2 Adet Çay Ocağı Niteliğindeki Taşınmazların Kiraya Verilmesi İhalesi İlanı.

18 Mayıs 2018 Cuma | İhale İlanları | |

21.06.2018 / Perşembe Gününe Kadar

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, İlkadım İlçesi, Adalet Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı, Çaykara Çocuk Bahçesi Yanı, No: 20 Adresinde ve Derebahçe Mahallesi, Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı Otobüs İşletme Müdürlüğünün altında bulunan, aşağıdaki tabloda özellikleri yazılı olan 2 adet Çay Ocağı Niteliğindeki taşınmazlar, hizalarında yazılı olan  Aylık Muhammen Kira Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri ile,  tanzim olunan Şartnamelerine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.

S.

NO.

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

NO

BAĞIMSIZ BÖLÜM

NO

MUHAMMEN KİRA

BEDELİ

MUHAMMEN KİRA BEDELİ (KDV Hariç)

GEÇİCİ

TEMİNATI

NİTELİĞİ

1

İlkadım

Kılıçdede

-

-

9,00 m²

600,00 TL

648,00 TL

Çay Ocağı

2

İlkadım

Derebahçe

-/793

-

130,00 m²

550,00 TL

594,00 TL

Çay Ocağı
-İhalede yarışma (artırım )  aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi  mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3- Bahse konu İhale 21.06.2018 tarihinde,   Perşembe Günü Saat  14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4- İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A) İstekli gerçek kişi ise:

a)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b)      İkametgâh Belgesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

c)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (Noterde tanzim edilecektir.)

d)      Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

e)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi

ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Noterde tanzim edilecektir.)

f)       Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

g)      İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

(Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

h)      Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

i)        2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

B) İstekli tüzel kişi (şirket)  ise :

a)         Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b)        Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve  imza sirküleri,

c)         Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d)        Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

e)         İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

(Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

f)         2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge

(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

g)         Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

C) Ortak girişimci  ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A)  ve  (B)  fıkralarında belirtilen  esaslara

göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi,

5- Açık  teklif  usulüne  göre  ihale, isteklilerin  ihale komisyonu  önünde  tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri

suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre;

İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.Ancak; İstekliler, isterlerse  ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığına(Encümen Kalemi)’da verilebilecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak teslim ederek 1. fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.

Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.


Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım