SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

11.12.2017 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

  1. Canik İlçe Belediye Başkanlığının 06.11.2017 tarih ve 160061 sayılı; 2017 Mali Yılı Bütçesine 7.550.000,00 TL ek ödenek teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29.11.2017 tarih ve 4394 sayılı; 2017 Mali Yılı Bütçemizde yapılan tetkik sonucu; aşağıdaki listede belirtilen harcama birimlerinde 2017 mali yılı sonuna kadar kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, ödenek ihtiyacı olduğu anlaşılan birime aktarılması;

KURUMSAL SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

HARCAMA BİRİMİ ADI

AZALTILAN TUTAR

ARTIRILAN TUTAR

IV

I

10

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

300.000,00

 

12

 

DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

200.000,00

 

18

 

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

100.000,00

 

24

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

400.000,00

 

35

 

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9.000.000,00

 

43

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

300.000,00

 

45

 

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1.000.000,00

 

54

 

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

11.300.000,00

39

07

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – Sağlık Hizmetleri

1.000.000,00

 

39

09

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – Eğitim Hizmetleri

1.500.000,00

 

39

04

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – Ekonomik İşler ve Hizmetler

 

2.500.000,00

 

 

GENEL TOPLAM

13.800.000,00

13.800.000,00

 

 

Bu nedenle, toplam ¨ 13.800.000,00 ödeneğin, 2017 mali yılında ödenek ihtiyacı olan yukarıda belirtilen birimlere aktarılması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
3. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 4454 sayılı; Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat Sanayi ve Ticaret .A. Ş.’ (SAMULAŞ) nin  04.12.2017 tarihli13761 sayılı yazılarında; kent içi toplu taşımada şirketin araç filosuna 70 adet otobüsün katılımı ile şirketin toptan ve perakende akaryakıt sektörüne yatırım yapması nedeniyle 23.000.000,00 TL  olan şirket sermayesinin yetersiz olduğu belirtilerek, şirket sermayesinin 50.000.000,00 TL’ye çıkarılması talep edilmektedir. 
Sermayesinin % 99.96 Büyükşehir Belediyemize ait olan Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San.ve Tic. A. Ş.’(SAMULAŞ) nin bilançosunun incelenmesinde borç stokunun borçlanmaya engel olacak bir durumu bulunmamaktadır.
5393 SayılıKanunun ‘’Meclisin Görev ve Yetkileri’’ başlıklı 18.maddesinin “Borçlanmaya karar vermek “ başlıklı (d) bendi hükmü ve aynı kanunun ‘’ Borçlanma ‘’ Başlıklı 68. maddesinin (d) ve (e) bendleri ‘’Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmanın belediye meclisinin kararı ile yapılabileceği, bu oranın Büyükşehir Belediyeleri için 1,5 kat uygulanacağı ifade edilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen konuya ilişkin Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. Sanayi ve Tic. A. Ş.’(SAMULAŞ) nin sermayesinin 23.000.000,00 TL’den 50.000.000,00 TL’ ye çıkarılmasına muvafakat verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28.11.2017 tarih ve 1171 sayılı; Belediye ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin 1 inci maddesinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü olarak belirlenmiştir.
01/01/2018-31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak olan sosyal denge tazminatının belirlenen tavan miktarını geçmemek üzere verilmesi ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince yetkili kamu sendikası ile Belediyemiz ve SASKİ Genel Müdürlüğü adına sözleşme yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
5. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 24.11.2017 tarih ve 680 sayılı; Ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurularak girişimciliğin geliştirilmesini teminen, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmalarını sağlamak, kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazandırmak amacıyla Uygulamalı Girişimcilik Eğitim programı uygulanmaktadır. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini verebilmesi ve sertifikasyon programını uygulayabilmesi amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Samsun İl Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak ekte hazırlanmış olan protokolün kabulü ve protokolü imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI’nın yetkilendirilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
6. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.11.2017 tarih ve 2457 sayılı; İlimiz, İlkadım ilçesi sınırlarında kalan  tapuda Kökçüoğlu Mahallesi F36B22a2b ve F36b222c paftalarında 7182 ada 1 nolu  parsel olarak  kayıtlı bulunan, 29.749,00 m² yüzölçümlü alanın mülkiyetinin 29.477,24 m²si  Maliye Hazinesinin, 272,71 m²si Samsun Büyükşehir Belediyesinindir. Taşınmazın Maliye Hazinesine ait olan 29.477,24 m² hissesinin tahsisi ise Ruh ve Sinir Hastanesi olarak, Sağlık Bakanlığında bulunmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığıyla Belediyemiz arasında imzalanan kullanım hakkının devredilmesine ilişkin protokol Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün 22.11.2017 tarih ve 62852266/755.01 sayılı yazılarıyla Belediyemize iletilmek üzere, Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Maliye Hazinesinin hissesinin tahsisi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olarak Sağlık Bakanlığında bulunan, İlimiz, İlkadım ilçesi sınırlarında kalan,  tapuda Kökçüoğlu Mahallesi F36B22a2b ve F36b222c paftalarında 7182 ada 1 nolu  parsel olarak  kayıtlı bulunan, 29.749,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, Maliye Hazinesine ait olan 29.477,24 m²sinin, Belediyemizce sosyal ve kültürel amaçlı hizmetlerde kullanılmak üzere tahsisinin alınması düşünülmektedir.
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Büyükşehir Belediyesine ait olan, İlimiz, İlkadım ilçesi,  Kökçüoğlu Mahallesi F36B22a2b ve F36b222c paftalarında 7182 ada 1 nolu  parsel olarak  kayıtlı bulunan, 29.749,00 m² yüzölçümlü taşınmazın düzenlenecek Protokolde belirtilen hususlar dahilinde Maliye Hazinesine ait olan 29.477,74 m² hissesinin, tahsisinin alınması ve protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
7. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.11.2017 tarih ve 2459 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda Samsun İli, Terme İlçesi, Fenk Mahallesi 89 ada, 46 parsel numarasında kayıtlı, aşağıdaki tabloda tapu bilgileri ve diğer açıklamaları bulunan taşınmazların, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışları düşünülmektedir.      Aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi uyarınca satışı teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

 

Sıra No

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Kat

Bağımsız Bölüm

Nitelik

1

Terme

Fenk

89

46

Zemin

1

Depolu Dükkan

2

Terme

Fenk

89

46

Zemin

2

Dükkan

3

Terme

Fenk

89

46

Zemin

3

Dükkan

 

8. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.11.2017 tarih ve 2460 sayılı; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 26.04.2016 tarih ve 1543411 sayılı yazısı ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapuda İlimiz Çarşamba İlçesi, Kürtün Mahallesi, 146 ada, 1 parsel numaralı 12.293,12 m² yüzölçümlü taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere tahsis işlemlerinin Daire Başkanlığı’mızca yapılması istenmiş ve 28.04.2016 tarih ve 1544460 sayılı yazımız ile Samsun Defterdarlığı’ndan taşınmazın tahsisi talep edilmiştir.
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 23.02.2017 tarih ve 5853 sayılı yazısı ile Belediyemize hizmetin devamı süresince kesin tahsisi uygun görülmüştür.
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapuda İlimiz Çarşamba İlçesi, Kürtün Mahallesi, 146 ada, 1 parsel numaralı 12.293,12 m² yüzölçümlü taşınmazın tahsis alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
9. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23.11.2017 tarih ve 2496 sayılı; Mülkiyeti  Belediyemize ait Atakum İlçesinde bulunan spor tesisinin 5 yıllık süre ile aylık 90,00- TL bedelle Kurupelit Belediye Spor Kulübüne amacı doğrultusunda kullanılması ve tüm masrafların adı geçen klüp tarafından karşılanması, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih, 22-1-463 sayılı kararı ile tahsisi uygun görülmüştür.
Kurupelit Belediye Spor Kulübü Derneği 23.11.2017 tarih ve 2017-3 sayılı yazısı ile; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih, 22-1-463 sayılı kararı ile Kurupelit Belediye Spor Kulübü Derneği’ne 90,00- TL bedelle 5 yıl süre ile tahsis edilen spor tesisinin kira geçerlilik süresinin 31.12.2017 de sona erdiğini ve taşınmazın yeniden tahsisini talep etmektedir.
5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 7/m maddesinde ‘Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül vermek’ denilmektedir.
Bu nedenle mülkiyeti Belediyemize ait Atakum İlçesinde bulunan spor tesisinin, 5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 7/m maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b ve 18/e maddeleri uyarınca Kurupelit Belediye Spor Kulübü Derneğine amacı doğrultusunda kullanılması; tüm masrafları (elektrik, su, doğalgaz, güvenlik vb. gibi) adı geçen dernek tarafından karşılanması şartıyla Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin belirleyeceği bedel ve süre ile tahsisi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

10.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23.11.2017 tarih ve 2497 sayılı; Mülkiyeti  Belediyemize ait Tekkeköy İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 967 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan halı sahanın 5 yıl süre ile aylık 90,00- TL bedelle Tekkeköy Beldespor Kulübüne amacı doğrultusunda kullanılması ve tüm masrafların adı geçen dernek tarafından karşılanması, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih, 22-1-462 sayılı kararı uygun görülmüştür.
Tekkeköy Klubü 23.11.2017 tarih ve 55-005-175 sayılı yazısı ile, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2007 tarih, 24-1-462 sayılı kararı ile Tekkeköy Beldespor Kulübü Derneği’ne 90,00- TL bedelle 5 yıl süre ile tahsis edilen halı sahanın ve kira geçerlilik süresinin 31.12.2017 de sona erdiğini ve taşınmazın yeniden tahsisini talep etmektedir.
5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 7/m maddesinde ‘Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül vermek’ denilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                         Bu  nedenle  mülkiyeti Belediyemize ait Tekkeköy İlçesi,19 Mayıs Mahallesi, 967 ada 2 nolu parselde bulunan spor tesisinin; 5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 7/m maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b ve 18/e maddeleri uyarınca Tekkeköy Beldespor Kulübü tarafından amacı doğrultusunda kullanılması, tüm masrafları (elektrik, su, doğalgaz, güvenlik vb. gibi) adı geçen dernek tarafından karşılanması şartıyla Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin belirleyeceği bedel ve süre ile tahsisi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

11.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28.11.2017 tarih ve 2485 sayılı; 22.11.2017 tarih ve 2017-1690050-2432 sayılı yazımızda Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, İlimiz Vezirköprü İlçesi, Çanaklı Mahallesinde bulunan ve tapunun 652 ada, 12 parseline kayıtlı 1.419,12 m² yüzölçümlü Taşhan ve Ahır nitelikli taşınmazın konaklama ve yeme içme yeri olarak kullanmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 71. Maddesine göre Vakıflar Genel Müdürlüğünden Belediyemize kiralanması talep edilmiştir.
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 04.12.2017 tarih, 2017-3220 sayılı yazısı ile, İlimiz Vezirköprü ilçesi, Çanaklı Mahallesinde bulunan ve tapunun 652 ada, 12 parselinde kayıtlı 1.419,12 m² yüzölçümlü taşhan ve ahır nitelikli taşınmazın konaklama ve yeme içme yeri olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 71. Maddesine göre Belediyemiz tarafından kiralanmasının talep edildiği, talebin Bölge Müdürlüğünce değerlendirildiğini, Vakıflar Genel Müdürlüğünün onay tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2018 tarihine kadar aylık 4.000,00-TL (dörtbin) kira bedeli ve Vakıf Taşınmazları Kiralama Usul ve Esasları ile Genel Şartnamenin ilgili maddeleri gereğince İdarenin belirleyeceği bedel üzerinden her yıl için taşınmazın sigorta ettirilmesi şartıyla kabul edileceği bildirilmektedir.
Bu nedenle Vezirköprü İlçemizin tarihi mirası olan söz konusu taşınmazın ilçemizin tanıtımı, sosyal ve kültürel olarak gelişmesine ivme kazandırmak amacı ile mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait tapuya Çanaklı Mahallesi, 652 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı 1.419,12 m² yüzölçümlü Taşhan ve Ahır nitelikli taşınmazın konaklama ve yeme içme yeri olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 71. maddesine göre Belediyemizce kiralanması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

12.  Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 27.11.2017 tarih ve 7523 sayılı; 11.06.2010 tarih ve 199 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararına istinaden imzalanan ve yürürlükte olan Altyapı Protokolüne ve söz konusu protokole ek olarak düzenlenen 15/12/2015 tarihli Fiber Optik İşbirliği Ek Sözleşmesine istinaden muhtelif cadde ve sokaklarda yapılacak olan fiber optik altyapı kazı çalışmaları için 10.03.2016 tarih ve AYM-09 sayılı kazı ve çalışma izni verilmiştir. Yapılan protokol ve ek sözleşme çerçevesinde, Superonline İletişim Hizmetleri TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) Projesini sürdürmektedir. Ancak TEDES Projesinin bir kısmı Karayolları sorumluluğundaki güzergâhları da kapsamaktadır. Söz konusu geçişler için Karayolları Bölge Müdürlüğünden gerekli izinler talep edilmiş ve Karayolları tarafından ek’te sunulan protokoller hazırlanmıştır.
Söz konusu protokolü Belediyemiz adına imzalanmaya Genel Sekreter Coşkun ÖNCEL’in yetkili kılınması teklifi, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

13.  Ulaşım Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 396 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi’ nin 08 Kasım 2017 tarihli Meclisinde kabul edilen Kentiçi Toplu Taşıma Yönetmeliği ve Ticari Taksi Yönetmeliğinde sehven yazılan EK-1’ deki maddelerin değiştirilmesi teklifi, Hukuk, Ulaşım, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

14.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5721 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  Teknepınar  Mahallesi, nazım imar  planı F36b.23d, F36c.03a paftaları, uygulama imar planı F36b.23d.4c, F36c.03a.1a, F36c.03a.1b, F36c.03a.1c ve F36c.03a.2a  paftalarının, bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin: (PİN:1077-359) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN: 1055-211) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

15.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5722 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Esentepe ve Çakırtaş Mahalleleri, nazım imar planı F34c.15a ve 30-31 KLM paftalarının bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi ilişkin: (PİN:100-360) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile değişikliği ve (PİN:1055-212) 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ile değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ile değişikliği, plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

16.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5723 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı  F36c.05a, F36c.04d, F36c.04b paftaları, uygulama imar planı F36c.05a.4a, F36c.05a.4c, F36c.05a.4d, F36c.04d.2b, F36c.04b.4b, F36c.04b,3a ve F36c.04b.3d paftalarının, bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin: (PİN:1077-361) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN: 1055-213) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

17.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5724 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kale Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b  paftası, uygulama imar planı F36b.22b.1b ve F36b22b.1c  paftaları, 12443 ada 1 nolu parselin   bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda kullanım kararlarının yeniden belirlenmesi ilişkin: (PİN:1077-362) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN:1055-214) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

18.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5725 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Kökçüoğlu  Mahallesi,  nazım imar  planı F36b.22a  paftası, uygulama imar planı F36b.22a.2b paftası, 7182 ada 1 nolu parselin  bulunduğu alanda, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol doğrultusunda içerisinde kent parkı da bulunan sosyal ve  kültürel tesis alanı kullanımları oluşturulması için  kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin: (PİN:1077-363) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN: 2055-215) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

19.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5726 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, İller Bankası Anonim Şirketi ve Alaçam Belediyesi tarafından yapılacak olan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu, halihazır harita, genel revizyon ve ilave imar planı yapma /yaptırmasına ilişkin yetki istenmesi talebi; Alaçam Belediye Başkanlığı’nın 07.11.2017 gün ve 58155419-310.99/2086 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu yetki talebi, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

20.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5727 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye Sınırlarında, Bilmece Mahallesi, F36d.09d paftası 101 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, Toprak Koruma Kurulunca uygun görülen 0,4010  ha’lık, alanla ilgili imar planı ve uygulaması yapımı için  kamu yararı kararı olduğuna ilişkin; Meclis kararı alınması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

21.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5728 sayılı; Atakum ve İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21b, F36a.14b ve F36a.15a paftaları, uygulama imar planı F36b.21b.2b, F36b.21b.2d, F36a.14b.2a ve F36a.15a.1d paftalarının,  bulunduğu alanda, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 03.10.2017 tarih ve 57401605-604/E.320545 sayılı yazısı doğrultusunda,  taşıt yolu kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ilişkin; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 gün ve 18/440 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine 02.11.2017 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

22.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5729 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftası, 514 ada 63 nolu parselin bulunduğu alanda,konut alanı kullanımının ticaret(katlı otopark) olarak içeren nazım imar planı düzenlenmesi değişikliğinin ‘zemin katlarda ticaret yapılabilir’ ifadesi kaldırılarak sadece katlı otopark düzenlenebilir şekliyle kabulüne ilişkin; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 gün ve 18/450 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine  26.10.2017 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

23.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5730 sayılı; Yakakent İlçesi Belediye sınırlarında, Liman ve Küplüağaz Mahalleleri, nazım imar planı E34c.15b  paftasının, bulunduğu alanda, kullanım kararları oluşturulmasına ilişkin;  (PİN:1077-364) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı Yakakent Belediye Başkanlığı’nın  27.11.2017 gün ve 83195431-310.01.02-E.93 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

24.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5731 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi, nazım imar planı F36c.05d paftası, 7 ada 4,14 ve 15  nolu parsellerin, bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının, kamu hizmet alanı  kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-365) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 21.10.2017 gün ve 27800603-14.090.933 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

25.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5733 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı  Mahallesi, nazım imar planı F36a.15c paftası, 1508 ada 6,7,8 ve 9 nolu parsellerin, bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının, ticaret alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-366) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 21.11.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

26.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5734 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında, Çakırlar Mahallesi, nazım imar planı F36a.14b paftası 11588  ada 1 nolu parselin, bulunduğu alanda, orman vasfını yitirmiş 2b vasfındaki arazinin kulanım kararının konut ve park kullanımı olarak yeniden belirlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-367) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 28.09.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

27.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5735 sayılı; Salıpazarı  İlçesi Belediye sınırlarında, Alanyaykın  Mahallesi, nazım imar planı F36c.17a paftası, 292  ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımının, akaryakıt ve servis istasyonu ile ticaret kullanım alanı  olarak yeniden belirlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-368) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 02.11.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

28.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5736 sayılı; İlkadım  İlçesi Belediye sınırlarında, Kıran  Mahallesi, nazım imar planı F36b.21b paftası 8325  ada 1,2 ve 3 nolu parsellerin, bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak yeniden belirlenmesine ilişkin; (PİN:1077-369) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 17.11.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

29.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5737 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca  Mahallesi, nazım imar planı F36a.15c   paftası, 1292 ada 2 ve 3 nolu parsellerin, bulunduğu alanda, konut, konut+ticaret,  kulanımının özel sağlık tesisi  kullanım alanı olarak yeniden belirlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-370) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği için  17.11.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

30.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5739 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Pazarcı Mahallesi,  uygulama imar planı F34c.20c.2b ve F34c.20b.3c paftaları 113,152,153,674 ve 675 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve (PİN: 28790) 53 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 14.07.2017 tarih ve 14/324 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 153 nolu parselde güneş enerji üretim santrali alanı ve diğer parsellerde söz konusu tesise ulaşım bağlantısını sağlamak üzere 10 mt en kesitli taşıt yolu, genel otopark ve güneş enerjisi üretim santrali alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Vezirköprü Belediye Başkanlığının 05.10.2017 gün ve 76384922-755.99-E.6916 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

31.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5741 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı, Balaç ve Büyükoyumca Mahalleleri 3782 ada 2 nolu parsel, 8129 ada 1 nolu parsel 11292 ada 1 nolu parsel  ve 3845 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, özel sağlık tesis alanlarının  yapılaşma koşullarına yapılan itirazlar oy çokluğu ile kabul eden, Atakum Belediye Meclisinin 03.11.2017 gün ve 23/81 sayılı kararı,  Atakum Belediyesinin 06.11.2017 tarih ve 84211085-517.03-E.290 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu itirazları kabul eden Atakum Belediye Meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

32.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5742 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Orta, Hasbahçe, Helvacalı ve Bafracalı Mahalleleri uygulama imar planı F37d.05c.3d, F37d.05c.4d ve F37d.05c.4a paftalarının bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarih ve (PİN: 1299-30) 58 sayılı kararıyla; Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Çarşamba Belediye Başkanlığı’nın 06.11.2017 gün ve 94272565-310.99-7190 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

33.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5743 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Aşağıçinik Mahallesi,   uygulama imar planı F36c.05c.4a ve F36c.05c.4d paftaları 886 ada 6 nolu parsel ve 887 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve (PİN: 905-89) 24/181  sayılı kararıyla; kullanım alanlarının yeniden belirlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  Tekkeköy  Belediye Başkanlığının 16.11.2017  gün ve 33477558-301.05-E.189-6489  sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

34.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5744 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.05d.1c paftası, 1024 ada 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve (PİN: 905-90) 24/182 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımının, konut+ticaret alanı kullanımı olarak yeniden belirlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  Tekkeköy  Belediye Başkanlığının 16.11.2017  gün ve 33477558-301.05-E.189-6489  sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

35.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5745 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Çırakman Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04c.1b, F36c.04c.1c, F36c.04c.2a ve F36c.04c.2d paftalarının, bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve (PİN: 905-91) 24/180  sayılı kararıyla; konut alanı kullanımlarının, yeniden düzenlenerek enerji nakil hattının altına gelen kısmın yol olarak belirlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 16.11.2017  gün ve 33477558-301.05-E.189-6489  sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

36.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2017 tarih ve 5746 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Biçincik Mahallesi, uygulama imar planı F36d.25a.3b paftası, 267 ada 1 nolu parselin  bulunduğu alanda, Asarcık Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve (PİN: 4932-8) 35  sayılı kararıyla; yapılaşma koşulları düzenlenerek, mevcut yapı (tıbbi atık deposu) kütle olarak düzenlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  Asarcık  Belediye Başkanlığının 04.10.2017  gün ve 35744161-258  sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

37.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2017 tarih ve 5641 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1-) Bafra  İlçesi Alparslan  Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun mevcut imar planına göre ‘Şehit Satılmış ŞAHİN Caddesi(T.N.=75)’ olan isminin ve Bahçeler mahallesinde bulunan ‘Eren Sokak(T.N.=52)’,Alparslan Mahallesinde bulunan ‘Çiftlik 9.Sokak(T.N.=64)’ adlarının devam eden yol niteliğinde olduğundan Alparslan Mahallesi ‘Eren Caddesi(T.N.=52)’ ile Bahçeler Mahallesi ‘Eren Caddesi(T.N.=64)’ olarak değiştirilmesi ile Bafra Aktekke Mahallesinde ekli krokide gösterilen ‘Aktekke Orta Sokak (T.N.=3)’ adının  ‘Şehit J.Onb. Satılmış ŞAHİN Sokak(T.N.=3)’  adının verilmesi,
2-) Bafra  İlçesi Düzköy  Mahallesinde  bulunan ekli krokide işaretli kısımda gösterilen mevcut kadastro yoluna ‘Şehit J.Er Fehmi SEVİNÇ  Sokak (T.N.=4 )’ isminin verilmesi,
3-) Bafra  İlçesi Emirefendi  Mahallesinde  bulunan ekli krokide işaretli kısımda gösterilen ‘Okul 3. Sokak (T.N.=43 )’ adının  mevcut imar planına göre ‘Gazi Top.Er Şadi SERBEST Sokak(T.N.= 43)’ olarak değiştirilmesi,
4-) Bafra  İlçesi Altınyaprak  Mahallesinde  bulunan ekli krokide işaretli kısımda gösterilen ‘Yuvam 3. Sokak (T.N.= 42)’ adının  mevcut imar planına göre ‘Gazi J.Er Fevzi AKGÜN Sokak (T.N.= 42)’ olarak değiştirilmesi,
5-) Bafra  İlçesi Emirefendi  Mahallesinde  bulunan ekli krokide işaretli kısımda gösterilen ‘Serap Sokak (T.N.=21 )’ adının  mevcut imar planına göre ‘Gazi P.Er Ferhat YEŞİLYURT Sokak(T.N.=21 )’ olarak değiştirilmesi,
6-) İlkadım   İlçesi Adalet   Mahallesinde  bulunan ekli krokide işaretli kısımda gösterilen ‘Bursa Caddesi (T.N.= 59)’ adının  mevcut imar planına göre ‘Şehit Polis Memuru Murat ÇALIŞKAN Sokak(T.N.=59 )’ olarak değiştirilmesi,
7-)Çarşamba İlçesi Eğrikum Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda gösterilen ‘Yukarı Sokak’ ve ‘Aşağı Sokağın’ bir   kısmının ‘Şehit Er Erhan KARACA Sokak (T.N.=4 )’ olarak değiştirilmesi, ekli listedeki sokakların tanıtım numaralarının düzenlenmesi,
8-)İlkadım İlçesi Çatalarmut Mahallesinde bulunan ekli krokide belirtilen mükerrer olan isimlerden 198. Sokak adının ‘1813 Sokak(T.N.=93 )’ olarak değiştirilmesi,
9-Canik İlçesi Atatürk Mahallesinde bulunan ekli krokide belirtilen mükerrer olan isimlerden 440. Sokak adının ‘521. Sokak(T.N.= 43)’ olarak değiştirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

38.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.11.2017 tarih ve 5642 sayılı;
İlgi     : İl İdare Kurulu Müdürlüğü’nün 09.11.2017 tarih E.22799 sayılı yazısı.
5393 sayılı Belediye Kanunun sınır uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili   7. Maddesinde ‘Bir il dâhilindeki beldeler veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması hâlinde ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamın görüşleri otuz gün süre verilerek istenir. Vali, bu görüşleri değerlendirerek sınır uyuşmazlığını karara bağlar. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin sınır değişikliklerinde büyükşehir belediye meclisinin de görüşü alınır. İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesini gerektirecek sınır uyuşmazlıklarında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanır.’ denilmektedir.
Bu nedenle; ilgi yazıda belirtilen, Canik İlçesi Yeşilpınar Mahallesi ile Asarcık İlçesi, Akyazı Mahallesi arasındaki ihtilaflı sınır belirlemesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

39.  Salıpazarı İlçe Belediye Başkanlığının 07.12.2017 tarih ve 275 sayılı; 2017 Mali Yılı Bütçesine 400.000,00 TL ek bütçe yapılması teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

 

(15 ARALIK 2017 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’da toplantı kapatıldı.)