SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

14.07.2017 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. (K.NO:305) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 20.06.2017 tarih ve 2386 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün İller Bankası A. Ş.’ denkullanacağı Kavak Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için 5.800.049.00 TL (beşmilyonsekizyüzbinkırkdokuzlira) krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü  iş ve işlemlerin  yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:306)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 20.06.2017 tarih ve 2387 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün İller Bankası A. Ş.’ denkullanacağı Ladik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için 5.433.743,00 TL (beşmilyondörtyüzotuzüçbinyediyüzkırküçlira) krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü  iş ve işlemlerin  yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:307)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 20.06.2017 tarih ve 2388 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün İller Bankası A. Ş.’ den kullanacağı  Salıpazarı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için 5.688.271,00 TL (beşmilyonaltıyüzseksensekizbinikiyüzyetmişbirlira) krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü  iş ve işlemlerin  yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:308)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 28.06.2017 tarih ve 140 sayılı; Organ bağışı başkalarının hayatını kurtaracağı için çok önemli ve gereklidir. Bağışlanan organlar sayesinde birçok insanın hayatı kurtarılmaktadır. Bu nedenle organ bağışı yapmak hayati önem arz eder. Çok sayıda hasta hayatını sürdürebilmek için do­ku ve organ bağışı beklemektedir. Bazen kaza sonu­cu hayatını kaybeden birinin sağlam organları, birçok  ölümcül hastayı hayata döndürebilmektedir. Bunun  için ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar organ bağı­şı kampanyaları düzenleyerek toplumu bilinçlendir­mektedir. Bu kampanyalarla bilinçle­nen insanlar, öldükleri zaman doku ve organlarının hastalara nakledilmesini isteyebilirler. Aynı şekilde kaza sonucu ölen kişinin yakınları, ölen yakınlarının sağlam doku ve organlarını bağışlayarak birçok has­tayı ölümden kurtarabilir.
  Bu nedenle Belediyemizce Organ Bağışında bulunan vatandaşlarımızın yakınlarının müracaatları halinde Derecik Mezarlığına ücret alınmadan mezar yeri tahsis edilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. 5. (K.NO:309)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.06.2017 tarih ve 1110 sayılı; 6360 sayılı yasa gereği mülkiyetleri Belediyemize geçen İlimiz Terme ilçesinde bulunan, aşağıdaki tabloda tapu bilgileri ve niteliği belirtilen taşınmazların, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelere kaynak sağlaması amacı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışı düşünülmektedir.
  Aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca satışı konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca incelenerek satışını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
   

Sıra No

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

 

Kat

Bağ.

Böl.

No.

Alanı (m²)

Hisse Miktarı(m²)

Niteliği

1

Terme

Fenk

89

46

Zemin

1

855,00

7/260

Depolu Dükkan

2

Terme

Fenk

89

46

Zemin

2

855,00

6/260

Dükkan

3

Terme

Fenk

89

46

Zemin

3

855,00

6/260

Dükkan

 1. 6. (K.NO:310)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23.06.2017 tarih ve 1156 sayılı; Belediyemizin İl genelindeki bazı taşınmazlarda hissesi bulunmakta olup, bahse konu taşınmazlardaki diğer hissedarlar, muhtelif zamanlarda Belediyemize müracaat ederek, Belediyemiz hissesini Encümen tarafından üyeleri belirlenen komisyon marifetiyle tespit edilen bedel üzerinden ya da Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalamak suretiyle satın almak istemektedirler.
  Bahse konu hisselerin komisyon marifetiyle tespit edilen bedel üzerinden ya da Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmak suretiyle satışı; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesinin 3. paragrafında belirtilen; “Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir.” hükmü uyarınca Encümen Kararıyla yapılmaktadır. Bu madde hükmü uyarınca Belediyemiz hissesinin komisyon marifetiyle tespit edilen bedel üzerinden ya da Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmak suretiyle satışı sadece taşınmazın diğer hissedarına/hissedarlarına yapılabildiğinden, satış işleminde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmamaktadır.
  5393 sayılı Belediye Kanunu’nda Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18/e maddesinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” hükmü bulunmaktadır. Aynı Kanun’da Encümenin Görev ve Yetkileri başlıklı 34/g maddesinde; “Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” hükmü bulunmaktadır.
  Hissedarı olduğumuz taşınmazlarda, mülkiyetin tamamının Belediyemize ait olmaması, bu hisselerin komisyon marifetiyle tespit edilen bedel üzerinden ya da Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmak suretiyle satışının sadece diğer hissedar/hissedarlara yapılabilmesi, bu satışların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaması, Encümenin hisse satışlarını herhangi bir Meclis kararına bağlı kalmaksızın doğrudan gerçekleştirmesi gibi nedenlerden dolayı, Meclise ait bir yetkinin Meclis Kararı ile devredilmeksizin Encümen tarafından kullanıldığı yönünde tereddütlere sebep olmaktadır.
  Bu nedenle; Belediyemiz görev alanındaki taşınmazlarda bulunan Belediyemiz hisselerini, taşınmazın diğer hissedarına/hissedarlarına, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca, komisyon marifetiyle tespit edilen bedel üzerinden satmak ya da Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalamak suretiyle satmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili “İlke Kararı” alınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  7. (K.NO:311)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.06.2017 tarih ve 1158 sayılı; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, tapuda İlimiz Çarşamba İlçesi, Çayvar Mahallesi, Kuramas Mevkii, 119 ada, 8 nolu parselde kayıtlı 130.353,23 m² yüzölçümlü taşınmaz, besi ahırları bölgesi olarak kullanılmak üzere, Maliye Hazinesi ile Çarşamba Belediye Başkanlığı arasında 05.08.2016 tarihinde imzalanan irtifak hakkı sözleşmesi ile 30 yıllığına Çarşamba Belediye Başkanlığına devredilmiştir. Bahse konu taşınmazın 118.585,74 m²’lik kısmı serbest besi bölgesi, 11.767,49 m²’lik kısmı ise mezbahane yeri olarak ayrılmıştır.
  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7. maddesinin (t) bendinde “Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetletmek” hükmü bulunmaktadır.
  6360 Sayılı Yasanın Geçici 1. maddesinin 8. fıkrasında da “ Kanunla Büyükşehir İlçe Belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca ilgisine göre Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır.” hükmü bulunmaktadır.
  Çarşamba Belediyesinin 07.06.2017 tarih ve 962 sayılı yazısı ekinde gönderilen Çarşamba Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve 47 sayılı kararı ile yukarıda bahsedilen 11.767,49 m² yüzölçümlü mezbahane yeri olarak planlanan alanın Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilmesine karar verilmiş olup,  Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2017 tarih ve 298 sayılı kararı ile de söz konusu mezbahane yerinin Çarşamba Belediyesinden tahsis alınması karara bağlanmıştır. 
  Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, tapuda İlimiz Çarşamba İlçesi, Çayvar Mahallesi, Kuramas Mevkii, 119 ada, 8 nolu parselde kayıtlı 130.353,23 m² yüzölçümlü taşınmazın 11.767,49 m²’lik kısmında 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/t maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi uyarınca, Belediyemizce mezbahane inşa edilmek üzere, Maliye Hazinesi ile Belediyemiz  arasında düzenlenecek  olan irtifak hakkı  sözleşmesini ve  Çarşamba Belediyesi ile Belediyemiz arasında düzenlenecek olan protokol ile irtifak hakkı devir sözleşmesini imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’a yetki verilmesi, ayrıca bahse konu 11.767,49 m²’lik kısımda Belediyemiz lehine irtifak hakkının tesis edilmesine müteakip yapılması planlanan mezbahanenin işletme hakkının 10 yıl süre ile, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihaleye çıkarılması amacıyla Belediye Encümeni’ne yetki verilmesini uygun gören,, Plan ve Bütçe, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
  8. (K.NO:312)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.06.2017 tarih ve 1166 sayılı; Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, 28.06.2017 tarih ve 93642556-756.99-E.9918542 sayılı yazılarında; İlimiz Vezirköprü İlçesi Sarıdibek Mahallesi, Soruk Mevkii tapunun 146 ada 9 parsel numarasında kayıtlı 5000,00 m² yüzölçümlü Samsun Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan taşınmazın üzerine 8 derslikli ilkokul binası yapılması planlanmakta olduğu belirtilmekte ve ilgi yazı ekinde bulunan Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 05.05.2017 tarih ve 37528301-756.01-E.6320210 sayılı yazılarında Belediyemiz adına kayıtlı bulunan taşınmazın okul yapımı için Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına tahsisi talep edilmektedir.
  İlimiz Vezirköprü İlçesi Sarıdibek Mahallesi, Soruk Mevkii tapunun 146 ada 9 parsel numarasında kayıtlı 5000,00 m² yüzölçümlü Samsun Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne tahsisi istenmiş olmakla birlikte taşınmazın 6183 Sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un geçici 8. maddesi kapsamında Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi (Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü)’ne satılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  9. (K.NO:313)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.06.2017 tarih ve 1168 sayılı; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 29.06.2017 tarih ve  33583480-930-E.6351 sayılı yazılarında; Samsun Büyükşehir Belediyesinin, İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği desteği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu teknik desteği ile inşaat işlerini yürüttüğü ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında , 10.03.2011 tarihinde imzalanan protokol ile 19 Mayıs Kadın Konukevinin işletilmesi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne devredilmiş olup söz konusu protokolün 7. Maddesi gereğince en az 5 (beş) yıl uzatılması ve protokolün yenilenmesi talep edilmektedir.
  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne, İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 3415 ada 20 parsel üzerinde bulunan 19 Mayıs Kadın Konukevinin işletilmesine yönelik protokolün, yeniden düzenlenecek protokolde belirtilen hususlar dahilinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne 5 yıl müddetle ve bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO:314)Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 15.06.2017 tarih ve 15 sayılı; Vezirköprü İlçesi Şahinkaya Kanyonu üzerinde; Türkmen Köyü ile Kuruçay Mahallesi arasında İtfaiye, Ambulans, Emniyet ve Jandarma vb. acil durum araçları ile yük/yolcu taşımacılığının sağlanması amacıyla, Feribot alınması ve Ekonomi Bakanlığından Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO:315)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3366 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı E35c.18b ve E35c.18c paftaları, uygulama imar planı 21K.I,21K.II,21K.III ve 21K.IV paftalarının bulunduğu alanda, resmi kurum kullanımları oluşturulmasına ilişkin (1077-322) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:912-35.) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12.  (K.NO:316)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3367 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye Sınırlarında, Bereket Mahallesi F37.c4 pafta 104 ada 6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Toprak Koruma Kurulunca uygun görülen 1,4801 ha’lık, alanla ilgili imar planı ve uygulaması yapımı için kamu yararı kararı alınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO:317)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3368 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Bilmece Mahallesi nazım imar planı F36d.09d paftası, uygulama imar planı F37d.09d.2a paftası, 101 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda,  belediye hizmet alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (1077-323) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:1055-194) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO:317)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3369 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırları Adalet Mahallesi uygulama imar planı F36b.22c.1b ve F36b.22c.2a paftaları 1221 adanın bulunduğu alanda mevcut yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1055-195) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı 22.06.2017 gün ve 2017/5644 Muh sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO:318)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3370 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Çınarlık Mahallesi nazım imar planı F37d.01b, F37a.21c, F37a.22d paftaları, uygulama imar planı F37d.01b.2d, F37d.01b.2a, F37a.21c.3d, F37a,21c.3c, F37a.22d.4d paftalarının bulunduğu alanda,  taşıt yolu kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (4928-27) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1299-27) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 12.06.2017 gün ve 24059190-756/E.184874 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO:320)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3371 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Çayvar Mahallesi nazım  imar planı  F36d.14a paftası, uygulama  imar planı F37d.14a.3c ve F37d.14a.3b  paftaları , 119 ada 8 nolu parselin  bulunduğu alanda,  belediye hizmet alanı (mezbahane) kullanımı oluşturulmasına ilişkin (4928-28) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:1299-28) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17. (K.NO:321)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3372 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a ve uygulama imar planı F36b.16c.3c paftası, 8433 ada 6 nolu parsel ile 11677 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, eğitim tesisi alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 gün ve 10/231 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine 05.06.2017 günlü dilekçelerle itirazda bulunulmuştur.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda hazırlandığından sözkonusu itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18. (K.NO:322)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3373 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 gün ve 10/229 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine 30.06.2017 günlü, 29.06.2017 günlü, 23.06.2017 günlü, 21.06.2017 günlü, 20.06.2017 günlü, 19.06.2017 günlü, 16.06.2017 günlü,12.06.2017 günlü, 07.06.2017 günlü, 06.06.2017 günlü, 05.06.2017 günlü, 31.05.2017 günlü, 30.05.2017 günlü dilekçeler, Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 12.06.2017 günlü ve 61646299/807.01 sayılı, Terme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın 21.06.2017 günlü 3852 sayılı, Fiskobirlik Genel Müdürlüğü’nün 28.06.2017 günlü 875-5227/4104 sayılı, Terme Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 22.06.2017 günlü ve 49292553-756.01-E.9709712 sayılı ,Terme Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün 23.06.2017 günlü 95144731-640-2601 sayılı, Terme Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve  Hayvancılık Müdürlüğü’nün 21.06.2017 gün ve 10207549-230.04.01-E.1552773 sayılı, Terme Belediye Başkanlığı’nın 30.06.2017 günlü 307035960-622.99-/2222 sayılı yazıları ile itirazda bulunulmuştur.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin  14 Nisan 2017 tarih ve 8/144 sayılı kararı ile Terme İlçe Belediye sınırlarında revizyon imar planı yapma yetkisi Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli çalışmak koşulu ile verilmiştir.                                                
Sözkonusu plan Terme İlçe Belediyesi ile birlikte koordineli olarak yapıldığından, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığından söz konusu itirazların reddini 
uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19.  (K.NO:323)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3374 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, arazinin fiziki durumu dikkate alınarak plan notu oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-324) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20.  (K.NO:324)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3375 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Pazarcık Mahallesi, F34c.14b paftası, 633 ada 22,23,24,30,31,32 ve 43 nolu parsellerin bulunduğu alanda,153 nolu parselde güneş enerjisi üretim santrali alanı ve diğer parsellerde söz konusu tesise ulaşım bağlantısı sağlamak üzere 10m en kesitli taşıt yolu ve genel otopark belirlenmesine ilişkin (PİN:4911-20) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 29.03.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunun, “her türlü altyapı hizmetlerinin yapımı, mülkiyet ve kamulaştırma ile ilgili sorunların giderilmesi yatırımcıya aittir “ plan notunun eklenerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO:325)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3376 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Budakdere Mahallesi, nazım imar planı G35a.15b  paftası, 177 nolu parsellerin bulunduğu alanda, rüzgar enerjisi üretim santrali alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:6588-20) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 31.05.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunun, “her türlü altyapı hizmetlerinin yapımı, mülkiyet ve kamulaştırma ile ilgili sorunların giderilmesi yatırımcıya aittir “ plan notunun eklenerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO:326)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3377 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Emirli Mahallesi, nazım imar planı F36d-21b paftası, 111 ada 21 ve 23 parsellerin bulunduğu alanda konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2017tarih ve 12/267.sayılı kararıyla rededilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı için Kavak Belediye Başkanlığı’nın 21.06.2017 gün ve 29388358-754-E.1196 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.
Düzenleme ortaklık payı yaklaşık % 40 olacak şekilde imar planı yeniden düzenlendiğinden itirazın ekinde gönderilen imar planındaki kuzeydeki taşıt yolunun mülkiyeti farklı kişilere ait olduğundan düzenleme ortaklık payı içerisinde değerlendirilemeyeceğinden, kaldırılması şekliyle söz konusu itirazın kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO:327)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3378 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Göçebe Mahallesi, F36d.11b paftası, 101 ada 1155 ve 1156 nolu parsellerin bulunduğu alanda, güneş enerjisi üretim santrali alanı belirlenmesine ilişkin (PİN:4940-28) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 23.06.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunun“her türlü altyapı hizmetlerinin yapımı, mülkiyet ve kamulaştırma ile ilgili sorunların giderilmesi yatırımcıya aittir “ plan notunun eklenerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO:328)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3379 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36c.04a.3d paftası, 484 ada 12 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.04.2017 tarih ve (PİN: 905,75) 1/74 sayılı kararıyla; park ve konut alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 26.04.2017 gün ve 33477558-301.05-E.76-2806 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki hükümlere göre kaldırılan park alanı kullanımı kadar konut alanı kullanımından park alanı kullanımı ayrılması şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO:329)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3380 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, uygulama imar planı F36c.03b.2a pafta, 219 ada 67 ve 68 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.04.2017 tarih ve (PİN:905-67) 8/78 sayılı kararıyla; revizyon imar planının Samsun 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 26.05.2017 gün ve 33477558-301.05-E.92-3332 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, parselin arka cephesinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir ve Tekkeköy Belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda kaya düşmesi, heyelan, yağışlı havalarda yaşanacak kontrolsüz su akışları v.b. konusunda gerekli tedbirler alınmadan ve jeolojik etüd raporlarının koşulları yerine getirilmeden yapılaşmaya gidilemez plan notunun eklenmesi şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26.  (K.NO:330)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3381 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Koğa Mahallesi, uygulama imar planı G35b-08c-3a, G35b-08c-3b paftaları, 75 ada 43,44,45,46,47,48,49,50,51 ve 119 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve (PİN:UİP-8479-79) 5/25  sayılı kararıyla; imar planında ayrık nizam yapılaşma olan söz konusu parsellerin mülkiyet yapısı gereği ve yakın çevresi yapılaşmalar ile uyumunun sağlanması amacıyla bitişik nizam  kullanımına dönüştürülmesi ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Ladik Belediye Başkanlığının 10.04.2017 gün ve 94488807.310.99/368 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, çevre yapılaşma koşulları ile uyumsuzluk oluşturacağından ve yoğunluk artışı getireceğinden dolayı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı olacağından eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27.  (K.NO:331)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3382 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırları Kirazbucağı Mahallesinde uygulama imar planı 19K.IId, 19K.IIa paftası 136 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve (PİN: 1299-26) 52 sayılı kararıyla; yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çarşamba Belediye Başkanlığının 13.06.2017 gün ve 942725565-310.99-3347 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, aynı yapı adası içerisindeki farklı kullanımlarda yapılacak yapıların düzenini bozacağından dolayı eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28.  (K.NO:332)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3383 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi uygulama imar planı G35a.04a.4d  paftası, 290 ada 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 ve 44 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Havza Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih ve (PİN: 26680-2) 25 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 14.03.2017 tarih ve 6/108 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, belediye hizmet alanı, konut ve park alanı kullanımlarının konut+ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Havza Belediye Başkanlığının 08.06.2017 gün ve 82302225-310.01.03-E.27823 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29.  (K.NO:333)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3384 sayılı; 19 Mayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Dereköy Mahallesi uygulama imar planı F36a.03c.1d paftası, 740 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, 19 Mayıs Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarih ve (PİN:1080-3) 9/38 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 14.03.2016 tarih ve 6/150 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, Konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına tekne imal ve çekek yeri kullanımı eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 12.06.2017 gün ve 49935936-301.05.03-271 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30.  (K.NO:334)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3385 sayılı; 19 Mayıs İlçesi sınırlarında, Dereköy(Taşkelik) Mahallesi, uygulama imar planı F36a.03d.4b paftası, 845,846,847,848,849,850,851,852,853 ve 855 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 19 Mayıs  Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih ve (PİN:1080-5) 10/52 sayılı kararıyla; konut ve yol kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,19 Mayıs Belediye Başkanlığının 15.06.2017 gün ve 49935936-301.05.03-282 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31.  (K.NO:335)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3386 sayılı; 19 Mayıs İlçesi Belediye sınırları Çamlıca Mahallesinde uygulama imar planı F36a.02a.2a paftanın bulunduğu alanda, 19 Mayıs Belediye Meclisinin 14.06.2017 tarih ve (PİN: 3845-9) 10/56 sayılı kararıyla; doğalgaz bölge regülatör alanı kullanımı oluşturulması ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 15.06.2017 gün ve 49935936-301.05.03-282 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32.  (K.NO:336)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3387 sayılı; 19 Mayıs İlçesi Belediye sınırları Engiz Mahallesinde uygulama imar planı F36a.02b.2c paftanın  bulunduğu alanda, 19 Mayıs Belediye Meclisinin 14.06.2017 tarih ve (PİN: 3845-10) 10/55 sayılı kararıyla; doğalgaz bölge  regülatör alanı kullanımı oluşturulması ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 15.06.2017 gün ve 49935936-301.05.03-282 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

33.  (K.NO:337)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3388 sayılı; 19 Mayıs İlçesi Belediye sınırları Karşıyaka Mahallesinde uygulama imar planı E36d.22c.2d paftanın bulunduğu alanda, 19 Mayıs Belediye Meclisinin 14.06.2017 tarih ve (PİN: 3845-8) 10/53 sayılı kararıyla; doğalgaz bölge regülatör alanı kullanımı oluşturulması ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 15.06.2017 gün ve 49935936-301.05.03-282 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

34.  (K.NO:338)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3389 sayılı; 19 Mayıs İlçesi Belediye sınırları Yukarıengiz Mahallesinde uygulama imar planı F36a.02a.3a paftanın bulunduğu alanda, 19 Mayıs Belediye Meclisinin 14.06.2017 tarih ve (PİN: 3845-6) 10/540 sayılı kararıyla; doğalgaz bölge regülatör alanı kullanımı oluşturulması ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 15.06.2017 gün ve 49935936-301.05.03-282 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

35.  (K.NO:339)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3390 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Ahmetbey Mahallesi, uygulama imar planı F37c.10b4a paftası, 106 ada 85 nolu parselin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve (PİN:607-30) 15 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 14.12.2016 tarih ve 23/531 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan akaryakıt ve servis istasyonu alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Terme Belediye Başkanlığının 23.05.2017 gün ve 37035960-310.01.03-764/1503 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

36.  (K.NO:340)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3391 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında,  Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2a paftası,10878 ada 2 nolu parselin yanından geçen yolun, İlkadım Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih ve (PİN:1055-189) 12/40 sayılı kararıyla; yol kullanımının, merdivenli yol olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 09.06.2017 gün ve 94651478-301.05.03-228/E.7428 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

37.  (K.NO:341)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3392 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında,  Baruthane Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.1a paftası, 359 ada 5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih ve (PİN:1055-186) 12/41 sayılı kararıyla kullanım alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile reddeden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 09.06.2017 gün ve 94651478-301.05.03-228/E.7428 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu rededen İlkadım Belediye Meclis Kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

38.  (K.NO:342)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3393 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Yavuzlar Mahallesi, uygulama imar planı, F36c.05d.2d, F36c.05d.3a, F36c.05d.3b, F36c.05d.3c, F36c.05d.3d, F36c.05c.4a, F36c.05c.1c, F36c.05c.1d, F36c.10a.2a ve F36c.10a.2b paftaların bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve (PİN:905-61) 6/50 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 14.02.2017 tarih ve 4/73 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliğine uygun olarak hazırlanan konut, yol ve donatı alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 26.05.2017 gün ve 33477558-301.05-E.91-3333 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

39.  (K.NO:343)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3394 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi uygulama imar planı F36b.22b.3d  paftası, 7678 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih ve (PİN:1055-190) 12/42 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 12.05.2017 tarih ve 10/206 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, kültürel tesis alanı kullanımının resmi kurum ve sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 09.06.2017 gün ve 94651478-301.05.03-228/E.7428 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

40.  (K.NO:344)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3395 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Gazipaşa Mahallesi uygulama imar planı 21L.IV  paftası, 75 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarih ve (PİN: 912-33) 49 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 12.05.2017 tarih ve 10/228 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, ticaret-konut alanı kullanımının oluşturulmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bafra Belediye Başkanlığının 15.06.2017 gün ve 87527914-301.05/575 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                                        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

41.  (K.NO:345)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3396 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi, uygulama imar planı F36c.05d.1b ve F36c.05d.02a paftaların bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.06.2017 gün ve (PİN:905-81) 12/108 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 12.05.2017 tarih ve 10/202 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan mahkeme kararı doğrultusunda park ve otopark alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 23.06.2017 gün ve 33477558-301.05-E.105-3796 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

42.  (K.NO:346)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3397 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Alanyaykın Mahallesi uygulama imar planı F37c.17a.2a ve F37c.17a.1b  paftaları, 292 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Salıpazarı Belediye Meclisinin 23.06.2017 tarih ve (PİN: 27083-1) 35 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 14.04.2017 tarih ve 8/166 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce Çarşamba Salıpazarı Karayolunda kamulaştırma yapılan alanda  hazırlanan, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Salıpazarı Belediye Başkanlığının 28.06.2017 gün ve 33834439-310.01.03-E.450 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

43.  (K.NO:347)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3398 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Keresteci Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 07.06.2017 gün ve 50 sayılı kararıyla; Keresteci Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 15.06.2017 gün ve 87527914-301.05/575 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

44.  (K.NO:348)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3399 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Meşelitürkmenler Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 07.06.2017 gün ve 51 sayılı kararıyla; Meşelitürkmenler Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 15.06.2017 gün ve 87527914-301.05/575 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

45.  (K.NO:349)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 tarih ve 3329 sayılı; İlgi:İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 14.06.2017 tarih E.12196 sayılı yazısı
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun birleşme ve katılma ile ilgili  8.Maddesinde “Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir başka beldeye katılabilmesi için bu yerlerin meskûn sahalarının katılınacak beldenin meskûn sahasına uzaklığı 5.000 metreden fazla olamaz.
Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskûn sahasının, komşu bir beldenin meskûn sahası ile birleşmesi veya bu sahalar arasındaki mesafenin 5.000 metrenin altına düşmesi ve buralarda oturan seçmenlerin yarısından bir fazlasının komşu beldeye katılmak için başvurması hâlinde, katılınacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın, katılmak isteyen köy veya belde veya bunların kısımlarında başvuruya ilişkin oylama yapılır. Oylama sonucunun olumlu olması hâlinde başvuruya ait evrak, valilik tarafından katılınacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın gelişinden itibaren otuz gün içinde başvuru hakkındaki kararını verir. Belediye meclisinin uygun görmesi hâlinde katılım gerçekleşir. Büyükşehirlerde birleşme ve katılma işlemleri, katılınacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüşü üzerine, büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Katılma sonrası oluşacak yeni sınır hakkında, 6 ncı maddeye göre işlem yapılır ve sonuç İçişleri Bakanlığına bildirilir. 
Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir beldeye katılmasında veya yeni bir belde ya da köy kurulmasında, beldenin nüfusunun 5.000'den aşağı düşmemesi gerekir.
Büyükşehir Belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için belde nüfusunun 100.000'den aşağı düşmemesi ve yeni kurulacak beldenin nüfusunun 50.000'den az olmaması şarttır.
Bu madde uyarınca gerçekleşen katılmalarda, katılınan belde ile bazı kısı