1 Adet Konutun Afete Maruz Kalmış Dar Gelirli Kişilere Satışı İhalesi İlanı

19 Şubat 2018 Pazartesi | İhale İlanları | |

15.03.2018 / Perşembe Gününe Kadar.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Mülkiyeti  Belediyemize  ait,   tapuda;   İlimiz  İlkadım  İlçesi,  Kılıçdede   Mahallesi,  9749 ada,  15 no.lu  parselde  kayıtlı  taşınmaz  üzerinde  inşa  edilen,

(zemin+14) katlı B2(3) blokta bulunan (2+1) konut tipinde, 82.00 m² yüzölçümlü, mesken nitelikli, aşağıdaki tabloda özellikleri, satış bedeli,   geçici teminatı,  peşin satış bedeli ve taksitli satış bedeli  yazılı olanadet konut AFETE MARUZ KALMIŞ DAR GELİRLİ KİŞİLERE, tanzim olunan Şartnamesine göre ve  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden  açık Teklif usulü ile satılacaktır.

S.

NO.

BLOK

KAT

DAİRE

NO.

2018 YILI
SATIŞ BEDELİ
(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

(TL)

2018 YILI PEŞİN

SATIŞ BEDELİ

(TL) (%40 İNDİRİMLİ)

% 10 PEŞİN 108 AY TAKSİTLİ
SATIŞ BEDELİ( TL)

% 15 PEŞİN 120 AY TAKSİTLİ
SATIŞ BEDELİ (TL)

% 25 PEŞİN 120 AY TAKSİTLİ
SATIŞ BEDELİ (TL)
(% 5 İNDİRİMLİ)

% 50 PEŞİN 120 AY TAKSİTLİ
SATIŞ BEDELİ(TL)
(% 10 İNDİRİMLİ)

PEŞİNAT

TAKSİT

PEŞİNAT

TAKSİT

PEŞİNAT

TAKSİT

PEŞİNAT

TAKSİT

1

B2-3

1

5

100.000,00 TL

3.000,00 TL

60.000,00 TL

10.000,00 TL

833,33 TL

15.000,00 TL

708,33 TL

23.750,00 TL

593,75 TL

45.000,00 TL

375,00 TL

2-
Bahse Konu olan işe ait İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3- Söz konusu konutun satış ihalesi 15.03.2018 Perşembe günü Saat 14.30’da Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4- Satışa çıkarılan konuta  alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın,  belirlenen satış fiyatı üzerinden 27.12.2018 tarihine kadar satışı yapılacaktır.

5- İhaleye İştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

İstekli gerçek kişi olmak kaydıyla:

a)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b)      Aile Nüfus Kayıt Örneği, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

c)      Satış ihalesi tarihi itibariyle Samsun İli sınırları içinde ikamet edildiğini gösterir İkametgâh Belgesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

d)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (Noterde tanzim edilecektir.)

e)      Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

f)       İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

(Noterde tanzim edilecektir.)

g)      Geçici teminat; 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerlerdir. Teminat nakit olarak verilecek ise, Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak alınacak makbuz aslı,

h)      İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünden alınacaktır.)

i)        2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde internet üzerinden temin

edilecektir.)

j)        Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

k)      Dar gelirli olduğunun tespiti amacıyla, hane halkı gelirinin en fazla aylık net 4.007,80 TL. olduğunu kanıtlayan belgeler;

1-      Başvuru sahibi evli ise;

  1. Kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olduğu, çalıştığı sosyal güvenlik kurumundan çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordrosu, maaş belgesi, İşyeri olanların(Bağ-Kur) gelir vergisi tabelasının fotokopisi ile 2017 yılı 12 aylık geçici gelir vergisi beyanı. – [tüm belgeler tanzim edilen makamlarca kaşelenip imzalanacaktır].)
  2. Başvuru sahibi veya eşinden herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,(Tüm belgeler tanzim edilen makamlarca kaşelenip imzalanacaktır.)
  3. Başvuru sahibi veya eşi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan onaylı imzalı maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı bankanın onaylı imzalı hesap ekstresi.

 

2-      Başvuru sahibi bekar ise;

  1. Kendisinin çalışması durumunda, gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olduğu, çalıştığı sosyal güvenlik kurumundan çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordrosu, maaş belgesi, İşyeri olanların(Bağ-Kur) gelir vergisi tabelasının fotokopisi ile 2017 yılı 12 aylık geçici gelir vergisi beyanı. – (tüm belgeler tanzim edilen makamlarca kaşelenip imzalanacaktır.)
  2. Başvuru sahibi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgesi,
  3. Başvuru sahibi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan onaylı imzalı maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı bankanın onaylı imzalı hesap ekstresi.

l) Satış ihalesine katılacak kişinin, 01.01.2012 tarihi ve sonrasında Samsun İli genelinde meydana gelen herhangi bir doğal afete maruz kaldığına dair resmi kurumlardan alınmış belge aslı. (Valilik veya Kaymakamlık ya da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD)’nden alınacaktır.)

6- Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

İstekliler isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi)’ da verebileceklerdir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Ayrıca istekliler isterlerse ihale saati olan 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.


Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım