SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

15.05.2012 Meclis Kararlari


MECLİS KARARLAR

 1. (K.NO:174) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 752 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ahulu Mahallesi, nazım imar planı F36a.20d ve F36a.25a paftalarında ve uygulama imar planı F36a.20d.3c, F36a.20c.4d ve F36a.25a.2b paftalarının bulunduğu alanda idare mahkemesinin kararının yerine getirilmesi amacıyla kullanım kararlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:175) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 746 sayılı; 03.04.2012 tarihli ve 28253 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Yönetmelik” değişiklikleri kapsamında “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin” 16,57,58,64 maddelerinde değişiklik yapılması ve yönetmeliğe bir madde ilave edilerek tip formlar eklenmiş yine aynı yönetmeliğin değişen bu maddelerinde 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yeniden değişiklikler yapılarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmelik Değişikliklerinin yürürlüğe girdiği 3.4.2012 ve 14.04.2012 tarihi itibariyle yönetmelik hükümleri uyarınca işlem tesis edilmesi bakımından Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde imar planı bulunan alanlarda, anılan yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını teminen Büyükşehir Belediye Sınırları dahilinde yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili Belediyelere duyurulması Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 10.04.2012 tarih ve 1118 sayılı yazıları ile bildirilmiş, en son olarakta Belediyemize 25.04.2012 tarih 1310 sayılı 2012/12 no’lu Genelge gönderilmiş, genelgedeki açıklamaların Büyükşehir Belediye Başkanlığı dahilindeki yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili tüm Belediyelere duyurmak hususunda gereğinin yapılması bildirilmiştir. Bu nedenle, Resmi Gazete’de yayınlanan bu değişikliklere uygun olarak “Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde aşağıdaki değişikler yapılmıştır”. Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde değişiklik Yapılması ,
 3. Madde 1: Samsun Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin 17.maddesinin 1.fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
 4. 41. Siyah kot: İmar planında gösterilen yolun doğal zeminini ifade eder.
 5. 42. Kırmızı kot: İmar planında gösterilen yolun gerekli hesaplar yapıldıktan sonra kullanıma hazır halini ifade eder.
 6. Madde 2: Samsun Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin VIII. Bölümünde “YAPI RUHSATI” proje düzenlemeden önce ilgili idareden alınacak belgeler başlıklı 78.maddesi yürürlükten kaldırıldı, “Yapı Ruhsatı Müracaatı” başlıklı 79.maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 7. Proje Düzenlemeden Önce İlgili İdarelerden Alınacak Belgeler ve Yapı Ruhsatı Müracaatı
 8. Madde 79-  Yapı ruhsatı işleri bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadilât yapmak üzere parsele ait imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı ve uygulama imar plânına esas onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alana esas bölümünü almak için; yapı sahipleri veya vekilleri başvuru dilekçelerine aplikasyon krokisini ve tapu kayıt örneği veya istisnaî hâllerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeleri ekleyerek ilgili idareye müracaat ederler. İlgili idare başvuru tarihinden itibaren imar durum belgesi (çap) ve onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun bir örneğini en geç iki iş günü; yol kotu tutanağı ve kanal kotu tutanağını en geç beş iş günü içinde verir. Kanal kotu tutanağı idare dışında ayrı bir su ve kanalizasyon idaresi tarafından düzenleniyor ise, bu süre üç iş günüdür. Bu belgelerin bu süreler içinde verilmemesi halinde gerekçesinin, başvuru sahibine aynı süreler içinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler; özel kanunlara göre tahsis yapılmış olmakla beraber henüz tapu siciline malik adına mülkiyet olarak kaydedilmemiş olan gayrimenkuller için özel kanunlarda mülkiyet belgesi yerine geçeceği hükme bağlanmış olmak kaydı ile ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş olan tahsis belgesi, mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına dayalı olarak yetkili makamlarca verilen belge ve kesinleşmiş kamulaştırma kararlarıdır. Tapu kayıt bilgilerinin Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) bulunması halinde bu bilgilere ilgili idare tarafından TAKBİS üzerinden elektronik ortamda doğrudan erişilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce bu konuda gerekli tedbirler alınır. Yapı sahipleri veya vekillerinden ayrıca tapu kayıt örneği veya istisnai hallerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler istenmez. Ancak, bu durumda, yapı sahipleri veya vekillerden, başvuru dilekçelerinde TAKBİS üzerinden parsele ilişkin kayıtlara erişim için gerekli bilgileri beyan etmeleri istenir. Yapı sahibi ve vekilince yukarıdaki fıkralarda sayılan belgelere göre ilgili kanun, plân, yönetmelik, Türk standartları, çevre şartları, fen, san’at ve sağlık kurallarına ve ilgili bütün mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere aşağıdaki projeler hazırlatılır.
 9. a) 1- Mimarî proje; mimarlar tarafından uygulama imar planına, parselasyon planına ve bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak hazırlanan vaziyet plânı, kat irtifakına ve kat mülkiyetine esas paylaşım tablosu, metrekare cetveli, bodrum katlar dâhil olmak üzere bütün kat plânları, çatı plânı ile bunlara ilişkin en az iki adet kesit ve yeteri sayıda görünüş, toprak kazı hesabı, gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan avan proje ve tatbikat projeleri ile ilgili mühendislerce hazırlanan ısı yalıtım projesi veya raporu, yapı yaklaşma mesafeleri ve yapı projelerine göre hazırlanacak yapı aplikasyon projesi, yerleşme ve yapının özelliği nedeni ile ilgili belediyece istenecek peyzaj mimarı tarafından hazırlanan, peyzaj projelerinden oluşur.
 10. 2- Yapı aplikasyon projesi; parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre belirlenen yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe koordinatlarının ve röper noktalarının ülke koordinat sistemine işlenmek üzere harita mühendislerince hazırlanıp imzalanan projeyi ifade eder.
 11. b) Statik proje; mimarî projeye ve zemin etüdü raporuna uygun olarak, inşaat mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren, bodrum kat dâhil olmak üzere bütün kat plânları, çatı plânları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. Statik projeye esas teşkil edecek zemin etüdü (jeoteknik etüt) raporu;
 12. 1- Yeraltının dinamik esneklik direnişleri ve yerin dayanımı, taşıma gücü, yer altı suyu varlığı, yer altı yapısı, deprem bölgelenmesi, yer kırıklıklarının hareketleri, oturma, sıvılaşma ve yer kaymalarının boyutları gibi zeminin fizikî özelliklerini belirleyen çalışmalar yönünden jeofizik mühendislerince,
 13. 2- Sondajlar, arazi çalışmaları, zemin ve kaya mekaniği, laboratuvar deneylerini ihtiva eden zemin-yapı etkileşiminin analizinde kullanılacak temel-zemin, zemin profili ve zemini oluşturan birimlerin fizikî ve mekanik özelliklerini konu alan çalışmalar yönünden jeoloji mühendislerince,
 14. 3- Zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin emniyet gerilmesi hesaplaması gibi çalışmalar yönünden inşaat ve jeoloji mühendislerince, mühendislik hizmetleri standartlarına uygun, detaylı olarak hazırlanan ve parselin bulunduğu zeminin durumunu yukarıda belirtilen çalışmalar ve analizler ile açıklayan, ilgili mühendislik disiplinlerine mensup mühendislerce, Bakanlıkça belirlenen formata göre hazırlanan ve imzalanan belgedir.
 15. c) Mekanik tesisat projesi; mimarî projeye uygun olarak, makina mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen sıhhî tesisat, kalorifer, kat kaloriferi ve benzeri ısıtma, soğutma, havalandırma projeleri ve ısı yalıtım raporudur. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.
 16. ç) Elektrik tesisat projesi; mimarî projeye uygun olarak, elektrik mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen kuvvetli ve zayıf akıma ilişkin elektrik iç tesisatı ile elektrik mühendisi ve makina mühendisince birlikte hazırlanan asansör projeleridir. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister. Beşinci fıkrada sayılan projeler ile yapının özelliğine ve mahallin şartlarına göre idarece ek olarak istenen ilgili mühendislerce hazırlanan arıtma, otomatik kontrol tesisatı, yangın algılama, tahliye ve söndürme gibi proje, rapor ve belgelerin, Bakanlıkça kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim standartlarına, Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartlara ve mevzuata uygun olarak hazırlanması gerekir. Projelerin ilk paftasında, arsanın yeri, tapu kaydı, pafta, ada ve parsel numaraları, arsanın alanı, var ise mevcut yapılar, yapının taşıyıcı sisteminin niteliği, kat adedi, emsal hesabına konu alanı, yapı inşaat alanı ve toplam yapı inşaat alanı, kullanım amacı, yapı sahibi, yapı müteahhidi, proje müellifleri ve proje denetimi yapan denetçi mimar ve mühendisler ile bunlara ilişkin kuruluşlar hakkındaki bilgileri ihtiva eden bilgi tablosu bulunur. Mimari proje altı takım halinde, beşinci ve altıncı fıkralarda sayılan diğer proje, resim, hesap ve raporlar beş takım halinde düzenlenerek ilgili idareye başvurulur. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabi yapılarda, kuruluşun ilgili denetçi mimar ve mühendislerince incelenerek projelere uygun görüş vermiş olması zorunludur. Bu projeler ilgili idare tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde incelenir, eksik veya yanlış yok ise uygun görüldüğü yapı sahibine yazılı olarak bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ulusal adres veri tabanı üzerinden yapı ruhsatı düzenlenmesi zorunludur. Yapının kamu adına denetimine ilişkin bütün fenni mesuliyetler mimar ve mühendisler tarafından üstlenilmeden yapı ruhsatı düzenlenemez. İnceleme sonucu eksik veya yanlışlık tespit edilmesi halinde, tüm eksiklik ve yanlışlıkların gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak açıkça belirtilmesi suretiyle projelerin tamamlatılmak üzere bu süre içinde ilgililerine iade edilmesi zorunludur. Belirtilen eksiklikler tamamlanıp, yanlışlıklar giderilmesi üzerine yapı sahibince yapılacak başvuruda, idarece daha önce belirtilenler dışında başkaca yeni bir eksiklik veya yanlışlık öne sürülemez ve sözkonusu eksikliklerin giderildiğinin tespit edilmesi halinde durum yazılı olarak yapı sahibine bildirilerek üst fıkrada yer aldığı şekilde yapı ruhsatı düzenlenir. Elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerinin yapı ruhsatı verilmesi aşamasında idareye sunulması zorunlu değildir. Ancak bu projeler yapı denetim kuruluşu veya projelerin uygulanmasının denetimine yönelik fenni mesuliyet üstlenen mühendisler tarafından ilgili kurumlara onaylatılarak yapı ruhsatının verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde ruhsat vermeye yetkili idareye verilir. Yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler sırasında ilgili yapıya ait numarataj bilgileri belediyelerin numarataj işleminden sorumlu birimleri tarafından ilgili idareye elektronik ortamda sunulur. Başvuru sahiplerinden numarataj işlemine ilişkin belge istenmez. Numarataj işleminden sorumlu birimler numarataj bilgilerini elektronik ortamda kayıt altına almakla ve ilgili idarelerle paylaşmakla yükümlüdür. Gelişme alanlarında kalanlar dışında harcamalara katılım payları içinde yer alan yol, kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına katılım payları yapı ruhsatı verilmesi aşamasında idarece ön koşul olarak öne sürülemez, büyükşehir belediyelerince tahsil edilen kanal katılım payı ve yol katılım paylarına ilişkin bilgiler elektronik ortamda kayıt altına alınır ve bu bilgiler belediyelerle paylaşılır. Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırıp her yıl için yenilemeleri gerekir. İlgili meslek odaları, hakkında süreli veya süresiz kısıtlılığı bulunan veya üyeliği sona eren üyelerini derhal elektronik ortamda merkez yapı denetim komisyonu ile bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara bildirir. İdare yapı ruhsatı düzenleme aşamasında her proje için, proje müelliflerinden, fenni mesullerden fen adamlarından, şantiye şefleri ile yapı müteahhitlerinden mevzuata aykırı uygulama sebebiyle süreli veya süresiz olarak meslekî faaliyet haklarının kısıtlı olmadığına ilişkin ek-1’de yer alan sicil durum taahhütnamesini ister. İdareler sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen mimar ve mühendislerin işlemleri tazmin ve hukuki sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemler oda sicil durum taahhütnamelerinde, idare tarafından yazılı olarak belirtilir. Yapım işlerinde yapı müteahhidi, taşeron ve şantiye şefi olarak görev alanlar aynı zamanda fenni mesul olarak görev üstlenemezler. İdare, projeleri incelerken 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygunluğu da gözetir. 3194 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plâncıları dışında kalan fen adamlarının proje hazırlama ve uygulama yapmaya ilişkin yetki, görev ve sorumlulukları saklıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, bu kurum ve kuruluşlara ait projeleri yapan ve 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun uyarınca mühendislik ve mimarlık hizmeti verme ehliyetine sahip mimar ve mühendisler, meslek odasına kayıt ve büro tescili hakkındaki yükümlülüklere tâbi değildir.
 17. Madde 3: Samsun Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin, Fenni Mesuliyet, Sürveyanlık Hizmetleri ve Sicil Başlıklı 80.Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 18. Madde 80: Fenni Mesuliyet , Sürveyanlık Hizmetleri ve Sicil; Fenni mesuliyet hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgililerin sicillerinin tutulmasına dair esaslar aşağıda belirlenmiştir.
 19. Fenni Mesuliyet: Fenni mesuller, 57 nci maddede belirtilen esaslara göre düzenlenen ruhsat eki projelerin uygulanmasının denetimi için mal sahibi veya vekili tarafından belirlenirler ve ilgili idareye karşı görevli ve sorumludurlar. Proje ile ilgili sorumluluk proje müellifine ait olmak üzere yapının fenni mesuliyeti, konusu, ilgisi ve yapım aşamasına göre mimar, inşaat, makina ve elektrik mühendisleri tarafından ayrı ayrı yürütülür. Proje ile ilgili sorumluluğu bulunanların faaliyetleri ek-2, ek-4, ek-6, ek-7 ve ek-8’de yer alan formlar kullanılarak kayıt altına alınır. Ayrıca idare varsa ek projelerin fenni mesuliyetini, konusuna göre ilgili meslek adamlarının üstlenmesini ister. Fenni mesuller unvanına ve eğitimine göre, yapının kanuna, plâna, yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, san’at, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını denetleyeceğine dair ek-1’de yer alan taahhütnameyi ilgili idareye vermek zorundadır. Taahhütnamede fenni mesul ile mal sahibi arasında yapılan sözleşmede belirlenen fenni mesuliyet bitiş süresine ilişkin bilginin yer alması gerekir. Ayrıca, noter tasdikli imza sirküleri, sosyal güvenlik numarası ve vergi kimlik numarası da idareye verilir. İdare; aynı zamanda, kanuna ve mevzuata aykırı uygulama nedeniyle süreli olarak faaliyetleri kısıtlanan fenni mesullerin bu durumu hakkında bilgilenmek ve aşağıda belirlenen inşaat alanı sınırlamalarının denetimini sağlamak üzere, ilgili fenni mesulce düzenlenen, sicil durum taahhütnamesini ve fenni mesuliyet üstlenilen işin adı ile fenni mesulün üzerinde bulunan fenni mesuliyete ilişkin inşaat alanını (m2) belirtir belgeyi ister. İlgili idareler fenni mesuliyet üstlenen mimar ve mühendislerin bir önceki ayda yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bir liste halinde topluca bildirir. Meslek odaları, fenni mesuliyete ilişkin yapı inşaat alanı sınırlamasının kontrolünü bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere kayıtlarına giren yapı ruhsatı ile bu ruhsata istinaden düzenlenen yapı kullanma izin belgelerini veya fenni mesul sözleşmelerini veya istifa dilekçelerini dikkate alarak yerine getirirler. Fenni mesulün, yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi esastır. Farklı bir ilde fenni mesuliyet üstlenilebilmesi için ilgili idarenin uygun görmesi ve yapı yeri ile fenni mesulün işyeri arasındaki mesafenin en fazla 200 km olması gerekir. Fenni mesullerden, mimar veya inşaat mühendisi 30 000 m2'den, makina mühendisi 60 000 m2'den, elektrik mühendisi 120 000 m2'den fazla inşaatın, fenni mesuliyetini aynı anda üstlenemez. Üzerinde başka bir fenni mesuliyet bulunmamak koşulu ile bu miktarları aşan tek ruhsata bağlı inşaatlarda bu şart aranmaz. Tek ruhsata bağlı, yapı inşaat alanı 3000 m2'den fazla olan inşaatlarda yapı denetiminde fenni mesullere yardımcı olmak üzere uzmanlık konusuna göre birer fen adamı görevlendirilir. Bu fen adamlarından, aynı anda ve il sınırları içinde kalmak kaydıyla inşaatla ilgili fen adamı 15 000 m2'den, tesisatla ilgili fen adamı 30 000 m2'den, elektrikle ilgili fen adamı 60 000 m2'den fazla inşaatta görevlendirilemez. İşin konusuna göre ilgili fenni mesuller ve yardımcısı fen adamları yapı ruhsat formunda belirlenenler ile aşağıda belirtilen yapım aşamalarında yapı yerinde bulunmak ve aşağıda sıralanan işlerin yapılmış olduğuna ilişkin açıklamaları ek-3’te yer alan yapı denetim defterine işlemek zorundadır.
 20. a) Aplikasyon,
 21. b) Hafriyat ve zemin hazırlama ve zemin etüdü ve emniyet gerilmesi testlerinin yapımı,
 22. c) Temel inşaatın tamamlanması ve temel vizesi düzenlenmesi,
 23. d) Temel ve çatı dahil her katın kalıp, demir, beton ve tesisat donanımı,
 24. e) Su ve ısı yalıtım vizesi,
 25. f) Malzemenin kullanımından önce Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygunluğunun denetimi,
 26. g) Tesisat, elektrik, kanalizasyon vizeleri. Bu maddeye göre istihdam edilen fen adamlarının bu görevi kabul ettiklerine dair taahhütnamenin ilgili idareye verilmesi zorunludur. Sicil: Fenni mesullerin sicilleri, ilgili meslek odalarınca, ilgili idareden alınacak iş bitirme belgeleri de dikkate alınarak tutulur ve yeni bir fenni mesuliyet üstlenilmesinde bu siciller dikkate alınır. Fen adamlarının sicilleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde, belediyelerin ilgili birimlerince tutulur ve bu sicillerin birer kopyaları her yıl sonunda valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilir. Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerde görev yapacak fen adamlarının sicillerinin tutulması valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) aittir. Sicil fişleri yapının inşaat ruhsatı alınmasından yapı kullanma izninin alınmasına dek geçecek süreyi, bu süreç içindeki faaliyetlerin hepsini içine alır. Fen adamlarının sicillerinin tutulmasında fenni mesullerin bildireceği görüş ve kanaatler esas alınır.
 27. Madde 4: Samsun Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin ”Yapı Kullanma İzin Belgesi” başlıklı 95.maddesinin 4.Bendinin 1.Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 28. Yapı Kullanma İzni :
 29. Madde 95- Yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten izin alınması zorunludur. Bu iznin alınması için ilgili idareye yapılan başvuru dilekçesi ekinde, fenni mesullerin veya yapı denetim kuruluşlarının yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını ve ilgili standartlara uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığını belirten raporları ile yapıya ilişkin fotoğrafları yer alır. Madde 5: Samsun Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin 95.maddesininden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. Yapı kullanma izinlerinde başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar
 30. MADDE 95/A- Yapı kullanma izinlerine ilişkin başvurularda, başvuru sahibinin dilekçesi veya idare tarafından hazırlanmış matbu form ile yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğine ilişkin fenni mesul veya yapı denetim kuruluşu raporları dışında herhangi bir belge istenmez. Yapı kullanma izni vermeye yetkili idarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez. Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler istenebilir. Yapı ruhsatına ilişkin bilgilerin Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) bulunması halinde söz konusu bilgiler buradan temin edilir. KPS üzerinden erişilebilen bilgiler yapı sahipleri veya vekillerinden istenmez. Yapı kullanma izin belgesi verilmesine ilişkin işlemler sırasında ilgili yapıya ait numarataj veya kanal bağlantısı yapılmasına ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulması halinde bu bilgiler belediyelerin numarataj veya kanal işlemlerinden sorumlu birim veya kurumları tarafından ilgili idareye elektronik ortamda sunulur. Başvuru sahiplerinden numarataj veya kanal işlemlerine ilişkin belge istenmez. Belediyelerin numarataj ve kanal işlemlerinden sorumlu birim veya kurumları söz konusu bilgileri elektronik ortamda kayıt altına almakla ve yapı kullanma izni vermeye yetkili idarelerle paylaşmakla yükümlüdür. Yapı kullanma izni vermeye yetkili idarece, başvuru sahibinden kullanılan malzemenin irsaliye ve faturası, doğalgaz uygunluk belgesi, yangın güvenlik (itfaiye) raporu, sığınak raporu, emlak alım vergisi ilişik kesme belgesi, yapı denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilen temel, toprak ve ısı yalıtım vizeleri başta olmak üzere herhangi bir vize işlemi için ilgili idarece hazırlanacak onay belgesi, çevre düzenine ilişkin yazı, işgaliye borcu olmadığına ilişkin yazı, vergi dairelerinden vergi borcu olmadığına ilişkin belge, belediye tarafından alınan vergi ve harçların makbuzları ve buna benzer belgeler istenmez. İlgili idareler, bu maddenin yayımından itibaren en geç bir yıl içinde bu maddede yapı kullanma izin belgesi için öngörülen elektronik ortamda veri paylaşımına ilişkin tedbirleri almak ve bu verileri yapı kullanma izni vermeye yetkili idarelerin erişimine açmakla yükümlüdür.
 31. Madde 6: Aynı Yönetmelikte yer alan EKLER (03/04/2012 tarih ve 28253 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Yönetmelik” değişiklikleri kapsamasında yer alan “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” ekinde ve 14/04/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmelik Ekinde Yer Alan Formlar (Ek 1-form 1-2-3-4-5-6-7-8-9), (Ek 2-form 10,11) (Ek 3-form-12), (Ek 4-form-13), (Ek 5 (14/04/2012/28264 RG), (Ek 6 form 15), (Ek 7-form 16), (Ek 8-Form 17), (14/04/2012/28264 RG. Ek1-form 19) ilave edilmiştir.
 32. Madde 7: Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Şeklindeki sözkonusu yönetmelik değişikliğini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO:176) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 747 sayılı; İlkadım İlçesi Belediyesi sınırında, Çatalarmut Mahallesi, F36b4 paftasında özel rekreasyon alanı belirlenmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 34. (K.NO:177) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 748 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05a paftasında 516 adanın bulunduğu alanda, sanayi alanı kullanımının sadece otel olarak kullanılmak üzere turizm tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 35. (K.NO:178) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 666 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.20a ve F36a.20b paftaları, 2067 parselin bulunduğu alanda ilköğretim ve ortaöğretim okullarının ortak kullanımlarıyla yapılacak eğitim yerleşkesi oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı için Atakum Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 12.04.2012 gün ve B.08.4.MEM.0.55.42.04.755-3520 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 36. (K.NO:179) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 575 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.20b ve F36b.16a paftaları, 11107 ada 1 parsel ve 12 ada 16 parselin bulunduğu alanda Anadolu Lisesi yapılması amacıyla ilköğretim alanı kullanımının ortaöğretim alanı kullanımına çevrilmesi yanında ortaöğretim alanı kullanımındaki alanında ilköğretim alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı için Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 04.04.2012 gün ve 10056 sayılı ile Atakum Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 05.04.2012 gün ve B.08.4.MEM.0.55.42.04.756-3263 sayılı yazıları ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 37. (K.NO:180) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 632 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Köyü, nazım imar planı F36a.20b paftasında 6242 ada 2, 6, 7 ve 9 numaralı parsellerin bulunduğu alanda yurt alanı kullanımının büyültülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 18.04.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 38. (K.NO:181) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 749 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, dere yatağı ve arazi yapısı dikkate alınarak yol, park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 39. (K.NO:182) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 643 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çobanlı, nazım imar planı F36a.20b paftasının bulunduğu alanda orman alanı kullanımının Resmi Kurum (Emniyet Hizmet Alanı) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı için Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 18.04.2012 gün ve B.05.1.EGM.4.55.43957-(81743)-189 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 40. (K.NO:183) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 395 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17c.1c ve F36b.17c.4b paftalarının bulunduğu alanda, resmi kurum alanı ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2012 gün ve 6/95 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 29.03.2012 gün ve B.07.4.Def.55.05.00/55180107313/605 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın plan değişikliği hakkında Milli Emlak Müdürlüğüne İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca sorulan görüşe olumsuz yanıtın gelmemesi nedeni ile Kurum tarafından plan değişikliğine uygun görüş verilmiş kabul edilerek plan değişikliği yapıldığından reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 41. (K.NO:184) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 750 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22a.1c paftasının bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2012 tarih ve 6/91 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 42. (K.NO:185) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 751 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16b.3a ve F36b.16b.3d paftalarının bulunduğu alanda ağaçlar dikkate alınarak yolun daraltılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 43. (K.NO:186) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 629 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.4b paftasında 39 ada 51 parselin yapılaşma hakkının raylı sisteme bedelsiz terkin karşılığında yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için 17.04.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 44. (K.NO:187) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 574 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Gürgenyatak, nazım imar planı F36c.03a paftası, 10620, 10621 ve 10623 nolu adaların bulunduğu alanda 15m en kesitli yolun 25m en kesitli olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 03.04.2012 gün ve M.55.CAN.0.13.01.00.01-879 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 45. (K.NO:188) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 584 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hacıismail Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.3a paftası 5917 adanın bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 04.04.2012 gün ve 7/22 sayılı kararıyla; yapı yaklaşma mesafesinin adanın güney kısmında kaldırılmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 05.04.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-92 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 46. (K.NO:189) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 421 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.3a paftasında, 11645 ve 11646 nolu adaların bulunduğu alandaki plan değişikliğine yapılan itirazı oyçokluğu ile kabul eden Canik Belediye Meclisinin 05.03.2012 gün ve 5/15 sayılı kararı, Canik Belediye Başkanlığının 07.03.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-58 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararının, “plan değişikliği teklifinin planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylandığından” aynı nedenle eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 47. (K.NO:190) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 329 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16c.1c ve F36b.16c.1d paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.02.2012 gün ve 4/22 sayılı kararıyla; otopark alanlarının birleştirilerek konut alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.02.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/20 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 48. (K.NO:191) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 473 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15d.3c, F36a.15d.3d, F36a.15d.4c, F36a.20a.2a, F36a.20a.1a, F36a.20a.1b, F36a.20a.1c, F36a.20a.1d, F36a.19b.2b ve F36aa.19b.2c paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.03.2012 gün ve 6/36 sayılı kararıyla bölgede yeniden planlama yapılana kadar imar ile ilgili her türlü işlemin durdurulmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.03.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/33 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 49. (K.NO:192) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 645 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı, uygulama imar planı F36a.15c.4c paftası, 284 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.04.2012 gün ve 8/50 sayılı kararıyla; parselin formunun yapılaşmaya uygun hale getirilmesi için ada kenarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.04.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/53 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 50. (K.NO:193) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 646 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı, uygulama imar planı F36a.20b.2b paftası, 180 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.04.2012 gün ve 8/51 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 tarih ve 4/49 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak BHA kullanımının MİA kullanımına dönüştürülmesi ve “Kentsel İş Merkezi Alanının otopark gereksinimi kendi parseli içinde karşılanacaktır.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.04.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/53 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 51. (K.NO:194) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 648 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20a.1c, F36a.20a.3a ve F36a.20a.4b paftaları, 11517, 11518, 11519, 11522, 11523, 11534 adalar ile 1489, 1491, 1492, 1493, 2677, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.04.2012 gün ve 8/53 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 tarih ve 4/47 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacıyla konut dışı kentsel çalışma alan kullanımlarının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.04.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/53 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 52. (K.NO:195) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 671 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.4b paftasında 413 nolu adanın bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.04.2012 tarih ve 6/71 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 tarih ve 4/55 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımından otopark alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı ve değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 24.04.2012 gün ve M.55.6.TEK.B/176/1253 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 53. (K.NO:196) İtfaiye Dairesi Başkanlığının 24/04/2012 tarih ve 218 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye Dairesi Başkanlığı “ Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği“ni uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 54. (K.NO:197) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 25/04/2012 tarih ve 1640 sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (g) bendinde “Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek” Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında belirtilmiştir. Yine aynı Kanunun 27. maddesi “Büyükşehir kapsamındaki Belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe Belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda Büyükşehir Belediye Meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. Büyükşehir Belediyesi mücavir alanlarının ilçe ve ilk kademe Belediyeleri arasındaki bölüşümü Büyükşehir Belediye Meclisince yapılır” hükmüne istinaden;
 55. 1- Mevcut imar planında ve yeni yapılacak olan planlarda yol genişlikleri 14,50 metre ve üzerinde bulunan sokak, cadde, bulvar ve anayolların 5216 sayılı yasanın 7/g maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yer alması,
 56. 2- Mevcut ve yeni yapılacak park alanları için ise, imar planında yer alan parkların parselin uzun kenarı 14.50 metre ve üzerindeki yollara bakıyorsa sorumluluğunun (yapım, bakım, onarım, temizlik, peyzaj vb.) Büyükşehir Belediyesine, diğerlerinin ise İlçe Belediyelerinin sorumluluğuna verilmesi ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri arasında protokol düzenlenerek yol ve parkların sorumluluklarını birbirlerine devredebilmelerini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 57. (K.NO:198) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 24/04/2012 tarih ve 827 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Belediye Encümeninin 20.04.2012 tarih ve 189 sayılı kararı ile kabul edilen 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.Maddesi gereği tasdikini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 58. (K.NO:199) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/04/2012 tarih ve 3598 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre hazırlanan Ücret Tarifesinde Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile ilgili aşağıdaki ücret tarifesindeki değişiklik ve tekliflerini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 59. İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 60. İtfaiye Araçları ve Motopomp Ücretleri
 61. UYGULANAN MECLİSCE KABUL EDİLEN
 62. 2-Merdivenli araç bir saat kiralama ücreti 100,00TL. 150,00TL.(KDV dahil)4-Su ikmal aracı saat ücreti                        50,00TL. 75,00TL.(KDV dahil)
 63. ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 64. 1-İzinsiz yapıştırılan afişlerin temizlenme bedeli          30,00TL. (KDV dahil) (m²’si)2-Zabıta depolarında depolanacak her türlü malzemeden alınacak ücret (KDV dahil) (günlük)          5,00TL.3-Tekne kiralama hizmet bedeli 1 mil 3,00TL.(KDV dahil) (mil+saat) (1 mil x 3,00TL.)+(1 saat x 5,00TL.) 1 saat 5,00TL.
 65. MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 66. 10 ton kaldırma kapasiteli vinç kiralanması bedeli(KDV dahil) (1 saatlik)                                               70,00TL.70 ton kaldırma kapasiteli vinç kiralanması bedeli(KDV dahil) (1 saatlik)                                              100,00TL.Üstü açık otobüsün kiralanması bedeli                          40,00TL.(KDV dahil) (1 saatlik)Tuvalet otobüsünün kiralanması bedeli                         20,00TL.(KDV dahil) (1 saatlik)
 67. 27. (K.NO:200) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27/04/2012 tarih ve 3618 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre hazırlanan Ücret Tarifesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile ilgili değişiklikler aşağıdaki Ücret tarifesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 68. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 69. ASRİ MEZARLIK                                        UYGULANAN      MECLİSCE KABUL EDİLEN1- Mezar Yeri (1 kişilik)                                  3.500,00TL.      5.000,00TL.
 70. BÜYÜKLER İÇİN İLAVE MEZAR YERİ CENAZE İLE BİRLİKTE ALINMASI HALİNDE
 71. 1- İkinci yer için                                            3.500,00TL. 5.000,00TL.2- Üçüncü ve dördüncü her bir mezar yeri için 3.500,00TL. 5.000,00TL.3-Cenazesi olamayanların taleplerinde her bir mezar yeri içina- İlk yer için                                                3.500,00TL. 5.000,00TL.b- Diğerlerinin her biri için                             3.500,00TL. 5.000,00TL.
 72. KIRANKÖY MEZARLIĞI1- Mezar yeri 1 kişilik)                                   1.500,00TL. 3.000,00TL.
 73. BÜYÜKLER İÇİN İLAVE MEZAR YERİ CENAZE İLE BİRLİKTE ALINMASI HALİNDE
 74. 1- İkinci yer için                                            1.500,00TL. 3.000,00TL.2- Üçüncü ve dördüncü her bir mezar yeri için 1.500,00TL. 3.000,00TL.3-Cenazesi olamayanların taleplerinde her bir mezar yeri içina- İlk yer için                                                2.500,00TL. 3.000,00TL.b- Diğerlerinin her biri için                              2.500,00TL. 3.000,00TL.
 75. DERECİK MEZARLIĞI
 76. BÜYÜKLER İÇİN İLAVE MEZAR YERİ CENAZE İLE BİRLİKTE ALINMASI HALİNDE
 77. 3- Cenaze olmadan alınması halinde           2.500,00TL. 3.000,00TL.
 78. (K.NO:201) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24/04/2012 tarih ve 2893 sayılı; Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü 09.04.2012 tarih, B.16.0.KVM.0.07.02.00/166.05-77537 sayılı yazısı ile, Ulugazi Mahallesi, 374 ada, 24 nolu parselin ifraz işlemi sonunda ikiye ayrılarak 31 ve 32 parsel numaralarını alan ve tescilli Koruma Bölge Kurulu binası 374 ada, 31 nolu parsel üzerinde kalan; İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesi, 374 ada, 31 nolu parselde yer alan, mülkiyeti Belediyemize ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Hizmet binası olarak kullanımı devam eden taşınmazın bedelsiz olarak; Kültür Ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilmesini talep etmektedir.
 79. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h maddesi “ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.”
 80. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesi “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.” denilmektedir. Söz konusu; İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesi, 374 ada, 31 nolu parselde yer alan, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın Kültür Ve Turizm Bakanlığı’na bedelsiz olarak 10 yıl süre ile tahsisini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.29. (K.NO:202) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26/04/2012 tarih ve 809 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Mart 2007 tarih, 116/6 sayılı kararı ile; “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesinde kalmak üzere; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g maddesinde belirtilen; Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak üzerindeki binaların numaralandırılması, Adres Bilgi Sisteminin güncel tutulması, Değişikliklerin U.A.V.T’ye işlenmesi görevi İlçe ve İlk kademe Belediyelerine bırakılmıştır.” Buna göre;
 81. 1) Samsun İli Tekkeköy İlçesi Kirazlık mahallesinin mevcut imar planlarına göre cadde ve sokakları ekli krokide gösterildiği şekilde,
 82. 2) Samsun İli İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen cadde ve sokakların isimlerinin numarataj yönetmeliği uyarınca 1780. CADDE, 1781. SOKAK, 1782. CADDE, 1783. CADDE olarak,
 83. 3) Samsun İli İlkadım İlçesi Kale Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 1784. SOKAK olarak İsimlendirilmesi teklifi, bu alanlarda yeni sokak isimleri ilaveleri yapılacağından evrakın Dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 84. (K.NO:203) Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün 27/04/2012 tarih ve 23 sayılı; Samsun ile Rusya’nın Karadeniz kıyısında yer alan Krasnador Bölgesi arasında sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Samsun İli’nin tarihi ve kültürel alanlarının tanıtımının yapılarak turistik faaliyetlerinin arttırılması, uçak, gemi ve deniz seferleri ile Karadeniz Bölgesi’ne hizmet verilmesi, Tur programlarının karşılıklı olarak düzenlenmesi, gemi, uçak ve tren seferlerinin sayısında ve yolcu sayılarında artışın sağlanması, karşılıklı fahri konsolosların atanmasını sağlanarak işbirlikleri ve ulaşım, tanıtım gibi alt yapı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Samsun- Rusya arasında Sosyo Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Projesi’nin oluşturulması, Proje kapsamında Samsun Valiliği İl Özel İdaresi, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak ortak hareket edilmesi amacıyla Ortaklık İşbirliği Protokolü oluşturulması ve gerekli onayların al