08-09-10.07.2014 Komisyon Kararları

11 Temmuz 2014 Cuma | Kurumsal / Meclis Komisyon Kararları | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına ait 08-09-10.07.2014 tarihli Komisyon Raporları aşağıya çıkarılmıştır.

KOMİSYON RAPORLARI
 1. (K.NO: 193) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 1990 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c paftası, uygulama imar planı F36b.17c.1a ve F36b.17c.1b paftalarının bulunduğu alanda, fuar alanı kullanımının spor alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077,5) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055,6) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 2. (K.NO: 194)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 1991 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16a paftası, uygulama imar planı F36b.16a.4b paftasının bulunduğu alanda, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 23.06.2014 gün ve 2077 sayılı yazısı doğrultusunda, yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077,6) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580,8) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.           Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 3. (K.NO: 195)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 1992 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21a paftası, uygulama imar planı F36b.21a.2b paftasının bulunduğu alanda, kamyon garajının bulunduğu alanda yol düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077,7) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055,7) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 4. (K.NO: 196)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 1993 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23d paftası 1284 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda ticaret alanı kullanımının özel sağlık tesis kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2014 gün ve 10/154 sayılı kararıyla kabul 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Şehir Plancıları Odası Samsun Şubesi’nin 19.06.2014 gün ve 55.14.074 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.Söz konusu özel sağlık tesisi kullanımının kavşakta yer alması da dikkate alınarak trafik sorunu oluşturacağından itirazın kabulü ile özel sağlık tesisi alanının ticaret alanına dönüştürülmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 5. (K.NO: 197)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 1994 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası, uygulama imar planı F36b.22b.1b paftası, 7214 ada 1 ve 2 nolu parsel ile 173 nolu adanın bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımlarının meydan kullanımına eklenmesine ilişkin (PİN:1077,8) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055,8) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 1/5000  ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 6. (K.NO: 198)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 1995 sayılı; Atakum İlçeleri Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.16b.4b paftasının bulunduğu alanda, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 29.05.2014 gün ve 1819 sayılı yazısı doğrultusunda trafo alanlarının yer değiştirilmesine ilişkin (PİN:580,9) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 7. (K.NO: 199)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 1996 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.1a paftasının bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1055,10) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. (K.NO: 200)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 1997 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.25a.2c paftasının bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2014 tarih ve 10/130 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1055,9) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 9. (K.NO: 201)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 1998 sayılı; Büyükşehir Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.09a, F36a.08b, F36a.03c, F36a.03d, F36d.23d paftaları ve uygulama imar planı F36a.09a.1a, F36a.09a.1d, F36a.08b.2b, F36a.03c.3a, F36a.03c.3c, F36a.03c.3d, F36a.03c.4b, F36a.03c.1a, F36a.03c.1c,  F36a.03c.1d,  F36a.03d.2b, F36a.03a.3a, F36a.03a.3b,  F36a.03a.3c, F36a.03a.2a,  F36a.03a.2d,  F36d.23d.3a, F36d.23d.3d, F36d.23d.2c paftalarının bulunduğu alanda kıyı planlamasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2014 gün ve 10/134 sayılı kararıyla kabul edilen  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine 05.06.2014, 10.06.2014 ve 12.06.2014 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur.Kıyı Kanununun uygulama yönetmeliği olan kıyı yönetmeliğinin kıyıda planlamayı içeren  12. Maddesinin; “Kıyılarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıp onaylanmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez. Kıyıda gerektiğinde ilgili kuruluşların görüşleri de alınarak sadece Kanunun 6 ncı maddesi ve bu yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki yapı ve tesislerin inşaası amacıyla, imar planı yapılabilir.     ”2634 sayılı Turizmi Teşvik kanununa göre belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerindeki turizme dönük kullanımlar ile aynı alanlarda yer alan sahil şeritlerindeki günübirlik turizm alanlarının veya sahil şeridi dışındaki konaklama tesislerinin tamamlayıcısı ve devamı niteliğinde olan ve bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a) bendinde sayılan yapı ve tesislere ait uygulama imar planları, aynı kanunun 7 nci maddesi uyarınca Turizm Bakanlığı'nca onaylanarak yürürlüğe girer. İkinci fıkra kapsamı dışında kalan uygulama imar planları 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Bakanlık, valilik veya belediyesince onaylanarak yürürlüğe girer.” Hükmü gereğince nazım ve uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmıştır. Belediyemizce yapılan çalışmalar Dereköy Balıkçı Barınağının yapımından sonra kıyıda oluşan deformasyonun önüne geçerek, güvenliğin sağlanmasına ve kıyıların herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına yöneliktir. Tüm Karadeniz kıyılarında olduğu gibi Samsun sahillerinde de kıyı erozyonu yaşanmaktadır. Akarsu yataklarından kum çakıl gibi malzemelerin alınması da ayrıca bu süreci hızlandıran diğer bir faktör olarak yer almaktadır. Deniz seviyesindeki yükselmelerin de kıyı profilinin karaya doğru ilerlemesinde katkısı bulunmaktadır. Dereköy Balıkçı Barınağı ve sahilden içeriye doğru yapılan tahkimatlar, denizin Samsun Merkez yerleşkesine doğru akmasına ve sahilde tahribatlara neden olmaktadır.         Taflan sahilindeki deniz tahribatları tapulu arazilerin bile denizde kaybolmalarına neden olmuştur. Çatalçam ve Taflanda oluşan hasarların önlenmesi ve güvenlikle ilgili gerekli tedbirlerin alınması için resmi kurumlar yanında vatandaşlar tarafından da Belediyemize başvurular bulunmaktadır. Taflan sahilinin devamı olan Çatalçam ve Dereköy sahillerinde de kıyı oyulmalarının başladığı ve sahil bandının tehlike altında olduğu görülerek kıyının korunması için gerekli kıyı planlama ve düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalarda deniz dalgalanmaları için yol boyu tahkimatlar,  Offshore düzenlemelerini aşan boyutta tanzim edilmiştir.Kıyı planlama ve düzenlemesi amacıyla yapılan yol araç trafiğine kapalıdır. Ancak zorunlu durumlarda itfaiye, ambülans ya da başka giriş çıkışı olmayan parseller için giriş çıkış için kullanılabilecektir. Dolayısıyla, kıyı planlama çalışmalarının amacı kıyıdaki tahribatların neden olduğu sorunların çözümlenmesine ve kıyı alanlarının kamu tarafından eşit bir şekilde kullanılabilmesini hedefleyen, rekreatif kullanımlar içeren “kamu odaklı” bir kıyı düzenlemesi ilişkin plan değişikliği yapıldığından sözkonusu itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu.
 10. (K.NO: 202)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 1999 sayılı; Büyükşehir Belediye sınırlarında, Çatı kullanımlarıyla ilgili olarak “Konut amaçlı tek bağımsız bölümden oluşan binalar hariç olmak üzere, çatı aralarına bağımsız bölüm ve son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılamaz. Ancak, bu kısımlara su deposu ve asansör kulesi yapılabilir ve bina ortak alanı olarak kullanılabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2014 tarih ve 10/153 sayılı kararı “Askı süresi sonunda plan notu yürürlüğe girecektir. Ancak, yürürlük tarihinden önce inşaat ruhsatı almış parseller ile inşaat ruhsatı başvurusu yaparak tüm ruhsat harçlarını ilgili Belediyesine yatırmış parseller en geç bir yıl içinde ruhsat almak kaydıyla, yürürlükteki mevzuata göre işlemler yürütebilecektir.” şeklinde düzeltilerek kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 17.06.2014 günlü, 18.06.2014 günlü, 19.06.2014 günlü dilekçelerle itirazda bulunulmuştur. Çatı kullanımları ile ilgili plan notu, kent bütünündeki uygulamalarda düzensizliğe neden olmaması için hazırlanarak, Büyükşehir Belediye Meclisince Kabul edildiğinden sözkonusu itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 11. (K.NO: 203)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2000 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Uzunlu Mahallesi, 101 ada 23 nolu parselin bulunduğu alanda Geri Gönderme Merkezi belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için  Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 04.06.2014 gün ve 5534 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere Dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 12. (K.NO: 204)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2001 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftası, 202 ada 30 ve 36 nolu parsellerin bulunduğu alanda İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacı ile ticaret alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077,11) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055,11) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu.
 13. (K.NO: 205)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2002 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c paftası, uygulama imar planı F36b.17c.1a ve F36b.17c.1d paftalarının bulunduğu alanda, sel kapanında kalan parselin yapılaşma haklarının düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077,12) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055,12) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun  , park alanı düzenlenmesi 3. derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaldığından aynı zamanda Koruma Amaçlı imar planı değişikliği olarak da onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu.
 14. (K.NO: 206)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2003 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05d paftası, uygulama imar planı F36c.05d.4b paftasının, bulunduğu alanda konut, yol ve yeşil alanı kullanımının belirlenmesine ilişkin (PİN:1077,13) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:905,4) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 15. (K.NO: 207)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2004 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalçam Mahallesi, nazım imar planı F36a.09d paftası, uygulama imar planı F36a.09d.1b pafta, 2074 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 06.04.2014 gün ve 63183477-342-608 sayılı yazısı doğrultusunda merkezi iş alanı kullanımından belediye hizmet alanı kullanımı ayrılmasına ilişkin (PİN:1077,14) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580,10) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu.
 16. (K.NO: 208)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2005 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Kalkanca Mahallesi, nazım imar planı F36b.17d pafta, 6475 ada 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının yurt yapılmak üzere kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077,15) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 25.06.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 17. (K.NO: 209)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2006 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Kalkanca Mahallesi, nazım imar planı F36b.17d pafta, 10887 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının otel yapılmak üzere ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077,16) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 27.06.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.         Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, otopark ihtiyacının kendi parseli içerisinde karşılanması koşulu ile uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 18. (K.NO: 210)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2008 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c paftası, uygulama imar planı F36b.17c.2d paftası, 11781 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Resmi Kurum alanı kullanımının turizm tesis alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin (PİN:1077,17) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve (UİP:1055,13) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 19. (K.NO: 211)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2009 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çakırlar, uygulama imar planı  F36a.05c.1d paftası, 304 ada 5 ve 6 nolu parseller, 305 ada 5 ve 6 nolu parseller, 63 ada 6 nolu parsel, bulunduğu alanda park alanının konut alanına dönüştürülmesine  ilişkin  plan değişikliğini 1/5000 ölçekli nazım imar planı gerektirdiği nedeniyle oybirliği ile reddeden  Atakum Belediye Meclisinin  06.06.2014 gün ve 12/43 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 84211085-517.03-96 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 20. (K.NO: 212)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2010 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, İncesu Mahallesi, uygulama imar planı F36a.14b.4c paftası, 9130 ve 9132 nolu adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.06.2014 gün ve 12/44 (PİN:580-4) sayılı kararıyla; imar planı ile  imar uygulaması arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 84211085-517.03-96 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 21. (K.NO: 213)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2011 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Denizevleri Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17a.4c ve F36b.17d.1b paftaları, 1318 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.06.2014 gün ve 12/45 (PİN:580-5) sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 14/264 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; okul alanı kullanımının dini tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 84211085-517.03-96 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 22. (K.NO: 214)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2012 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.14c.4b ve F36a.14c.3a paftaları, 8076 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.06.2014 gün ve 12/47 (PİN:580-7) sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2013 tarih ve 12/166 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; üniversite alanı kullanımının park ve belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 84211085-517.03-96 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 23. (K.NO: 215)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2013 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.3b paftası, 8428 ada 16 nolu parselin bulunduğu alandaki plan notunun, Atakum Belediye Meclisinin  06.06.2014 gün ve 12/48 (PİN:580-3) sayılı kararıyla; ticaret alanındaki plan notunun “8428 ada 16 numaralı parselin tabi zemin altında yol cephelerinden 5 metrelik kısmı hariç otopark olarak projelendirilir.” şeklinde değiştirilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 84211085-517.03-96 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 24. (K.NO: 216)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2014 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.3b paftası, 8427 ada 18 ve 28 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 12/49 (PİN:580-2) sayılı kararıyla; ticaret ve özel sağlık tesisi alanı kullanımının, özel sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında,
 25. 1-Özel sağlık tesisi alanı içerisinde inşa edilecek yeni yapı ile mevcut yapı (8427 ada 18 parsel) arasında zemin kat hariç normal katlarda maksimum 12m genişliğinde tüp geçit ve asansör yapılabilir.
 26. 2-Tabi zemin altı, parsel sınırı boyunca otopark ve hastane kullanımının gerektirdiği alanlar olarak projelendirilebilir.
 27. 3-Tabi zemin altında bodrum katların inşaatı, Alparslan Bulvarı ve otopark cephesinden 5m doğu cephesinden 2m’lik kısmı sadece otopark kullanımı koşulu ile projelendirilecek olup, yolların genişletilmesine ihtiyaç duyulduğunda bedelsiz olarak yıkılacaktır.” şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 84211085-517.03-96 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
 28. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, 3.maddesinin “Tabi zemin altında bodrum katların inşaatı, Alparslan Bulvarı ve otopark cephesinden 5m doğu cephesinden 2m’lik kısmı sadece otopark kullanımı koşulu ile projelendirilecektir.” Şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 29. (K.NO: 217)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2015 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy ve Toptepe Mahalleleri, uygulama imar planı F36b.23d.3b ve F36b.23d.3a paftaları, 11640 ada 2 nolu parsel ile 11638 ada 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 04.06.2014 gün ve 12/37 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımında bulunan trafo alanının kaldırılarak dini tesis alanı kullanımından trafo alanı belirlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 11547413-301.01-34195 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 30. (K.NO: 218)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2016 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Cinekoğlu Mahalesi, uygulama imar planı F36b.23d.2d paftası, 117 ada 5 ve 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  04.06.2014 gün ve 12/38 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.04.2014 tarih ve 8/108 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; dini tesis alanı kullanımının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 11547413-301.01-34195 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 31. (K.NO: 219)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2017 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.4b paftası, 239 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 04.06.2014 gün ve 12/39 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.04.2014 tarih ve 8/103 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; üniversite alanı kullanımının bir kısmının kültürel tesis alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 11547413-301.01-34195 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 32. (K.NO: 220)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2018 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hacıismail Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.3a paftası, 5919 ada 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 04.06.2014 gün ve 12/40 sayılı kararıyla; 7m’lik yolun kadastroya uygun olarak kaldırılarak konut alanı kullanımına dahil edilmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 11547413-301.01-34195 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 33. (K.NO: 221)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2019 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.04a.1a ve F36c.03b.2b paftaları, 202 ada 1 ve 8 nolu parsellerin  bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 12/75 (PİN:905,1) sayılı kararıyla; konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımında ada mihverinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 10.06.2014 gün ve  63531273-050.99-3318 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık  Komisyonu raporu.
 34. (K.NO: 222)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2020 sayılı; Ondokuzmayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Merkez Mahallesi, uygulama imar planı F36a.03d.1b paftası, 304 ada 15 nolu parselin bulunduğu alanda, Ondokuzmayıs Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 2 (PİN:1080,1) sayılı kararıyla; ticaret alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenerek cephe işaretinin belirlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Ondokuzmayıs Belediye Başkanlığının 09.06.2014 gün ve 49935936-301-05/368   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık  Komisyonu raporu.
 35. (K.NO: 223)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2021 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Karadeniz Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3a paftası, 7782 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 11/56 (PİN:1055,1) sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2014 tarih ve 4/39 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının katlı otopark alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 94651478/301.05.03/207 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 36. (K.NO: 224)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2023 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.4a paftası, 7593 ve 7597 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 11/57 (PİN:1055,2) sayılı kararıyla; arazi eğiminin fazla olmasından dolayı imar yolunun merdivenli yol olarak işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 94651478/301.05.03/207   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 37. (K.NO: 225)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2024 sayılı; lkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kuşçulu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21b.4b paftası, 10905 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 11/58 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.04.2014 tarih ve 8/102 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının, bütün cephelerden 5’er m. yapı yaklaşma mesafesi işlenerek E:1.30 yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 94651478/301.05.03/207   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 38. (K.NO: 226)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2025 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalarmut Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.1c paftası, 4623 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 11/59 (PİN:1055,3) sayılı kararıyla; blok nizam 3 kat ve blok nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımlarının inşaat hakları aynı kalmak şartıyla, çekme mesafeleri Fatin Rüştü Zorlu caddesinden 5m. diğer yollardan 3m olmak üzere blok nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımın düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 94651478/301.05.03/207   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 39. (K.NO: 227)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2026 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İlyasköy  Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.3c paftası, 11264 ada 5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 11/60 (PİN:1055,4) sayılı kararıyla; konut alanı kullanımına trafo işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 94651478/301.05.03/207sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 40. (K.NO: 228)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2027 sayılı; Bafra Belediye sınırlarında, Bahçeler Mahallesi, 1228 ada 9 nolu parsel ve 1229 ada 10 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 05.03.2014 gün ve 20 sayılı kararıyla oy birliğiyle kabul edilen imar planı değişikliğine vatandaş tarafından yapılan itirazın ret edilmesine ilişkin Bafra Belediye Meclisinin 02.05.2014 gün ve 1/47 sayılı kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 13.06.2014 gün ve 87527914-301.05/1398 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Sözkonusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu.
 41. (K.NO: 229)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2028 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Tikenli Mahallesi, uygulama imar planı 30L.IVc ve 29L.Ib paftaların, 437 ada 24 nolu parselin bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 46 sayılı kararıyla;  konut ve tarımsal niteliği korunacak alanların yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Vezirköprü Belediye Başkanlığının 21.05.2014 gün ve 36687901-754.99-1856   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 42. (K.NO: 230)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26.06.2014 tarih ve 1960 sayılı;
 43. İlgi :   (a) Vezirköprü Belediyesinin 12.06.2014 tarih 2196 sayılı yazısı
 44. (b) Tekkeköy Belediyesinin 24.06.2014 tarih 3451 sayılı yazısı
 45. (c) Tekkeköy Belediyesinin 02.06.2014 tarih 3145 sayılı yazısı   Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;
 46. 1-)      İlgi (a) yazısında belirtilen; Vezirköprü İlçesi  Abdulgani, Atatürk, Bahçelievler, Cumhuriyet, Çanaklı, Çayırbaşı, Esentepe, Fazıl Ahmet Paşa, Hıdırlık, Kuruçay, Nalbantlı, Taşkale, Tikenli, Yeni Mahalle, Yeşilada Mahallelerinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yolların mevcut imar planına göre isimlendirilmesi,
 47. 2-)      İlgi (b) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Kerimbey  Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolların mevcut imar planına göre 1593. Sokak(T.N:10.01) ve 1594(T.N:10.2) olarak isimlendirilmesi,
 48. 3-)      İlgi (c) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Şabanoğlu Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yollların mevcut imar planına göre 1592. Sokak(T.N:86) ve 1595. Sokak(T.N:57.03) olarak isimlendirilmesi,
 49. 4-)      Canik İlçesi Belediye Evleri, Toptepe, Yenimahalle mahalleleri sınırlarında bulunan ekli krokide gösterilen yola mevcut imar planına göre Belediye Evleri mahallesinde 418. Sokak (T.N:3.02), Toptepe Mahallesinde 418. Sokak (T.N:4.01), Yenimahalle Mahallesinde 418. Sokak (T.N:1.01) isim verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 50. (K.NO: 231)Arge Şube Müdürlüğünün 11.06.2014 tarih ve 97 sayılı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin kalitesinin artırılması operasyonu hibe başvuru programına, Samsun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından sunulan ve Samsun İl Özel İdaresi’nin ortağı olduğu  "MAKİNA EĞİTİMİNDE KÜRESEL EĞİTİME UYUM" isimli proje Destek almaya hak kazanmıştır. 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile kapanan Samsun İl Özel İdaresi’nin yürüttüğü ve ortak olduğu projelerin Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine dair Samsun İli Devir ,Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 1-8-3 nolu kararına göre bahse konu projeye ortak olunmasına ve Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Arge Şube Md. V. Ramazan AYDIN’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 51. (K.NO: 232)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.06.2014 tarih ve 1217 sayılı; Ülkemizin en uzun ve geniş kumsalını içerisinde barındıran Bandırma Plajı ile, dünyada kuş varlığı bakımından önemli bir merkez konumunda olan ve şehrimizin  tanıtımı açısından çok önemli bir yere sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti arasındaki  sahil şeridi, Belediyemizce rekreasyon ve düzenlemeye tabi tutularak turizm açısından cazibe merkezi haline getirilmeye çalışılmaktadır. Yaklaşık olarak 50 km uzunluğunda olan bu güzargahın 17 km lik bölümü kısmen tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.  Karayolları Kavşağı ile Türk-İş - Ömürevleri arasında kalan 3 km’lik kesim ile Kurupelit-Taflan arasındaki 10 km’lik kesimde, kıyı kenar çizgisini ihlal eden yapıların yıkım işleri ve temizlenen bu kesimlerde, proje çalışmalarımız devam etmektedir. Proje kapsamında; kafeteryalar, duş alanları,  WC’ler, büfeler, bisiklet yolu, gezinti yolları, taşıt yolu, otoparklar ve aydınlatma sistemi ile peyzaj ve rekreasyon alanları bulunmaktadır. Projenin bitirilip hayata geçirilmesi ile bölge,  halkımız başta olmak üzere yerli ve yabancı turistler için gezinti, tatil ve cazibe merkezi olacaktır. 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak sahilin toplumun yararlanmasına açık şekilde, kamu yararına kullanımlarını sağlamak, doğal özelliklerini gözeterek korumak üzere Sahil Yolu Projesi kapsamında, kıyı ve sahil şeridi üzerinde kalan alanların, Belediyemiz ve Samsun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü arasında yapılacak   ‘’ Karadenize Kıyısı Olan İllerde  Uygulanacak Protokol  ‘’ kapsamında düzenlenecek bir protokolle  10 yıl süre ile Belediyemize tahsis edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.     Bu nedenle, Milli Emlak Müdürlüğü ile söz konusu protokolün yapılması ve bu protokolü imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a yetki verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu.
 52. (K.NO: 233)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.06.2014 tarih ve 1256 sayılı; Samsun Anakent Turizm Ticaret Ltd. Şti. 30.06.2014 tarih, 1077 sayılı yazısı ile;  kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait; İlimiz Atakum İlçesi, Adnan Menderes Bulvarı ekli imar planında işaretli alanın otopark olarak kullanılmak üzere işletme hakkının şirketlerine verilmesini talep etmektedir. Büyükşehir Belediyemizin de %99.9 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent Turizm Ticaret Ltd. Şti.’ne, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki “ Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.”hükmüne istinaden, Bu nedenle; İlimiz Atakum İlçesi, Adnan Menderes Bulvarı ekli imar planında işaretli alanın otopark olarak kullanılmak üzere işletme hakkının, 5216 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydıyla 10 yıl müddetle (Nisa-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül, Ekim aylarında) aylık  1760,00+KDV bedelle Samsun Anakent Turizm Ticaret Ltd. Şti.’ne devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.
 53. (K.NO: 234)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.06.20/14 tarih ve 1247 sayılı; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü 11.06.2014 tarih, 13349544-756.01/6015 sayılı yazısı ile; 2017 yılı Uluslararası İşitme Engelliler oyunlarının ülkemizde yapılacağını ve müsabakaların Samsun ilinde gerçekleşeceğinden İlimiz İlkadım, Atakum, Canik ilçelerinde yer alan dolgu alanları tespit ettiklerini ve yazılarının ekinde yer alan tesis bilgileri göz önüne alınarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlanıp onaylanarak spor alanına dönüştürülmesini ve oyunların düzenleneceği tesislerin yapımı ve hizmete açılmasının süre ile sınırlı olduğu göz önüne alınarak plan çalışmaları ve akabinde planlanan spor alanlarının kurumlarına tahsisini talep etmektedir. Bu nedenle; kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait olan Batıpark Dolgu Alanının   T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün ekindeki listede belirtilen tesis bilgileri göz önüne alınarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlanıp, onaylanarak spor alanına dönüştürülmesinden sonra 2017 yılı Uluslararası İşitme Engelliler oyunları müsabakaları için spor alanı olarak kullanılmak üzere; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 47. Maddesi,  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz ve 25 yıl müddetle tahsisinin yapılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 54. (K.NO: 235)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.06.20/14 tarih ve 1248 sayılı; Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 tarih, 4-1-69 sayılı kararı ile taşınmazlardan görev tahsisli olanların tahsisinin kaldırılarak satış kararı alınması Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 tarih, 14-1-286 sayılı kararı ile karara bağlanan ve 4 adeti satılan ve kalan aşağıdaki tabloda belirtilen 4 adet taşınmazın,  ayrıca İlimiz İlkadım İlçesi, Çiftlik Mahallesi, Şevketiye Caddesi No:97 adresinde yer alan mülkiyeti Hazineye ait 27 adet taşınmaz mülga İl Özel İdaresi adına tahsisli iken ” 06.12.2012 tarih, 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı “ On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca,  mülkiyeti Hazineye ait Belediyemize tahsis edilen aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların kurumumuzun lojman ihtiyacı nedeniyle görev tahsisli olarak ayrılması düşünülmekte olup;  taşınmazların görev tahsisli olarak ayrılmasını uygun gören,, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 55. (K.NO: 236)Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 20.06.2014 tarih ve 81 sayılı; 08.01.2002 tarih ve 4736 sayılı Kamu Kurum Kuruluşlarının Ürettikleri  Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği” 4 mart  2014  tarih ve 28931  sayılı  Resmi   Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 65 yaş ve üzeri kişiler nüfus cüzdanları ile, engeli sağlık kurul raporu ile % 40 ve üzerinde  engelli olduğunu  belgeleyenlere çıkarılan engelli kimlik kartları veya engel oranının yer aldığı nüfus cüzdanı ile kendileri , ağır  engelliler  kendileri  ile  birlikte  birden  fazla olmamak üzere  yolculuk ettikleri refakatçileri ile birlikte, Belediyelerin öz malı otobüsleri veya yetkilendirdikleri firmalar tarafından işletilen her türlü toplu taşım araçlarında ücretsiz seyahat etme hakkına  sahip olmuşlardır.Bu uygulamadan sonra Özel Halk Otobüslerinin aylık gelirlerinde  % 20 civarında gelir kaybı oluşmuştur.Buna istinaden Özel Halk Otobüsleri Derneği, Büyükşehir  Belediyesi tarafından aylık hizmet bedeli,yıllık vize bedeli ve araç devir bedellerinde indirime  gidilmesini talep etmektedirler.Özel Halk Otobüsleri uygulama yönetmeliğinin madde 19. ve ihale şartnamesinin madde 20. ve A.B.C fıkralarına göre indirim yapma ve belirtilen oranları değiştirme yetkisi Belediye Meclisine verilmiştir.Aşağıda belirtilen olanlarda  değişiklik yapılması Daire Başkanlığınca da uygun olacağı  düşünüldüğünden;
 56. 1-Aylık hizmet bedeli  küçük-büyük araç ayrımı yapılmaksızın;0-7 yaş arası  otobüslerde 100 şehiriçi tam bilete  indirilmesi ( Şu anda uygulanan küçük otobüsler için 400, büyük otobüsler için 600 şehiriçi tam bilet)
 57. 2- 08-14 yaş arası otobüslerde 200  şehiriçi tam bilete indirilmesi (Şu anda uygulanan küçük otobüsler için 534,Büyük otobüsler için 800 şehir içi tam bilet),
 58. 3- 15-25 yaş arası otobüslerde eski tarifeden uygulanması , (Şu anda uygulanan 900 şehiriçi tam bilet),
 59. 4- Yıllık vize bedelinin  500 şehiriçi tam bilete indirilmesi( Şu anda  uygulanan 1.000 şehiriçi tam Bilet),
 60. 5-Sıfır km araç alımlarında 5 yıl hizmet bedeli alınmaması (İhale şartnamesi 20.md. göre),
 61. 6- Araç değiştirme mecburiyetinin 20 yaşa indirilmesi(eski uygulama 26 yaş),
 62. 7- 20 yaşını doldurduğunda veya öncesinde aracını yenilemek isteyen otobüs sahiplerinin küçük veya büyük araç ayırımı yapılmaksızın yeni aracını 0-6yaş arasında  olması,
 63. 8- Araç  satışlarında uygulanan  devir  bedelinde 0 km  araçlarında  % 50 indirim  yapılması (Şu anda uygulanan küçük otobüs 14.000 –şehiriçi Tam Bilet, büyük otobüs 21.000- şehiriçi Tam Bilet ), devir işlemlerinde hat sahibinin kanuni eş ve çocuklarından devir ücreti  alınmamasını uygun gören, Plan ve bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu.
 64. (K.NO: 237)Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 27.06.2014 tarih ve 330 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Aykome Yönetmeliği Belediye Meclisimizce 15.04.2010 tarih ve 132 sayı ile onaylanmış ve mahalli gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Yaklaşık dört yıllık uygulama esnasında yönetmeliğin bazı hükümlerinin işlevsiz kaldığı, altyapı kurumlarının iş hacminin yıllık plandan dolayı aşırı derecede arttığı, bu nedenle işlerin takip ve kontrollerinin sağlıklı bir şekilde yapılamadığı gözlemlenmiştir.Ayrıca 06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı “ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR” kanunda, Samsun ili Büyükşehir Belediye sınırlarının il mülki sınırları olduğu ve ilimize bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı,  köylerin mahalle olarak, belediyelerin ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katıldığı hükmü yer almaktadır. Söz konusu kanun gereğince il mülki sınırlarında bulunan 17  ilçede çalışma yapacak altyapı kuruluşlarının çalışmalarının koordine edilmesi, kurumlar arası işbirliğinin sağlanması, kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, yatırımların planlı bir şekilde yürütülmesi, halkın yaşam konforunun sağlanması, bozulan üstyapının ivedilikle onarılması, yaya ve taşıt trafiği, mal ve can güvenliğinin sağlanması için yeni Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği hazırlanmıştır.  15.04.2010 tarih ve 132 sayılı Aykome Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılarak ekte sunulan Aykome Yönetmeliğinin yürürlüğe sokulmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu.
 65. (K.NO: 238)Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 30.06.2014 tarih 95 sayılı; Geleneksel 653’ncü Edirne Tarihi  Kırkpınar Yağlı  Güreşlerinde, Samsun  Büyükşehir Belediyesi adına başpehlivan kategorisinde güreşerek  ve başpehlivan olan FATİH ATLI’ya (TC 41920923796) 1 adet ata arma, 4 adet ½’lik ata arma, 10 adet ziynet lira, baş antrenör Bayram ERTAN’a 1 adet  ½ ‘lik ata arma, 13 adet ziynet lira, yine küçük orta küçük boyda güreşerek birinci olan Yücel YAZICI’ya 1 adet ziynet lira,  yine başpehlivanlık kategorisinde güreşerek 3. Olan  Abdullah GÜNGÖR’e 5 adet ziynet lira , minikler kategorisinde güreşerek 2. Olan Ömer Faruk KIRAT’a  1 adet ziynet liraların  ayrıca başpehlivan Fatih ATLI.’ya  tapuda  İlimiz İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi F 36B22B3D  pafta 1281 ada 17 parsel de kayıtlı 194.16 m2 yüzölçümlü  parsel üzerinde bulunan binanın 330/240 arsa paylı 8’nci kattaki 10 nolu  bağımsız dubleks meskenin,  ve ayrıca  baş antrenör Bayram ERTAN’a 2014 model  ¨  51.000,00 değerinde 1 adet dizel otomobilin satın alınarak  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin (m) bendi gereği ödül olarak verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 66. (K.NO: 239)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.07.2014 tarih ve 2110 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası, uygulama imar planı F36b.21c.4a, F36b.21c.4b, F36b.21c.3a, F36b.21c.4c paftalarının bulunduğu alanda imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla eğitim tesisi, konut, yol ve ağaçlandırılacak alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077,18) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055,14) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 67. (K.NO: 240)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.07.2014 tarih ve 2120 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36a.15c.3d, F36a.20b.2c ve F36b.16c.1d paftalarında, 276 ada 1 parsel, 3782 ada 3 parsel ve 10989 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda Samsun Emniyet Müdürlüğünün 23.05.2014 gün ve 196 sayılı yazısı doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının projesine uygun yapılabilmesi ve mülkiyet problemlerinin çözülebilmesi amacı ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 12/155 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Emniyet Hizmet Alanı kullanımının Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesi ve Karakol Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası kullanımındaki alanın yapılaşma hakları aynen kalmak koşulu ile h:21.50 olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliğini oybirliği ile kabul eden Atakum Belediye Meclisinin 07.07.2014 gün ve 14/54 (580,11) sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 07.07.2014 gün ve 84211085-517.03-115 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, h:2.50 m belirlenen yüksekliğin h:15.50 m olacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım