SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

23.12.2019 28. BİRLEŞİM OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETİ


MECLİS KARARLARI    
1.    (K.NO:445) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 18.12.2019 tarih ve 54366 sayılı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 16./12/2019 tarih ve E.295688 Sayılı yazısında; Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) programı II. Dönemi (2014-2020) kapsamında Belediyemizin son kullanıcısı olduğu Çarşamba Atıksu Projesinin uygulama sürecine kısa bir süre içinde başlanacağı,                  

    Bu kapsamda Belediyemiz Meclisinin 16.07.2019 tarihli ve 238 sayılı kararında verilen taahhütlere ek olarak ödemekle yükümlü olduğumuz tutarın Belediyemiz kaynaklarından ya da Belediyemiz tarafından başvuruda bulunulması halinde bu proje için İLBANK A. Ş. Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilmesi muhtemel kredilerden karşılanamaması halinde; 5779 sayılı "İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun" kapsamındaki paylarımızdan kesinti yapılarak tahsil edilmesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.          

    Bu bilgiler ışığında, Belediyemiz Meclisinin 16.07.2019 tarihli ve 238 sayılı kararında verilen taahhütlere ek olarak ödemekle yükümlü olduğumuz tutarın Belediyemiz kaynaklarından ya da Belediyemiz tarafından başvuruda bulunulması halinde bu proje için İLBANK A. Ş. Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilmesi muhtemel kredilerden karşılanamaması halinde; 5779 sayılı "İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun" kapsamındaki paylarımızdan kesinti yapılarak tahsil edilmesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirilmesini  uygun gören, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
2.    (K.NO:446) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 19.12.2019 tarih ve 54495 sayılı; Samsun İli Dahilinde Yapılacak Kapalı-Açık Otopark, Otogar, Ulaşım, Sosyal, Kültürel ve Çevre Projeleri Kapsamında 29 Adet Uygulama Projesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A. Ş’den 11.242.000,00 (onbirmilyonikiyüzkırkikibin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A. Ş.’ ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A. Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A. Ş.’ ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A. Ş.’ ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A. Ş.’ ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A. Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A .Ş.’ ye rehin vermeye, İller Bankası A. Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanının yetkilendirilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.


(08 OCAK 2020 Çarşamba günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.10’da Olağanüstü Toplantı kapatıldı.)