SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

15.03.2019 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. (K.NO:83)Ulaşım Dairesi Başkanlığının 25.02.2019 tarih ve 310 sayılı; 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre; İl sınırları içerisinde taşımacılıkla ilgili yeni düzenleme yapılması ihtiyaç duyulmuş olan taksici esnafı için Ticari Taksi Yönetmenliği çıkarılmıştır. Bu yönetmenliği doğrultusunda; Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin, 21.01.2019 gün ve 2019/1-22 sayılı kararı ile İlimizde yerleşim yerleri genişlemekte olan ve “paralel olarak” nüfus artışı da beraberinde İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde taksi duraklarının belirlenmiş, taksi duraklarının isimleri ve araç sayıları belirlenen taksi durak yerlerinin (10) yıl müddetle, çalışacak taksilerin 2886 sayılı kanun hükümlerine göre ihale edilmesi düşünülmektedir.
  Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 21.01.2019 gün ve 2019/1-22 sayılı kararı gereği;
  Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda konusu geçen Merkez İlçelerden,
  1)Atakum İlçesi, Yenimahalle Mahallesi 3106. Sokak ile Atatürk Bulvarı Yan Yol kesişimine, 8 araçlık taksi durağı açılmasına, taksi durağının isminin “ Atakent Taksi Durağı” olmasına,
  2)Atakum İlçesi, İstiklal Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı-Abdullah Gül Bulvarı kesişimine 8 araçlık taksi durağı açılmasına, taksi durağı isminin “ İstiklal Taksi Durağı” olmasına,
  3)Atakum İlçesi, Denizevleri Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı ile Alaçam Caddesi kesişiminde bulunan, Golf Spor Kulübü önüne Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 10 araçlık taksi durağı açılmasına, taksi durağı isminin “ Golf Taksi Durağı ” olmasına,
  4)İlkadım İlçesi, Kalkanca Mahallesi, Hendek Caddesi ile Tosya Sokak kesişimine 8 araçlık taksi durağı açılmasına, taksi durağı isminin “ Kalkanca Taksi Durağı ” olmasına,
  5)İlkadım İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Gazi Ethem Paşa Bulvarı ile Bandırma Sokak kesişimine 8 araçlık taksi durağı açılmasına, taksi durağının isminin “ Yıldıray Çınar Taksi Durağı ” olmasına,
  6)Tekkeköy İlçesi, Sanayi Mahallesi, Yaşar Doğu Spor Salonu bölgesinde hizmet veren “ Yaşar Doğu Taksi Durağı” nın hafif raylı sistem çalışmasından dolayı mevcut durak yerlerinin bozulduğundan yeni durak yerinin kapalı spor salonu girişinde bulunan alana taşınmasına 3 araç ilave edilerek toplam kapasitesini 8 araçlık olmasına, Taksi Durak yerinde (10) yıl müddetle, çalışacak taksilerin 2886 sayılı kanun hükümlerine göre ihale edilmesini uygun gören, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:84)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.03.2019 tarih ve 8945 sayılı; Terme Belediye Başkanlığının 27/02/2019 tarih, 14 sayılı  Meclis kararı  ile; 6360 Sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 16/2/2/1 sayılı kararlarına istinaden; 31.03.2014 tarihinden itibaren Belediyemize devir olan her çeşit yolcu, yük terminalleri, toptancı halleri ve mezbaha tesislerinden, İlimiz Terme ilçesinde bulunan, yolcu terminalinin temizlik, güvenlik ve daha işlevsel hale getirilmesi için  Terme Belediyesine devredilmesi talep edilmektedir.
  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan terminal ve otopark,(s) bendinde yer alan mezarlık ve (t) bendinde yer alan hal ve mezbahalara ilişkin görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebileceği ve birlikte yapabileceği hükmü getirilmiştir.
  İlgili maddeye istinaden Yolcu Terminali Hizmetlerinin 6 yıl süre ile Terme İlçe Belediye Başkanlığı’na işletme hakkının devri konusunda hazırlanan ekli protokolün onaylanması ve Belediyemiz adına protokolü imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI’nın yetkili kılınmasını uygun gören, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

Personel Barınma Alanı

Bağlı Bulunduğu Kurum

İlçe

Açıklama

Batıpark

Samsun Büyükşehir Belediyesi

İlkadım

Personel Barınma Alanı (Ayrıca Alternatif Hasta Bakım Alanı Olarak Kullanılması)

Doğupark

Samsun Büyükşehir Belediyesi

İlkadım

Personel Barınma Alanı (Ayrıca Alternatif Hasta Bakım Alanı Olarak Kullanılması)

 1.  (K.NO:85)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.02.2019 tarih ve 8405 sayılı; İl Sağlık Müdürlüğü'nün E952.01.03 sayılı yazısı ile; 2019 yılı Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planının hazırlanabilmesi için meydana gelebilecek bir afet durumunda İl deki hastane ve diğer sağlık birimlerinde çalışan personelin, ayrıca İl dışından görevlendirilen personelin de barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konteynır ve personel barınma alanı olarak belirlenen tablodaki yerlerin kullanılabilmesi için gerekli protokolün yapılması talep edilmektedir.
  Aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerin meydana gelebilecek bir afet durumunda İl deki hastane ve diğer sağlık birimlerinde çalışan personelin, ayrıca İl dışından görevlendirilen personelin de barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konteynır ve personel barınma alanı olarak kullanılmak üzere İlgi yazı ekinde gönderilen  protokolün imzalanması için Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK' ın yetkilendirilmesi ve söz konusu alanların tahsisini uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.                                                                                                                                                         
 2. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 01.03.2019 tarih ve 8738 sayılı; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün (TEİAŞ) 03.01.2018 tarih E.748 sayılı yazısında; Belediyemize ait İlimiz Salıpazarı İlçesi, Karacaören Mahallesinde 10.436,19 m2’lik 184 ada, 8 numaralı parselin ekli beyannamede (a2-r6) olarak  gösterilen 688,98 m2 sine daimi irtifak hakkı tesisi için 4.822,86 TL ve yine beyannamesinde (b1) olarak gösterilen 15,84 m2 lik kısmının    pilon (direk) yeri için 316,80 TL bedel teklif edilerek 2942(4650) Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi gereğince irtifak hakkının tesisi ve direk yerinin devri talep edilmektedir.
  Yapılan incelemede Büyükşehir Belediyemize ait taşınmaza irtifak hakkı tesisi ve pilon (direk) yeri için teklif edilen bedeller, Belediyemiz Encümeninin 18.01.2018 tarih 25 sayılı kararıyla kurulan Kamulaştırma Kıymet Takdir Komisyonumuzca incelenmiş, hazırlanan rapora göre teklif edilen bedeller ilgili Daire Başkanlığımızca da uygun görülmüştür.
   Bu nedenle TEİAŞ tarafından yapılan irtifak hakkı tesisi ve pilon (direk) yerinin devir talebini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.       
 3.  (K.NO:87)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.03.2019 tarih ve 8950 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 7530 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Resmi Kurum Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 1.597,40 m² yüzölçümlü taşınmazın, 132200/159740 hissesi Maliye Hazinesi’ne, 27540/159740 hissesi ise Belediyemiz mülkiyetinde olup, Belediyemiz mülkiyetinde olan 27540/159740 hissenin, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. maddesi kapsamında, Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi (Milli Emlak Müdürlüğü)’ne satılması düşünülmektedir.
  İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 7530 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Resmi Kurum Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 1.597,40 m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz mülkiyetinde olan 27540/159740 hissenin, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. maddesi kapsamında Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi (Milli Emlak Müdürlüğü)’ne satılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:88)Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.02.2019 tarih ve 8501 sayılı; Samsun Turizmciler Derneği tarafından Merkezi finans ve İhale Biriminin Sözleşme Makamı olduğu Yerel STK Hibe programına sunulan, Samsun Büyükşehir Belediyesince hazırlığında destek verilen Turizm Sektöründe Yerel Iş Birliklerinin Güçlendirilmesi projesi kabul edilmiş ve 02.01.2019 tarihi itibarı ile uygulamaya başlanmıştır.
  Turizm sektörü nakit akışı yoğun, hizmet sektörü olması dolayısı ile çok sayıda istihdamı içeren, başta gıda olmak üzere tekstil, mobilya, metal, ulaşım, iletişim, basın yayın vb. pek çok sektörü doğrudan etkilemektedir. Çoklu etkileşim nedeniyle sektörün canlılığı ekonomiyi geliştirmektedir. Konaklama ve yiyecek içecek hizmetleri sektörü turizm sektörünün lokomotifi olarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Samsun ilinin turizm potansiyelini artırmaya yönelik yatırım ve projeler geliştirilmiştir. Ulaşım altyapısı ve destinasyon alanlarının çeşitlendirilmesiyle ilimize olan ilgi artmıştır. Büyükşehir Belediyemizin turizm master yaklaşımına uygun bu tarz AB destekli Sivil Toplum Kuruluşu Projeleri de sektörün gelişimine katkı sağlayacaktır.  Projede genel olarak yiyecek içecek hizmetleri sektörünün sorunları saha çalışmasıyla ortaya konulacak, sektörde KOSGEB destekli girişimciliğin durumu incelenecek, öneriler ilgili kurumlarla paylaşılacak, bir grup genç girişimcilik eğitimi alacak, SKT yöneticilerinden 30 kişinin: liderlik, motivasyon, sosyal medya kullanım, proje hazırlama, stratejik düşünme gibi konularda eğitim ve danışmanlık almaları sağlanacaktır.
  Sivil toplum işbirliğinde hazırlanan bu projede Samsun Büyükşehir Belediyesinin projede iştirakçi olarak yer alması ve ekli proje eş finansman tutarının karşılanmasını uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:89)Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.03.2019 tarih ve 9474 sayılı; Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Belediyemize gönderilen 04.03.2019 tarihli ve 2019/37 Muh. sayılı yazıda; 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu gereğince, denetimli serbestlik altındaki kişilerin infaz, eğitim, iyileştirme ve rehabilitasyon hizmetlerinin yerine getirildiği, bu kapsamda denetimli serbestlik altındaki kişilere tarım alanında eğitim aldırarak üretim ekonomisine kazandırılması amacıyla “Hobi Terapi Köyü” projesinin hayata geçirilmek istendiği bildirilerek, “Hobi Terapi Köyü” projesi ile ilgili olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Belediyemiz arasında Ortak Hizmet Protokolünün imzalanması talep edilmiştir.
  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 7. maddesinin (v) fıkrasında; “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.” hükmü ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun diğer kuruluşlar ile ilişkileri düzenleyen 75. maddesinin (c) fıkrasında; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.
  Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirilmesi, bu kapsamda hazırlanan ekli Ortak Hizmet Protokolünün kabulü ile Protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi, ayrıca mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda İlimiz Atakum İlçesi, Büyükkolpınar Mahallesi, 0 ada 629 parselde kayıtlı, 8.210,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, “Hobi Terapi Köyü” projesinde kullanılmak üzere 5 yıl müddetle ve bedelsiz olarak, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının kullanımına verilmesini uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:90)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9677 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, F36c.2 paftası 383 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, sanayi ve depolama alanı kullanımının yeniden düzenlenmesi ilişkin:  (PİN:1076-35  ) 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.
   Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:91)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9675 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kuşçulu Mahallesi, nazım imar planı F36b.21d ve F36b.21c paftaları, uygulama imar planı F36b.21d.4a, F36b.21d.2d ve F36b.21d.2a paftalarının bulunduğu alanda, konut ve park alanı kullanımlarının yeniden belirlenmesine ilişkin:  (PİN: 1077-465 ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve    (PİN:1055-267  ) 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği, hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:92)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9641 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Evci Mahallesi, nazım imar planı F38d.06b.1d paftası, uygulama imar planı F38d.06b.1d paftası 226 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, hastane alanı kullanımının eğitim alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin:  (PİN:4897-42 ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:  607-57) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:93)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9642 sayılı;
  Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a, F36c.04c ve F36c.04d paftaları, uygulama imar planı F36c.04a.3c, F36c.04c.1a, F36c.04d.2b ve F36c.04d.2a paftalarının bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin:  (PİN: 1077-466) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği ile (PİN: 1055-120 ) 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:94)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9643 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Bereket Mahallesi, nazım imar planı F37c.17a paftası 135 ada 1 nolu parselinin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının konut, yol ve alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin:  (PİN:11285-12) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Salıpazarı Belediye Başkanlığının 25.02.2019 tarih ve 33834439-310.01.03-E.235 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:95)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9644 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Helvacalı Mahallesi, nazım imar planı F37c.01d paftası 119 ada 1 nolu parseli mevcutta akaryakıt ve servis istasyonu ve uygulama imar planı bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu oluşturulmasına ilişkin:  (PİN:4928-42) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı için,   05.02.2019 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:96)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9645 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Bahçeler Mahallesi, nazım imar planı E35c.18c  paftası 1176 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, konut dışı kentsel çalışma  alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin:  (PİN:8473-28  ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 04.03.2019 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
   Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:97)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9678 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.19b  paftası 8185 ada 4,5,6 ve 7  nolu parseller ile 8180 ada 2 nolu parselin  bulunduğu alanda konut ve park kullanım alanlarının yeniden belirlenmesine ilişkin:  (PİN:1077-430 ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 31.08.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
   Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.     
 14. (K.NO:98)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9646 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, mahkeme kararı doğrultusunda enerji nakil hattının imar planına işlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2019 gün ve 2/37 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine, 19.02.2019 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
  İtiraz konusu plan değişikliği mahkeme kararı ve TEİAŞ’ın görüşü doğrultusunda hazırlandığından itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:99)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9649 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Bereket Mahallesi, uygulama imar planı 30L.IIIb paftası 220 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, Salıpazarı Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve (PİN: 21833-1) 10 sayılı kararıyla: mezbaha alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin:  oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Salıpazarı Belediye Başkanlığının 25.02.2019 tarih ve 33834439-310.01.03-E.236 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:100)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9650 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Evci Mahallesi, uygulama imar planı F38d.06c.2b paftası 418 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve (PİN: 607-53) 4 sayılı kararıyla: yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin:  oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Terme Belediye Başkanlığının 08.02.2019 tarih ve 37035960-310-E.327/847 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:101)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9651 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında, Kutlukent Mahallesi uygulama imar planı F36c.04b.4a paftası, 241 ada 3  nolu parsel ve 230 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy  Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve (PİN: 905-119) 21/4 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.11.2018 gün ve 22/504 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, kullanım kararlarının yeniden belirlenerek yapılaşma koşulları oluşturulmasına ilişkin;oy birliği ile kabul edilen , 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 14.02.2019 tarih ve 33477558-301.05-E.839 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:102)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9653 sayılı; Terme İlçesi sınırlarında, Gökçeağaç Mahallesi uygulama imar planı 17P-1d paftası, 120 ada 12 nolu parselin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 08.02.2019 tarih ve (PİN: 607-55) 13 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 gün ve 24/542 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımın yeniden belirlenmesine ilişkin;oy birliği ile kabul edilen , 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Terme Belediye Başkanlığının 08.02.2019 tarih ve 37035960-310.01.03-E.330/857 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:103)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9655 sayılı;Tekkeköy İlçesi sınırlarında, Çay Mahallesi uygulama imar planı F36c.05d.3b paftası, 1189, 1190 ve 1193 adaların bulunduğu alanda, Tekkeköy  Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarih ve (PİN: 905-117) 2/11 sayılı kararıyla; imar adası ve yol kullanımının yeniden belirlenmesine ilişkin;oy çokluğu ile kabul edilen , 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 14.01.2019 tarih ve 33477558-301.05-E.266 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:104)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9656 sayılı; Vezirköprü İlçesi sınırlarında, Büyükkale, Küçükkale ve Elaldı Mahallelerinin  bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 06.02.2019 tarih ve (PİN: 360-98) 09 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 gün ve 19/440 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, hidroelektrik santrali belirlenmesine  ilişkin;oy birliği ile kabul edilen , 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Vezirköprü Belediye Başkanlığının 08.02.2019 tarih ve 76384922-755.99-E.713 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:105)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9657 sayılı; Havza İlçesi sınırlarında, Havza Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih ve 52 sayılı kararıyla; yol boyu ticaret alanlarının belirlenmesine ilişkin;oy birliği ile kabul edilen meclis kararı, Havza Belediye Başkanlığının 12.02.2019 tarih ve 82302225-105.03-E.653 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:106)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9663 sayılı; Havza İlçesi sınırlarında, Yenimescit Mahallesi uygulama imar planı G35a.03b.3a paftası, 270 ada 68 nolu parselin bulunduğu alanda, Havza  Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve (PİN: 26680-7) 09 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.11.2018 gün ve 22/503 sayılı kararıyla kabul edilen ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, ticaret alanı kullanımı ve yapılaşma koşullarının oluşturulmasına  ilişkin;oy birliği ile kabul edilen , 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı, Havza Belediye Başkanlığının 12.02.2019 tarih ve 82302225-105.03-E.652 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:107)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9664 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Çırakman Mahallesi uygulama imar planı F36c.04b.4c ve F36c.04b.3d paftaları 148 ve 149 adaların bulunduğu alanda yol ve ticaret alanlarının yeniden belirlenmesine yapılan itirazı oy birliği ile kabul eden, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.02.2019 gün ve 4/23 sayılı kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 14.02.2019 tarih ve 33477558-301.05-E.839 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
   Söz konusu itirazı kabul eden Tekkeköy Belediye Meclis kararı ve ekindeki plan değişikliğini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:108)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9676 sayılı; Alaçam  İlçesi sınırlarında, Karşıyaka Mahallesi uygulama imar planı E35d.12c.2c ve E35d.12c.2d paftalarının, bulunduğu alanda, Alaçam Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarih ve (PİN: 22043-5) 7 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 gün ve 24/548 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, hastane alanı kullanımına ulaşımı sağlayacak taşıt yolu kullanımının oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile kabul edilen , 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Alaçam Belediye Başkanlığının 13.02.2019 tarih ve 75722043-310.99/170 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO:109)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9665 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Güzelvatan, Tepealtı ve Karayonca Mahallelerinin bulunduğu alanda, Salıpazarı Belediye Meclisinin 04.02.2019 gün ve 13 sayılı kararıyla; Güzelvatan, Tepealtı ve Karayonca Mahallerine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Salıpazarı Belediye Başkanlığının 22.02.2019 gün ve 33834439-310-E.225 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
   Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:110)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9666 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Yiğitalan Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 05.12.2019 gün ve 10 sayılı kararıyla; Yiğitalan Mallesine  ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 26.02.2019 gün ve 87527914-301.05/165 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
   Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:111)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9667 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Elalan Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 05.12.2019 gün ve 11 sayılı kararıyla; Elalan  Mahallesine  ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 26.02.2019 gün ve 87527914-301.05/165 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:112)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9668 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Başaran Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 05.12.2019 gün ve 12 sayılı kararıyla; Başaran  Mahallesine  ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 26.02.2019 gün ve 87527914-301.05/165 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:113)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 tarih ve 9640 sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir      Belediye Kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca; 
  1)Alaçam İlçesi Kapaklı Mahallesinde ekli krokide işaretli kısımda  bulunan Merkez Sokağın bir kısmının  ‘‘Şehit Piyade Onbaşı Kadir KARA Sokak(T.N.=2)’ olarak değiştirilmesi,
  2)İlkadım İlçesi Uzgur Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen imar yolunun ‘1766.Sokak(T.N.=30) ve 1767.Sokak(T.N.=31)’ olan adının Kuşçulu Mahallesinde devam eden yol olduğundan ‘1766.Sokak(T.N.=30) ve 1767.Sokak(T.N.=31) olarak devam ettirilmesi ve Uzgur Mahallesinde bulunan ‘1768.Sokak’ adının mükerrer olduğundan Kuşçulu ve Uzgur Mahllesinde   ‘1820.  Sokak(T.N.=32)’ olarak değiştirilmesi,
   3) Terme  İlçesi Fatih Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun mevcutta bulunan ismiyle  ‘Arslan  Sokak(T.N.=5)’olarak işlenmesi,
  4) İlkadım İlçesi Ataköy ve Güzeldere Mahallelerinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen imar yolun adının  ‘1818. Sokak (T.N.=117 )’  olarak devam ettirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO:114)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2019 tarih ve 10083 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kamalı Mahallesi, F36a3 paftası, 12631 ada 2 nolu parselin  bulunduğu alanda Özel Harekât Müdürlüğü olarak kullanılmak üzere Kentsel ve Bölgesel Sosyal Alt Yapı Alanı kullanımının düzenlenmesine ilişkin:  (PİN:1076-36) 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 31. (K.NO:115)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2019 tarih ve 10082 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Kamalı Mahallesi, nazım imar planı F36a.19c ve F36a.20d  paftaları ile uygulama imar planı F36a.19c.3b, F36a.20d.1d ve F36a.20d.4a paftaları, 12631 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Özel Harekât Müdürlüğü olarak kullanılmak üzere Belediye Hizmet Alanı kullanımının  Resmi Kurum Alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin: (PİN:1077-468) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği (PİN: 508-138) 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO:116)Atakum Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İshak TAŞÇI’nın 11.03.2019 tarihli; Atakum Belediyesi sınırları içinde, tapuda Balaç 794 numaralı parselin mülkiyeti Atakum Belediyesine ait olup, tapudaki niteliği mezarlık vasfındadır.
  Yürürlükteki imar planlarında mezarlık kullanımına isabet eden parselde yerinde bakım, onarım ve her türlü hizmetlerin biran önce yapılma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda; söz konusu alanda daha etkili ve hızlı hizmetin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Balaç 794 numaralı parseldeki mezarlıkla ilgili tüm bakım, onarım ve işletme yetkilerinin 5216 Sayılı Yasanın 7.Maddesi gereğince Atakum İlçe Belediyesine verilmesini uygun görmeyen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

(Saat 15.20’de toplantı kapatıldı.)