09-10-11.04.2013 Komisyon Kararları

12 Nisan 2013 Cuma | Kurumsal / Meclis Komisyon Kararları | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına ait 09-10-11.04.2013 tarihli Komisyon Raporları aşağıya çıkarılmıştır

KOMİSYON RAPORLARI
 1. (K.NO:133) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 tarih ve 875 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.17d paftası, 4592 ve 2417 nolu adaların bulunduğu alanda  kamulaştırmada karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla adaların yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 2. (K.NO:134)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 tarih ve 876 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kale Mahallesi, uygulama imar planı  F36b.22b.21c paftasında, 202 nolu ada 30, 36 ve 43 parsellerin bulunduğu alanda, mülkiyetle ilgili sorunların çözümlenmesi amacıyla parsellerin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 3. (K.NO:135)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 tarih ve 842 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22d, uygulama imar planı F36b.22d.3d ve F36b.22d.4c paftalarının bulunduğu alanda, park, belediye hizmet alanı ve yol kullanımlarının idare mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 gün ve 6/125 sayılı kararıyla kabul edilen  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Canik Belediye Başkanlığı tarafından 22.03.2013 gün ve 126 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda parkın ikiye bölümünü sağlayan yol kaldırılarak, parkın bütünlüğünü sağlayacak şekilde çevre yolu kenarına paralel olarak düzenlendiğinden park alanı karşılığı olarak mülkiyeti park olarak ayrılmış olan imar planındaki belediye hizmet alanı kullanımı park alanına çevrildiğinden söz konusu itirazın reddi ancak vatandaş tarafından yapılan itiraz doğrultusunda Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 09.05.2008 gün ve 5873 sayılı yazıları dikkate alınarak, park alanını bölmeyecek şekilde yolun akaryakıt istasyonu arkasından geçirilmesi, kaldırılan yeşil alanın karşılığı olarak aynı bölge içerisindeki belediye hizmet alanı kullanımının, park alanı kullanımına çevrilmesi ve akaryakıt ve LPG istasyonuna giriş çıkışların Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nce belirlenecek koşullarda yapılması şeklinde plan notunun eklenerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 4. (K.NO:136)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 tarih ve 809 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kamalı Köyü, nazım imar planı F36a.20c  paftasında 8528 ada 15 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının Kuran Kursu yapılmak amacıyla kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Türkiye Diyanet Vakfı Atakum Şubesinin 25.03.2013 gün ve 62 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 5. (K.NO:137)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 tarih ve 624 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ataköy Mahallesi,  nazım imar planı F36b.21c paftası, 10178 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda  ilköğretim alanı kullanımının lise alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İlkadım Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 05.03.2013 gün ve 5612770-754-3381 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 6. (K.NO:138)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 tarih ve 175 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Gürgendağ, nazım imar planı F36d.04a pafta, 35 nolu parselin bulunduğu alanda konut dışı kentsel çalışma alanı  kullanımı belirlenmesine  ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 28.12.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli  nazım  imar planı  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 7. (K.NO:139)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 tarih ve 727 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı  F36a.15c.4b paftası,  1793 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  08.03.2013 gün ve 6/29 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında “kendi parseli içinde otopark alanı gereksinimi karşılanmadan ruhsat alınamaz.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.03.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-36 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, nazım imar planı kararlarına uygun olarak plan bütünlüğü sağlanacak şekilde tüm bölge için uygulama imar planı değişikliği yapılması gerektiğinden eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 8. (K.NO:140)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 tarih ve 804 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.05a.4d paftası, 516 adanın bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.03.2013 tarih ve 6/43 sayılı kararıyla; kadastro ile plan arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ve “planın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde otel yapımı gerçekleşmediği  takdirde eski plan haklarına dönüşüm yapılacaktır.” plan notunun korunmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 15.03.2013 gün ve  33477558/959 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, plan notunun konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının turizm tesis alanı kullanımına çevrilmesini içeren ilk imar planı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini sürdürmesi koşulu ile kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 9. (K.NO:141)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 tarih ve 740 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Selyeri Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.05c.2a paftası, 1050 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu  parseller ile 1051 ada 1, 2, 3, 4, 5   nolu parsellerin bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.03.2013 tarih ve 2/15 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2013 tarih ve 6/45 sayılı kararlarıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; toptan ticaret alanı kullanımındaki adaların arasındaki 12mlik yolun kaldırılarak birleştirilmesi ve kaldırılan yolun karşılığında otopark alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 15.03.2013 gün ve  33477558/959 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 10. (K.NO:142)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 tarih ve 699 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Baruthane Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.1d  paftası, 370  ve 414 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.03.2013 gün ve 6/26 sayılı kararıyla; yaya yolunun arazinin eğiminden dolayı merdivenli yol olarak plana işlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının .03.2013 gün ve 94651478/301.05.03/73   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 11. (K.NO:143)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 tarih ve 702 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.3d  paftası, 6475 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.03.2013 gün ve 6/27 sayılı kararıyla; trafo alanının mevcut çeşme dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının .03.2013 gün ve 94651478/301.05.03/73   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, trafo binasının yola 5 mt. yapı yaklaşma mesafesini koruyacak şekilde yapılması koşulu ile değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 12. (K.NO:144)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2013 tarih ve 498 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1d  paftası, 3260 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.02.2013 gün ve 4/20 sayılı kararıyla; serbest nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının tüm cephelerden 5’er metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenerek  E:2.00 olarak değiştirilmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 19.02.2013 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/41   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yüksek yapılar yönetmeliğindeki yapı çekme mesafelerinin geçerli olması koşulu ile kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 13. (K.NO:145)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.03.2013 tarih ve 855 sayılı;
 14. İlgi : (a) İlkadım Belediyesinin 07.03.2013 tarih 662 sayılı yazısı
 15. (b) Tekkeköy Belediyesinin 19.02.2013 tarih 664 sayılı yazısı
 16. (c) Tekkeköy Belediyesinin 05.03.2013 tarih 814 sayılı yazısı
 17. (d) Tekkeköy Belediyesinin 11.03.2013 tarih 967 sayılı yazısı
 18. (e) İlkadım Belediyesinin 14.02.2013 tarih 417 sayılı yazısı
 19. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;
 20. İlgi (a) yazısında belirtilen; İlkadım İlçesi Derecik Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokak 6975 ada ve 6973 ada arasında kalan yolun mevcut imar planına göre 1801.Sokak (T.N:91) olarak isimlendirilmesi,
 21. İlgi (b) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Şabanoğlu Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen 499 ada 10 parselin önündeki yolun mevcut imar planına göre 765. Sokak( T.N:67 ) ve 766. Sokak  (T.N:68) olarak isimlendirilmesi,
 22. İlgi (c) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Selyeri Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen 1051 ada 5 parselin önündeki yolun mevcut imar planına göre 767. Sokak( T.N:30 ) olarak isimlendirilmesi,
 23. İlgi (d) yazısında belirtilen Tekkeköy İlçesi Çay Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun mevcut imar planına göre Dr.Kenan YILMAZ ( T.N:14 ) olarak isimlendirilmesi,
 24. İlgi (e) yazısında belirtilen İlkadım İlçesi Çatalarmut Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokak 181. Sokak, 874. Sokak, Kayadibi Sokak ve Yıldıray Çınar Sokak mevcut imar planına göre sokak vasfını yitirdiğinden U.A.V.T ‘den silinmesi,
 25. Atakum İlçesi Esenevler Mahallesi 420. Sokak isminin “Şehit Onbaşı Fikret ÖZER SOKAK” olarak değiştirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 26. (K.NO:146)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29.03.2013 tarih ve 649 sayılı; Samsun İli Atakum İlçesi  Sarıışık Köyü Çiftlik Mevkiinde 549-550-551-905-906  nolu parseller üzerinde bulunan Belediyemize ait Doğaltaş Yapı Elamanları Üretim Tesisleri’nde üretilen ürünlerin Belediye amme hizmetlerinde kullanılması asıl gaye olmakla birlikte üretim fazlası ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında satışının yapılması düşünülmektedir.
 27. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde bütçe içi işletme kurulmasına karar vermek Belediye Meclisi’nin görevleri arasında sayılmaktadır.
 28. Aynı kanunun 71. maddesinde de Belediyenin özel gelir ve giderleri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığı’nın izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabileceği hükme bağlanmıştır.
 29. Bu nedenle, Belediyemizin ihtiyaç duyduğu bütçe içi “ Doğaltaş Yapı Elamanları Üretimi İktisadi İşletmesi”nin kurulmasına karar verilmesini, iktisadi işletme ile ilgili harcamaların Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca mevzuat hükümlerine göre yapılmasını, iktisadi işletme ile resmi dairelerle ilgili yazışmalar ile iş ve işlemlerin Belediye Başkanı’nın görevlendireceği personel tarafından yürütülmesini ve İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınması, ayrıca 2013 Mali Yılı içinde, bütçe içi işletme olarak kurulacak Doğaltaş Yapı Elamanları Üretimi İktisadi İşletmesinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 21. Maddesi doğrultusunda ana birim olarak kodlanıp, Ek’teki bütçe kalemleri oluşturularak toplam ¨ 10.000.000,00 EK ÖDENEK ilave edilmesi,
 30. Buna karşılık Gelir Bütçesinin 03.01.02.54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler,  ekonomik tertibinin ¨ 10.000.000,00 artırılması,
 31. Gider bütçemizin ¨ 225.000.000,00’den ¨ 235.000.000,00’ye, ve Gelir Bütçemizin                                  ¨ 195.000.000,00 ’den ¨ 205.000.000,00’ye yükseltilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 32. (K.NO:147)Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün 01.04.2013 tarih ve 27 sayılı; Ukrayna’nın DONETSK şehri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında; Şehrimizin ve ülkemizin ticari, sosyal ve kültürel alanını genişletmek, şehrimize yeni yatırımların gelmesini teşvik etmek, her alanda işbirliği yapmak, Samsunlu işadamlarımız ile Donetskli iş adamlarını biraraya getirip ekonıminin gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile bir kardeş şehir ilişkisinin kurulması yararlı görülmektedir. Bu nedenle Ukrayna’nın Donetsk şehri ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulabilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 33. (K.NO:148)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.04.2013 tarih ve 923 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç, Beypınar, Çobanlı, Çobanözü Mahallelerinin, bulunduğu alanda; ulaşım bağlantılarının dikkate alınarak arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2013 gün ve 2/6 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  ve değişikliğine vatandaş tarafından yapılan itiraz doğrultusunda, 15.03.2013 gün ve 6/93 sayılı kararıyla kabul edilen plan değişikliğine Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 03.04.2013 gün ve 1316082-736  sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu arazide yapılan çalışmalarda sürekliliğin sağlanması açısından itirazın uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2013 gün ve 216 sayılı kararıyla kabul edilen imar planı kararlarına uygun haline tekrar çevrilmesi şeklinde kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 34. (K.NO:149)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05.04.2013 tarih ve 705 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 651 nolu parselde kayıtlı imar planında B.H.A.  kullanımında bulunan 2.661,00 m2’lik taşınmazın 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesi uyarınca Belediyemize devri Encümenin 30.03.2012 tarih, 119 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
 35. Taşınmazın değeri için Belediyemiz kıymet takdir komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede Samsun Ticaret Sanayi Odası ve Tüm Emlakçılar Meslek Odasından alınan değer tespit raporları ışığında, parselin bedeli 399.150,00-TL olarak belirlenmiş ve Samsun İl Özel İdaresi’ne taşınmazın bu bedel üzerinden devrinin yapılabileceği belirtilmiştir.
 36. Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü 04.04.2013 tarih, 756.01/462104 sayılı yazısı ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesi, mevcut Mehmetçik İlköğretim Okulu’nun bulunduğu taşınmazın bitişiğinde, imar planında park alanı olarak ayrılan tapuda 561 ada, 3 nolu parselde kayıtlı 5800 m2 yüzölçümlü taşınmazın, imar planındaki kullanımının ilköğretim alanına dönüştürülerek Bakanlığa  (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) tahsisine karşılık, İlimiz İlkadım ilçesi, Kıran mahallesi, 651 nolu parselde kayıtlı 2.661,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın takasının uygun olup olmayacağının bildirilmesini istemektedir.
 37. Söz konusu parkın bir kısmı Encümenin 25.06.2010 tarih, 305 sayılı kararı ile ifraz edilen İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesi, 561 ada, 3 nolu parselin parka terk edilmesi ile oluşmuş olup;  imar planında park alanı kullanımında olması ve jeolojik açıdan uygun olmayan alan niteliğindeki söz konusu parselin yapılaşmaya açılması mümkün değildir.
 38. İmar planında ilköğretim alanı kullanımında bulunan kısmın ise genişletilmesi yol bağlantılarından dolayı mümkün olmadığından daha güvenli ortamda açık alana sahip olabilmesi için park alanının yapılaşma olmaması koşulu ile ilköğretim alanının bahçesi olarak kullanılması uygun olabilecektir.
 39. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h maddesinde " Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.”
 40. 18/e maddesinde " Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek."
 41. 75/d maddesinde "Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.
 42. Kamu kurum ve kuruluşlarına Belediyeler, bağlı kuruluşları ve Belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz."
 43. (12.11.2012/360/19.md. ile eklenen fıkra) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29.maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi ile 5323 sayılı Dernekler Kanununun 10. Maddesi belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanamaz.
 44. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 47. Maddesinde " Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
 45. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/m maddesinde  “ Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.”denilmektedir.
 46. Bu nedenle; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/m maddesine göre Belediyemizin görev,yetki ve sorumluluk alanında bulunan parktaki kullanım hakkının imar planındaki kullanımında herhangi bir değişiklik yapılmadan ilköğretim alanının bahçesi olarak kullanılmak üzere; Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne süresiz bırakılması karşılığında; İlimiz İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 651 nolu parselde kayıtlı 2.661,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın mülkiyetinin Belediyemize devredilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım