Master Planına” eklenmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 3. (K.NO: 472)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4963 sayılı;  6360 sayılı Kanun ile belirlenen sınırlarımız içerisinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21.maddesi gereğince belirlenen teşkilat şemasına göre, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Ekim 2012 tarih 353 sayılı kararı ile onaylanan “ İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği” oluşturulan yeni birimlere göre düzenlenerek yeniden hazırlanmıştır.
  Yeniden kurulan birimlere göre düzenlenen ekli “ İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği”ni uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 4. (K.NO: 473)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4964 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21d.3b ve F36b.21c.4a paftalarının bulunduğu alanda, resmi kurum (adli tıp) alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:580-99) 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği hazırlanmıştır.
  Sözkonusu 1/1 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

10.  (K.NO: 474)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4965 sayılı;  İlkadım  İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası ve uygulama imar planı F36b.22b.1b, F36b.22b.1c, F36b.22b.2a, F36b.22b.2c, F36b.22b.2d, F36b.22b.3a, F36b.22b.3b, F36b.22b.32c paftalarının bulunduğu alanda, Kıyı Kanunu’nun 6.maddesinin d) bendinde belirtilen; Uluslararası Spor Otoritelerinin, Türkiye’de spor faaliyetlerinin düzenleneceğine dair kararı gereğince “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanlığın izni doğrultusunda, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (I) sayılı cetvelinde düzenlenen genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, aynı kanunun (II) sayılı cetvelinde düzenlenen özel bütçeli ve idareler, Belediyeler ile İl Özel İdareleri tarafından her türlü spor aktiviteleri ve organizasyonların yapılmasına/yaptırılmasına yönelik spor tesisleri ve zorunluluk arz eden durumlarda bunların tamamlayıcı konaklama tesisleri” hükümleri gereğince; kültürel tesis, sosyal tesis, park alanı, meydan, iskele, yol, demiryolu ve raylı toplu taşıma hattı kullanımlarının belirlenmesine ilişkin (PİN:22516) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve  (PİN:22517) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı  ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  ile plan açıklama raporunu uygun gören, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım İmar ve Bayındırlık, Komisyonları raporu.

11.  (K.NO: 475)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4966 sayılı;  Atakum İlçesi Belediyesi sınırında, Kıyı Kanunu’nun 6.maddesinin d) bendinde belirtilen; Uluslararası Spor Otoritelerinin, Türkiye’de spor faaliyetlerinin düzenleneceğine dair kararı gereğince “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanlığın izni doğrultusunda, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (I) sayılı cetvelinde düzenlenen genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, aynı kanunun (II) sayılı cetvelinde düzenlenen özel bütçeli ve idareler, Belediyeler ile İl Özel İdareleri tarafından her türlü spor aktiviteleri ve organizasyonların yapılmasına/yaptırılmasına yönelik spor tesisleri ve zorunluluk arz eden durumlarda bunların tamamlayıcı konaklama tesisleri” hükümleri gereğince; iskele yapılmasına ilişkin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 17.10.2016 gün ve E.16770 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkında görüş sorulmaktadır.
Söz konusu talebi uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

12.  (K.NO: 476)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4967 sayılı;  Atakum İlçesi Belediyesi sınırında, Kıyı Kanunu’nun 6.maddesinin d) bendinde belirtilen; Uluslararası Spor Otoritelerinin, Türkiye’de spor faaliyetlerinin düzenleneceğine dair kararı gereğince “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanlığın izni doğrultusunda, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (I) sayılı cetvelinde düzenlenen genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, aynı kanunun (II) sayılı cetvelinde düzenlenen özel bütçeli ve idareler, Belediyeler ile İl Özel İdareleri tarafından her türlü spor aktiviteleri ve organizasyonların yapılmasına/yaptırılmasına yönelik spor tesisleri ve zorunluluk arz eden durumlarda bunların tamamlayıcı konaklama tesisleri” hükümleri gereğince; çay bahçesi, lokanta, park alanı, oyun alanı ve fuar alanı kullanımlarının spor alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 17.10.2016 gün ve E.16768 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkında görüş sorulmaktadır.
Söz konusu talebi uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

13.  (K.NO: 477)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4968 sayılı;  19Mayıs İlçesi Belediye sınırlarında, revizyon nazım imar planı hazırlanmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 gün ve 16/387 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına vatandaşlar tarafından 11.10.2016 20.10.2016, 26.10.2016, 31.10.2016 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur.
20.10.2016 tarih ve 1524 sayılı dilekçedeki itirazın konusu uygulama imar planı ile ilgili olduğundan, diğer itirazların ise plan kararlarının kurum görüşleri doğrultusunda plan bütünlüğü dikkate alınarak oluşturulduğundan reddini
uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu.

14.  (K.NO: 478)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4969 sayılı;  Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, sanayi alanı ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ilişkin (PİN:1077-259) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  (PİN:905-52) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.

15.  (K.NO: 479)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4970 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, taşıt yolu dikkate alınarak yapı adalarının yeniden düzenlenmesi ilişkin (PİN:1077-260) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.

16.  (K.NO: 480)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4971 sayılı;  Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında,  revizyon imar planı yapılmasına ilişkin (PİN:1077-261) 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 25.10.2016 gün ve E.1508 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli revizyon nazım  imar planı  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.

17.  (K.NO: 481)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4972 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Üniversite Kampüsü içerisindeki raylı sistem güzergahının yeniden düzenlenmesi ilişkin (PİN:1077-262) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  (PİN:580-100) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.

18.  (K.NO: 482)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4973 sayılı;  Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Meyvalı Köyü, nazım imar planı F36a.18b ve F36a.18c paftaları, 641 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı belirlenmesine ilişkin (PİN:1077-263) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 25.10.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

19.  (K.NO: 483)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4974 sayılı;  Canik  İlçesi Belediye sınırlarında, Toptepe Mahallesi, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının kurul kararı doğrultusunda plana işlenmesine ilişkin (PİN:1077-264) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 25.10.2016 gün ve E.125277 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

20.  (K.NO: 484)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4975 sayılı;  Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, kentsel sit alanında koruma amaçlı nazım imar planı ilişkin (PİN:4911-13) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Sözkonusu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

21.  (K.NO: 485)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4976 sayılı;  Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, arkeolojik sit alanında koruma amaçlı nazım imar planı ilişkin (PİN:4911-14) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım  imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

22.  (K.NO: 486)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4977 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.1a ve F36c.04a.1b paftalarının bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.09.2016 gün ve (PİN:905-45) 18/176 sayılı kararıyla; küçük sanayi alanındaki adaların yapılaşma koşullarına Yençok:11.40 koşulu eklenerek yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 22.09.2016 gün ve 33477558-301.05-E.140-5994 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

23.  (K.NO: 487)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4978 sayılı;  Tekkeköy İlçesi sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı F36c.05d.1d  paftası, 1025 ada 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.09.2016 gün ve (PİN:905-46) 18/175 sayılı kararıyla; ayrık nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının revizyon imar planı öncesindeki yapılaşma koşulu olan bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 22.09.2016 gün ve 33477558-301.05-E.140-5994 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

24.  (K.NO: 488)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4979 sayılı;  Terme İlçesi sınırlarında,  Sakarlı Mahallesi, uygulama imar planı 16N-1b  paftası, 240 nolu parselin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 03.08.2016 gün ve (PİN:607-27) 48  sayılı kararıyla; konut ve yaya yolu kullanımlarının yeniden düzenlenmesi yanında   çocuk bahçesi kullanımının büyültülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Başkanlığının 29.08.2016 gün ve 37035960/990 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, henüz imar uygulaması yapılmadığından, plan değişikliğini zorunlu hale getirecek bir durum olmadığından, yolun sürekliliğini bozucu nitelik taşıdığından eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.

25.  (K.NO: 489)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4980 sayılı;  Havza İlçesi sınırlarında, Değirmenüstü Mahallesi, uygulama imar planı G35a.04d.2c  paftası, 104 ada 22 ve 26 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Havza Belediye Meclisinin 05.09.2016 gün ve (PİN:) 65  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarih ve 10/235 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sanayi ve ağaçlandırılacak alan kullanımlarının blok nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut+ticaret ve otopark alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Vezirköprü Belediye Başkanlığının 05.10.2016 gün ve 82302225-310.01.03.E3716 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, uygulama aşamasında “DSİ’ den alınacak görüş doğrultusunda yapılaşmaya gidilecektir.” Plan Notunun eklenerek değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu.

26.  (K.NO: 490)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4981 sayılı;  Kavak İlçesi sınırlarında, Soğuksu ve Yaşardoğu Mahalleleri, uygulama imar planı F36d.16c.2d ve F36d.16c.2a paftaları, 23 ada 61 nolu parsel ile 526 ve 527 nolu adaların bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 07.09.2016 gün ve (PİN:22155) 8/64 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 tarih ve 4/88 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park ve hastane alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin oyçokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 07.10.2016 gün ve 29388358.750.99.11/1697 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

27.  (K.NO: 491)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4982 sayılı;  Kavak İlçesi sınırlarında, Soğuksu ve Yaşardoğu Mahalleleri, uygulama imar planı F36d.16b.4c,  F36d.16b.4d, F36d.17d.1d ve F36d.17d.4a paftaları, 25 ada 66 nolu parsel ve 568 nolu adanın bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 11.07.2016 gün ve (PİN:22154) 6/52  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2016 tarih ve 14/327 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park alanı kullanımından eğitim alanı ayrılması ile eğitim alanı kullanımının büyütülmesi yanında sanayi alanı kullanımından park alanı kullanımı ayrılmasına ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 07.10.2016 gün ve 29388358.750.99.11/1699 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

28.  (K.NO: 492)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4983 sayılı; Vezirköprü İlçesi sınırlarında, uygulama imar planına, Vezirköprü Belediye Meclisinin 05.10.2016 gün ve (PİN:4760-22) 65  sayılı kararıyla; “bitişik nizam yapılaşma koşuluna sahip parselin ayrık nizam yapılaşma koşuluna sahip parsele olan cephesinde çekme mesafesi, planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 18. maddesinde belirtilen ölçülere uygun olarak belirlenecektir.” plan notu eklenmesine ilişkin oyçokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Vezirköprü Belediye Başkanlığının 05.10.2016 gün ve 36687901-754.99-5122 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

29.  (K.NO: 493)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4984 sayılı;  İlkadım İlçesi sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2a ve F36b.17d.2b paftaları, 12002 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 13.10.2016 gün ve (PİN:1055-) 18/83  sayılı kararıyla; 12002 ada ile  2675 parsel  arasındaki park alanı kaldırılarak yol alanına dönüştürülmesi,  2 parselin yaya yolu cephesinde 3.5 metre yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi ve bu alandan kaldırılan park alanı 12002 adanın kuzeybatısındaki park alanı ile ağaçlandırılacak alan arasındaki alanda düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 19.10.2016 gün ve 94651478-301.05.03/531/13568 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı olması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.

30.  (K.NO: 494)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4985 sayılı;  İlkadım İlçesi sınırlarında,  Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahalleleri, uygulama imar planı F36b.22a.2b, F36a.22a.2c ve F36b.22a.2d  paftalarının bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.09.2016 gün ve (PİN:1055-153) 16/79  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarih ve 7/93 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ek olarak; “parsellerin yapılaşması aşamasında parsel maliklerinin yola, parka ve kamu alanlarına isabet eden binalarının bedelsiz olarak yıkımı sağlanmadan yapı ruhsatları düzenlenmemelidir.” plan notuna “blok boyu 40.’yi geçemez.” plan notu eklenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 09.09.2016 gün ve 94651478-301.05.03/476/11920 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

31.  (K.NO: 495)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4986 sayılı; Çarşamba İlçesi sınırlarında,  Kirazbucağı Mahallesi, uygulama imar planı 19K-IIa ve 19K-IId paftaları, 136 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 04.10.2016 gün ve (PİN:1299-23) 70  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2016 tarih ve 14/321 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının sosyal tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çarşamba Belediye Başkanlığının 11.10.2016 gün ve 94272565-310.99-5286 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

32.  (K.NO: 496)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4987 sayılı;  Atakum İlçesi sınırlarında,  Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20b.2d  imar planı paftası 2480  ada 6, 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.10.2016 gün ve (PİN:580-97) 18/70 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2016 tarih ve 14/326 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut, park ve otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 19.10.2016 gün ve 84211085-517.03-E.262 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

33.  (K.NO: 497)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4988 sayılı;  Atakum İlçesi sınırlarında,  Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.1a  imar planı paftası 470  ada 1, 7, 8 ve 9 nolu parseller ile 477 ada 1, 8, 9, 10 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.10.2016 gün ve (PİN:580-96) 18/69  sayılı kararıyla; 5 katlı yapı kütlesi kaldırılarak Atatürk Bulvarı cephesinde 7 katlı yapı kütlesi büyütülmesi ve diğer parsellerde 3 katlı 4 adet yapı kütlesi düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 19.10.2016 gün ve 84211085-517.03-E.262 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

34.  (K.NO: 498)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4989 sayılı;  Salıpazarı İlçesi sınırlarında,  Bereket Mahallesi, uygulama imar planı 30L-IIIb  imar planı paftası 220  ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Salıpazarı Belediye Meclisinin 03.10.2016 gün ve (PİN:21833) 49  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2016 tarih ve 12/279 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; gençlik merkezi yapılmak üzere sosyal tesis alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Salıpazarı Belediye Başkanlığının 12.10.2016 gün ve 33834439-310-658 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

35.  (K.NO: 499)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4990 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Osmanbeyli Mahallesi, uygulama imar planı E35c.25d.2e paftası, 115 ada 36 nolu parselin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 02.09.2016 gün ve (PİN:912-21) 62 sayılı kararıyla; ticaret alanı kullanımının E=0.50 Yençok=6.50 yapılaşma koşullu akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı ile park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 26.09.2016 gün ve 87527914-301.05/896 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                                                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.

36.  (K.NO: 500)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4991 sayılı;  Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Fatih Mahallesi, uygulama imar planı 21K-III paftası, 434 ada 13 ve 32 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 05.10.2016 gün ve (PİN:912-22) 66 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımının ada mihverinin mevcut parsel sınırına uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 11.10.2016 gün ve 87527914-301.05/941 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

37.  (K.NO: 501)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4992 sayılı;  Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Azay Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 02.09.2016 gün ve 59 sayılı kararıyla; Azay Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 26.09.2016 gün ve 87527914-301.05/896 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu.

38.  (K.NO: 502)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4993 sayılı;  Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Başkaya Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 02.09.2016 gün ve 60 sayılı kararıyla; Başkaya Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 26.09.2016 gün ve 87527914-301.05/896 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu.

39.  (K.NO: 503)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4994 sayılı;  Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Göltepe Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 02.09.2016 gün ve 61 sayılı kararıyla; Göltepe Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 26.09.2016 gün ve 87527914-301.05/896 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu.

40.  (K.NO: 504)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4995 sayılı;  Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çamlıca Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 05.10.2016 gün ve 57 sayılı kararıyla; Çamlıca Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Terme Belediye Başkanlığının 14.10.2016 gün ve 37035960-1156 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu.

41.  (K.NO: 505)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4996 sayılı;  Tekkeköy İlçesi sınırlarında, Yenibüyüklü Mahalllesi, uygulama imar planı F37d.06d.3a ve F36d.06a.4b  paftaları, 1526 ada 7 nolu parsel ve 1489 ada 33 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 12.10.2016 gün ve (PİN:905-) 21/197 sayılı kararıyla; park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.10.2016 gün ve 33477558-301.05-E.154-6409 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

42.  (K.NO: 506)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4997 sayılı;  Tekkeköy İlçesi sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04a.1c  paftası, 643 ada 1, 2, 3, 4, 6 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.10.2016 gün ve (PİN:905-) 20/189 sayılı kararıyla; karayollarının katlı kavşak ve geçiş yolu projesinin yapımına uygun olarak adanın yeniden düzenlenmesine ilişkin oyçokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.10.2016 gün ve 33477558-301.05-E.154-6409 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.

43.  (K.NO: 507)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2016 tarih ve 4998 sayılı;  Tekkeköy İlçesi sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04a.3b ve F36c.04b.4a  paftaları,  126, 128, 129 ve 218 nolu adaların bulunduğu alanda plan değişikliğine yapılan itirazı kabul eden Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.10.2016 gün ve (PİN:905-41) 20/190 sayılı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.10.2016 gün ve 33477558-301.05-E.154-6409 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu.

44.  (K.NO: 508)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.10.2016 tarih ve 4954 sayılı;  5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1-) Tekkeköy İlçesi Çinik, İstiklal ve Yavuzlar Mahallelerinde bulunan ekli krokide belirtilen yollara mevcut imar planına göre isim verilmesi
2-) Havza İlçesi Demiryurt Mahallesinde bulunan ekli krokilerde gösterilen mevcut kadastral yolun adının Şehit Polis Yakup KURT Sokak (T.N.= 1 ) olarak isimlendirilmesi,
3-) Vezirköprü İlçesi Mehmetpaşa, Taşkale ile Abdulgani, Tikenli Mahalleleri arasında bulunan ekli krokide gösterilen Kulebaşı Caddesinin (T.N.=1) adının Şehit Uzm.Çvş.Adnan ULUIŞIK Caddesi (T.N.=1) olarak isimlendirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.

45.(K.NO: 509)Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 25.10.2016 tarih ve 275 sayılı; 6360 Sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca Devir, Tavsiye ve Paylaştırma Komisyonunun kararı ile Belediyemize devredilen sulama göletlerinden Samsun Vezirköprü Adatepe G1, Samsun Vezirköprü Adatepe G2, Samsun Havza Kargaköy ve Samsun Vezirköprü Bahçekonak Sulama Göletlerinin sulama sahaları Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğünce ova bazlı yapılan sulama yatırımlarının içerisinde kalmaktadır. Bu durum söz konusu gölet tesislerinin bakımı, onarımı ve özellikle işletilmesinde aşılması güç sorunlar meydana getirmektedir. Göletlerin sorunlarının çözümü ile ilgili DSİ 7.Bölge Müdürlüğü ile toplantılar yapılmış olup, çiftçi mağduriyetleri de dikkate alınarak bakım, onarım, sulama faaliyetlerinin tek elden yapılması gerektiği tespiti ile söz konusu dört göletin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre DSİ’ye devrinin uygun olacağı mütalaa edilmiştir.                                                                                                                                                              Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğünce hazırlanan devir sözleşmeleri ile Samsun Vezirköprü Adatepe G1, Samsun Vezirköprü Adatepe G2, Samsun Havza Kargaköy ve Samsun Vezirköprü Bahçekonak Göleti, bu göletlere ait sulama şebekeleri, derivasyon tesisleri ve mütemmim cüzü durumundaki bütün taşınmazların Devlet Su İşlerine devrinin yapılması ve hazırlanan sözleşmelerin kabulü ile imzalanmasına Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Coşkun ÖNCEL’in yetkili kılınmasını uygun gören, Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım