SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

14.10.2015 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR

 1. (K.NO:392) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.09.2015 tarih ve 52 sayılı; Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 15.09.2015 tarih ve 506-1368 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda; İlimiz İlkadım İlçesi Ahulu Mahallesi 11229 ada 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 13 adet depodan, 1011 m² büyüklüğündeki 7 no.lu deponun 505,50 m²lik kısmını ve 864,74 m² büyüklüğündeki 13 no.lu deponun 432,37 m²lik kısmını gösterimi yapılan eserlerde kullanılan dekor, kostüm, aksesuar gibi malzemelerin saklanması ve korunması için depo olarak kullanmak amacıyla Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne tahsis edilmesini talep etmiştir. 
  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi Ahulu Mahallesi 11229 ada 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz içinde bulunan 1011 m² büyüklüğündeki 7 no.lu deponun 505,50 m²lik kısmı ile 864,74 m² büyüklüğündeki 13 no.lu deponun 432,37 m²lik kısmının bedelsiz ve 5 yıl süre ile tahsisini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:393)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.09.2015 tarih ve 1749 sayılı; Tekkeköy İlçe Müftülüğü 16.06.2015 tarih ve 377 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda; İlimiz Tekkeköy İlçesi, Gökçe Mahallesi, 1402 ada 11 no.lu parselde kayıtlı, mezarlık nitelikli, 9706,31 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki, mevcutta Kuran Kursu olarak kullanılan binanın Tekkeköy İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesini talep etmiştir.
  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Tekkeköy İlçesi, Gökçe Mahallesi, 1402 ada 11 no.lu parselde kayıtlı, mezarlık nitelikli, 9706,31 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binanın bedelsiz ve 25 yıl süre ile tahsisini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonların raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:394)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.09.2015 tarih ve 1753 sayılı; Milli İstihbarat Teşkilatı  30.04.2015 tarihli, 9532.7/219 sayılı yazısı ile, İlimiz İlkadım İlçesi, Cedit Mahallesi,  9449 ada, 3 nolu parseldeki taşınmazların Belediyemize devredilmesine müteakiben İlimiz İlkadım İlçesi,  Kıran Mahallesi, 6469 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 4.196,41 m2 yüzölçümlü, taşınmazın tahsisini talep etmektedir. 
  İlimiz İlkadım İlçesi,  Cedit Mahallesi, 9449 ada, 3, 11 ve 12 nolu parseller  Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b17c. paftası ve uygulama imar planı F36b17c4b ve F36b17b4c paftalarına isabet eden alanda, arkeoloji müzesi ve kültürel tesis alanı kullanımıyla bütünlük oluşturacak şekilde, nazım imar planında resmi kurum,  uygulama imar planında Toprak Su Araştırma kullanımında bulunan alanın arkeoloji ve kültürel tesis alanı kullanımına ilişkin (PİN:1077-107) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-73) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2015 tarihli, 9-76 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
  Ayrıca tahsise konu İlimiz İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 6469 ada, 2 nolu parseli de kapsayan Belediye sınırlarında nazım imar planında F36b.21b paftası ve uygulama imar planı F36b.21b.3a ve F36b.21b.4b paftalarının bulunduğu alanda ağaçlandırılacak alan kullanımının konut alanı ve park alanı kullanımına, belediye hizmet alanı kullanımının ise ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmış ve plan açıklama raporu 3194 Sayılı İmar Yasasının 8b ve 5216 Sayılı Yasanın 7b ve 7c maddeleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 tarihli toplantısında görüşülerek, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 tarihli 11-211 sayılı kararı ile uygun görülmüştür ve askı süresi tamamlanarak onanmıştır. 
  Bu nedenle, mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi,  Kıran Mahallesi, 6469 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 4.196,41 m2 yüzölçümlü, imar planında ticaret alanı kullanımında bulunan taşınmazın, bedelsiz ve 25 yıl süre ile tahsisini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:395)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.09.2015 tarih ve 1755 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, tapuda İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 1364 ada, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ve 11 nolu parsellerde kayıtlı aşağıdaki tabloda belirtilen “Arsa” nitelikli, taşınmazların Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelere kaynak sağlaması amacı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca satışı düşünülmektedir.
  Bu nedenle aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazın; 2886 sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddesi uyarınca satışı teklifinin, daha detaylı incelenmek üzere Dairesine iadesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:396)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 1766 sayılı; Tapuda Tekkeköy İlçesi Aşağıçinik Köyü 486.294,73 m² yüzölçümlü 2721 nolu parsel olarak kayıtlı imar planında Lojistik Köy olarak tanımlı parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e Maddeleri, Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanun’la değişik 73.Maddesi, 75.Maddesi ve 02/07/1964 tarihli, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 63. Maddesi hükümlerine göre harca esas değer üzerinden satın alınması, satın alınan değerin ortaklık protokolünü imzalayan yürütme kurulunu oluşturan kurumlar tarafından hisseleri oranında Belediyemize ödenmesi ve ortaklık paylarına göre tapu devirlerinin yapılması Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.12.2013 tarih, 17-2-451 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır.
  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı  Genel Sekreterliği 01.10.2015 tarihli, 84613488-604.00-642 sayılı yazısı ile, ihale süreçleri devam etmekte olan Samsun Lojistik Köy Projesi ile ilgili ihaleyi kazanan firmalarla sözleşme imzalanması için daha önce proje başvuru formunda taahhüt edilmiş olan ve aşağıda yer alan,
  1- Arazi inşaat için tam olarak uygun hale getirilmelidir. Araziyle ilgili tapu kayıtları gibi mülkiyet belgeleri sözleşme otoritesi tarafından doğrulanmış olmalıdır.
  2- İnşaat işleri için gerekli arazi planlama işlemleri ile ilgili prosedürler tamamlanmış olmalıdır. Sözleşme otoritesi  bütün prosedürlerin bekleyen itiraz  ya da mahkeme kararları olmadan tamamlanmış olması sağlanmalıdır. 
  3- Yönetim şirketi kurulmuş olmalıdır. 
  4- Arazi yönetim şirketine 25 yıllığına ücretsiz olarak tahsis edilmelidir. 
  5- Tren yolu bağlantısı daha önce taahhüt edildiği şekilde sağlanmalıdır. 
  Ön şartlarının sağlanmasının AB Delagasyonu tarafından talep edildiğini belirtmiştir.    Gelinen bu aşamada, söz konusu Lojistik Köyün yapımı ve işletilmesi için ortaklar Samsun Ticaret ve Sanayi Odasına ve Samsun Ticaret Borsasına yetki verilmesi ve Lojistik Köy ile ilgili yapılacak protokolleri  imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’a yetki verilmesi teklifi ile ilgili yeni gelişmeler olduğundan teklifin Dairesine iadesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. 6. (K.NO:397)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4113 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a paftası, 399 ada 18 ve 19 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının ibadet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-155) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 01.10.2015 gün ve 30673830-754-E.1666-5402 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
  Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu daha detaylı incelenmek üzere dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. 7. (K.NO:398)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4099 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.09a paftası ve uygulama imar planı F36a.09a.3d ve F36a.09a.3c  paftalarının bulunduğu alanda, park ve cami alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-156) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-65) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. 8. (K.NO:399)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4093 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Adatepe Mahallesi, nazım imar planı 30-31KLM pafta, 1975 ve 2001 nolu parsellerin bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:4911-10) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 29.09.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
  Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. 9. (K.NO:400)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4057 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22d ve F36b.21c paftaları ve uygulama imar planı F36b.22d.3a, F36b.22d.4b, F36b.22d.1a ve F36.21c.2c paftalarının bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-157) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-112) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10. (K.NO:401)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4094 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası ve uygulama imar planı F36b.22b.1a paftasının bulunduğu alanda, sokak sağlıklaştırma projesi düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-158) (PİN:1055-113) koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Sözkonusu koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11. (K.NO:402)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4055 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21d paftası ve uygulama imar planı F36b.21d.2c paftasının bulunduğu alanda, konut ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-159) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-114) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12. (K.NO:403)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4056 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, 19Mayıs Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftası, 7769 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımının ticaret ve katlı otopark alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-161) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Türk Kızılay Derneği Samsun Şube Başkanlığı’nın 18.09.2015 gün ve D.50.0.KZY.305-301 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13. (K.NO:404)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4058 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, nazım imar planı F37c.05c paftası, 54 ada 29 ve 43 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4897-14) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı’nın 29.09.2015 gün ve 37035960-4003 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14. (K.NO:405)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4059 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Fenk Mahallesi, nazım imar planı F37c.05d paftası, 90 ada 6, 7 ve 28 nolu parsellerin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının Terme Vergi Dairesi tarafından kullanılmak üzere resmi kurum alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4897-15) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı’nın 29.09.2015 gün ve 37035960-4004 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15. (K.NO:406)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4060 sayılı; İlkadım ve Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Samsun-Ankara karayolu güzergahı üzerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 28.08.2015 gün ve 171368 sayılı yazısı doğrultusunda, kamulaştırma planına uygun olarak yol güzergahının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-161) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16. (K.NO:407)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4061 sayılı; Ondokuzmayıs İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.02b, F36a.03a, F36a.03d, F36a.03c, F36a.08a ve F36a.08b paftalarının bulunduğu alanda, sayısal plan üretilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Ondokuzmayıs Belediye Başkanlığı’nın 21.05.2015 gün ve 295 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17. (K.NO:408)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4062 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Bahçelievler Mahallesi, nazım imar planı F36d.17d ve F36d.16c paftaları, 611 ada 1 ve 6 nolu parsel, 627 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, toplu konut alanı olarak kullanılması amacıyla konut dışı kentsel çalışma alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4940-12) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Kavak Belediye Başkanlığı’nın 03.09.2015 gün ve M.55.6.KAV.0-11/1649 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, mevcut uygulama imar planındaki yapılaşma koşulu ve kat adedi aşılmaması koşuluyla kabülünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18. (K.NO:409)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4063 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, Göçmenler Mahallesi, nazım imar planı G35a.09a pafta, 224 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, idare mahkemesi kararı ile imar planı kullanım kararları iptal edilen alanda akaryakıt istasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:5827-4) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 28.08.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelemek üzere aynı komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19. (K.NO:410)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4064 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı G35b.08c paftası, 169 ada 32 nolu parselin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:6588-8) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Ladik Belediye Başkanlığı’nın 03.08.2015 gün ve 94488807.310.99/340 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20. (K.NO:411)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4065 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04b paftası, 241 ada 3 parsel ve 230 ada 1 parselin bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımının yol ve büfe kullanımları ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-163) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 26.08.2015 gün ve 30673830-754.E.1462-4763 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, planlama bütünlüğün bozucu nitelik taşıması yanında, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olması nedeniyle reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21. (K.NO:412)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4066 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Büyüklü Mahallesi, nazım imar planı F37d.11a paftası, 106 ada, 115 ada, 116 ada, 1459 ada 37 parsel ve 1521 ada 8 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda, spor alanı teminine yönelik olarak resmi kurum, park, konut, sosyal kültürel tesis alanı, belediye hizmet alanı, spor alanı ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-164) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 26.08.2015 gün ve 30673830-754.E.1460-4762 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.         
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu değiştirilerek “Nazım İmar Planı değişikliği teklifi açıklama raporunda belirtilen, 1521 ada, 8 ve 10 nolu parsel arasındaki 7 mt.lik yolun kaldırılması ile ilgili teklifin değiştirilerek 7 mt.lik yolun uygulama imar planındaki hali ile kalması şeklinde düzeltilerek sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu” oybirliği ile kabul olundu.

22. (K.NO:413)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4067 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Akpınar Mahallesi, uygulama imar planı G35b.08c.2b paftası, 74 ada 456 nolu parselin bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 01.09.2015 gün ve 39 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 13/239 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut, akaryakıt ve ticaret alanı kullanımlarının, E:0.60 Yençok:9.50 yapılaşma koşullu akaryakıt alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Ladik Belediye Başkanlığının 07.09.2015 gün ve 93464211/412 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23. (K.NO:414)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4068 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlıkçay Mahallesi, uygulama imar planı 19K.IVc paftası, 29 ada 66 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 04.09.2015 gün ve (PİN:1299-10) 52 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 13/241 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; özel eğitim alanı, konut ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Çarşamba Belediye Başkanlığının 14.09.2015 gün ve 94272565-310.99/4628  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24. (K.NO:415)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4069 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.4a paftası, 7528 ada 4, 5, 33 ve 34 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.09.2015 gün ve (PİN:1055-106) 16/57 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarih ve 7/112 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; parsellerin yola terk karşılığında park alanı yönünde büyültülmesi ve yapılaşma haklarının yeniden düzenlenmesi karşılığında aynı bölgeden park alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.09.2015 gün ve 94651478/301.05.03/400 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25. (K.NO:416)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4070 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2b ve F36b.22c.1a paftaları, 3419 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.09.2015 gün ve (PİN:1055-103) 16/59 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 tarih ve 11/218 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının 5 kat yapılaşma koşullu resmi kurum alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.09.2015 gün ve 94651478/301.05.03/400 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26. (K.NO:417)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4071 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.2a paftası, 892 ada 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.09.2015 gün ve (PİN:1055-110) 16/60 sayılı kararıyla; İlkadım Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve 40 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 gün ve 252 sayılı kararıyla kabul edilen plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazı “892 ada 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 nolu parsellerin yapılaşma hakları terk öncesi imar parsellerinin toplamı üzerinden hazırlanacaktır.” plan notu eklenmesi şeklinde oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.09.2015 gün ve 94651478/301.05.03/400 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27. (K.NO:418)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4072 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.1d paftası, 7882 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, blok nizam 6 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının blok nizam 9 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğini oy birliğiyle reddeden İlkadım Belediye Meclisinin 03.09.2015 gün ve 16/61 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 10.09.2015 gün ve 94651478/301.05.03/400  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28. (K.NO:419)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4073 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik ve Derebahçe Mahalleleri, uygulama imar planı F36b.21c.2c, F36b.22c.1d, F36b.22d.4a ve F36b.22d.4b paftalarının bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.09.2015 gün ve (PİN:1055-105) 16/64 sayılı kararıyla; revizyon imar planında çevre yoluna cepheli adalarda çevre yolundan cepheli parseller oluşturulmaması amacıyla cephe yönü işlenmiş olup, planların sayısallaştırılması sırasında sehven işlenmemiştir. Çevre yoluna cepheli adalara ve bunun yanında Polatlı Bulvarı 3103, 3104 ve 3106 nolu adalara cephe yönü işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.09.2015 gün ve 94651478/301.05.03/400 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29. (K.NO:420)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4074 sayılı; Tekkeköy Belediyesi sınırında, 1722 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 1723 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması düşünülen deniz dibi boru hattına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2015 tarih ve 15/299 sayılı kararıyla uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak; Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 16/107 sayılı kararıyla oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 10.09.2015 gün ve 33477558-301.05-E.87/5133 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30. (K.NO:421)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4075 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04a.3b paftası, 126 ada 13 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 16/104 (PİN:905-19) sayılı kararıyla; küçük sanayi sitesi kullanımının yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 10.09.2015 gün ve 33477558-301.05-E.087/5133 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31. (K.NO:422)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4076 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04a.4b paftası, 401 ve 402 nolu adaların bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 16/105 (PİN:905-20) sayılı kararıyla; revizyon imar planında sehven yazılan ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının ruhsatlı olduğu gerekçesiyle eski plan hakları olan ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 10.09.2015 gün ve  33477558-301.05-E.087/5133 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32. (K.NO:423)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4077 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kutlukent Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.1c paftasının bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 16/103 (PİN:905-18) sayılı kararıyla; Örnek Sanayi Sitesi park alanı içerisinde trafo alanı oluşturulmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 10.09.2015 gün ve  33477558-301.05-E.087/5133 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

33. (K.NO:424)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4078 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04a.3b paftası, 37 ada 26 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 16/104 (PİN:905-20) sayılı kararıyla; revizyon imar planında yapılaşma koşullu sehven TAKS:0.30 olarak belirlenen akaryakıt istasyonu kullanımının ruhsatlı olduğu gerekçesiyle eski plan hakkı olan yapılaşma koşulunun TAKS:0.50 olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 10.09.2015 gün ve 33477558-301.05-E.087/5133 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

34. (K.NO:425)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4079 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Yaşardoğu ve Tepecik Mahalleleri, uygulama imar planı F36d.16a.3c, F36d.16d.2b, F36d.16d.2a ve F36d.16a.3d paftalarının bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 01.07.2015 gün ve (PİN:) 8/56 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 gün ve 11/216 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut, park, dini tesis, ticaret alanı ve yol kullanımlarının belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 27.07.2015 gün ve M.55.6.KAV.0-11/1406  sayılı yazısıyla Belediyemize
gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunda yer alan E maddesi Kavak İlave İmar Planı plan notlarının kaldırılarak kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

35. (K.NO:426)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4080 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Esentepe Mahallesi, uygulama imar planı 30M-IVd paftası, 379 ada 40 nolu parselin bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 02.09.2015 gün ve (PİN:4760,15) 82 sayılı kararıyla; ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının 10mlik yolda bulunan cephe işaretinin kaldırılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Vezirköprü Belediye Başkanlığının 10.09.2015 gün ve 36687901-754.99/ gün sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

36. (K.NO:427)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4081 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Esençay Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 04.09.2015 gün ve 63 sayılı kararıyla; Esençay Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 14.09.2015 gün ve 87527914-301.05/816 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

37. (K.NO:428)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4082 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Türbe Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 04.09.2015 gün ve 64 sayılı kararıyla;  Türbe Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 14.09.2015 gün ve 87527914-301.05/816 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

38. (K.NO:429)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4083 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Kuşluğan Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 04.09.2015 gün ve 65 sayılı kararıyla; Kuşluğan Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 14.09.2015 gün ve 87527914-301.05/816 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

39. (K.NO:430)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4084 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Gerzeliler Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 04.09.2015 gün ve 66 sayılı kararıyla; Gerzeliler Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 14.09.2015 gün ve 87527914-301.05/816 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

40. (K.NO:431)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4085 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Gümüşyaprak Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 04.09.2015 gün ve 67 sayılı kararıyla;  Gümüşyaprak Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 14.09.2015 gün ve 87527914-301.05/816 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

41. (K.NO:432)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4086 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Hüseyinbeyli Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 04.09.2015 gün ve 68 sayılı kararıyla; Hüseyinbeyli Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 14.09.2015 gün ve 87527914-301.05/816 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

42. (K.NO:433)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4087 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Asarcık Belediye Meclisinin 02.09.2015 gün ve 45 sayılı kararıyla, Cumhuriyet Meydanı cephe düzenleme çalışmaları yapılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı Asarcık Belediye Başkanlığının 09.09.2015 gün ve 72424659-640 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararı, yol güzergahının bulunduğu alanlardaki görüntü kirliliğini oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği işlemlerinin yapılması ve cephe düzenlemesine ilişkin masrafların %50lik kısmının Büyükşehir Belediyesince, %25lik kısmının İlçe Belediyesince ve kalan %25lik kısmının da bina ve iş yeri maliklerinden tahsil edilmesi, tabela gibi düzenlemeye ilişkin masrafların ise bina ve işyeri maliklerinde karşılanması şartıyla uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

43. (K.NO:434)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4088 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Esentepe Mahallesinin bulunduğu alanda, Asarcık Belediye Meclisinin 02.09.2015 gün ve 42 sayılı kararıyla; Esentepe Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Asarcık Belediye Başkanlığının 09.09.2015 gün ve 72424659-642 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

44. (K.NO:435)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4089 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Kesealan Mahallesinin bulunduğu alanda, Asarcık Belediye Meclisinin 02.09.2015 gün ve 43 sayılı kararıyla; Kesealan Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Asarcık Belediye Başkanlığının 09.09.2015 gün ve 72424659-642 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

45. (K.NO:436)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4090 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Biçincik Mahallesi, uygulama imar planı F36d.25b.4a ve F36d.25b.4b paftaları, 317 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, Asarcık Belediye Meclisinin 02.09.2015 gün ve (PİN:4932-6) 44 sayılı kararıyla; Hükümet Konağı kullanımının bir kısmının Emniyet Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesineilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Asarcık Belediye Başkanlığının 09.09.2015 gün ve 724424659-639 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

46. (K.NO:437)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30.09.2015 tarih ve 4003 sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1-)İlkadım İlçesi Baruthane Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen Adalet Caddesi (T.N:13) isminin mevcut imar planına göre Şehit Polis Burak ZOR Caddesi(T.N:13) olarak isimlendirilmesi, 
2-)Tekkeköy Belediyesinin 28.09.2015 tarih 5316 sayılı yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Şabanoğlu ve Selyeri Mahallelerinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yollara mevcut imar planına göre isim verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

47. (K.NO:438)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 06.10.2015 tarih ve 1062 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin 5216 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince yeniden oluşturulan ekli teşkilat şemasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

48. (K.NO:439)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2015 tarih ve 4176 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında uygulama imar planı F36b.22b.1b paftası 23 ada, 17 nolu parselde bulunan Taşhan’ın Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.10.2015 gün ve 2896 sayılı kararı doğrultusunda (PİN:1055-115) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Sözkonusu koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 

 

(09 Kasım 2015 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.55’de toplantı kapatıldı.)