8 Adet Taşınmazın Kiraya Verilmesi İhalesi İlanı

28 Mayıs 2018 Pazartesi | İhale İlanları | |

21.06.2018 / Perşembe Gününe Kadar.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

S.

NO.

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA/

PARSEL NO

BAĞIMSIZ

BÖLÜM NO

BRÜT

ALANI (M2)

MUHAMMEN

KİRA BEDELİ

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ

NİTELİĞİ

1

CANİK

YENİMAHALLE

-

-

78.11 m²

1.500,00 TL

1.620,00 TL

BÜFE VE BAHÇESİ

2

CANİK

YENİMAHALLE

-

-

165,23 m²

2.500,00 TL

2.700,00 TL

BÜFE VE BAHÇESİ

3

CANİK

YENİMAHALLE

-

-

54,54 m²

1.000,00 TL

1.080,00 TL

BÜFE VE BAHÇESİ

4

CANİK

YENİMAHALLE

-

-

42,37 m²

1.000,00 TL

1.080,00 TL

BÜFE VE BAHÇESİ

5

CANİK

YENİMAHALLE

-

-

71,42 m²

1.500,00 TL

1.620,00 TL

BÜFE VE BAHÇESİ

6

İLKADIM

FUAR

-

-

17,22 m²

1.100,00 TL

1.188,00 TL

BÜFE

7

İLKADIM

FUAR

-

-

20,50 m²

1.400,00 TL

1.512,00 TL

BÜFE

8

İLKADIM

KALE

7702/1

-

378,44 m²

6.500,00 TL

7.020,00 TL

PASTANE VE BAHÇESİ
1-
Mülkiyetleri, kullanım ve tasarruf hakları Samsun Büyükşehir Belediyesine ait olup, İlimiz İlkadım ve Canik İlçelerinin muhtelif yerlerinde bulunan ve aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen 5 adet büfe + bahçesi, 1 adet pastane-işyerinin + bahçesi ve 2 adet büfe nitelikli taşınmazlar, aşağıdaki tabloda hizalarında yazılı olan  Aylık Muhammen Kira Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri ile,  tanzim olunan Şartnamelerine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.

-İhalede yarışma (artırım )  aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi  mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3- Bahse konu İhale 21.06.2018 tarihinde,   Perşembe Günü Saat  14.45’te Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4- İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A) İstekli gerçek kişi ise:

a)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b)      İkametgâh Belgesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

c)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (Noterde tanzim edilecektir.)

d)      Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

e)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi

ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Noterde tanzim edilecektir.)

f)       Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

g)      İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

(Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

h)      Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

i)        2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

B) İstekli tüzel kişi (şirket)  ise :

a)         Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b)        Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve  imza sirküleri,

c)         Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d)        Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

e)         İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

(Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

f)         2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge

(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

g)         Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

C) Ortak girişimci  ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A)  ve  (B)  fıkralarında belirtilen  esaslara

göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi,

5- Açık  teklif  usulüne  göre  ihale, isteklilerin  ihale komisyonu  önünde  tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri

suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.Ancak; İstekliler, isterlerse  ihale evraklarını ihale saati olan 14.45’e kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığına(Encümen Kalemi)’da verilebilecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak teslim ederek 1. fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.

Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım