3 Adet Dükkan Kiraya Verilmesi İhale İlanı

19 Şubat 2018 Pazartesi | İhale İlanları | |

15.03.2018 / Perşembe Gününe Kadar.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Kullanım ve tasarruf hakkı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz İlkadım ilçesi, Selahiye Mahallesi, 100. Yıl Bulvarına cepheli ve Aşağıdaki tabloda Muhammen Kira Bedelleri, Geçici Teminatları ve Özellikleri belirtilen, 3 Adet dükkan  nitelikli taşınmaz, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  45. maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ile ve 3 yıllık süreyle kiraya verilecektir.

30 AĞUSTOS İLKÖĞRETİM OKULU ALTI DÜKKANLARIN KİRALAMA LİSTESİ

Sıra no

İlçesi

Mahallesi

Ada Parsel no

Bğmsz Bölüm No

Brüt Alanı (m²)

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Gecici Teminat Bedeli

Niteliği

1

İlkadım

Selahiye

-

1

32,00 m²

1.350,00 TL

1.458,00 TL

DÜKKAN

2

İlkadım

Selahiye

-

3

42,00 m²

1.500,00 TL

1.620,00 TL

DÜKKAN

3

İlkadım

Selahiye

-

4

33,66 m²

1.350,00 TL

1.458,00 TL

DÜKKAN

-İhalede yarışma (artırım )  aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi  mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3- Bahse konu İhale 15.03.2018 tarihinde,   Perşembe Günü Saat  15.00’te Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4- İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A) İstekli gerçek kişi ise :

a)            Nüfus Cüzdanı Fotokobisi,

b)            İkametgâh Belgesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

c)            İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (Noterde tanzim edilecektir.)

d)            Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

e)                  İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli

vekaletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (noterden tanzim edilecektir.)

f)             Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

g)            İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair

belge,(Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

h)            Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

i)               2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,      (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

B) İstekli tüzel kişi  ise :

a)                  Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna

dair belge,

b)                 Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı

vekâletname ve imza sirküleri,

c)           Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d)          Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )     (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

e)         Şirketin yada vekilinin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,                (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

f)         Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

g)         2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

C) Ortak girişimci  ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

5- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 15.00’e kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi)  verecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Ayrıca istekliler ihale saati olan 15.00’e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım