SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

21.06.2019 MECLİS KARARLARI


 

MECLİS KARARLARI:

 1. (K.NO:178)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 16.05.2019 tarih ve 19811 sayılı; Vezirköprü Belediye Başkanlığının 20/05/2019  tarih, 38437321-210.10.99-E.2522 sayılı  yazısı  ile; 6360 Sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 17/2/2/1 sayılı kararlarına istinaden; 31.03.2014 tarihinden itibaren Belediyemize devir olan her çeşit yolcu, yük terminalleri, toptancı halleri ve mezbaha tesislerinden, İlimiz Vezirköprü ilçesinde bulunan, yolcu terminalinin temizlik, güvenlik ve işlevselliği için  Vezirköprü Belediyesine devredilmesi talep edilmektedir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan terminal ve otopark,(s) bendinde yer alan mezarlık ve (t) bendinde yer alan hal ve mezbahalara ilişkin görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebileceği ve birlikte yapabileceği hükmü getirilmiştir. Vezirköprü İlçesi Yolcu Terminali, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13 Haziran 2014 tarih ve 187 nolu kararı gereğince 5 yıl süre ile Vezirköprü Belediyesi Başkanlığına devir edilmiştir.
              Bu sürenin dolması ve ilgili maddeye istinaden Yolcu Terminali Hizmetlerinin Haziran 2024 tarihine kadar (5 Yıl) Vezirköprü İlçe Belediye Başkanlığı’na işletme hakkının devri konusunda hazırlanan ekli protokolün onaylanması ve Belediyemiz adına ekli protokolü imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI’nın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:179)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 16.05.2019 tarih ve 20031 sayılı; Kavak Belediye Başkanlığının 21.05.2019  tarih, 29388358-010.99-E.1004 sayılı  yazısı  ile; 6360 Sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 8/2/2/1 sayılı kararlarına istinaden; 31.03.2014 tarihinden itibaren Belediyemize devir olan her çeşit yolcu, yük terminalleri, toptancı halleri ve mezbaha tesislerinden, İlimiz Kavak ilçesinde bulunan, yolcu terminalinin temizlik, güvenlik ve işlevselliği için Kavak Belediyesine devredilmesi talep edilmektedir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan terminal ve otopark,(s) bendinde yer alan mezarlık ve (t) bendinde yer alan hal ve mezbahalara ilişkin görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebileceği ve birlikte yapabileceği hükmü getirilmiştir. Kavak İlçesi Yolcu Terminali, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14 Aralık 2015 tarih ve 513 no’lu kararı gereğince 3 yıl süre ile Belediyemiz ve Kavak Belediyesi arasında yapılan protokol ile Kavak Belediyesine devir edilmiştir. Protokol süresi sona erdiğinden mevcut protokol şartlarını da ihtiva edecek şekilde Yolcu Terminali Hizmetlerinin Haziran 2024 tarihine kadar (5 Yıl) Kavak İlçe Belediye Başkanlığına işletme hakkının devri konusunda hazırlanan ekli protokolün onaylanması ve Belediyemiz adına ekli protokolü imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI’ nın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:180)Ulaşım Dairesi Başkanlığının 20.05.2019 tarih ve 19437 sayılı; Çarşamba Belediye Başkanlığı’nın 03.05.2019  tarih ve 88060873-320/118 sayılı yazıları  ile Büyükşehir Belediyemize bağlı bulunan Çarşamba ilçemizin muhtelif yerlerinde yaz dönemi içerisinde belirtilen tarihlerde 10.06.2019 - 15.09.2019 tarihleri arasında yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyemize ait olan üstü açık gezi otobüslerinden 1 adedini; şoförü akaryakıtı  ve bakımı onarımı Çarşamba Belediyesine ait olmak üzere tahsisi talep edilmektedir. Söz konusu aracın, 10.06.2019 - 15.09.2019 tarihleri arasında yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere tahsisi için Çarşamba Belediye Başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak olan ekli Protokolü imzalamak üzere; Belediyemiz adına  Genel Sekreterimiz  İlhan BAYRAMIN' ın yetkili kılınmasını  uygun gören, Hukuk, Ulaşım, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:181)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 09.05.2019 tarih ve 18081 sayılı;  3 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67. maddesinde; "Arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla 3. şahıslara gördürülebilir." ifadesi yer almaktadır. Belediyemize bağlı benzer hizmetlerin daha sağlıklı aksamadan yapılabilmesi amacıyla Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ve Transfer İstasyonlarının işletilmesine yönelik hizmet alımı işinin 3 yıl olarak ihale edilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:182)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 31.05.2019 tarih ve 20991 sayılı; Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. Sanayi ve Tic. A. Ş.’ (SAMULAŞ) den alınan 14.05.2019 tarih ve 578 sayılı yazılarında, Samsun Büyükşehir Belediyesinden kiralanan Hafif Raylı Sistem (Depo, İstasyon, Raylı Sistem Hattı, 21 Set tramvay ve 70 adet otobüs) ile toplu taşıma hizmeti, Tekel Otoparkı ile otopark hizmeti, Teleferik ile kablolu taşıma hizmeti verildiği, ayrıca kendilerine ait 8  set  tramvay ve 41 adet otobüs ile ring-ekspers-terminal hatlarında taşıma hizmeti gerçekleştirildiği, son üç yıl içerisinde bir çok gider kaleminde artış olmasına rağmen 3 yıl içerisinde ulaşım gelirlerine zam yapılmadığı belirtilerek,    maliyetlerdeki artış ve Üniversite Kampüs içi hattının devreye alınması, sistemin modernizasyonu ile altyapı iyileştirme  çalışmaları sebebiyle 15.000.000,00 TL (onbeşmilyon) kaynağa ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir. Ancak, Sermayesinin % 99.96 Büyükşehir Belediyemize ait olan Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San.ve Tic. A. Ş.’(SAMULAŞ) nin mali verilerinin incelenmesi neticesinde  5.400.000,00 TL (beşmilyondörtyüzbin) borçlanmasının uygun olduğu; 5393 Sayılı Belediye Kanununun ‘’Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri’’ başlıklı 18. maddesinin “Borçlanmaya karar vermek “ başlıklı (d) bendi  hükmü  ve aynı kanunun ‘’ Borçlanma ‘’ Başlıklı 68. maddesinin (e) bendi “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir.” denilmektedir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (d) bendi ve  68. maddesinin  (e) bentleri” gereğince,   Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. Sanayi ve Tic. A. Ş.’(SAMULAŞ) ne 5.400.000,00 TL’ sına kadar (beşmilyondörtyüzbin) borçlanma yetkisi verilmesine, Samsun Büyükşehir Belediyesinin bankalardan alınacak kredilerle ilgili sözleşmelerde kefil olmasına ve ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mustafa DEMİR’ in bankalar ile kredi veren kuruluşlar nezdinde sözleşme ve taahhütnameleri Samsun Büyükşehir Belediyesi adına kefaleten imzalamaya (kredi genel sözleşmeleri, araç rehin sözleşmeleri vb. Sözleşmeler dahil) yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:183)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.05.2019 tarih ve 19588 sayılı; Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin 17.05.2019 tarih, 2019-938 sayılı yazısı ile, İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7916 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı, imar planında blok nizam 7 katlı ticaret ve katlı otopark alanı kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 1.017,04 m² yüzölçümlü, “arsa” nitelikli taşınmazın işletme hakkının belirlenecek süre ve bedel karşılığında Şirketlerine verilmesini talep etmiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesi’nde “Büyükşehir Belediyesi kendine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurulabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmü bulunmaktadır.                    Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7916 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı, imar planında blok nizam 7 katlı ticaret ve katlı otopark alanı kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 1.017,04 m² yüzölçümlü, “arsa” nitelikli taşınmazın 1 yıllığına (taşınmazın satışı halinde 1 yıllık sürenin satış tarihi itibariyle sona ermesi kaydıyla), Aylık KDV Dahil 1.000,00.-TL bedelle işletme hakkının, Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ne devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:184)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.05.2019 tarih ve 19590 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7916 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı, imar planında blok nizam 7 katlı ticaret ve katlı otopark alanı kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 1.017,04 m² yüzölçümlü, “arsa” nitelikli taşınmazın, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelere kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2018 tarihli ve 8-1-193 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır. Belediyemiz tarafından bahse konu parseldeki yapılaşma koşulları yeniden düzenlenerek, imar planı değişikliği yapılmış ve yükseklik 18.50 m. blok nizam 7 katlı ticaret ve katlı otopark alanı kullanımına ayrılmıştır. Yapılan plan değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.06.2018 tarihli ve 13-1-272 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2018 tarihli ve 8-1-193 sayılı kararı ile satışına karar verilen İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7916 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı taşınmazın, imar planı değişikliği yapılarak yapılaşma koşulları yeniden düzenlendiğinden, mevcut imar hakları belirtilerek yeniden satış kararı alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7916 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı, imar planında yükseklik 18.50 m. blok nizam 7 katlı ticaret ve katlı otopark alanı kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 1.017,04 m² yüzölçümlü, “arsa” nitelikli taşınmazın satışı için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 8.  (K.NO:185)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31.05.2019 tarih ve 21791 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait olup, aşağıdaki çizelgede tapu bilgileri belirtilen taşınmazın Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelere kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışı düşünülmektedir. Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, aşağıdaki çizelgede tapu bilgileri belirtilen taşınmazın satışı için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

S.No

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Pafta No

Kat

Bağ.

Böl.No.

Arsa Payı

Alanı

(m²)

Niteliği

1

İlkadım

Kılıçdede

1228

1

59/3

3. Kat

15

5/200

171,00 m²

Mesken

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (K.NO:186)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22392 sayılı; Canik,  İlkadım ve Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, F36b.4 ve F36a.3 paftalarının bulunduğu alanda, sanayi sitesi gelişim alanı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı belirlenmesine ilişkin:  (PİN:1076-38) 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 1. (K.NO:187)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22393 sayılı; İlkadım ve Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.20c ve F36b.16d paftaları ile uygulama imar planı F36a.20c.4b, F36a.20c.3a, F36a.20c.3b, F36a.20c.3c, F36a.20c.3d   ve F36b.16d.4b paftalarının, bulunduğu alanda 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanan ve 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı resmi gazetede  yayınlanan  Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri İle Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca sanayi sitesi gelişim alanı belirlenmesine ilişkin; (PİN:1077-493) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-279) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:188)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22381 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23d ve F36b.23a paftaları ile uygulama imar planı F36b.23d.1b, F36b.23d.2a, F36b.23d.1a ve F36b.23a.4c paftalarının, bulunduğu alanda 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine istinaden, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı belirlenmesine; (PİN:1077-492) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-278) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:189)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22324 sayılı; Atakum ve İlkadım İlçesi sınırlarında, nazım imar planı F36a.20c paftası, uygulama imar planı F36a.20c.3a, F36a.20c.3b, F36a.20c.3c ve F36a.20c.3d paftalarının bulunduğu alanda  Samsun Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 02.08.2018  tarih ve 39642117-170.03.02-E.2265396 sayılı yazı doğrultusunda taşıt yolu ve sanayi kullanımın  yeniden belirlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-479) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN: 1055-277)  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:190)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22325 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında,   1.İdare Mahkemesinin 01.03.2019 tarih ve E.2018/70 K.2019/243 kararı doğrultusunda kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-480 ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, hazırlanmıştır. Mahkeme kararına istinaden dava konusu planın iptal edilmesi ve iptal gerekçeleri doğrultusunda Atakum Belediyesi ile birlikte daha detaylı incelenmek üzere dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:191)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22326 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi,  nazım imar planı F36b.16a paftası 8430 ada 1  nolu parselin   bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-482) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, hazırlanmıştır. Mahkeme kararındaki gerekçeleri karşılayacak şekilde ileride yeniden düzenleme yapılabilecek olup, eski plan hakkı olan “Eğitim Alanı (Eğitim Merkezi)” kullanımına dönüşümü içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:192)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22378 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, İncesu Mahallesi,  nazım imar planı F36a.15a paftası, uygulama imar planı F36a.15a.4a paftasının bulunduğu alanda, Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 757886673-165.02.03-E.385831 sayılı yazısı doğrultusunda koruma amaçlı imar planı yapılmasına ilişkin;  (PİN:1077-483) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı  nazım imar planı ve (PİN:2880-484) 1/1000 koruma amaçlı uygulama imar planı, hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 koruma amaçlı uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:193)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22379 sayılı; Vezirköprü İlçesi sınırlarında, Çakırtaş Mahallesi,  nazım imar planı F34c.15c paftasının bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediyesi Başkanlığının 21.05.2019 tarih ve 76384922-755.99-E.2533 sayılı yazısı doğrultusunda otopark alanı kullanımının hastane alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında, trafik yolunun da belirlemesine  ilişkin;  (PİN: 1077-491) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:194)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22391 sayılı; 19 Mayıs İlçesi sınırlarında, Dereköy Mahallesi,  nazım imar planı F36a.08b paftası 232,238 ve 239 nolu parsellerin bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda park alanı kullanımlarının orman alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:1077-485) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 26.03.2019 gün ve 22427811-310.01.04-E.913 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:195)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22328 sayılı; 19 Mayıs İlçesi sınırlarında, Dereköy Mahallesi,  nazım imar planı F36a.03d paftasının bulunduğu alanda, kullanım alanlarının yeniden belirlenmesine ilişkin;  (PİN: 1077-486) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 03.05.2019 gün ve 22427811-310.01.04-E.1221 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, taşıt yolu genişliği değişken olduğundan genişliği belirten “45 m” sembolünün kaldırılması şekliyle kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:196)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22329 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında, Kutlukent Mahallesi,  nazım imar planı F36c.04d ve F36c.04a, paftaları, 612 ada 5,6,7 nolu parseller  ve 613 ada 3,4,6,7   nolu  parsellerin bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda park alanı kullanımının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:1077-490) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Tekkeköy  Belediye Başkanlığının 29.04.2019 gün ve 30673830-754-E.2225 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Mahkeme kararına istinaden dava konusu planın iptal edilmesi, ancak Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda imar planı kullanım kararlarının belirlenmesi için Dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:197)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22330 sayılı; Ladik İlçe Belediyesi sınırlarında, Bahşi Mahallesi, uygulama imar planı G35b.08c.3b paftası, 262 ada 12 nolu parselin bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 13.05.2019 tarih ve (PİN: 8479-26) 33 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.012019 gün ve 2/18 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, yurt alanı içinde, yurt kullanımın ihtiyacını karşılamak amacıyla zemin katta ticaret yapılabilir plan notunun eklenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Ladik Belediye Başkanlığının 13.05.2019 gün ve 94488807.310.99/227 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12.  (K.NO:198)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22331 sayılı; Kavak İlçe Belediyesi sınırlarında, Soğuksu Mahallesi, uygulama imar planı F36d.16c.2a paftası, 526 ada 1 nolu parsel ve 697 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve (PİN: 376-32) 1/23 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.11.2018 gün ve 22/506 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, hastane alanı kullanımı, sosyal-kültürel tesis alanı (yurt) ve yol kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Kavak Belediye Başkanlığının 22.04.2019 gün ve 29388358-754-E.804 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:199) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22332 sayılı; Kavak İlçe Belediyesi sınırlarında, Yaşardoğu Mahallesi, uygulama imar planı F36d.16d.2b paftası 446 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 02.11.2018 tarih ve (PİN: 36596) 135 kararıyla; yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin; oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Kavak Belediye Başkanlığının 28.01.2019 gün ve 29388358-010.99-E.167 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, çevre yapılaşma düzenini bozucu ve yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğundan eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:200) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22333 sayılı; Tekkeköy İlçe Belediyesi sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04a.2a, F36c.04a.1b, F36c.04b.4a ve F36c.04c.3b paftalarının bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve (PİN: 905-118) 4/22 sayılı kararıyla; yapılaşma haklarının revizyon öncesi plan haklarına dönüştürülmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Tekkeköy Belediye Başkanlığının 14.02.2019 gün ve 33477558-301.05-E.839 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, revizyon planı öncesindeki yapılaşma koşullarına uygun olarak yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesinin yanında bina yüksekliklerinin de revizyon öncesindeki haliyle plana işlenmesi şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:201)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22334 sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi sınırlarında, Kıran Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21c.2b paftası, 10360 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve (PİN: 1055-269) 6/37 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2019 gün ve 04/65 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, otopark ihtiyacı kendi parselinde karşılanmak üzere, konut alanı kullanımının ticaret alanı(otel) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  İlkadım Belediye Başkanlığının 13.05.2019 gün ve 94651478-301.05.03-233/E.5779 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:202)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22335 sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.3b ve F36b.17d.3c paftaları, 2400 ada 8 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve (PİN: 1055-270) 6/38 sayılı kararıyla; yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin;oy çokluğu ile rededilen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği,  İlkadım Belediye Başkanlığının 13.05.2019 gün ve 94651478-301.05.03-233/E.5779 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu rededilen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 17. (K.NO:203)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22336 sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi sınırlarında, İstasyon Mahallesi, uygulama imar planı F36c.1b.2b paftası, 9619 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve (PİN: 1055-271) 6/36 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2019 gün ve 04/63 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, yol kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  İlkadım Belediye Başkanlığının 13.05.2019 gün ve 94651478-301.05.03-233/E.5779 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:204)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22380 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Beypınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16.4c paftası 11329 ada 3,4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda  Atakum revizyon imar planı kapsamında park alanı kullanımının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine yapılan itirazı oy birliği ile reddeden, Atakum Belediye Meclisinin 07.05.2018 gün ve 9/41 sayılı kararı,  Atakum Belediye Başkanlığının 09.05.2019 tarih ve 84211085-517.03-E.105 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu itirazı reddeden Atakum Belediye Meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:205)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22337 sayılı; Atakum İlçe Belediyesi sınırlarında, uygulama imar planı F36a.14c.1d ve F36a.14c.4a paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve (PİN: 28802-30) 9/43 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2019 gün ve 04/57sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan,  yurt alanı kullanımının yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Atakum Belediye Başkanlığının 09.05.2019 gün ve 84211085-517.03-E.105 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:206)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22338 sayılı; Terme İlçe Belediyesi sınırlarında, Fenk Mahallesi uygulama imar planı F37c.05d.3a paftası 223 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve (PİN: 607-58) 36 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 gün ve 24/546 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan,  mahkeme kararı doğrultusunda sağlık tesisi alanı kullanımının, sosyal tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Terme Belediye Başkanlığının 08.05.2019 gün ve 3705960-310.01-E.959/2611 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:207)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22339 sayılı; Vezirköprü İlçe Belediyesi sınırlarında, Çakırtaş Mahallesi uygulama imar planı F34c.15c.2a ve F34c.15c.2d paftalarının bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 03.06.2019 tarih ve (PİN: 4760-40) 35sayılı kararıyla;  otopark alanı kullanımının hastane alanı kullanımı ve trafik yolu kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Vezirköprü Belediye Başkanlığının 3705960-310.01-E.959/2611 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:208) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 tarih ve 22327 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
  1-)Bafra İlçesi Ağıllar Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘Ezogelin Sokak(T.N.=2)’ ın bir kısmının adının ‘Şehit P.Onb.Çoşkun KAPANCI Sokak(T.N.=7)’ olarak değiştirilmesi, 
  2-)Bafra İlçesi Emirefendi Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘Okul 1. Sokak(T.N.=73)’ olan adının ‘Şehit J.Er Ramiz İLERİ Sokak(T.N.=73)’ olarak değiştirilmesi,
  3-) Bafra İlçesi Altınyaprak Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘Çiçekli 3. Sokak(T.N.=35)’ olan adının ‘Şehit Uzm. J. Kıdemli Çvş. Kayhan ÇİZMECİ Sokak(T.N.=35)’ olarak değiştirilmesi,
  4-) Bafra İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘Şafak 1. Sokak(T.N.=22)’ olan adının ‘Gazi J.Er Sedat ÖNDER Sokak(T.N.=22)’ olarak değiştirilmesi,
  5-) 19 Mayıs İlçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘ Nergiz Sokak(T.N.=12)’ olan adının ‘Gazi Selim YILMAZ Sokak(T.N.=12)’ olarak değiştirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 

     (08 TEMMUZ 2019 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.45’de toplantı kapatıldı.