Konut Satışı Pazarlık İlanı.

20 Nisan 2018 Cuma | İhale İlanları | |

27.12.2018 / Perşembe Gününe Kadar.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Tapuda Selahiye Mahallesi, 7506 ada 1 no.lu parselde kayıtlı, 4430.00 m² arsa üzerinde, (zemin+9) katlı A ve B Bloklarda bulunan (3+1) konut tipindeki brüt 105.00 m² yüzölçümlü, 10/800 arsa paylı aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, özellikleri, Peşin Satış Bedelleri ve Geçici Teminatları yazılı olan 3 adet mesken nitelikli taşınmazın, tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satışının yapılmasına karar verilmiş olup, İhale günü olan 19.04.2018 tarihli Perşembe Günü Aşağıdaki tabloda özellikleri, Peşin ve Taksitli Muhammen satış bedeli ve geçici teminatı yazılı olan 3 adet Konutu satın almak için müracaat eden olmadığından,  ihalelerine   27.12.2018 tarihine kadar devam edilecektir

S.

No

İlçe

Mahalle

Ada/

Parsel

Blok

No

Katı

Bağ.

Böl. No.

Niteliği

Brüt

Alanı(m²)

Peşin Satış

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

Bedeli (TL)

1

İlkadım

Selahiye

7506 / 1

A

Zemin

1

Mesken

105.00 m²

110.000,00 TL

3.300,00 TL

2

İlkadım

Selahiye

7506 / 1

A

Zemin

2

Mesken

105.00 m²

110.000,00 TL

3.300,00 TL

3

İlkadım

Selahiye

7506 / 1

B

Zemin

3

Mesken

105.00 m²

110.000,00 TL

3.300,00 TL

2-Satışa çıkarılan konuta alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın,  belirlenen satış fiyatları üzerinden 27.12.2018 tarihine kadar satışı yapılacaktır.

3- Bahse Konu olan işe ait İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

4- Söz konusu taşınmazların pazarlıkla ihalesi  Encümen Toplantı Günleri olan Perşembe günü Saat:14.30’da Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonu’nda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine istinaden pazarlık usulü ile yapılacaktır.

5- İhaleye İştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

İstekli gerçek kişi olmak kaydıyla:

A)  İstekli gerçek kişi ise:

a)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b)      İkametgâh Belgesi,

c)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

d)      Adres Beyannamesi,

e)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli
vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f)       Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

g)      İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

h)      2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

i)        Taahhütname,

B) İstekli tüzel kişi ise:

a)         Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b)        Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c)         Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi

d) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e)         Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge

f)         2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge

g)         Taahhütname,

C) Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.


Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım