SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

15.05.2019 Meclis 2 toplantı Karar Özeti


MECLİS KARARLARI

 1. (K.NO:146) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.05.2019 tarih ve 16775 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu  oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:147)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.04.2019 tarih ve 16756 sayılı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 16/04/2019 tarih ve 71188846-010.06.01-E.89259 sayılı yazısı ile gönderilen 2019/5 sayılı genelgede 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12. maddesi ile 16. maddesi arasında (16. madde dahil) düzenlenmiş olan İlan ve Reklam Vergisi ile ilgili “İşyerleri için yıllık ilan ve reklamlara ait verginin, çevre temizlik vergisi ödeme dönemlerinde alınmasına yönelik Belediye Meclislerince karar alınarak uygulama bu yönde yürütülecektir.” hükmü gereğince işyerlerinden alınacak ilan ve reklam vergisinin 2019 yılı için Haziran ve Kasım aylarında 2 eşit taksit olarak, 2020 yılından itibaren ise çevre temizlik vergisi ödeme dönemleri olan Mayıs ve Kasım aylarında 2 eşit taksitte alınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu  oybirliği ile kabul olundu.                                                     
 3. (K.NO:148)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17075 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları içerisinde yürütülmekte olan altyapı, üstyapı projeleri ile kültür turizm projeleri, çevre peyzaj projeleri, kentsel dönüşüm projeleri, kamulaştırma projeleri vb. yatırım projelerinde ihtiyaç oldukça, ihtiyaç kadar olmak üzere İller Bankası A.Ş.’den, diğer bankalardan ve kredi veren finans kuruluşlarından 200.000.000,00 TL kredi kullanılacaktır.
  Kullanılacak kredi için İller Bankası payı ve Büyükşehir payı gelirinin teminat olarak gösterilmesi, temlik edilmesi veya borca yetecek tutarda Belediyemize ait gayrimenkullerin ipotek edilmesi suretiyle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (e) bendi hükümlerinin de  yerine getirilerek 200.000.000,00 TL borçlanılmasına, bu borçlanmaya ilişkin her türlü işlemi gerçekleştirmeye ve belgeleri imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu  oy çokluğu ile kabul olundu.
 4. (K.NO:149)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 02.05.2019 tarih ve 16773 sayılı; 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 26 ncı maddesi 4 üncü fıkrasında “Belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunması, Cumhurbaşkanının iznine tabidir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere belediyeler tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketler sermaye katılımında bulunulması Cumhurbaşkanının iznine tabi olup, belediyeler ortağı olduğu şirketlerdeki hisseleri belediye meclisi kararını müteakip 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde devir edebilmektedir.                      Samsun Akredite Uluslararası Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvar İşletmeciliği A.Ş.’nde bulunan 200.000 (İkyüzbin adet) nominal değeri 200.000,00 TL (İkiyüzbin Türk Lirası) tutarındaki %20’lik hissemizin tamamını tüm hak ve vecibeleri ile Türk Standartları Enstitüsüne devir edilmesine ilişkin gerekli  iznin verilmesi ve hisse devrine ilişkin yasal süreçlerin tamamlanabilmesi için Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ramazan AYDIN’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Plan ve Bütçe Komisyonları raporu  oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:150)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 02.05.2019 tarih ve 16917 sayılı; Belediye ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin 1 inci maddesinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü olarak belirlenmiştir.
  01/04/2019-31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak olan sosyal denge tazminatının belirlenen tavan miktarını geçmemek üzere verilmesi ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince yetkili kamu sendikası ile Belediyemiz ve SASKİ Genel Müdürlüğü adına sözleşme yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu  oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:151)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17056 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit  Mahallesi, nazım imar planı F36b.17c paftası uygulama imar planı F36b.17c.1c ve F36b.17c.2d paftaları, 11781 ada 1 nolu parselin  bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin:  (PİN:10700-470) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  (PİN:1055-272) 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği, hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, mahkeme kararı doğrultusunda, kurum görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirilerek daha detaylı incelenmek üzere dairesine iadesini, uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu  oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:152)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17057 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Saitbey Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftası uygulama imar planı F36b.22b.1c paftasının bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda ticaret+ katlı otopark kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin:  (PİN:1077-467 ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  (PİN: 1055-268) 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği, hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu  oy çokluğu ile kabul olundu.
 8. (K.NO:153)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17053 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kamalı Mahallesi, F36a3 paftasının, bulunduğu alanda Özel Harekât Müdürlüğü Savunma ve Güvenlik Tesisi alanı olarak kullanılmak üzere Kentsel ve Bölgesel Sosyal Alt Yapı Alanı kullanımının düzenlenmesine ilişkin:  (PİN:1076-37) 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni planı değişikliği 
  Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu  oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:154)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17058 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kamalı Mahallesinin, bulunduğu alanda, Samsun Valilliği İl Emniyet Müdürlüğü 11.04.2019 tarih ve 68838231-43957-(881743)-67 sayılı yazısına istinaden Samsun Özel Harekat Müdürlüğü Savunma ve Güvenlik Tesisi Alanı oluşturulmasına ilişkin:  (PİN:1077-471) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve    (PİN: 28802-31) 1/1000  ölçekli uygulama imar planı, hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu  oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:155)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17059 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Pazar  Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftası uygulama imar planı F36b.22b.1b paftasının bulunduğu alanda, kullanım alanlarının belirlenmesine ilişkin:  (PİN: 4-1077-472) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve  (PİN:1055-273) 1/1000  ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu  oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:156)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17060 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, kullanım alanlarının yeniden belirlenerek belediye hizmet alanı oluşturulmasına ilişkin:  (PİN:1077-477 ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  (PİN: 28802-32) 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu  oy çokluğu ile kabul olundu.
 12. (K.NO:157)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17061 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Düvecik Mahallesinin bulunduğu  alanda taşıt yolu, belediye hizmet alanı, üniversite alanı ve meslek lisesi alanı kullanımlarının yeniden düzenlenerek, taşıt yolu, üniversite alanı ile mesleki ve teknik öğretim tesisi alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2019 gün ve 4/59 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine, 12.04.2019 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
  Samsun Üniversitesi Rektörlüğünün 07.05.2018 tarih ve E.803 sayılı yazısı doğrultusunda, üniversite alanında kalan özel mülkiyetlerin kamulaştırılması mümkün