SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

15.01.2018 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 

  1. (K.NO:3)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 19.12.2017 tarih ve 734 sayılı; 07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin “Teminat” başlıklı 31 inci maddesinin birinci fıkrasında; Belediye, özel ve işletim yetkisi devredilmiş toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerin, ticarî güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla bu maddeye göre teminat vereceği, üçüncü fıkrasında; Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarının, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın Ocak ayında Belediye Meclisince belirleneceği hüküm altına alınmıştır.                                                Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sebze ve Meyve Hallerinde Güvence Teminatı miktarları;                                                                                                                                         1-Samsun Merkez Sebze ve Meyve Halinde          : 4.000.-TL                                                     2-Bafra Sebze ve Meyve Halinde                 : 5.000.-TL                                                     3-Çarşamba Sebze ve Meyve Halinde           : 5.000.-TL olarak uygulanmaktadır.                  2018 yılı için Samsun Merkez, Bafra ve Çarşamba hallerinde faaliyet gösteren işyerlerinden alınacak teminat miktarlarının;                                                                                  1-İşyeri büyüklüğü 120 m2 (dahil) ye kadar olanlardan                               : 6.000.-TL      2-İşyeri büyüklüğü 121 m2 (dahil) den 200 m2 (dahil) ye kadar olanlardan: 9.000.-TL            3-İşyeri büyüklüğü 201 m2 (dahil) den büyük olanlardan                              : 12.000.-TL    olarak belirlenebilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
  2. (K.NO: 4)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.12.2017 tarih ve 1203 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri  Norm  Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’nci  maddesine göre  hazırlanmış bulunan  kadro değişiklik cetvelini uygun gören, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  3. (K.NO:5)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 18.12.2017 tarih ve 1226 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personele 01/01/2018 tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarlarının tespit edilmesi gerekmektedir.         Bu itibarla;                                                                                                               1- Belediyemizde boş bulunan 1 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Ahmet Yavuz ÖDEMİŞ’ e aylık net 3.135,52 2- Belediyemizde boş bulunan 1 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Ahmet KAYA’ ya aylık net 3.135,52 3- Belediyemizde boş bulunan 1 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Hüseyin GENÇ’ e aylık net 3.135,52 4- Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Cengiz KAPLAN’ a aylık net 3.135,52 5- Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Recep YAZGAN’ a aylık net 3.135,52 6- Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Mühendisi Cihangir DEMİRTAŞ’ a aylık net 3.135,52 7- Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Mühendisi Savaş KAYGUSUZ’ a aylık net 3.135,52 8- Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Çevre Mühendisi Elif ÖZCAN' a aylık net 3.135,52 9- Belediyemizde boş bulunan 1 inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Elektrik ve Elektronik Mühendisi Zafer Emre ALBAYRAK’ a aylık net 3.135,52 10- Belediyemizde boş bulunan 8 inci derece Ekonomist kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Ekonomist Dilek ÖZGEN’ e aylık net 2.025,02 11- Belediyemizde boş bulunan 1 inci derece Sosyal Çalışmacı kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Sosyal Çalışmacı Haluk GÜNDOĞAN’ a aylık net 2.986,21 12- Belediyemizde boş bulunan 5 inci derece Teknisyen kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Teknisyeni Burhan KAPICI’ ya aylık net 2.037,40 ücret ödenmesi,                                                                                                                     Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce tesbit edilen tavanı aşmamak üzere 01.01.2018 tarihinden itibaren yukarıdaki ücretlerin ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  4. (K.NO:5)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 18.12.2017 tarih ve 1227 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince hazırlanmış bulunan 2018 yılı geçici işçi vize cetvelini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  5. (K.NO:7)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 tarih ve sayılı; Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen miktar en son yapılan resmi nüfus sayımına göre ;                                                         1-Zabıta personeline  : 487,00 TL.,                                                                                     2-İtfaiye personeline : 487,00 TL.’ yi geçmeyecek şekilde tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak ödeneceği ile ilgili 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.                                                        Zabıta ve İtfaiye personeline 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt aşağıdaki şekilde fazla çalışma ücreti ödenmesi;                                                                  Aylık fazla çalışma ücreti alanlara, her ne altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz,                                                            Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu aylık fazla çalışma ücretleri;               a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi sürecinde,                                                                                                                            b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,                                               c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,                                                                      d) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında ödemeye devam olunur. Diğer hallerde ise fiilen çalıştığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.                                                                                                         01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ;                                                     Zabıta Personeline aylık  487,00  TL.,                                                                          İtfaiye Personeline aylık 487,00 TL. ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  6. (K.NO:8)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.12.2017 tarih ve 2752 sayılı; Belediyemizin 13.10.2017 tarih ve 16779787-2113 sayılı yazısı ile mülkiyeti Bafra Belediyesine ait olan tapuda Çilhane Mahallesi 1 ada 198 parselde kayıtlı 101744,3 m² yüzölçümlü taşınmazın 17592,92 m²’lik kısmını “Park ve Mesire Alanı” projesinde kullanılmak üzere Belediyemize tahsisi talep edilmiştir.                                                                                Bafra Belediyesinin 07.11.2017 tarih ve 1062 sayılı yazısı ile Bafra Belediye Meclisinin 01.11.2017 tarih ve 79 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkilerini belirleyen 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca taşınmazın talepte belirtilen amaçta kullanılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisine oy birliği ile karar verildiği bildirilmiştir.                                                                                                               Söz konusu taşınmazın tahsisini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  7. (K.NO:9)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.12.2017 tarih ve 2753 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü’nün 04.10.2017 tarih ve 194 sayılı yazılarında, bayanlar voleybol branşlarında birinci ve ikinci ligde mücadele edilmekte olduğundan bahsedilmekte olup, il dışından gelen sporcuların barınma ihtiyaçlarını güvenli ve sağlıklı bir şekilde gidermek için, mülkiyeti Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait İlimiz Atakum İlçesi, Atakum Mahallesi, 3040 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerindeki misafirhanenin tahsisi talep edilmektedir.                                                                                                      01.11.2017 tarih ve 1684795-2252 sayılı yazımız ile ilgili talep Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne iletilmiş ve Belediyemize tahsis edilmesi istenmiştir. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 05.12.2017 tarih ve 862-12719 sayılı cevap yazısında gelir getirici faaliyetlerde kullanılmamak kaydı ile sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz, 3 (üç) yıl süre ile tahsis edilmesi Yönetim Kurulu’nun 27.11.2017 tarih ve 670 sayılı kararı ile karara bağlandığı bildirilmiştir.        Mülkiyeti Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait, tapuda İlimiz Atakum İlçesi, Atakum Mahallesi, 3040 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın içerisinde bulunan misafirhanenin tahsisinin alınması ve gelir getirici faaliyetlerde kullanılmamak kaydı ile sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübüne 3 yıl süre ile ve bedelsiz olarak tahsis edilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  8. (K.NO:10)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.12.2017 tarih ve 2754 sayılı; Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü’nün 05.12.2017 tarih ve 41781994-756.01-E.20735328 sayılı yazılarında; İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesi, 279 ada 13 parsel üzerinde bulunan İkiz Paşa Konağı’nın tahsisinin 12.12.2017 tarihinde sona erdiği, Atatürk Anadolu Lisesinde boşalacak binanın tahsisinin yapıldığı ancak tahsisi yapılan okulun taşınması gerçekleşmediğinden ve binanın onarım-tadilat ihtiyacı bulunmasından dolayı fiziki mekan yetersizliklerinin devam ettiği, bu nedenle İkiz Paşa Konağı’nın tahsis süresinin 2 (iki) yıl daha uzatılması talep edilmektedir.    Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü’ne, İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesi, 279 ada 13 parsel üzerinde bulunan İkiz Paşa Konağı’nın atölye olarak kullanılmasına yönelik protokolün, yeniden düzenlenecek protokolde belirtilen hususlar dahilinde, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ve protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  9. (K.NO:11)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 tarih ve 3 sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Büyükcamii önünde yer alan yer altı otoparkının işletme hakkı 5 yıl süre ile Belediye Meclisimizin 15.01.2013 tarih, 2013-2-1-34 sayılı kararıyla Samsun Anakent İmar İnş. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’ne verilmiştir. Taşınmazın işletme hakkı  31.01.2018 tarihi itibariyle sona ereceğinden, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin 22.12.2017 tarih, 2017/1151 sayılı yazıları ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Büyükcamii önünde yer alan yer altı otoparkının işletme hakkının (10 yıllığına) tekrar şirketlerine verilmesini talep etmektedir.       5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi’ndeki “Büyükşehir Belediyesi kendine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurulabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” Hükmüne istinaden,                                                          Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Büyük camii önünde yer alan yer altı otoparkının işletme hakkının, 5 yıl müddetle ve KDV hariç aylık 5.000,00 TL bedelle Samsun Anakent Turizm Ticaret Limitet Şirketi’ne 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. Maddesi uyarınca devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO:12)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 tarih ve 4 sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Rasathane Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı üzerinde yer alan Anneler Parkı otoparkının işletme hakkı 5 yıl süre ile Belediye Meclisimizin 15.01.2013 tarih, 2013-2-1-34 sayılı kararıyla Samsun Anakent İmar İnş. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’ne verilmiştir. Taşınmazın işletme hakkı 31.01.2018 tarihi itibariyle sona ereceğinden, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin 22.12.2017 tarih, 2017/1150 sayılı yazıları ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Rasathane Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı üzerinde yer alan Anneler Parkı otoparkının işletme hakkının (10 yıllığına) tekrar şirketlerine verilmesini talep etmektedir.                                                                                                                                     5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi’ndeki “Büyükşehir Belediyesi kendine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurulabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” Hükmüne istinaden,                                                                                               Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz İlkadım İlçesi, Rasathane Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı üzerinde yer alan Anneler Parkı otoparkının işletme hakkının, 5 yıl müddetle ve KDV hariç aylık 1.750,00 TL bedelle, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limitet Şirketi’ne 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. Maddesi uyarınca devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO:13)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 tarih ve 8 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait olup, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 7703 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Bitişik Nizam 6 Katlı Ticaret Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 421,32 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binada yer alan ve aşağıdaki çizelgede kat bilgileri ile bağımsız bölüm numaraları belirtilen “Büro” ve “İşyeri” nitelikli taşınmazların, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. maddesi kapsamında Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi(Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü)’ne devredilmesi düşünülmektedir.                        Bu nedenle mülkiyeti Belediyemize ait olup, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 7703 ada,  1 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Bitişik Nizam 6 Katlı Ticaret Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 421,32 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binada yer alan ve aşağıdaki çizelgede kat bilgileri ile bağımsız bölüm numaraları belirtilen “Büro” ve “İşyeri” nitelikli taşınmazların, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. maddesi kapsamında Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi(Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü)’ne satılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

S.No

İlçe

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Kat

Bağ. Böl. No.

Arsa Payı

Niteliği

1

İlkadım

Kale

7703

1

1. Kat

9

30/160

Büro

2

İlkadım

Kale

7703

1

2. Kat

10

30/160

Büro

3

İlkadım

Kale

7703

1

3. Kat

11

26/160

Büro

4

İlkadım

Kale

7703

1

4. Kat

12

21/160

Büro

5

İlkadım

Kale

7703

1

Teras Kat

13

15/160

İşyeri

 

12.  (K.NO:14)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 tarih ve 17 sayılı; Osman TOPÇUOĞLU 25.12.2017 tarihli dilekçesinde; mülkiyeti kendisine ait, tapuda İlimiz Çarşamba İlçesi, Aşağıturgutlu Mahallesi 250 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, 5.000,00 m2 yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmaz ile 2 no.lu parselde kayıtlı, 6.069,73 m² yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmazdan oluşan toplam 11.069,73 m² alan üzerinde iki yıl içinde İmam Hatip Eğitim Kurumu yapılması ve adının Mehmet TOPÇUOĞLU verilmesi koşuluyla bağışlamak istediğini belirtmektedir.                                                                              Taşınmazlar ile ilgili yapılan incelemede; imar planında; Emsal : 1, H : 12.50 “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak ayrılmış alan içinde kaldığı, güneyinde 50,00 m.lik Samsun – Ordu Karayoluna, kuzeyinde 20 m.lik doğusunda 12,00 m.lik ve batısında 10,00 m.lik yola cephesinin bulunduğu  tespit edilmiştir.                                                                          5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun, Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18 nci maddesinin (g) fıkrasında “şartlı bağışları kabul etmek” hükmü, Belediyenin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 14 üncü maddesinin (b) fıkrasında “Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir…” hükmü ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 7 nci maddesinin (n) fıkrasında “Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.” hükmü bulunmaktadır.                                                                                                                             Bu nedenle; mülkiyetleri Osman TOPÇUOĞLU’na ait, tapuda İlimiz Çarşamba İlçesi, Aşağıturgutlu Mahallesi 250 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, 5.000,00 m2 yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmaz ile 2 no.lu parselde kayıtlı, 6.069,73 m² yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmazdan oluşan toplam 11.069,73 m²lik alan üzerinde, Belediyemiz tarafından imam hatip eğitim kurumu yapılması ve yapılacak eğitim kurumuna Mehmet TOPÇUOĞLU adının verilmesi şartıyla bahse konu taşınmazların emlak rayiç bedeli üzerinden Belediyemize şartlı bağışın kabulünü uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO:15)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 tarih ve sayılı; “SBB Sınırları Dahilinde İlçeler ve Muhtelif Cadde, Sokak ve Bulvarların Bitümlü Sıcak Karışımlı ve Asfalt Sathi Kaplama Yapımında  Kullanılmak Üzere Asfalt Bitümü Temini İçin”, İller Bankası A. Ş.’den20.000.000,00 (Yirmimilyon) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A. Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A. Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A. Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A. Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A. Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A. Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A. Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A. Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

14.  (K.NO:16)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 tarih ve sayılı; “Samsun Bilim Merkezi İnşaatı” işi için İller Bankası A. Ş.’den20.000.000,00 (Yirmimilyon) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A. Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A. Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A. Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A. Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A. Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A. Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A. Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A. Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A. Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

15.  (K.NO:17)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 tarih ve sayılı;   “Samsun Hafif Raylı Sistem Mevcut Üniversite İstasyonu - OMÜ Kampüs Hattı Yapılması işi içinİller Bankası A. Ş.’den 40.000.000,00 (Kırkmilyonlira) TL ilave kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A. Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A. Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A. Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A. Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A. Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A. Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A. Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A. Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A. Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yeralan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

16.  (K.NO:18)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 tarih ve sayılı; “Samsun İli Atakum İlçesi Alanlı Mahallesine 24 Derslikli Okul Binası Yapımı” işi içinİller Bankası A. Ş.’den 7.500.000,00 (Yedimilyonbeşyüzbin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A. Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A. Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A. Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A. Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A. Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A. Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A. Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A. Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A. Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

17.  (K.NO:19)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 tarih ve sayılı; “Merkez Kulacadağ Plenti  Binder Ve Aşınma Karışımları İçin Kalker Veya Bazalt Orjinli Taş Ocaklarından İdarece İstenen Gradasyonda Konkasör İle Kırılmış Elenmiş Agrega İle Asfalt Mıcırının Ocaktan Çıkartılması, Üretilmesi ve Nakli” işi için, İller Bankası A. Ş.’den 7.500.000,00 (Yedimilyonbeşyüzbin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A. Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A. Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A. Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A. Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A. Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A. Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A. Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A. Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A. Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

18.  (K.NO:20)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 tarih ve sayılı; “Bafra Kızılırmak 2. Etap Peyzaj Ve Rekreasyon Yapım işi” içinİllerBankası A. Ş.’den 7.500.000,00 (Yedimilyonbeşyüzbin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A. Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A. Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A. Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A. Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A. Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A. Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A. Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A. Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A. Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

19.  (K.NO:21)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 tarih ve sayılı; “Bafra Çok Amaçlı Salon İnşaatı” işi içinİller Bankası A. Ş.’den7.500.000,00 (Yedimilyonbeşyüzbin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A. Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A. Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A. Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A. Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A. Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A. Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A. Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A. Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A. Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

20.  (K.NO:22)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 tarih ve sayılı; “Samsun Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki Tüm İlçelerde yapımı devam etmekte olan BSK ve Beton Kaplama Yol Yapımı işlerinde (ekli listedeki muhteviyatı işler için ) kullanılmak üzere” İller Bankası A. Ş.’den 50.000.000,00 (EllimilyonTL ilave  kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A. Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A. Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A. Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A. Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A. Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A. Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A. Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A. Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A. Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

21.  (K.NO:23)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2018 tarih ve sayılı; Belediyemizin yürütmekte olduğu, 2018 yılına ilişkin yatırım harcamaları içerisinde yer alan (altyapı ve üstyapı, çevre ve peyzaj, kentsel dönüşüm, kültür ve turizm vb.) projeleri  ödemelerinde kullanılmak üzere 60.000.000,00 TL (atmışmilyonlira) kredi kullanımına ihtiyaç bulunmaktadır.     Kredi talebimizin İller Bankası ve diğer bankalar ile finans kuruluşlarından karşılanabilmesi için,  kısa ve uzun vadeli kredi kullanmaya, bu kredilerin kullanılması gerektiğinde temlik vermeye, İller Bankası payı ve Büyükşehir payı geliri teminat olarak göstermeye, gayrimenkulleri ipotek verme ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

22.  (K.NO:24)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 tarih ve 37 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  F36c.2 paftasının, bulunduğu alanda, hastane olarak kullanılmak üzere kentsel ve bölgesel sosyal altyapı alanı kullanımı oluşturulması ilişkin, (PİN:1076-30) 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır                                          Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO:25)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2018 tarih ve 83 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  Aşşagıçinik Mahallesi, nazım imar planı F36c.05d, F36c.05c, F36c.04a ve F36c.10b paftaları, uygulama imar planı F36c.05c.1c, F36c.05d.2c, F36c.05c.2a, F36c.05d.2d, F36c.05d.1a, F36c.05d.1b, F36c.05a.3c, F36c.05c.4a, F36c.10b.4b, F36c.10b.3a, F36c.05c.4b, F36c.05c.1b, F36c.04a.4a ve F36c.05c.1a paftaları, 1255,1256,1258,1259,1260, 1261 ve 1262 adalarının bulunduğu alanda, hastane alanı kullanımı oluşturulması ve hastane alanı ile ilgili mülkiyetlerin çözümü amacıyla kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin: (PİN:1077-380) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN: 905-97) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Baş