Selahiye Mahallesi, 3 Adet Konut Satışı İhalesi İlanı

23 Mart 2018 Cuma | İhale İlanları | |

19.04.2018 / Perşembe Gününe Kadar.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Tapuda Selahiye Mahallesi, 7506 ada 1 no.lu parselde kayıtlı, 4430.00 m² arsa üzerinde, (zemin+9) katlı A ve B Bloklarda bulunan (3+1) konut tipindeki brüt 105.00 m² yüzölçümlü, 10/800 arsa paylı aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, özellikleri, Peşin Satış Bedelleri ve Geçici Teminatları yazılı olan 3 adet mesken nitelikli taşınmazın, tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.

S.

No

İlçe

Mahalle

Ada/

Parsel

Blok

No

Katı

Bağ.

Böl. No.

Niteliği

Brüt

Alanı(m²)

Peşin Satış

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

Bedeli (TL)

1

İlkadım

Selahiye

7506 / 1

A

Zemin

1

Mesken

105.00 m²

110.000,00 TL

3.300,00 TL

2

İlkadım

Selahiye

7506 / 1

A

Zemin

2

Mesken

105.00 m²

110.000,00 TL

3.300,00 TL

3

İlkadım

Selahiye

7506 / 1

B

Zemin

3

Mesken

105.00 m²

110.000,00 TL

3.300,00 TL

2- Bahse Konu olan işe ait İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3- Söz konusu taşınmazların satış ihalesi 19.04.2018 Perşembe günü Saat:14.30’da, Büyükşehir belediyesi Encümen toplantı salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

4- Satışa çıkarılan konutlara alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın,  belirlenen satış fiyatları üzerinden 27.12.2018 tarihine kadar satışı yapılacaktır.

5- İhaleye İştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

A)  İstekli gerçek kişi ise:

a)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b)      İkametgâh Belgesi,

c)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

d)      Adres Beyannamesi,

e)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli
vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f)       Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

g)      İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

h)      2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

i)        Taahhütname,

B) İstekli tüzel kişi ise:

a)         Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b)        Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c)         Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e)         Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

f)         2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

g)         Taahhütname,

C) Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

6- Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

İstekliler isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi)’ da verebileceklerdir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Ayrıca istekliler isterlerse ihale saati olan 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.


Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım