SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

10.09.2018 Meclis Kararları

MECLİS KARARLARI

  1. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 28.08.2018 tarih ve 652 sayılı; 6360 Sayılı Kanun kapsamında kapatılan Samsunİl Özel İdaresi ortağı olduğu BAFAY AŞ hisseleri Belediyemize devredilmiştir. BAFAY AŞ Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde Tarım Kredi Gıda Sanayi  ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmiş ve mevcut hisse oranımız 0,000236276 pay karşılığı 921,48 TL olmuştur. Sayıştay Başkanlığının 2017 yılı denetimleri sonucunda BULGU 7’de belirtilen “Sözkonusu şirketlerin hangi şekilde faaliyette bulunduklarının bilinmemesi, kredi ve borçlanmaya başvurmaları, yapmış oldukları işlemlere ilişkin İdareyi zamanında bilgilendirmemeleri hususları dikkate alındığında İdarenin bilgisi dışında bir borç yüküyle karşılaşma ihtimalini ortaya çıkarmaktadır.” denilmekte ve bu konuda İdarenin gerekli tedbirleri almasından bahsedilmektedir. İlgili kurumlarla yapılan yazışmalar soncunda adı geçen şirketin en büyük hissedarı olan TTKK Merkez Birliği’ne 0,000236276 pay karşılığı 921,48 TL hissenin devrine ilişkin gerekli  iznin verilmesi ve hisse devrine ilişkin yasal süreçlerin tamamlanabilmesi için Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ramazan AYDIN’ın yetkili kılınması teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  2. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 28.08.2018 tarih ve 653 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde bulunan Bafra Mezbahasının Bafra Ticaret Borsası ile işbirliği içerisinde yatırım yapılarak işletme kapasitesinin büyütülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 18.09.2017 tarih ve 359 sayılı kararı ile Belediyemiz ve Bafra Ticaret Borsası arasında Bafra Kesimhanesi, Yatırım ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü onaylanmıştır. Protokolün 7.2.3 maddesinde;“Kesimhanenin işletilmesi Borsa yükümlülüğünde olup, işletmeye ilişkin tüm yasal yetki ve sorumluluklar da Borsa’ya aittir.” ifadesinden sonra gelmek üzere “Borsa bu hakkını doğrudan kendisi veya %100 hissesi Borsaya ait şirket tarafından da işletilebilir. Protokolde geçen tüm hükümler şirket içinde geçerlidir.” İfadesinin eklenmesi, Yine protokolün 7.1.5 maddesinde;“Bu protokol kapsamında yapılacak yatırımlara ilişkin Belediye’ye düşen %50 payın 1.000.000,00 TL(bir milyon Türk Lirası)+KDV’yi geçmesi durumunda Belediye Meclisinden tekrar onay alınacaktır.”hükmü yer almaktadır. İnşaat işlerinde ilave çıkan işler, soğutma ünitelerinin kapılarının değiştirilmesi, elektrik tesisatının yeni ekipman ve donanımları çalıştıracak güce getirilmesi vb. işlerde ilavelerin olması nedeniyle protokolde geçen bütçeye ilave 300.000,00 TL+KDV ek bütçenin sağlanması teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  3. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 28.08.2018 tarih ve 654 sayılı; Belediyemiz ve Bafra Ticaret Borsası arasında Büyükşehir Belediye Meclisimizin 18.09.2017 tarih ve 359 sayılı kararı ile Bafra Kesimhanesinin, Yatırım ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünde kesimhanede uygulanacak ücretlere ilişkin, Protokolün 7.1.2 maddesinde, “Kesimhanede uygulanacak kesim ücret tarifesini Borsanın teklif sunduğu tarihten sonraki ilk Belediye Meclis gündemine alınıp tarifenin belirlenmesi sağlanacaktır.” denilmektedir.        Anılan protokol çerçevesinde Bafra Ticaret Borsası’nın 27.08.2018 tarih ve 257 sayılı yazısı ile Kesimhanede uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin aşağıdaki teklifin uygulanması ve  ayrıca büyükbaş hayvanlarda 20 Adet ve üzeri, küçükbaş hayvanlarda 50 Adet ve üzeri kesimlerde kesim ücretlerine %10 indirim uygulanması teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

 

KesimTarifesi

EskiTarife (KDV Dahil)

YeniTarife (KDV Dahil)

Büyükbaş

 

70 TL

-

135 TL

Büyükbaş (AtıkİşletmeyeKalırsa)

-

-

90 TL

 

Küçükbaş

 

15 TL

-

30 TL

Küçükbaş (AtıkİşletmeyeKalırsa)

-

-

18 TL

 

DağıtımTarifesi

Büyükbaş

Küçükbaş

Büyükbaş

Küçükbaş

Bafra Hudutları

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Alaçam,Yakakent,19 Mayıs

10 TL

2 TL

15 TL

5 TL

Samsun,Atakum

10 TL

2 TL

20 TL

5 TL

İlkadım,Canik,Tekkeköy

10 TL

2 TL

25TL

5 TL

 

  1. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 05.09.2018 tarih ve 5796 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2018 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası adına “Samsun Akredite Uluslararası Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarının Teknik Kapasitesinin Arttırılması Projesi” sunulması planlanmaktadır. Proje kapsamında; Laboratuvarın test, muayene, analiz, kalibrasyon kapasitesinin iyileştirilmesi ve genişletilmesi için gerekli olan ana ve yardımcı teçhizatın tedarik edilmesi; Laboratuvarın hizmeti sırasında kullanacağı ulusal ve uluslar arası standartların ve ilgili teknik literatürün tedariki için gerekli aboneliklerin sağlanması, Laboratuvar faaliyetinde kullanılan ve hizmetin otomasyonunu destekleyen yazılımın yeni alınacak cihazlara entegre edilmesi, mevcut yazılımın güncellenmesi, Laboratuvar personelinin alınan cihazları kullanabilmesi için gerekli belgelendirme eğitimlerinin tamamlanması, Laboratuvar tarafından kullanılan referans cihazlarının izlenebilirliğinin sağlanması,(laboratuvarda bulunan referans cihazların akredite bir laboratuvar tarafından kalibrasyonlarının yapılması)  Laboratuvarlar arası yeterlilik testlerine katılım için gerekli koşulların sağlanması,(TURKAK 17025 ve 17020 şartlarının sağlanması için laboratuvarların karşılaştırmalara katılım sağlanması) Laboratuvar kapsam genişlemesi sonucu akreditasyon denetimlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli koşulların sağlanması, Laboratuvarın kapasitesinin ve hizmetinin tanıtımı için yapılacak bölgesel/ulusal görünürlük kampanyası planlanmaktadır. Projenin tahmini bütçesi 4.000.000 (Dört Milyon) TL’dir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı katkısı 3.000.000 (Üç Milyon) TL olup, 1.000.000 (bir milyon) TL olan eş finansman miktarı Samsun akredite Uluslar arası Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvar İşletmeciliği A.Ş (Samlab A.Ş) ortakları (toplam proje bütçesinin %12,75 ‘i olan 510.000 TL (Beş Yüz On Bin Türk Lirası) Samlab A.Ş ortağı ve proje uygulayıcısı kuruluş olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, toplam proje bütçesinin %5’i olan 200.000 TL ‘ ye kadar (İki Yüz Bin Türk Lirası) Samlab A.Ş ortağı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, toplam proje bütçesinin %2,5’i olan 100.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası) Samlab A.Ş ortağı Merkez Organize Sanayi Müdürlüğü tarafından, toplam proje bütçesinin %2,5’i olan 100.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası) Samlab ortağı Samsun Teknopark A.Ş tarafından ve %2,25’i olan 90.000 TL (Doksan Bin Türk Lirası) Samlab A.Ş ortağı Samsun Ticaret Borsası tarafından şirketteki hisse oranları uyarınca karşılanacaktır.  Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “Samsun Akredite Uluslararası Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarının Teknik Kapasitesinin Arttırılması Projesi”  başlıklı projenin başarılı olması durumunda, 200.000 (İki Yüz Bin) TL’ye kadar eş finansman desteği olarak mali katkı yapılmasına,  sunulan projede Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı “Ramazan AYDIN' ın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  2. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 05.09.2018 tarih ve 5797 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Üniversitesi işbirliği ile kadın ve gençlerin girişimciliklerini destekleyerek yeteneklerinin arttırılması, nitelikli ve potansiyeli yüksek istihdam oluşturulması, girişimcilere danışmanlık hizmeti, mesleki eğitim, hukuki ve finansal konularında mali müşavir desteği, teknoloji ve ürün üretme desteği, akademisyenler ve işadamlarından mentörlük desteği, markalaşma ve patent desteği, nöro pazarlama vb. desteklerin  sağlanması için ''Kadın Girişimcilik Üssü" kurulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan ekteki protokolün kabulü ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye  Başkanı Zihni ŞAHİN' in yetkilendirilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  3. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının  03.08.2018 tarih ve 1889 sayılı; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün bila tarih ve 44618067-030-03.E.461223 sayılı yazılarında; Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait olan, İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi 9454 ada 1 parselde bulunan 5000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki eski Yaşar Doğu Spor Salonu, Belediyeniz tarafından tanzim edilerek Panaroma Spor Müzesi (1919 Dijital Gösteri Merkezi)’ne çevrilmiş olup kullanım hakkı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalan 11.09.2017 tarihli protokol ile 1 (bir) yıl süreyle Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edildiği, 11.09.2018 tarihinde tahsis süresinin sona erdiği ve söz konusu protokolün 2. maddesi gereğince Belediye Meclis Kararı gönderilmesi halinde yeni hazırlanacak olan protokol ile tahsis süresinin uzatılabileceği ifade edilmiştir. Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 9454 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan Panaroma Spor Müzesi (1919 Dijital Gösteri Merkezi)’nin düzenlenecek protokolde belirtilen hususlar dahilinde tahsis alınmak üzere ilgili tüm evrakları Belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’ ın yetkili kılınması teklifi Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  4. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının  10.08.2018 tarih ve 1946 sayılı; Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığının10.07.2018 tarih ve 1506 sayılı yazısı ile,mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda; İlimiz Çarşamba İlçesi Çay Mahallesi 743 ada 15nolu parselde kayıtlı Çarşamba Hizmet Binasının ekli krokide belirtilen 3. kat güney cephedeki iki adet adliye ofisi, iki adet arşiv, avukat odası ve saire belirtilen yerlerin,adalet hizmetlerinin daha sağlıklı fiziki koşullarda yürütülmesi için bedelsiz olarak 5 yıl süre ile tahsisi talep edilmektedir.         İlimiz Çarşamba İlçesi Çay Mahallesi 743 ada 15 nolu parselde kayıtlı Çarşamba Hizmet Binasının ekli krokide belirtilen 3. kat güney cephedeki iki adet adliye ofisi, iki adet arşiv, avukat odası ve saire belirtilen yerlerin, adalet hizmetlerinin daha sağlıklı fiziki koşullarda yürütülmesi için Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmesi teklifi Hukuk, Araştırma Geliştirme (AR-GE) ve Çeşitli İşler  Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  5. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının  15.08.2018 tarih ve 1995 sayılı; Kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda gösterilen ve amatör spor kulüplerine tahsisleri, 13.07.2018 tarihli, 340 sayılı Meclis Kararıyla iptal edilen taşınmazların,  hali hazırdaki mevcut durumuyla, 2886 sayılı D.İ.K.’nun hükümleri uyarınca 5 yıllığına kiralanması teklifi Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

Taşınmaz

Sıra No.

Adres

Niteliği

1

Tekkeköy İlçesi 19 Mayıs Mah. 967 Ada 2 No.lu Parsel

Halı Saha

2

Atakum İlçesi 2974 No.lu Parsel Yanı (SGK İl Müdürlüğü Arkası)

Halı Saha

3

Atakum İlçesi 2974 No.lu Parsel Yanı (SGK İl Müdürlüğü Arkası)

Kapalı Spor Salonu

4

İlkadım İlçesi Baruthane Mah. Batıpark Spor Alanı

Halı Saha

5

Canik İlçesi Emine Kefeli Parkı Spor Alanı

Halı Saha

6

Canik İlçesi Belediye Evleri Mah. Doğupark İçi

Halı Saha

7

Atakum İlçesi Kurupelit Hizmet Binası Yanı

Halı Saha

8

İlkadım İlçesi Kadıköy Mah. Aras Sok. Kadıköy Koruluğu İçi

Spor Tesisi

9

Doğupark Anakent Sosyal Tesisleri Yanı

Tenis Kortları

 

Sıra
No.

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı (m²)

Niteliği

İmar Durumu

1

Canik

Hacıismail

1580

9

6.100,00 m²

Arsa

Akaryakıt ve Lpg İstasyonu Alanı

Taks:0.20 - 2 Kat

2

Canik

Hacıismail

1580

10

7.443,57 m²

Arsa

Emsal:2.00 Ticaret Alanı

3

İlkadım

Kale

12443

2

711,37 m²

Arsa

Emsal:2.50 Ticaret Alanı

4

İlkadım

Cedit

7612

22

893,13 m²

Arsa

Blok Nizam 7 Katlı Konut Alanı

  1. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının  15.08.2018 tarih ve 1996 sayılı; Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, aşağıdaki listede tapu bilgileri ile imar durumları belirtilen taşınmazların, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelere kaynak sağlaması amacı ile   2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışı düşünülmektedir. Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıdaki listede tapu bilgileri ile imar durumları belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışı teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

10.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının  15.08.2018 tarih ve 1997 sayılı; İlkadım İlçe Müftülüğü’nün 03.08.2018 tarih, 21487467-215/953 sayılı yazıları ile; Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesi, tapunun 538 ada 8parsel numarasında kayıtlı 7240,00 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan Reşadiye Camii yanındaki müştemilatın bulunduğu yerin dini hizmetlerde bulunmak üzere tahsisi talep edilmektedir. Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesi, tapunun 538 ada 8 parsel numarasında kayıtlı 7240,00 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan Reşadiye Camii yanındaki müştemilatın İlkadım İlçe Müftülüğüne tahsisi teklifi Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

11.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının  15.08.2018 tarih ve 1998 sayılı;  Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nün 13.08.2018 tarih, 68838231-43957-(81269)-261 sayılı yazıları ile İlimiz Atakum İlçesi,  Atakum Mahallesi, 5043 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan, mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait binanın Çevik Kuvvet, Özel Harekat Şube Müdürlükleri, KPL Müdürlüğü, Hizmet Binaları Uygulama Projesi hazırlama işi devam ettiğinden, bahse konu binaya ihtiyaçları olduğu belirtilerek tahsis süresinin uzatılması talep edilmektedir.    İlimiz Atakum İlçesi,  Atakum Mahallesi, 5043 ada, 6 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan, mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait binanın tahsisi teklifi Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

12.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5926 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Kökçüoğlu Mahallesi nazım imar planı F36b.22a paftası, uygulama imar planı F36b.22a.2a ve F36b.22a.2b paftaları, 12236 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda,  belediye hizmet alanı kullanımının, konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin: (PİN:1077-420) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  (PİN:1055-245) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

13.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5927 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı E35c.19c, E35c.24b, E35c.24a ve E35c.19d paftalarının bulunduğu alanda, konut alanı kullanımı ve sosyal ve teknik donatı alanları kullanımı oluşturulmasına ilişkin; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 gün ve 15/347 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına, 09.08.2018  günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

14.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5928 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, revizyon nazım imar planı hazırlanmasınailişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/298 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına, 04.07.2018 ve 09.07.2018 günlü dilekçelerle itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

15.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5929 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahallesi nazım imar planı F36a.20b paftası, 392  ada 4 nolu   parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımından ticaret+konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:177-421) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 29.08.2018 gün ve 32441223-310.01.04-E.1188 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

16.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5930 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik ve Derecik Mahallesi, nazım imar planı F36b.21c ve F36b.21b paftaları, 6508 ada ile  6304 ada 26 nolu   parselin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı mezbaha ve park alanı kullanımlarının yeniden belirlenmesine ilişkin;  (PİN:177-422) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 09.08.2018 gün ve 36173590-310.01.02-2864/E.10302 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

17.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5931 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında,  Balaç Mahallesi, nazım imar planı F36b.16d paftası, 12067  ada 1 nolu parsel, 12068 ada 4 nolu parsel ve 12069 ada 1 nolu parselin  bulunduğu alanda, cami alanı kullanımı ile birlikte konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin;  (PİN: 1077-423) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 28.08.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

18.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5932 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, nazım imar planı F36b.21a paftası, 9593 ada 1 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda, jeolojik etüt gerektiren karar kaldırılarak konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN: 1077-424) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 31.08.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

19.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5933 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatkaya Mahallesi, nazım imar planı F36a.25c paftasının , , cezaevi alanı kullanımının bulunduğu alanda, Cumhuriyet Başsavcılığının 07.08.2018 gün ve 2018/293 sayılı yazısına istinaden, ibadet alanı oluşturulması için plan notu eklenilmesine ilişkin;  (PİN: 1077-425 ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Belediyemizce hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

20.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5934 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı G35a.04d paftasının, bulunduğu alanda, revizyon nazım imar planına ilişkin,   1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile ilgili Havza Belediye Başkanlığının 09.08.2018 gün ve 82302225-115.01.02-E.3991 sayılı yazısı ile görüş sorulmaktadır. Söz konusu görüş, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

21.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5935 sayılı; Terme İlçesi sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi nazım imar planı F37c.05d paftası, 1 ada 69 nolu parselin bulunduğu alanda, kullanım alanı kararlarının yeniden belirlenerek, konut+ticaret ve belediye hizmet alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin;;  (PİN:4897-34) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Terme Belediye Başkanlığının 01.06.2018 gün ve 37035960-310.01-E.1262/3577 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

22.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5936 sayılı; Vezirköprü İlçesi sınırlarında, Taşkale Mahallesi nazım imar planı 29-LM paftası, 395 ada 172, 430 ve 439 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının dini tesis alanı kullanımına dönüştürülmesineilişkin;;  (PİN:4911-30) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Vezirköprü Belediye Başkanlığının 10.07.2018 gün ve 76384922-755.99-E.4488 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

23.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5937 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, İstasyon ve Badırlı Mahalleleri nazım imar planı F36b.22d ve F36b.21c paftaları, 160,161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 60,65, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ve 104 nolu parsellerin bulunduğu alanda, etrafında yapılan imar uygulamalarına uyumluluğunun sağlanması amacıyla park, konut, yol ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin;;  (PİN:1077-426 ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 30.05.2018 gün ve 36173590-310.01.02-1814/E.6965 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

24.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5941 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Büyükkolpınar  Mahallesi, nazım imar planı F36b.16c paftası, 12701 ada 1 nolu parsel ve 315 nolu parselin bulunduğu alanda, kullanım alanları oluşturulmasına ilişkin; ;  (PİN: 1077-429) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı için,31.08.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

25.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5939 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında, Cumhuriyet Mahallelesi,  nazım imar planı F36c.05a ve F36c.05b, paftaları, 1713 ada 1 nolu parsel, 1734 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 3695 nolu  parselin bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin;;  (PİN:1077-42) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 03.09.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

26.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5940 sayılı; Vezirköprü İlçesi sınırlarında, Tikenli Mahallesi, nazım imar planı 30.31KLM paftası, 646 ada 71 nolu parselin bulunduğu alanda, kullanım alanının yeniden belirlenerek özel sosyal tesis alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin; ;  (PİN:4911-31) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için,28.12.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

27.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5938 sayılı;Atakum İlçesi sınırlarında, Alanlı Mahallesi, nazım imar planı F36a.20b paftası, 10376 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden oluşturulmasına ilişkin; ;  (PİN: 1077-427) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için,27.06.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

28.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5953 sayılı;Atakum İlçesi sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.19b  paftası, 8185 ada 4,5,6 ve 7 nolu parseller ile 8180 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, konut ve park kullanım alanlarının yeniden belirlenmesine ilişkin; ;  (PİN:1077-430) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için,31.08.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

29.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5942 sayılı; Terme İlçe Belediyesi sınırlarında, Sarayköy Mahallesi, uygulama imar planı F37c.10a.2a paftası, 103 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve (PİN: 607-49) 64 sayılı kararıyla; trafo alanı park alanı kullanımının yeniden belirlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Terme Belediye Başkanlığının 01.08.2018 gün ve 37035960-310.01-E.1782/5006 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

30.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5943 sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi sınırlarında, Fevzi Çakmak Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.4d paftası, 1171 ada 40 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve (PİN: 1055-239) 11/40sayılı kararıyla; trafo alanı kullanımının, trafo alanı ve belediye hizmet alanı olarak yeniden belirlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  İlkadım Belediye Başkanlığının 19.06.2018 gün ve 94651478-301.05.03-260/E.8716 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

31.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5944 sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi sınırlarında, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.4d paftası, 7658 ve 7268 adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve (PİN: 1055-240) 11/39 sayılı kararıyla; merdivenli yol kullanımı oluşturulmasına ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  İlkadım Belediye Başkanlığının 19.06.2018 gün ve 94651478-301.05.03-260/E.8716 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

32.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5945 sayılı; Çarşamba Belediyesi sınırlarında, Kirazlıkçay Mahallesi, uygulama imar planı 18K-II-d paftası, 1151 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 05.07.2018 tarih ve (PİN: 1299-39) 50 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/294 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, konut alanı kullanımının özel eğitim alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Çarşamba Belediye Başkanlığının 06.07.2018 tarih ve 94272565-310.99-4415 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

33.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5946 sayılı; Terme İlçe Belediyesi sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05d.4a paftası, 607 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih ve (PİN: 607-45) 49  sayılı kararıyla; yol ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Terme Belediye Başkanlığının 19.06.2018 gün ve 37035960-310-E.1368/3933 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

34.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5947 sayılı; İlkadım Belediyesi sınırlarında, Pazar Mahallesi, uygulama imar planı E36b.22b.1b paftası, 175 ada 7,21 ve 23 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih ve (PİN: 1055-235) 10/34 sayılı kararıyla; kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 06.06.2018 tarih ve 94651478-301.05.03-221/E.7254 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

35.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2018 tarih ve 5954 sayılı; 19 Mayıs Belediyesi sınırlarında, Ballıca Mahallesi, uygulama imar planı E36d.22c.3c paftası,177,182,45 ve 110 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 19 Mayıs Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve (PİN: 3845-14) 9/45 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2018 gün ve 8/213 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 09.07.2018 tarih ve 49935936-301.05.03-E.1482 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

36.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2018 tarih ve 5955 sayılı;Yakakent Belediyesi sınırlarında, uygulama imar planı E35d.11b.4b, E35d.12d.1b, E34c.15b.3b, E34c.15b.3a, E34c.15b.4b, E35d.12a.4b, E35d.12a.4a, E35.11b.4a, E35d.11a.4a, E35d.11b.3b, E35d.11c.1a, E34c.15b.1d, E35d.11b.4c, E35d.11c.3c, E35d.11b.3a, E35d.11a.4b, E35d.12a.3a, E35d.12a.4c, E35d.11c.2a, E35d.12d.2a, E35d.12a.3d, E35d.11b.3c, E35d.11b.3d, E35d.11c.1b, E35d.11b.4d, E34c.15b.2d, E34c.15b.2c, E34c.15b.1c, E34c.15b.1b, E35d.11a.3b, E35d.11a.3a, E35d.11a.1d, E35d.12a4d, E35d.11c.2b, E35d.11c.2c, E35d.12d.1a, E35d.12d.1d, E34c.15b.1a ve E34c.15a.2b   paftalarının bulunduğu alanda, Yakakent Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve (PİN: 3730,6) 28 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2018 gün ve 6/149 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, kullanım kararları oluşturulmasına ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve revizyonu , Yakakent Belediye Başkanlığının 07.06.2018 tarih ve 83195431-115.01.06-E.1059 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve revizyonu ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

37.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2018 tarih ve 5956 sayılı; Salıpazarı Belediyesi sınırlarında, Gökçeli Mahallesi, uygulama imar planı 29M-1a paftası, 183 ada 34 ve 42 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Salıpazarı Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih ve (PİN: 11285-11) 32 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2018 gün ve 4/99 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Salıpazarı Belediye Başkanlığının 11.07.2018 tarih ve 33834439-310.01.03-E.789 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

38.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2018 tarih ve 5957 sayılı; Atakum Belediyesi sınırlarında, Balaç ve Alanlı Mahalleleri, uygulama imar planı F36b.16c.1d, F36b.16c.4a ve F36a.20b.2a  paftaları, 12043,11892 ve 5032 adalarının parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih ve (PİN: 28802-13) 15/67 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/303 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, park ve ticaret alanı kullanımının ticaret-turizim alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesi ile birlikte konut alanı kullanımından park alanı kullanımı ayrılmasına ilişkin; oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Atakum Belediye Başkanlığının 09.08.2018 tarih ve 84211085-517.03-E.180 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

39.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2018 tarih ve 5958 sayılı; Atakum Belediyesi sınırlarında, Çakırlar Mahallesi, uygulama imar planı F36a.09c.1c paftası, 355 adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih ve (PİN: 28802-14) 15/68 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/292 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, belediye hizmet alanı kullanımın ,konut ve park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Atakum Belediye Başkanlığının 09.08.2018 tarih ve 84211085-517.03-E.180 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

40.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2018 tarih ve 5959 sayılı; Ayvacık Belediyesi sınırlarında, Çamalan Mahallesi, uygulama imar planı G37a.03c.3b, G37a.03c.3c, G37a.04d.4a ve G37a.04d.4d paftalarının  bulunduğu alanda, Ayvacık Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve (PİN:34639)10/30 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2018 gün ve 15/352 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, afet konutları oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ,  Ayvacık Belediye Başkanlığının 04.09.2018 tarih ve 25807368-754-864 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

41.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2018 tarih ve 5960 sayılı; Ayvacık Belediyesi sınırlarında, Eyüp Sultan  Mahallesi, uygulama imar planı F37d.23c.4c paftası413 ada 45 nolu  parselin  bulunduğu alanda, Ayvacık Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve (PİN:334634)10/31 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/286 sayılı kararıyla kabul edilen ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, turizm(otel)tesis alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ,  Ayvacık Belediye Başkanlığının 04.09.2018 tarih ve 25807368-754-867 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

42.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2018 tarih ve 5961 sayılı; Atakum Belediyesi sınırlarında, Yeni (Alanlı) Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20b.2d paftası, 392 ada 4 nolu parselin   bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarih ve (PİN:28802-17)17/76 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımından ticaret+konut alanı kullanımına dönüştürülmesineilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ,  Atakum Belediye Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 84211085-517.03-E.202 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

43.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2018 tarih ve 5962 sayılı; Havza Belediyesi sınırlarında, Havza Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve (PİN:26680-6)38 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/298 sayılı kararıyla kabul edilen revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlanan revizyon uygulama imar planı hazırlanmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ,  Havza  Belediye Başkanlığının 03.09.2018 tarih ve 82302225-115.01.06-E.4564 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

44.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2018 tarih ve 5963 sayılı; Bafra Belediyesi sınırlarında, Bafra Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve (PİN:912-52) 83 sayılı kararıyla;Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 gün ve 15/347 sayılı kararıyla kabul edilen ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlanan konut alanı kullanımı ve sosyal ve teknik donatı alanları kullanımı oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ,  Bafra Belediye Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 878  sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli rilave uygulama imar planı  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

45.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5925 sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1) İlkadım İlçesi Hastane Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘‘Çınarlık Sokak(T.N.=51)’ olan adının  ‘‘Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Adem GÜVEN Sokak (T.N.=51) olarak değiştirilmesi,
2)Bafra İlçesi Altınkaya Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen imar yollarının isimlendirilmesi,
3)Canik İlçesi Atatürk ve Dereler Mahallelerinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen imar yollarının isimlendirilmesi,
4)Canik İlçesi Hacıismail ve Sarıbıyık Mahallelerinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen imar yollarının isimlendirilmesi,
5)Canik  İlçesi Teknepınar Mahallesinde bulunan, ekli krokide belirtilen kısımdaki ‘Altıntepe Sokak(T.N.=101) ile Hasköy Mahallesinde bulunan ‘Altıntepe Sokak(T.N.=84)’ ın bir kısmının ve devamında bulunan isimsiz yolun  adının  Teknepınar Mahallesinde ‘831.Cadde(T.N.=112) ve Hasköy Mahallesinde  ‘831.Cadde(T.N.=112) olarak değiştirilmesi,
6)İlkadım  İlçesi Karasamsun Mahallesinde bulunan yolun  adının  ‘1817.Cadde(T.N.=70) olarak değiştirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

46.  (KNO 371) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 31.08.2018 tarih ve 653 sayılı; 11-14  Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılan 12. Geleneksel Yörük Şenliğine katılmak üzere Makedonya’ya  giden Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni ŞAHİN’in  görevlendirmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

47.  (KNO 372) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 10.08.2018 tarih ve 927 sayılı;
1-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı emrinde Mühendis kadrosunda görev yapmakta olan Eyüp ÇAKIR’ ın Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı kadrosuna  10.07.2018 tarihinde ataması yapılmıştır.
2-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü emrinde Sağlık Memuru kadrosunda görev yapmakta iken, Başkanlık Makamının 10.07.2018 tarihli onayı ile Belediyemize naklen tayin olan Ayhan ÇAKIR’ ın, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı kadrosuna ataması yapılmıştır.
3-Ordu İl  Özel İdaresinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 15.03.2013 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi gereğince ataması uygun görülen Eyüp ELMAS’ ın, Daire Başkanı (Başkanlık   Koordinatörü) kadrosuna 04.07.2018 tarihinde ataması yapılmıştır. Yapılan atamalar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun  22 nci maddesi gereğince  Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

48.  (KNO 373)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 5879  Sayılı; 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Vezirköprü   İlçesi Adalet Ve Kalkınma Partisinden Vezirköprü Belediyesi Meclis Üyesi seçilen ve aynı zamanda  Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Ömer ERGEN’ in  vefatı nedeni ile boşalan Belediye Meclis İhtisas Komisyonlarından Tarım ve Hayvancılık  Komisyonu üyeliğine Sadık BASTUN seçilmiştir.

49.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.09.2018 tarih ve 6009 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin 5216 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince yeniden oluşturulan teşkilat şeması ilişikte sunulmuştur. Yeni oluşturulan teşkilat şemasında Kalkınma Dairesi Başkanlığı ve buna bağlı olarak;
1- Koordinasyon ve Planlama Şube Müdürlüğü,
2- Kümeleme Şube Müdürlüğü,
3- Kalkınma Şube Müdürlüğü  kurulması teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

50.  Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 10.09.2018 tarih ve 6124 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/08/2017 tarihli ve 16-1-370 sayılı kararı ile İlkadım Sınırları içinde ticaret (katlı otopark) kullanımı oluşturulması ve trafo alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği yapılmıştır. Yapılan plan değişikliğine uygun olarak, ilimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7916 Ada, 5 ve 6 no.lu parsellerin bulunduğu alanda imar uygulaması yapılmış olup TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne ait 6 no.lu parseldeki mülkiyet bitişiğindeki eski 5 no.lu yeni 9 no.lu parsele taşınmıştır. Aynı şekilde Belediyemize ait 5 no.lu parseldeki mülkiyetimiz, eski 6 no.lu yeni 10 no.lu parsele taşınmıştır. Mülkiyeti Belediyemize ait 7916 ada 10 no.lu parselin, Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek projelere kaynak sağlaması amacıyla satışı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2018 tarih ve 8-1-193 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır. Satışına karar verilen parsel üzerinde bulunan TEDAŞ’a ait trafo merkezinin, mülkiyeti TEDAŞ’ a ait olan 9 no.lu bitişik parsel üzerine deplase edilmesi gerekmektedir. TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün “Dağıtım Tesislerinin Deplase/İptaline İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslar” hükümleri gereği, söz konusu trafo binasının deplasmanının yapılabilmesi için talep sahibi (Belediye), elektrik dağıtım şirketi ve TEDAŞ Genel