SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09.05.2019 Meclis 1. Toplantı Karar Özeti


MECLİS KARARLARI

 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.05.2019 tarih ve 16775 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.04.2019 tarih ve 16756 sayılı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 16/04/2019 tarih ve 71188846-010.06.01-E.89259 sayılı yazısı ile gönderilen 2019/5 sayılı genelgede 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12. maddesi ile 16. maddesi arasında (16. madde dahil) düzenlenmiş olan İlan ve Reklam Vergisi ile ilgili “İşyerleri için yıllık ilan ve reklamlara ait verginin, çevre temizlik vergisi ödeme dönemlerinde alınmasına yönelik Belediye Meclislerince karar alınarak uygulama bu yönde yürütülecektir.” hükmü gereğince işyerlerinden alınacak ilan ve reklam vergisinin 2019 yılı için Haziran ve Kasım aylarında 2 eşit taksit olarak, 2020 yılından itibaren ise çevre temizlik vergisi ödeme dönemleri olan Mayıs ve Kasım aylarında 2 eşit taksitte alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17075 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları içerisinde yürütülmekte olan altyapı, üstyapı projeleri ile kültür turizm projeleri, çevre peyzaj projeleri, kentsel dönüşüm projeleri, kamulaştırma projeleri vb. yatırım projelerinde ihtiyaç oldukça, ihtiyaç kadar olmak üzere İller Bankası A.Ş.’den, diğer bankalardan ve kredi veren finans kuruluşlarından 200.000.000,00 TL kredi kullanılacaktır.
  Kullanılacak kredi için İller Bankası payı ve Büyükşehir payı gelirinin teminat olarak gösterilmesi, temlik edilmesi veya borca yetecek tutarda Belediyemize ait gayrimenkullerin ipotek edilmesi suretiyle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (e) bendi hükümlerinin de  yerine getirilerek 200.000.000,00 TL borçlanılmasına, bu borçlanmaya ilişkin her türlü işlemi gerçekleştirmeye ve belgeleri imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 02.05.2019 tarih ve 16773 sayılı; 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 26 ncı maddesi 4 üncü fıkrasında “Belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunması, Cumhurbaşkanının iznine tabidir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere belediyeler tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketler sermaye katılımında bulunulması Cumhurbaşkanının iznine tabi olup, belediyeler ortağı olduğu şirketlerdeki hisseleri belediye meclisi kararını müteakip 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde devir edebilmektedir. 
  Samsun Akredite Uluslararası Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvar İşletmeciliği A.Ş.’nde bulunan 200.000 (İkyüzbin adet) nominal değeri 200.000,00 TL (İkiyüzbin Türk Lirası) tutarındaki %20’lik hissemizin tamamını tüm hak ve vecibeleri ile Türk Standartları Enstitüsüne devir edilmesine ilişkin gerekli  iznin verilmesi ve hisse devrine ilişkin yasal süreçlerin tamamlanabilmesi için Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ramazan AYDIN’ın yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Plan ve Bütçe Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 02.05.2019 tarih ve 16917 sayılı; Belediye ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin 1 inci maddesinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü olarak belirlenmiştir.
  01/04/2019-31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak olan sosyal denge tazminatının belirlenen tavan miktarını geçmemek üzere verilmesi ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince yetkili kamu sendikası ile Belediyemiz ve SASKİ Genel Müdürlüğü adına sözleşme yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17056 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit  Mahallesi, nazım imar planı F36b.17c paftası uygulama imar planı F36b.17c.1c ve F36b.17c.2d paftaları, 11781 ada 1 nolu parselin  bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin:  (PİN:10700-470) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  (PİN:1055-272) 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği, hazırlanmıştır.
   Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17057 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Saitbey Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftası uygulama imar planı F36b.22b.1c paftasının bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda ticaret+ katlı otopark kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin:  (PİN:1077-467 ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  (PİN: 1055-268) 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği, hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17053 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kamalı Mahallesi, F36a3 paftasının, bulunduğu alanda Özel Harekât Müdürlüğü Savunma ve Güvenlik Tesisi alanı olarak kullanılmak üzere Kentsel ve Bölgesel Sosyal Alt Yapı Alanı kullanımının düzenlenmesine ilişkin:  (PİN:1076-37) 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni planı değişikliği
  Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17058 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kamalı Mahallesinin, bulunduğu alanda, Samsun Valilliği İl Emniyet Müdürlüğü 11.04.2019 tarih ve 68838231-43957-(881743)-67 sayılı yazısına istinaden Samsun Özel Harekat Müdürlüğü Savunma ve Güvenlik Tesisi Alanı oluşturulmasına ilişkin:  (PİN:1077-471) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve    (PİN: 28802-31) 1/1000  ölçekli uygulama imar planı, hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17059 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Pazar  Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftası uygulama imar planı F36b.22b.1b paftasının bulunduğu alanda, kullanım alanlarının belirlenmesine ilişkin:  (PİN: 4-1077-472) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve  (PİN:1055-273) 1/1000  ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17060 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, kullanım alanlarının yeniden belirlenerek belediye hizmet alanı oluşturulmasına ilişkin:  (PİN:1077-477 ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  (PİN: 28802-32) 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17061 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Düvecik Mahallesinin bulunduğu  alanda taşıt yolu, belediye hizmet alanı, üniversite alanı ve meslek lisesi alanı kullanımlarının yeniden düzenlenerek, taşıt yolu, üniversite alanı ile mesleki ve teknik öğretim tesisi alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2019 gün ve 4/59 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine, 12.04.2019 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
  Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17062 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında, Cumhuriyet Mahallelesi,  nazım imar planı F36c.05a ve F36c.05b, paftaları, 1713 ada 2 nolu  parselin bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin; (PİN:1077-473 )/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 22.04.2019 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17063 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, nazım imar  planı  F37c.05c  paftasının  bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda, kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin:  (PİN: 4897-40) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Terme Belediye Başkanlığının 24.12.2018 tarih ve 37035960-310-E.3429/8710 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.            
 15.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17054 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hacıismail  Mahallesi, nazım imar  planı  F36b.22c  paftası 11024 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımının, akaryakıt ve servis istasyonu alanı kullanıma dönüştürülmesine ilişkin:  (PİN:1077-474) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 24.12.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17064 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Dereler Mahallesi, nazım imar  planı  F36b.22d paftası 6041 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımının, akaryakıt ve servis istasyonu alanı kullanıma dönüştürülmesine ilişkin:  (PİN:1077-475) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 01.02.2019  günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17065 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, nazım imar planı F36a.25b paftası 11719 ada 5,6,13 ve 14 nolu parsellerin bulunduğu alanda, trafo merkezi alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin:  (PİN:1077-476) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, TEİAŞ Genel Müdürlüğünün 17.04.2019 tarih ve 46445079-752.01.02-E.158490 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. 
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17066 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05d.3c paftası 83 ada 87 ve 88 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve (PİN: 607-54) 5 sayılı kararıyla: mevcut kullanılan yolun plana işlenmesine ilişkin:  oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Terme Belediye Başkanlığının 08.02.2019 tarih ve 37035960-310-E.327/848 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17067 sayılı; Atakum İlçe Belediyesi sınırlarında, İncesu Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15a.3a ve F36a.15a.3d paftaları, 193 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarih ve (PİN: 28802-27) 6/29 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 gün ve 24/544 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, konut alanı kullanımının, ticaret T1 (otel) alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Atakum Belediye Başkanlığının 13.03.2019 gün ve 84211085-517.03-E.54 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17068 sayılı;Tekkeköy İlçe Belediyesi sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04a.3d, F36c.04b.3a, F36c.04b.3d, F36c.04c.1a, F36c04c.1b, F36c.04c.2a, F36c.04d.2a ve F36c.04d.2b paftalarının bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.03.2019 tarih ve (PİN: 905-121) 6/31sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2019 gün ve 2/37 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, mahkeme kararı doğrultusunda enerji nakil hattının imar planına işlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.03.2019 gün ve 33477558-301.05-E.1320 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17069 sayılı; Bafra İlçe Belediyesi sınırlarında, Emirefendi Mahallesi uygulama imar planı E35c.19d.4a pafta, 413 ada 5 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarih ve (PİN: 912-59) 16 kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 gün ve 15/350 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, mevcut akaryakıt ve servis istasyonunun yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin; oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Bafra Belediye Başkanlığının 14.03.2019 gün ve 87527914-301.05/225 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17070 sayılı; Bafra İlçe Belediyesi sınırlarında, uygulama imar planı E35c.19c.4d, E35c.24b.1a, E35c.24b.1b ve E35c.19d.3c paftalarının, bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarih ve (PİN: 912-58) 17 kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 gün ve 4/56 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin; oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Bafra Belediye Başkanlığının 14.03.2019 gün ve 87527914-301.05/225 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. 
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17048 sayılı; Bafra İlçe Belediyesi sınırlarında, Bafra Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarih ve (PİN: 912-57) 15 kararıyla; yapılaşma koşulları ilave uygulama imar planı ve değişikliği ile sayısallaştırmadan önceki durumuna dönüştürülmesine ilişkin; oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Bafra Belediye Başkanlığının 14.03.2019 gün ve 87527914-301.05/225 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17049 sayılı; Yakakent İlçe Belediyesi sınırlarında, Kozköy Mahallesi uygulama imar planı E35d.12a.4c ve E35d.12a.4d paftalarının, bulunduğu alanda, Yakakent Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarih ve (PİN: 3730-8) 7 kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 gün ve 24/545 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, trafo merkezi alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Yakakent Belediye Başkanlığının 19.03.2019 gün ve 83195431-115.01.06-E.347 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17050 sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17b.4d paftasında, İlkadım Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih ve (PİN: 1055-266) 3/13 kararıyla; plan notu eklenmesine  ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı, İlkadım Belediye Başkanlığının 08.03.2019 gün ve 94651478-301.05.03-138/E.3269 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17051 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi,  10302 ada 1 nolu parselin (eski 583 parsel) bulunduğu alanda, Gazi Belediye Meclisinin 06.10.2006 tarih ve 63 sayılı kararı ile revizyon imar planına yapılan itirazı oy birliği ile rededen, İlkadım Belediye Meclisinin 04.03.2019 gün ve 3/15 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 08.03.2019 tarih ve 94651478-301.05.03-138/E.3269 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu itirazı rededen İlkadım Belediye Meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17052 sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;  
  1) Canik İlçesi Belediyeevleri Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen ‘Şehit Piyade Er Erdoğan DÜNDAR Bulvarı  (T.N.=42)’ , Hasköy Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen ‘‘Şehit Piyade Er Erdoğan DÜNDAR Bulvarı  (T.N.=61.01)’,Toptepe Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen ‘‘Şehit Piyade Er Erdoğan DÜNDAR Bulvarı  (T.N.=34)’ ve Uludağ Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen ‘‘Şehit Piyade Er Erdoğan DÜNDAR Bulvarı  (T.N.=18.01)’ olan yolun adının Belediyeevleri Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen ‘Şehit Piyade Er Erdoğan DİNDAR Bulvarı  (T.N.=42)’ , Hasköy Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen ‘‘Şehit Piyade Er Erdoğan DİNDAR Bulvarı  (T.N.=61.01)’,Toptepe Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen ‘‘Şehit Piyade Er Erdoğan DİNDAR Bulvarı  (T.N.=34)’ ve Uludağ Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen ‘‘Şehit Piyade Er Erdoğan DİNDAR Bulvarı  (T.N.=18.01)’ olarak değiştirilmesi,
  2)
  Bafra İlçesi Bahçeler Mahallesinde bulunan ekli listede ve krokide işaretli kısımda belirtilen imar  yollarının  isimlendirilmesi,
  3)İlkadım İlçesinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yolların mevcut imar planına göre Netcad Sisteminde Kuşçulu Mahallesinde kayıtlı iken,  AKS (Adres Kayıt Sistemi)’ de Uzgur Mahallesinde görülmektedir. Söz konusu sokakların Kuşçulu Mahallesi olarak düzenlenmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 08.05.2019 tarih ve 17681 sayılı; Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırma Derneği Halk Müziği Korosu ve Horonyeri Halk Oyunları ekibinin Bulgaristan' ın Gorna Oryahovitsa şehrinde düzenlenen 17-23 Haziran 2019 tarihindeki International Folklore Festivali' ne Büyükşehir Belediyemizi temsilen katılacağından Ek’li listede isimleri bulunan katılımcılara hizmet damgalı pasaport verilmesi teklifi gündeme alınarak, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale edildi.

   (15 MAYIS 2019 Çarşamba günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)