SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

12.10.2018 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. (K.NO:422)Alaçam İlçe Belediye Başkanlığının 14.09.2018 tarih ve 566 sayılı; 2018 mali yılı bütçesine 1.500.000,00 TL’lik ek bütçe yapılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:423)Ayvacık İlçe Belediye Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 1024 sayılı; 2018 mali yılı bütçesine 1.500.000,00 TL’lik ek bütçe yapılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:424)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 25.09.2018 tarih ve 7766 sayılı; 14 Mart 2018 tarih ve 141 sayılı Belediye Meclis kararında ada ve parsel numarası sehven yanlış yazıldığından tekraren, Vezirköprü İlçesi Elbeyi Mahallesinde ikamet eden Mehmet YÜCEL Asabükü mevkiindeki 103  ada 11 nolu parseldeki 2700 m2'lik taşınmazın mezarlık yeri olarak kullanmak şartı ile bedelsiz bağışını uygun gören, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:425)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.10.2018 tarih ve 8529 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının  değişiklik talebinde bulunduğu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesine göre uygulanmakta olan Ücret Tarifesinde talep edilen değişikliği kabul eden, Plan ve Bütçe, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  UYGULANAN : B) Hallerde faaliyet gösteren işyerlerinin birer adet özel araçları, tanıtım kartı almak sureti ile ücretsiz olarak giriş çıkış yapabileceklerdir.
  TEKLİF EDİLEN : B) Ücretsiz Giriş Çıkış Yapabilecek Araçlar
  1-Giriş yaptıktan sonraki ilk 30 dakika tüm araçlara ücretsiz,
  2-Daire Başkanlığından yazılı onay almak kaydıyla; (Daire Başkanlığı bu işlemler ile ilgili Hal Müdürlüğünü yetkilendirebilecektir.)
  a)-Halde faaliyet gösteren işyerlerinin, işyeri sahiplerinin birer adet özel araçları,
  b)-Hal İle ilgili iş ve işlemleri olan kamu kurumlarına ait araçlar,
  c)-Hal idaresinin iş ve işlemleriyle ilgili gelen araçlar,
  Ücretsiz olarak giriş çıkış yapabileceklerdir.
 5. (K.NO:426)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28.09.2018 tarih ve 8142 sayılı; Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği(SİYAH) tarafından Belediyemize gönderilen 20.04.2018 tarihli ve 2018/22 sayılı talep yazısına istinaden; Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği ile Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirilmesi, bu kapsamda mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda İlimiz, Ayvacık İlçesi, Örencik Mahallesi, Devret mevkii, 101 ada, 192 no.lu parselde kayıtlı, Ayvacık Doğa Evleri olarak adlandırılan tesislerin Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği’nin kullanımına verilmesi ile ilgili olarak hazırlanan ekli Ortak Hizmet Projesi Protokolünün kabulü ve Ortak Hizmet Projesi Protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.05.2018 tarih ve 11-1-245 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır.
  Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği(SİYAH) tarafından Belediyemize gönderilen 04.07.2018 tarihli ve 2018/30 sayılı yazıda; Belediyemiz tarafından Ortak Hizmet Projesi kapsamında kullanımlarına bırakılmasına karar verilen,  Ayvacık Doğa Evleri ile ilgili talebin iptal edilmesi istenmiştir.
  Bu nedenle; Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği ile Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirilmesi, bu kapsamda mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda İlimiz, Ayvacık İlçesi, Örencik Mahallesi, Devret mevkii, 101 ada, 192 no.lu parselde kayıtlı, Ayvacık Doğa Evleri olarak adlandırılan tesislerin Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği’nin kullanımına verilmesi ile ilgili olarak hazırlanan ekli Ortak Hizmet Projesi Protokolünün kabulü ve Ortak Hizmet Projesi Protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili 16.05.2018 tarih ve 11-1-245 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptal edilmesi ve Belediyemizce planlanan projelerimize kaynak sağlaması amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu hükümlerince satışını uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:427)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28.09.2018 tarih ve 8143 sayılı; Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü’nün 04.09.2018 tarih ve 41781994-756.99-E.15400359 sayılı yazılarında; Samsun Olgunlaşma Enstitüsüne 15.01.2020 tarihine kadar tahsis edilmiş olan İkiz Paşa Konağı'nın Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından boşaltıldığı ve söz konusu tahsisin kaldırılması talep edilmektedir.
  Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü’ne, İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesi, 279 ada 13 parsel üzerinde bulunan İkiz Paşa Konağı’nın atölye olarak kullanılmasına yönelik verilen tahsisinin kaldırılmasını uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:428)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.10.2018 tarih ve 8512 sayılı; Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 03.09.2018 tarihli, 2018-951 sayılı yazısı ile, kullanım ve tasarruf hakkı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Batıpark ve Amisos tepeleri arasında yer alan teleferik hattının işletme hakkının belirlenecek süre ve bedel karşılığında şirketlerine verilmesini talep etmiştir.
  Batıpark ile Amisos tepeleri arasında bulunan teleferik hattının işletme hakkının, Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne, 5 yıllığına, 5216 Sayılı Kanunun 26. Maddesi uyarınca; üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydıyla aylık 1.000 TL bedelle devredilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2013 tarih, 16-1-329 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır.
  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi’ndeki “Büyükşehir Belediyesi kendine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurulabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” Hükmüne istinaden,
  Kullanım ve tasarruf hakkı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Batıpark ve Amisos tepeleri arasında yer alan teleferik hattının işletme hakkının, 5 yıl müddetle ve aylık KDV Hariç 1.500,00 TL bedelle Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. Maddesi uyarınca devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:429)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8984 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Kızılırmak Deltasının  bulunduğu alanda, liman gölü kıyı koruma yapısı (ayrık dalgakıran) amaçlı, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı  nazım imar planı ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğünün  19.09.2018 gün ve 75121618-755.01-E.8905 sayılı yazısı ile görüş sorulmaktadır.
  1. Yapılacak olan kıyı koruma yapısının kıyının diğer bölgelerinde olumsuz etki göstermemesi için gerekli çalışmalar yapılması,
  2. Mevcut projeye öngörülen kaya dolgusu yerine alternatif olarak mobil dalgakıran, kazık çakma yöntemleri değerlendirilmesi,
  3. Liman gölü deniz bağlantısı belirli dönemlerde açılmaktadır ve bu durum bölgenin ve Liman gölünün doğal dengesi açısından önemlidir. Bu bağlantının kıyı koruma yapısı inşaatı sonrasında da devam edebilmesine yönelik çözümler üretilmesi, 4. Kıyı koruma yapısının inşaatı sırasında kullanılacak olan malzemenin alana taşınmasında doğal alana zarar vermeden en az alan kullanımı veya mümkünse denizden taşınması yöntemleri kullanılmalıdır. Mümkün değil malzemenin Kızılırmak seddesi üzerinden kıyıdan taşınması, kesinlikle Korunan alan içerisinde veya liman gölü etrafından araç trafiği oluşturulmaması,
  5. Mevcut projede kıyı koruma yapısının liman gölü sonuna kadar planlandığı görülmektedir. Bu durum dalgakıranın bitti noktadan sonrasının zamanla oyulmasına neden olabilecektir. Bu nedenle kıyı koruma yapısının doğu tarafının Liman gölü kıyı şeridini kurtaracak şekilde uzatılması, 6. Denize konulacak malzemelerin aynı zamanda balık üreme ortamı oluşturma gibi bir hedefe hizmet edebileceği düşünülerek, yapay resif formunda tasarlanmasına yönelik çaba harcanması, önerilerinin de dikkate alınması şekliyle kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:430)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8932 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Çetinkaya Mahallesi, nazım imar  planı E35c.18d  paftası, uygulama imar planı E35c.18d.1b paftası 283 ada 1 nolu parselin  bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımına dönüştürülmesine ilişkin: (PİN:1077-131) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN: 912-54) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO:431)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8950 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, tapuda Tekkeköy Mahallesi, nazım imar  planı F36c.05c paftası, uygulama imar planı F36c.05c.4a paftası 704 ada 4 nolu parselin  bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden düzenlenerek, sosyal tesis ve park alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin: (PİN:1077-432) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN: 905-112) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO:432)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8939 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, tapuda Büyükoyumca Mahallesi, Ondokuzmayıs Üniversite yerleşkesinin bulunduğu alanda, üniversite alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin: (PİN:1077-433) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN: 580-136) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12.  (K.NO:433)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8951 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Küçükkolpınar Mahallesi, nazım imar  planı F36b.16c paftası, uygulama imar planı F36b.16c.2b ve F36b.16c.2c paftalarının bulunduğu alanda, mezarlık alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin: (PİN:1077-434.) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN: 580-137) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO:434)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8960 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, nazım imar  planı F36b.22d paftası, 3525 ada 7,10 ve 11 nolu parsellerin  bulunduğu alanda, kullanım alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin:  (PİN: 1077-435) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 27.09.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO:435)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8975 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Beypınar Mahallesi, nazım imar  planı F36b.16c paftası, 11329 ada 4 ve 5  nolu parsellerin  bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının, özel eğitim tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin:  (PİN: 1077-436) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 27.09.2018 gün ve 32441223-310.01.04.01-E.1270 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

15.  (K.NO:436)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8976 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde, nazım imar  planı F36b.16a, F36b.16c ve F36b.16d paftalarının bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının, ticaret+konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin:  (PİN: 1077-437) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 28.09.2018 gün ve 32441223-310.01.04.01-E.1276 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO:437)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8977 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.19b paftası, 8185 ada 4,5,6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut ve park kullanım alanlarının yeniden düzenlenerek, park, günübirlik tesis alanı ve ticaret-turizm-konut alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-438) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 31.08.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, plan değişikliğine yapılan itirazlar dikkate alınarak mevcut yapılaşmaların olması, vatandaşların yapılaşma haklarının kısıtlanması ve bu alandaki soruna çözüm getirecek nitelikte olmaması nedeniyle reddi, daha önce aynı alan ile ilgili revizyon imar planı ile getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17.  (K.NO:438)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8978 sayılı; Yakakent İlçesi Belediye sınırlarında, Merkez Mahallesi, nazım imar  planı E35d.11b paftası, 470 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda, ibadet alanı kullanımının, sosyal tesis  alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin:  (PİN: 4941-8) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Yakakent Belediye Başkanlığının 28.09.2018 gün ve 83195431-115.01.02-E.1593 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18.  (K.NO:439)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8958 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hasköy Mahallesi, nazım imar  planı F36b.23d paftası, uygulama imar planı F36b.23d.2b paftası, 4730 ada, 8 nolu parsel ve 4728 ada 8 nolu parselin  bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının, konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin:  (PİN: 1077-439) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19.  (K.NO:440)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8959 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükkale, Küçükkale ve Elaldı Mahalleleri nazım imar planı F34c.18c, F34c.19d, F34c.19c ve F34c.24b paftalarının bulunduğu alanda, hidroelektrik santrali alanı belirlenmesine ilişkin: (PİN: 4911-32)  1/5000 ölçekli nazım imar planı için, 16.05.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunun, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşünün alınması şartıyla kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20.  (K.NO:441)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8961 sayılı; Ladik İlçe Belediye sınırlarında, Sanayi Mahallesi uygulama imar planı G35b.08c.2b paftası, 171 ve 47 nolu adaların bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve (PİN:8479-24) 34 sayılı kararıyla; yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin; oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Ladik Belediye Başkanlığının 04.09.2018 gün ve 94488807.310.99/543 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO:442)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8962 sayılı; Ladik İlçe Belediyesi sınırlarında, uygulama imar planı G35b.09d.2d paftasında, , Ladik Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve (PİN: 8479-25) 35 sayılı kararıyla; plan notu eklenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Ladik Belediye Başkanlığının 04.09.2018 gün ve 94488807.310.99/544 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, 5,6 ve 7 numaralı plan notlarının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine aykırı olduğundan iptali şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO:443)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8963 sayılı; Ladik İlçe Belediyesi sınırlarında, Koğa Mahallesi, uygulama imar planı G35b.08c.3a ve G38b.08c.3b paftaları, 75 nolu adanın bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve (PİN: 8479-23) 33 sayılı kararıyla; ticaret-konut ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Ladik Belediye Başkanlığının 04.09.2018 gün ve 94488807.310.99/534 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO:444)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8964 sayılı; Kavak Belediyesi sınırlarında, Muratbeyli ve Dura Mahalleleri, uygulama imar planı F36d.16c.1d, F36d.16c.4a, F36d.16c.4d, F36d.16d.2c, F36d.16d.3b ve F36d.16d.3c paftaları, 102 ada 248 nolu parsel ile 123 ada 78 nolu parselin  bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarih ve (PİN: 345-33) 7/99 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/282 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, resmi kurum alanı(ceza infaz kurumu) oluşturulmasına ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Kavak Belediye Başkanlığının 31.08.2018 tarih ve 29388358-754-E.1764 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                        Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO:445)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8965 sayılı; Bafra İlçe Belediyesi sınırlarında, uygulama imar planı E35c.19c.1b paftasında, Bafra Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih ve (PİN: 912-49) 35 sayılı kararıyla; plan notu eklenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için,  Bafra Belediye Başkanlığının 28.08.2018 gün ve 87527914-301.05/858 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO:446)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8966 sayılı; Atakum İlçe Belediyesi sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16b.3b ve F36b.16b.4a  paftaları, 8449 ada 4,5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarih ve (PİN: 22802-16) 17/75 sayılı kararıyla; ticaret-konut alanı kullanımın güncel kadastro sınırlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 07.09.2018 gün ve 84211085-517.03-E.206 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26.  (K.NO:447)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8967 sayılı; Asarcık İlçe Belediyesi sınırlarında, Biçincik Mahallesi, uygulama imar planı F6d.25b.4a ve F36d.25b.1b paftaları, 105 ada 24 nolu parsel ile 138,269 ve 295 nolu adaların bulunduğu alanda, Asarcık Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve (PİN: 1932-9) 3 sayılı kararıyla; Karayollarıkamulaştırma sınırına uygun olarakkullanım alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Asarcık Belediye Başkanlığının 14.03.2018 gün ve 35744161-77 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27.  (K.NO:448)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8968 sayılı; Atakum İlçe Belediyesi sınırlarında, Esenevler Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16b.3d paftası, 9650 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarih ve (PİN: 28802-15) 17/74 sayılı kararıyla; yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 07.09.2018 gün ve 84211085-517.03-E.206 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28.  (K.NO:449)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8969 sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17b.4d paftasında, İlkadım Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve (PİN: 1055-244) 13/46 sayılı kararıyla; plan notu eklenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği için,  İlkadım Belediye Başkanlığının 10.09.2018 gün ve 94651478-301.05.03-359/E.11377 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29.  (K.NO:450)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8970 sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi sınırlarında, Baruthane Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.1d paftasının bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve (PİN: 28802-15) 13/45sayılı kararıyla; merdivenli yol kullanımı oluşturulmasına ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 10.09.2018 gün ve 94651478-301.05.03-359/E.11377 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30.  (K.NO:451)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8971 sayılı; Çarşamba Belediyesi sınırlarında, Eğercili Mahallesi, uygulama imar planı F37d.02a.4b F36d.16c.4a ve F37d.02a.4b paftaları, 312 ada 14 nolu parselin  bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarih ve (PİN: 1299-40) 8/59 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/284 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, konut alanı kullanımının, konut dışı kentsel kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Çarşamba Belediye Başkanlığının 13.09.2018 tarih ve 94272565-310.99 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31.  (K.NO:452)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8972 sayılı; Bafra Belediyesi sınırlarında, Boğazkaya Mahallesi, uygulama imar planı F35b.03d.4a ve F35b.03d.4b paftaları, 109 ada 20 numaralı parselin  bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve (PİN: 912-53) 82 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/285 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, güneş enerji santrali alanı belirlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Bafra Belediye Başkanlığının 18.09.2018 tarih ve 87527914-301.05/914 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32.  (K.NO:453)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8952 sayılı; Bafra İlçe Belediyesi sınırlarında, Bahçeler, Alparslan ve Fevzi Çakmak Mahalleleri, uygulama imar planı E35c.18c.1c, E35c.18c.2d, E35c.18c.3a, E35c.18c.3b, E35c.18c.3c, E35c.19d.4d ve E35c.19d.4c paftalarının bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve (PİN: 912-50) 80 sayılı kararıyla; enerji nakil hattı kullanımın kaldırılmasına ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 18.09.2018 gün ve 87527914-301.05/914 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

33.  (K.NO:454)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8973 sayılı; Bafra İlçe Belediyesi sınırlarında, uygulama imar planı E35c.19d.1b, E35c.19d.2b,  E35c.19d.3a, E35c.18c.3b, E35c.19d.3c, E35c.19d.4c, E35c.19d.3d, E35c19d.1c,E35c.23b.1b, E35c.18c.2b, E35c19d.1b ve E35c.19a.4c paftalarının bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve (PİN: 912-51) 81 sayılı kararıyla; yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin;oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 18.09.2018 gün ve 87527914-301.05/914 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

34.  (K.NO:455)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8974 sayılı; Terme Belediyesi sınırlarında, Kozluk /Yavuz Mahallesi, uygulama imar planı F38d.13a.3d ve F38d.13a.4c paftaları, 115 ada 21,22,28,29,30 nolu parseller ve 157 ada 1, 2, 3,5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve (PİN: 607-50) 63 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/287 sayılı kararıyla kabul edilen ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, eğitim tesisi alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı, Terme Belediye Başkanlığının 01.08.2018 tarih ve 37035960-310.01-E.1781/5005 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun, 18.06.2018 tarih ve 13/287 sayılı kararıyla kabul edilen ilave nazım imar planı, plan notundaki “İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüd yapılmadan yapılaşmaya gidilemez, uygulama imar planı yapılamaz” hükmü uyarınca aynı komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

35.  (K.NO:456)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8979 sayılı; Tekkeköy Belediyesi sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.1b paftası, 163,209 ve 277 nolu adaların bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve (PİN: 905-109)17/123 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/291 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, park ve küçük sanayi alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 14.09.2018 tarih ve 33477558-301.05-E.6601 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

36.  (K.NO:457)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8980 sayılı; Tekkeköy Belediyesi sınırlarında, Kutkukent Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04b.4a ve F36c.04a.3b paftaları, 574 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve (PİN: 905-111)17/119 sayılı kararıyla; büfe alanı kullanımının, küçük sanayi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 14.09.2018 tarih ve 33477558-301.05-E.6601 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

37.  (K.NO:458)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8981 sayılı; Tekkeköy Belediyesi sınırlarında, Kutlukent Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.4b ve F36c.04a.3a paftaları, 438 ada 21 ve 24  nolu parsellerin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve (PİN: 905-110)17/121 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/290 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, konut, park ve trafo alanının yeniden belirlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 14.09.2018 tarih ve 33477558-301.05-E.6601 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

38.  (K.NO:459)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8982 sayılı; Kavak Belediyesi sınırlarında, Hacılı Mahallesi, uygulama imar planı F36d.17a.3c ve F36d.17a.3d paftaları, 127 ada 21  nolu parselin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve (PİN: 347-96) 120 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/283 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, akaryakıt ve servis istasyonu belirlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kavak Belediye Başkanlığının 20.09.2018 tarih ve 29388358-754-E.1911 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

39.  (K.NO:460)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.10.2018 tarih ve 8949 sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1)Çarşamba İlçesi Kumtepe Mahallesinde ekli krokide işaretli kısımda, mevcutta bulunan ‘‘Yaraşlı  Sokak’’ın bir kısmının   ‘Şehit Piyade Teğmen Ahmet ALTUNOĞLU Sokak (T.N.=6)’ olarak değiştirilmesi,
2)Havza İlçesi Celil  Mahallesinde ekli krokide işaretli kısımda, mevcutta bulunan ‘Celil  Sokak’’ın bir kısmı ile  Demiryurt  Mahallesinde ekli krokide işaretli kısımda mevcutta bulunan ‘Demiryurt  Sokak’’ın bir kısmının; Celil Mahallesinde ‘Şehit Jandarma İhsan KURT Sokak (T.N.=2)’ ve Demiryurt Mahallesinde ‘Şehit Jandarma İhsan KURT Sokak (T.N.=4)’ olarak değiştirilmesi,
3)Alaçam  İlçesi Yenicami Mahallesinde  bulunan ekli krokide işaretli kısımdaki  ‘Dutluk Sokak’’ın bir kısmının ‘Şehit Mustafa KABA Sokak (T.N.=50)’ olarak değiştirilmesi,
4)Alaçam İlçesi Alparslan Mahallelerinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen imar yolunun, mevcutta devam eden ‘Bülbül  Sokak (T.N.=40 )’ olarak uzatılması,
5)Tekkeköy İlçesi Büyüklü Mahallesinde bulunan, ekli krokide belirtilen kısımda haritaya sehven işlenen 4873.Sokak’ın mevcutta bulunan ‘Tomaklar Sokak(T.N.=27) olarak düzeltilmesi ile sehven işlenen Tomaklar Sokak’ın yerine mevcuttaki ‘Bayraktarlar Sokak(T.N.=19)’   olarak devam ettirilmesini uygun gören, İmar ve Şehircilik, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

40.  (K.NO:461)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 08.10.2018 tarih ve 9179 sayılı; 
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu  Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresinin İller Bankası A. Ş.’ den  Salıpazarı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için kullanacağı 1.500.000,00 TL’lık ( Birmilyonbeşyüzbin)  ek krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirmemesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paraların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü  iş ve işlemlerin  yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni ŞAHİN'in yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

41.  (K.NO:462)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 08.10.2018 tarih ve 9180 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu  Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresinin İller Bankası A. Ş.’ den  Ladik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı işi için kullanacağı 2.250.000,00 TL’lık ( ikimilyonikiyüzellibin)  ek krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirmemesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paraların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü  iş ve işlemlerin  yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni ŞAHİN' in yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

42.   (K.NO:463)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 08.10.2018 tarih ve 9181 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu  Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresinin İller Bankası A. Ş.’ den  Kavak Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için  kullanacağı 2.000.000,00'  (ikimilyon)  TL'lık  ek krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirmemesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paraların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü  iş ve işlemlerin  yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni ŞAHİN'in yetkili kılınması kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

43.  (K.NO:464)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2018 tarih ve 9293 sayılı; Atakum Belediyesi sınırlarında, Alanlı Mahallesi, nazım imar planı F36a.20b  paftası, 10376 ada 2  nolu parselin bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 gün ve 17/400 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliği ilişkin karar sehven yanlış yazılmış olup;
Söz konusu kararın "1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2014 tarih ve 16/320 sayılı kararına uygun olarak 8 katı geçmemesine ilişkin  uygulama imar planında gerekli düzenlenmelerin yapılması koşuluyla kabulü" şeklinde düzeltilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

44.  (K.NO:465)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2018 tarih ve 9294 sayılı; Atakum   İlçe Belediyesi sınırlarında, Beypınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16c.4c paftası 11329 ada 4 ve 5 nolu parsellerin, bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarih ve (PİN: 28802-19) 19/84 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımın özel eğitim tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin; oy çokluğu  ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 08.10.2018 gün ve 16926 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları  raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

45.  (K.NO:466)Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 08.10.2018 tarih ve 9297 sayılı; Derecik Mahallesi Yardımlaşma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Halk Müziği Korusu ekibinin Budapeşte şehrinde düzenlenen 09-12 Kasım 2018 tarihleri arasında, Folklor ve Müzik Festivaline Büyükşehir Belediyemizi temsilen katılacağından Ek’li listede isimleri bulunan katılımcılara hizmet damgalı pasaport verilmesini uygun gören, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

46.  (K.NO:467)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 28.08.2018 tarih ve 654 sayılı; Belediyemiz ve Bafra Ticaret Borsası arasında Büyükşehir Belediye Meclisimizin 18.09.2017 tarih ve 359 sayılı kararı ile Bafra Kesimhanesinin, Yatırım ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünde kesimhanede uygulanacak ücretlere ilişkin, Protokolün 7.1.2 maddesinde, “Kesimhanede uygulanacak kesim ücret tarifesini Borsanın teklif sunduğu tarihten sonraki ilk Belediye Meclis gündemine alınıp tarifenin belirlenmesi sağlanacaktır.” denilmektedir.
Anılan protokol çerçevesinde Bafra Ticaret Borsası’nın 27.08.2018 tarih ve 257 sayılı yazısı ile Kesimhanede uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin aşağıdaki teklifin uygulanması ve  ayrıca büyükbaş hayvanlarda 20 Adet ve üzeri, küçükbaş hayvanlarda 50 Adet ve üzeri kesimlerde kesim ücretlerine %10 indirim uygulanması,
Atıklar; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde mezbaha işletmesi tarafından değerlendirilecek olup, büyükbaş kesim fiyatının KDV dahil 90,00 TL, küçükbaş kesim fiyatının KVD dahil 18,00 TL olarak uygulanmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

KesimTarifesi

EskiTarife (KDV Dahil)

Komisyonca Uygun Görülen (KDV Dahil)

Büyükbaş

 

70 TL

90 TL

Küçükbaş

 

15 TL

18 TL

DağıtımTarifesi

Büyükbaş

Küçükbaş

Büyükbaş

Küçükbaş

Bafra Hudutları

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Alaçam,Yakakent,19 Mayıs

10 TL

2 TL

15 TL

5 TL

Samsun,Atakum

10 TL

2 TL

20 TL

5 TL

İlkadım,Canik,Tekkeköy

10 TL

2 TL

25TL

5 TL

 

 

(08 KASIM 2018 Perşembe günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.30’da toplantı kapatıldı.)