SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

13.10.2009 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. Geçen toplantıya ait 07 Ekim 2009 tarihli tutanak özeti oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO: 259) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1691 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında Güzelyalı Mahallesi F36-b4 paftasında, tapuda 405 ada, 6 nolu parselin bulunduğu alanda resmi alan kullanımının turizm tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/50 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/50 000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği  ve  plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO: 260) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1565 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında eski Atakent bölgesinde Vatan Caddesi üzerinde nazım imar planı F36a.20a paftasında, park ve konut kullanımlarının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve ticaret kullanımlarına çevrilmesi yanında, enerji nakil hatlarının üzerinden geçtiği konut alanı kullanımlarının da park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığının 07.09.2009 günlü yazısıyla belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO: 261) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1692 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.15d paftasında, raylı sistem depolama alanı belirlenmesine ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 5. (K.NO: 262) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1693 sayılı; Uygulamada sorunlarla karşılaşıldığı belirtilerek, Samsun Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin, 42/1 maddesi kapsamında oluşturulan plan notlarının,“Atakum Belediyesi ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde; Samsun-Sinop Karayolu ile deniz arasında kalan bölge, yapılaşma koşulu 2 kata kadar (2 kat dahil) olan konut ve ikinci konut bölgeleri; Yapılaşma koşulu E=0.70’e kadar (E=0.70 dahil) olan bölgeler hariç olmak üzere minimum 5000m² veya m² sınırlaması olmaksızın ada bazında imar yönetmeliğinin 42/1 maddesi uygulanır” şeklinde değiştirilmesine ilişkin Atakum Belediye Başkanlığının 07.09.2009 günlü yazısıyla belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu  yönetmelik değişikliği önerisinin ve gelecek diğer önerilerinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO: 263) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1664 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında nazım imar planı F36a.20b paftasında tapuda Samsun Merkez Alanlı Köyü 2476 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının yurt olarak kullanılmak üzere kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği için 24.09.2009 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur..  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO: 264) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1671 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftasında, Samsun Merkez tapulaması Balaç Köyü 8427 ada, 14, 15 ve 16 nolu parsellerin bulunduğu alanda,; sağlık tesisi  ve park alanı kullanımlarının konut alanı kullanımına dönüştürülmesi, kaldırılan park alanı kullanımının karşılığı olarak da aynı parsel sahiplerinin raylı sisteme denk gelen 10400 ada 1 parsel, 10402 ada 1 parsel, 10403 ada 1 parsel ve 10405 ada 1 parseldeki toplam hisselerinin bedelsiz terkini karşılığında park alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği için 23.09.2009 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli  nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO: 265) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1537 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a ve F36b.22d paftalarında tapuda Tepecik Mahallesi 915 parselin bulunduğu alanda, mera vasfındaki parselin park ve mesire alanı kullanımından park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığının 24.08.2009 günlü yazısıyla belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO: 266) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1666 sayılı; İlkadım  Belediye  sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17a.3d ve F36b.17d.2a paftalarında, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 23.09.2009 gün ve M.55.0.SBB.0.11.03/2912-1327 sayılı yazısı doğrultusunda Samsun Ankara yolu ayrımının ve eğitim fakültesinin giriş çıkış akslarının trafik açısından daha güvenli hale getirmek amacıyla ulaşım akslarının yeniden düzenlenmesine ilişkin  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO: 267) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1683 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.3a ve F36b.16a.4b paftalarında tapuda Balaç Köyü 242 ada  8, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu  parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.07.2009 gün ve 13/72 sayılı kararıyla; TAKS:0.30 KAKS:0.90 yapılaşma hakkına sahip ayrık nizam 3 kat  ve TAKS:0.30 KAKS:1.50 yapılaşma hakkına sahip ayrık nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanlarının birleştirilerek E:1.39 TAKS:0.30 h:15.50 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına çevrilmesine  ilişkin oy çokluğu ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 17.07.2009 gün ve M.55.7.ATB.0.10/195 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, ada yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşıması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu red olunarak Belediyesinden geldiği şekilde; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.3a ve F36b.16a.4b paftalarında tapuda Balaç Köyü 242 ada  8, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu  parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.07.2009 gün ve 13/72 sayılı kararıyla; TAKS:0.30 KAKS:0.90 yapılaşma hakkına sahip ayrık nizam 3 kat  ve TAKS:0.30 KAKS:1.50 yapılaşma hakkına sahip ayrık nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanlarının birleştirilerek E:1.39 TAKS:0.30 h:15.50 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına çevrilmesine  ilişkin oy çokluğu ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 17.07.2009 gün ve M.55.7.ATB.0.10/195 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO: 268) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1684 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.3d ve F36b.16a.4b  paftalarında tapuda 240 ada 1 parsel, 9393 ada 1 parsel, 8420 ada 3 parsel, 42 adanın doğu kısmı ve 9947 ada 5 parselin bulunduğu alanda  Atakum Belediye Meclisinin  04.09.2009 gün ve 17/88 sayılı kararıyla; YEDAŞ’ın talebi doğrultusunda park alanlarından trafo alanları ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 11.09.2009 gün ve M.55.6.ATB.0.10/2 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, park alanlarının azaltılmasının, şehircilik ve planlama ilkeleri ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykırı olmasını nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO: 269) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1685 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi uygulama imar planı F36b.16a.1c paftasında tapuda 3 ada 11 ve 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda  Atakum Belediye Meclisinin  04.09.2009 gün ve 17/89 sayılı kararıyla; blok nizam 3 ve 4 katlı yapılaşma hakkına sahip konut kullanımlarının yapılaşma haklarının birleştirilerek blok nizam 4 katlı konut kullanımına dönüştürülmesi ve çekme mesafelerinin toplam yapılaşma hakkını geçmeyecek şekilde düzenlenmesine  ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 11.09.2009 gün ve M.55.6.ATB.0.10/2 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 13. (K.NO: 270) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1572 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi uygulama imar planı F36b.22c.1c ve F36b.22c.2d paftalarında tapuda 2868 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile 2872 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 2880 ada 1, ve 2 nolu parseller ve 2871 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda  İlkadım Belediye Meclisinin  04.09.2009 gün ve 17/54 sayılı kararıyla; sağlık ocağı ve konut kullanımının yer değişikliğine, konut alanı kullanımının bir kısmının park ve otopark alanı kullanımına dönüştürülmesine,  K yapılaşma hakkına sahip konut kullanımlarının birleştirilerek K yapılaşma hakkına sahip konut adası oluşturulmasına ve yol akslarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.09.2009 gün ve M.55.6.İLK.0.10-1040 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, imar durumunun  plan değişikliğinden önceki inşaat alanı haklarının  aşılmayacak şekilde düzenlenmesi koşulu ile değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO: 271) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1686 sayılı; Canik Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22c.3b paftasında tapuda Teknepınar Köyü 1971 ve 1974 nolu adaların bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  03.09.2009 gün ve 16/49 sayılı kararıyla;  revizyon imar planı sırasında kapatılan imar uygulaması ile terkin edilen yolun yeniden açılmasına  ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 04.09.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-236 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO: 272) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1688 sayılı; Canik Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.3d paftasında tapuda Hasköy Mahallesi 10458 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda  Canik Belediye Meclisinin  03.09.2009 gün ve 16/51 sayılı kararıyla; İlköğretim alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 04.09.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-236 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO: 273) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1689 sayılı; Canik Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.1c paftasında tapuda Çinekoğlu Köyü 2664 nolu adanın bulunduğu alanda  Canik Belediye Meclisinin  03.09.2009 gün ve 16/52 sayılı kararıyla; park alanının kaldırılarak yol ve h=6.50m. yüksekliğinde ticaret alanına dönüştürülmesi, ticaret adasının 10m.’lik yaya aksıyla ikiye bölünmesi ve kaldırılan park alanının Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2008 gün ve 14/299 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliği ile karşılandığına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 04.09.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-236 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 17. (K.NO: 274) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1690 sayılı; Canik Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.3a paftasında tapuda Hasköy Mahallesi 4767 nolu adanın bitişiğindeki otopark alanında  Canik Belediye Meclisinin  03.09.2009 gün ve 16/53 sayılı kararıyla;  YEDAŞ Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda otopark alanının bir kısmında trafo yeri belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 04.09.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-236 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO: 275) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 15/09/2009 tarih ve 1671 sayılı; Sebze ve Meyve Hali ile Balık Halini besleyen trafo ile “Kültür Park (Ihlamur Park) ve Balık Satış Merkezini” besleyen trafo tesislerinin ifraz işlemleri yapılarak Belediyemiz adına tescil edilmiştir. Tapuda Belediyemiz adına İlkadım ilçesi, Kıran Mahallesi 5-6-10-11 pafta 879 nolu parsel ile Fuar Mahallesi F36b22b1b pafta 10845 Ada 5 nolu parsel olarak kayıtlı taşınmazların “İmar Kanunu’nun 11. Maddesine göre YEDAŞ tarafından bu yerler satılamaz ve başka bir maksat için kullanılamaz, bu yerlerin kullanış şekli yeni bir imar planı ile değiştirilip özel mülkiyete konu olabilecek hale getirildiği takdirde devir alınan idareye geri iade edilir” şerhinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine konularak YEDAŞ ‘a devir edilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO: 276) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 17/09/2009 tarih ve 1616 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personele  01.07.2009 tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.07.2009 tarih ve B.07.0.BMK.0.19-115708-184-9054  sayılı genelgesinde belirtilmiştir. Belediyemizde boş bulunan 1. derece Maden Mühendisi   kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan Maden Mühendisi Bülent KARAMAN’ın söz konusu genelgede belirtilen aylık net; 1.902,10.-TL ücret ödenmesinin uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO: 277) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30/09/2009 tarih ve 1809 sayılı; Sermayesinin % 99,9’u Büyükşehir Belediyemize ait Anakent İmar İnş.Tic.Ltd.Şti.’nin gerek yurtiçi ve yurtdışı bankalarından gerekse kredi veren kuruluşlardan kredi kullanmak istemesi halinde, Büyükşehir Belediyemizin Anakent İmar İnş.Ltd.Şti.’ne kefalet etmesi, bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın  ve Büyükşehir Belediyesi  Genel Sekreteri Kenan ŞARA’nın  bankalar ile kredi veren kuruluşlar nezdinde sözleşme ve taahhütnameleri  imzalamaya  ayrı ayrı  yetkili kılınmaları teklifinin daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesi teklifinin uygun görülen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu red olunarak teklifin Meclise yeniden sunulmak üzere Dairesine iadesi  oybirliği ile kabul olundu.

(09 Kasım 2009 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’ toplantı kapatıldı.)