SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

14.06.2017 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

  1. (K.NO:235)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 29.05.2017 tarih ve 3136 sayılı; DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün 12.04.2017 tarih ve 245556 sayılı yazısında belirtilen; Samsun İli Atakum İlçesi sınırlan içerisinde inşa edilmiş bulunan “Taflan Göleti Gövde Yeri Ulaşım Yolu” FAYDALANAN tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca, İlçe trafik komisyonunca gerekli tedbirler almak kaydıyla yaya ve araç trafiğine açılmasına izin verilmesi hususu ile ilgili olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi ile DSİ 7. Bölge Müdürlüğü arasında düzenlenecek protokole; belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa YURT’un yetkili kılınması teklifini uygun gören , Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  2. (K.NO:236)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 31.05.2017 tarih ve 3215 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz tarafından Gar-Tekkeköy Arası Hafif Raylı Sistem Yapımı için İller Bankası A.Ş. ‘ den 175.000.000,00 TL tutarında kredi başvurusunda bulunulmuş ve İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunun 20.08.2015 tarih ve 18/646 kararı ile uygun görülmüştür. Açılan bu kredi ile Gar-Tekkeköy Arasında Hafif Raylı Sistem İnşaatı, köprü, viyadük ve üst geçitlerin yapım inşaatları tamamlanmıştır. 
    Bu inşaatların yapımı için KDV Dahil 134.520.605,60 TL tutarında harcama yapılmıştır. Yapılan bu harcamaların ardından kullandırılması uygun görülen krediden 40.379.394,40 TL tutarında kredi bakiyesi kalmıştır. 
    Bununla birlikte Büyükşehir Belediyemizin raylı sistem yatırımları devam etmiş ve mevcut hattın üniversite içine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla 02.05.2017 tarihinde Samsun Hafif Raylı Sistem Mevcut Üniversite İstasyonu-OMÜ Kampüs Hattı Yapım işi ihalesi yapılmış ve sözleşmesi imzalanmıştır.
    Buna göre Gar-Tekkeköy Arası Hafif Raylı Sistem Yapımı için kullandırılan 175.000.000,00 TL lik krediden artan 40.379.394,40 TL tutarındaki kredi limitinin iptal edilmesine, bununla birlikte Samsun Hafif Raylı Sistem Mevcut Üniversite İstasyonu-OMÜ Kampüs Hattı Yapımı için İller Bankası A.Ş.’den 120.000.000,00 (yüzyirmimilyon) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  3. (K.NO:237)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 31.05.2017 tarih ve 287 sayılı; İlimiz; tarım, ticaret, sanayi ve turizm faaliyet kollarında coğrafyasının sağladığı stratejik üstünlük sayesinde geçmişte olduğu gibi günümüzde de bölgesinin ticari merkezi konumundadır. İlimiz sahip olunan bu avantajları ile İl Gelişim Stratejisi Planında da belirtilen ticari yapıdaki üstünlüğü ile Anadolu’nun Karadeniz çanağında bulunan ülkeler ve art bölgelere açılım kapısı ve uluslararası fuar ve kongre merkezi olmayı hedeflemektedir.
    Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi (Hisse Oranı %63), Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (Hisse Oranı %30), Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı (Hisse Oranı %2) ve Samsun Ticaret Borsası (Hisse Oranı %5) nın ortaklığıyla kurulan Samsun FKM Samsun Fuar ve Kongre Merkezi İşletme Yatırım Anonim Şirketi’ne, Büyükşehir Belediyemiz Meclisi’nin 15.04.2016 tarih ve 170 sayılı kararıyla ‘ortak alımı yoluyla sermaye artırımıyla’ ortak olunmasına, 27.02.2017 tarih ve 2017/9987 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Belediyemizin şirket ortaklığı onaylanmıştır.
    Belediyemizin, ‘Samsun FKM Samsun Fuar ve Kongre Merkezi İşletme Yatırım Anonim Şirketi’nde;
    Nakdi Ödemeleri Toplamı                    :          6.299.458,48  TL
    Devlet Katkısı (7.098.490 TL) % 63 ü :          4.472.049,02  TL                                       olmak üzere toplam olarak 10.771.507,50 TL payı bulunmaktadır.
    Şirket sermayesini 17.200.000,00 TL’ye (17.200 pay) çıkarmaya, 17.200.000,00 TL’lik sermayenin % 63 üne tekabül eden tutar olan 10.836.000,00 TL’ye (10.836 pay)çıkan Belediyemiz hissesine düşen 64.492,50 TL’lik (10.836.000,00 TL – 10.771.507,50= 64.492,50) nakit sermaye artışının 50.000 TL’lik (50 pay) kısmına denk gelen (%03- binde 3) hissemizin, Belediyemiz payından Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin 31.05.2017 tarih ve 2017/276 sayılı yazısına istinaden devredilmesine, şirket sermaye artırımından kalan 14.492,50 TL’nin (64.492,50 TL - 50.000 TL= 14.492,50 TL) sermaye artışı olarak ödenmesine ve Belediyemiz sermaye payının 10.786.000,00 TL (%62,7) olarak kalması teklifini uygun gören, Plan ve Bütçe Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

S.No

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Blok

Kat

Bağ.

Böl.No.

Niteliği

Alanı

Arsa

Payı

1

İlkadım

Kökçüoğlu

7205

2

C

Zemin

4

Mesken

65,00 m²

10/1761

2

İlkadım

Kökçüoğlu

7205

2

D

1

8

Mesken

65,00 m²

10/1761

3

İlkadım

Kökçüoğlu

7205

2

D

2

12

Mesken

65,00 m²

10/1761

4

İlkadim

Selahiye

7506

1

A

Zemin

1

Mesken

105,00 m²

10/800

5

İlkadim

Selahiye

7506

1

A

Zemin

2

Mesken

105,00 m²

10/800

6

İlkadim

Selahiye

7506

1

B

Zemin

3

Mesken

105,00 m²

10/800
  1. (K.NO:238) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.05.2017 tarih ve 873 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait, Hastane Mahallesi Ülker Sokak TOKİ Blokları No:1 adresinde bulunan ve tapuda; İlimiz İlkadım İlçesi, Kökçüoğlu Mahallesi, 7205 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde inşa edilen (zemin+10) katlı, (2+1)  konut tipinde, brüt 82,00 m² yüzölçümlü konutlardan C blok zemin kat  4 no.lu dairenin, D blok 1. kat 8 no.lu dairenin, D blok 2. kat 12 no.lu dairenin ve mülkiyeti Belediyemize ait, Selahiye Mahallesi, 2. Bulvar Yolu TOKİ Blokları No:16 adresinde bulunan ve tapuda; İlimiz İlkadım İlçesi, Selahiye Mahallesi, 7506 ada 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde inşa edilen (zemin+9) katlı, (3+1) konut tipinde, brüt 105,00 m² yüzölçümlü konutlardan A blok zemin kat 1 no.lu dairenin, A blok zemin kat 2 no.lu dairenin ve B blok zemin kat 3 no.lu dairenin, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelere kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca satışı düşünülmektedir.
    Bu nedenle aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların; 2886 sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddesi uyarınca satışı konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/a, 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca incelenerek satışı teklifini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  2. (K.NO:239)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.05.2017 tarih ve 874 sayılı; 03-04.07.2012 tarihlerinde, şehrimizde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli sağanak yağış sonucu, Mert Irmağı ile Yılanlı Deresi taşmış, özellikle Canik İlçesinde sel felaketine dönüşerek, can kayıplarına neden olmuştur. Belediyemiz, sosyal belediyecilik anlayışıyla, afete uğrayanların veya uğraması muhtemel olanların, geçici olarak barınmalarını ve taşınmalarını sağlamak amacıyla, Kazımkarabekir TOKİ bloklarında bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait konutlara yerleştirmiştir. Halen afete maruz kalan 74 aile bu konutlarda ikamet etmeye devam etmektedir.   Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2016 tarih ve 18-1-420 sayılı kararı ile sosyal konut statüsünde olup, mülkiyeti Belediyemize ait olan, tapuda; İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 9749 ada, 15 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde inşa edilen, (zemin+14) katlı B2(1), B2(2), B2(3) ve B2(4) blokta bulunan, (2+1) konut tipinde, brüt   82.00 m² yüzölçümlü, mesken nitelikli toplam 236 adet konutun dar gelirli vatandaşlarımıza satışı ile ilgili;
    1- Dar gelirli tanımına ilişkin miktarın % 25 kadar arttırılmasına,
    2- Peşinde % 40 indirim uygulanmasına,
    3- Vadeli satışlarda;
    a) % 10 peşinat, kalanı 108 ay vadeli (Taksitler her yıl açıklanan yıllık yeniden değerleme oranının, ½’si kadar arttırılacaktır.)
    b) % 15 peşinat, kalanı 120 ay vadeli (Taksitler her yıl açıklanan yıllık yeniden değerleme oranının, ½’si kadar arttırılacaktır.)
    c) % 25 peşinat, kalanı 120 ay vadeli (Peşin satış fiyatından % 5 indirim uygulanır ve taksitler her yıl açıklanan yıllık yeniden değerleme oranının, ½’si kadar arttırılacaktır.)
    d) % 50 peşinat, kalanı 120 ay vadeli (Peşin satış fiyatından % 10 indirim uygulanır ve taksitler her yıl açıklanan yıllık yeniden değerleme oranının, ½’si kadar arttırılacaktır.)                  olarak satılmasına karar verilmiştir. Afete maruz kalan ailelerin ikamet ettiği konutların satışını da içeren bu karar gereğince, 2012 yılında Canik İlçemizde meydana gelen afete maruz kalmaları nedeniyle geçici olarak barınmaları ve taşınmaları için yerleştirilen 74 ailenin tahliye edilmesi gündeme gelmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda bu ailelerin dar gelirli olduğu, beş yıla yakındır ikamet ettikleri konutları uygun ödeme koşullarının oluşması durumunda satın almak istedikleri tespit edilmiştir. 
    Bu nedenle, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2016 tarih ve 18-1-420 sayılı kararında belirtilen satış şartlarına bağlı kalmak koşuluyla, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 9749 ada, 15 parseldeki B2(1), B2(2), B2(3) ve B2(4) bloklarda bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan ekli listedeki 74 adet konutun, 29.09.2005 tarih, 25951 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, afete maruz kalmış dar gelirli vatandaşlara satışı ile ilgili olarak satış şartlarının belirlenmesi ve bahse konu konutların satışı için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi teklifini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  3. (K.NO:240)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.05.2017 tarih ve 875 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, Baruthane Mahallesi, Batıpark Dolgu Alanında yer alan, Belediyemiz tarafından inşa ve tefriş edilen “Amazon Köyü” içindeki büfe, çay bahçesi ve müştemilatlarının işletme hakkı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.06.2012 tarihli, 12-1-240 sayılı kararı ile, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketine 5 yıl süreyle verilmiş olup, 30.06.2017 tarihinde işletme hakkının süresi dolmaktadır.
    Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından Daire Başkanlığımıza gönderilen 17.05.2017 tarihli ve 2017/415 sayılı yazıda; İlkadım İlçesi, Baruthane Mahallesi, Teleferik Yanı İlkadım/SAMSUN adresinde bulunan Amazon Köyü büfe, çay bahçesi ve müştemilatı’nın 10 yıllığına ve 12 ay kullanılacak şekilde işletme hakkının şirketlerine verilmesi talep edilmiştir.
    5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesinde; “Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmü bulunmaktadır.
    Bu nedenle; İlimiz İlkadım İlçesi, Baruthane Mahallesi, Batıpark Dolgu Alanında yer alan, Belediyemiz tarafından inşa ve tefriş edilen “Amazon Köyü” içindeki büfe, çay bahçesi ve müştemilatlarının işletme hakkının, KDV Hariç aylık 800,00 TL  bedel ve 5 yıl süre ile Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketine verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  4. (K.NO:241)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.06.2017 tarih ve 917 sayılı; Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi 02.06.2017 tarihli, 2017/411sayılı yazısı ile; Liman Mahallesi Atatürk Caddesi Limaniçi Mevkii Yakakent / SAMSUN adresinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa ettirilen büfe, çay bahçesi ve müştemilatlarının işletme hakkının geçici kabul işlemine müteakip  şirketlerine verilmesini talep etmiştir.
    5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesinde; “Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmü bulunmaktadır.
    Bu nedenle; İlimiz Yakakent İlçesi, Liman Mahallesi, Atatürk Caddesi, Limaniçi Mevkii adresinde bulunan, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz üzerine Belediyemiz tarafından inşa ettirilen büfe, çay bahçesi ve müştemilatlarının işletme hakkının, geçici kabul işlemine müteakip KDV HARİÇ aylık 250,00 TL bedelle ve 5 yıl müddetle Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketine verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul  olundu.
  5. (K.NO:242)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2088 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu  Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresinin İller Bankası A. Ş.’ den ekli Listede bulunanişler için  kullanacağı 133.100.000,00 TL’lık( Yüzotuzüçmilyon yüzbinlira)  krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paraların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü  iş ve işlemlerin  yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ ın yetkili kılınması teklifini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.
  6. (K.NO:243)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2536 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16c paftası ve uygulama imar planı F36b.16c.2b ve F36b.16c.2c paftaları, 9284 ve 9247 nolu adaların  bulunduğu alanda,  park ve ibadet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-312) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-114) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO:244)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2537 sayılı; Bafra İlçesi Belediye Sınırlarında, Çetinkaya Mahallesi  E35c.18a pafta 207 ada 21, 31, 33, 34, 48, 67, 68 nolu parseller, 116 ada1 nolu parsel, 161 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 17,3700 ha’lık alanla ilgili imar planı ve uygulaması yapımı için  kamu yararı kararı alınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO:245)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2485 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çelikalan Mahallesi F36d.09a paftası, uygulama imar planı F36d.09d.3d ve F36d.09d.2a paftaları, 173 ada 23 nolu parselin  bulunduğu alanda,  belediye hizmet alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-313) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:580-115) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12.  (K.NO:246)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2486 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Yukarı Avdan  Mahallesi, nazım imar planı F36d.09a paftası ve uygulama imar planı F36d.09a.2b paftası, 142 ada 2 nolu parselin  bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-314) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:1055-191) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO:247)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2487 sayılı; 19 Mayıs İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal Mahallesi E36d.23d pafta, 4 ada 2 ve 3 nolu parsellerin  bulunduğu alanda,  belediye hizmet alanı, konut ve yol alanı kullanımlarının  yeniden düzenlenerek belediye hizmet alanı ve yol kullanımları oluşturulmasına ilişkin (PİN:17433-5) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN:23494-1) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO:248)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2488 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Mehmetpaşa Mahallesi nazım imar planı F36d.16b paftası ve uygulama imar planı F36b.16b.3c paftası, 46 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda,  resmi kurum alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4940-25) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları  raporu oybirliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO:249)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2489 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a paftası ve uygulama imar planı F36c.04a.1a, F36c.04a.1b ve F36c.04a.1d paftalarının bulunduğu alanda,  kanal güzergahı dikkate alınarak kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 8/148 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine  17.05.2017 tarihli dilekçe itirazda bulunulmuştur.
Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda işlem yapıldığından söz konusu itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO:250)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2490 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36d.08a, F36d.07b, F36d.07c, F36.08d paftaları ile uygulama imar planı F36d.08a.1c, F36.08a.2d, F36d.08a.4a, F36d.08.4b, F36d.08a.2d, F36d.08a.3a, F36d.08a.3d, F36d.07b.3b, F36d.07b.3c, F36d.07c.2b paftalarının bulunduğu alanda kullanım kararlarının oluşturulmasına ilişkin (PİN:4940-26) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:5834-9) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  hazırlanmıştır
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17.  (K.NO:251)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2491 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05c paftası ve uygulama imar planı F36c.05c.1d ve F36c.05c.4a paftalarının bulunduğu alanda, konut ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-315) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:905-80) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oyçokluğu ile kabul olundu.

18.  (K.NO:252)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2492 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a ve uygulama imar planı F36b.16c.3c paftası, 8433 ada 6 nolu parsel ile 11677 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, eğitim tesisi alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 gün ve 10/231 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine 23.05.2017 günlü, 24.05.2017 günlü ve 01.06.2017 günlü dilekçelerle itirazda bulunulmuştur.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda hazırlandığından sözkonusu itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oyçokluğu ile kabul olundu.

19.  (K.NO:253)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2493 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı G35b.08c paftası ve uygulama imar planı G35b.08c.3b paftasının bulunduğu alanda,  terminal alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:6588-18) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:8479-19) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oyçokluğu ile kabul olundu.

20.  (K.NO:254)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2494 sayılı; İlkadım İlçesi Belediyesi sınırında, Kıyı Kanunu’nun 6.maddesinin d) bendinde belirtilen; Uluslararası Spor Otoritelerinin, Türkiye’de spor faaliyetlerinin düzenleneceğine dair kararı gereğince “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanlığın izni doğrultusunda, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (I) sayılı cetvelinde düzenlenen genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, aynı kanunun (II) sayılı cetvelinde düzenlenen özel bütçeli ve idareler, Belediyeler ile İl Özel İdareleri tarafından her türlü spor aktiviteleri ve organizasyonların yapılmasına/yaptırılmasına yönelik spor tesisleri ve zorunluluk arz eden durumlarda bunların tamamlayıcı konaklama tesisleri” hükümleri gereğince; liman alanı kullanımının fuar kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 02.06.2017 gün ve E.9692 sayılı yazısı ile “Samsun İli, İlkadım İlçesi, Fuar amaçlı” 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkında görüş sorulmaktadır.
Sözkonusu Samsun İli, İlkadım İlçesi, Fuar amaçlı” 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO:255)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2495 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesinde nazım imar planı F36b16c pafta, uygulama imar planı F36b.16c.1b paftası, 164 ve 465 nolu adaların  bulunduğu alanda, park ve ibadet alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-316) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-116) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO:256)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2496 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.15c paftası, 8463 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda,  otopark alanı (özel) kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-317) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 31.05.2017 tarihli dilekçeyle Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO:257)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2497 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Hüseyinmescit Mahallesi, nazım imar planı F38d.11a pafta ve uygulama imar planı F38d.11a.1b paftasının bulunduğu alanda spor alanı, resmi kurum ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesi yanında ibadet alanı kullanımı oluşturulması ilişkin (PİN:4897-23) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:607-31) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Terme Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü 31.05.2017 tarih ve 88446767-809.99-496 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO:258)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2498 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Akyazı Mahallesi, nazım imar planı F36d.20c paftası, 237 ada 24 nolu parselin bulunduğu alanda, güneş enerjisi üretim santral alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-318) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 09.05.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunun, “her türlü altyapı hizmetlerinin yapımı, mülkiyet ve kamulaştırma ile ilgili sorunların giderilmesi yatırımcıya aittir “ plan notunun eklenerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO:259)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2499 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Akören Mahallesi, nazım imar planı F34c-10c paftası, 681 nolu parselin bulunduğu alanda, güneş enerjisi üretim santral alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:4911-19) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 26.04.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunun“her türlü altyapı hizmetlerinin yapımı, mülkiyet ve kamulaştırma ile ilgili sorunların giderilmesi yatırımcıya aittir “ plan notunun eklenerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26.  (K.NO:260)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2500 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Bolat Mahallesi, nazım imar planı G35b.10c paftası, 108 ada 102 nolu parselin bulunduğu alanda, sosyal tesis alanı (yurt) kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:6588-19) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için Samsun Valiliği İl Müftülüğü’nün 09.05.2017 tarih ve 62884952-756-2331 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27.  (K.NO:261)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2501 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlıkçay Mahallesi, nazım imar planı 18K pafta, 394 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, düğün salonu yapılmak üzere ticaret alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:4928-26) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 30.05.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28.  (K.NO:262)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2502 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16a ve F36b.16a paftalarının bulunduğu alanda, eğitim tesisi, park ve spor alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesinin yanında belediye hizmet alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-319) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-117) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün  03.05.2017 gün ve 93642556-754-E.6127230  sayılı yazısı  ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oyçokluğu ile kabul olundu.

29.  (K.NO:263)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2503 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36a.20b, F36b.16c paftalarının bulunduğu alanda, konut ve parkkullanım alanlarının yeniden düzenlenerek park ve ticaret alanı kullanımları oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-320) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için Atakum Belediyesinin 25.05.2017 gün ve 32441223-310.01.04-E.525 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oyçokluğu ile kabul olundu.

30.  (K.NO:264)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2504 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, İcadiye Mahallesi, nazım imar planı G35a.04d paftası, 229 ada 187 parsellerin bulunduğu alanda turizm-ticaret alanı (otel) kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:5827-12) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 29.05.2017 günlü yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31.  (K.NO:265)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2505 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F37c.25d paftası, 101 ada 4 parselin bulunduğu alanda sağlık tesisi alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:4897-24) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için Terme Belediye Başkanlığı’nın 18.05.2017 gün ve 37035960-310.01-750/1471 sayılı yazısı  ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32.  (K.NO:266)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2506 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16a paftası, 9377 ada 3 parselin bulunduğu alanda ticaret alanıkullanımının özel eğitim alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-321) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 25.05.2017 günlü yazı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

33.  (K.NO:267)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2507 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Emirli Mahallesi, nazım imar planı F36d-21b paftası, 111 ada 21 ve 23 parsellerin bulunduğu alanda konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:4940-27) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için Kavak Belediye Başkanlığı’nın 25.05.2017 gün ve 29388358-754-E.993 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunun, 3194 Sayılı İmar Kanununun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğundan reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

34.  (K.NO:268)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2508 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı F36c.03b.2b, F36b.23c.3c ve F36c.04a.1a paftaları 218 ada 3 ve 4 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy  Belediye Meclisinin 08.05.2017 gün ve (PİN:905-79) 10/96  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 13.01.2017 tarih ve 2/18 sayılı meclis kararı ile onanan (PİN:1077-272) 1/5000 ölçekli imar planına uygun olarak hazırlanan  sanayi depolama alanı olarak kullanılmak üzere depolama alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 26.05.2017 gün ve 33477558-301.05-E.91-3331 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

35.  (K.NO:269)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2509 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Çırakman Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04d.2c, F36c.04d.2c ve F36c.04c.1a paftaların bulunduğu alanda, Tekkeköy  Belediye Meclisinin 08.05.2017 gün ve (PİN:905-78) 10/95 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 22.07.2016 tarih ve 14/329 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli imar planına uygun olarak hazırlanan  mahkeme kararının yerine getirilmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Tekkeköy Belediye Başkanlığının 26.05.2017 gün ve 33477558-301.05-E.91-3331 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

36.  (K.NO:270)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2510 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, uygulama imar planı F36c.03b.2a pafta, 219 ada 67 ve 69 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.04.2017 gün ve (PİN:905-74) 8/85  sayılı kararıyla; revizyon imar planının Samsun 1. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 26.05.2017 gün ve 33477558-301.05-E.92-3332 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

37.  (K.NO:271)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2511 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.2a pafta, 651 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.04.2017 gün ve (PİN:905-71) 8/82 sayılı kararıyla; revizyon imar planının Samsun 1. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkinoybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 26.05.2017 gün ve 33477558-301.05-E.92-3332 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

38.  (K.NO:272)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2512 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.2a F36c.04a.2b paftaları, 2051 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.04.2017 gün ve (PİN:905-70) 8/81 sayılı kararıyla; revizyon imar planının Samsun 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 26.05.2017 gün ve 33477558-301.05-E.92-3332 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

39.  (K.NO:273)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2513 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.1a ve F36c.04a.1b paftaları, 659 ada 3 ve 4  nolu parsellerin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.04.2017 gün ve (PİN:905-69) 8/80 sayılı kararıyla; revizyon imar planının Samsun 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 26.05.2017 gün ve 33477558-301.05-E.92-3332 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

40.  (K.NO:274)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2514 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04c.1a F36c.04b.4d paftaları, 523 ada 4  nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.04.2017 gün ve (PİN:905-68) 8/79 sayılı kararıyla; revizyon imar planının Samsun 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 26.05.2017 gün ve 33477558-301.05-E.92-3332 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

41.  (K.NO:275)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2515 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Çırakman Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04b.4d pafta, 587 ada 16  nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.04.2017 gün ve (PİN:905-66) 8/77 sayılı kararıyla; revizyon imar planının Samsun 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkinoybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 26.05.2017 gün ve 33477558-301.05-E.92-3332 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

42.  (K.NO:276)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2516 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırları Kılıçdede Mahallesinde uygulama imar planı F36b.22c.1b pafta, 9752 adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih ve (PİN: 1055-177) 10/35 sayılı kararıyla; trafo alanı kullanımı oluşturulması ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.05.2017 gün ve 94651478-301.05.03/179/5635 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

43.  (K.NO:277)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2517 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında,  Ulugazi Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1c  paftası, 372 ve 373 adaların bulunduğu alanda, plan değişikliğine yapılan itirazı oybirliği ile reddeden, İlkadım Belediye Meclisinin 04.05.2017 gün ve 10/34  sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 08.05.2017 gün ve 94651478-301.05.03/179/5635 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu itirazı reddeden İlkadım Belediye Meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

44.  (K.NO:278)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2518 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21a.2b ve F36b.21a.2c paftaları, 9593 ada 3 ve 4 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.05.2017 gün ve (PİN:1055-187) 10/36  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 14.03.2017 tarih ve 6/103 sayılı meclis kararı ile onanan (PİN:1077-290) 1/5000 ölçekli imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan  konut dışı kentsel çalışma alanı (KDKÇA) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.05.2017 gün ve 94651478-301.05.03/179/5635 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

45.  (K.NO:279)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2017 tarih ve 2519 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Saitbey Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.2d paftası, 11761 ada 11 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.05.2017 gün ve (PİN:1055-187) 10/32  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 14.03.2017 tarih ve 6/111 sayıl�