SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

08.06.2015 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR
 

Sıra No İlçesi Mahallesi Pafta Ada No Parsel No Niteliği Alanı Arsa Payı
1 İlkadım Kökçüoğlu F36B22A2B 7586 9 Arsa 200,99 m² Tam
 1. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07.05.2015 tarih ve 912 sayılı;  Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü 05.05.2015 tarihli,  2015-580 sayılı yazısı ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 9745 ada, 1 nolu parseldeki Konak Alt Geçit dükkanlarından bodrum kat 5 nolu dükkanın Samulaş irtibat ve Samkart dolum merkezi olarak kullanılmak üzere işletme hakkının verilmesini talep etmektedir. Kurulduğu günden bu yana, kuruluş amacı doğrultusunda hızlı, güvenli, ve ekonomik olma özellikleri ile toplu taşımacılıkta büyük mesafe alan %99.9 oranında Büyükşehir Belediyemizin de hissedarı olduğu Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki “ Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.  ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmüne istinaden, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 9745 ada, 1 nolu parseldeki Konak Alt Geçit     dükkanlarından 2/11 arsa paylı, 12.66 m2’lik, bodrum kat 5 nolu dükkanın, Samulaş irtibat ve Samkart dolum merkezi olarak toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere; Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne, 5216 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca; işletme hakkının verilmesi teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oy birliği ile havale olundu.
 2. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.05.2015 tarih ve 1028 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlkadım İlçesi Kökçüoğlu Mahallesi Erzincan Sokak No:5  adresinde bulunan ve tapuda; İlimiz İlkadım İlçesi, Kökçüoğlu Mahallesi, 7586 ada 9 no.lu parselde     kayıtlı, “Arsa” nitelikli taşınmazın, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelere kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca satışı düşünülmektedir. Bu nedenle aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazın; 2886 sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddesi uyarınca satışı teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oy birliği ile havale olundu.

 3. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28.05.2015 tarih ve 1071 sayılı teklifi, 6360 sayılı “Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Samsun Büyükşehir Belediyemizin sınırları İl mülki sınırı olarak belirlenmiş, görev, yetki ve sorumluluklarımız artmıştır. Bu kapsamda; T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilmesi ile ilgili çalışmaları başlatılan;
  • Tekkeköy Belediyesi tarafından piknik ve mesire yeri olarak kullanılan, İlimiz Tekkeköy İlçesi Asarağaç Mahallesi Bayraktepe mevkiinde bulunan tapuda tescil dışı olan alan Tabiat Parkı,
  • Terme İlçesi Gölyazı mevkiinde bulunan Amazon Tabiat Parkı
  • Vezirköprü İlçesi Altınkaya Barajı mevkiinde bulunan Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı, Coğrafi konumu, iklimi, bozulmamış doğası, alternatif turizme uygunluğu ve ayrıca ormanların sosyal, kültürel ve estetik fonksiyonlarını halkımızın hizmetine sunmak amacıyla, günübirlik kullanma imkanı sağlayan “Samsun Büyükşehir Belediyesi Tabiat Parkı Piknik ve Mesire Alanı” olarak kullanılmak üzere kiralanması düşünülmektedir.
  Bu nedenle; yukarıda 1, 2 ve 3’üncü maddelerde belirtilen yerlerin kiralanması ve kiralama işlemleri ile ilgili tüm evrakları Belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI’nın yetkili kılınması teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 1091 sayılı teklifi, Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi 01.06.2015 tarihli, 2015-0091 sayılı yazısı ile; İlimiz Atakum İlçesi, İncesu Yalı Mahallesi, Sahil Caddesi No:76 adresindeki  ekli imar planında büfe1, İlimiz Atakum İlçesi, Çakırlar Yalı Mahallesi, Sahil Caddesi No:270 adresindeki ekli imar planında büfe2 ve İlimiz Atakum İlçesi, Çakırlar Yalı Mahallesi, Sahil Caddesi No:366 adresindeki ekli imar planında büfe 3 olarak gösterilen 3 adet büfenin işletme haklarının  şirketlerine verilmesini talep etmektedir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki “ Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmüne istinaden, İlimiz Atakum İlçesi, İncesu Yalı Mahallesi, Sahil Caddesi No:76 adresindeki  ekli imar planında büfe1, İlimiz Atakum İlçesi, Çakırlar Yalı Mahallesi, Sahil Caddesi No:270 adresindeki ekli imar planında büfe2 ve İlimiz Atakum İlçesi, Çakırlar Yalı Mahallesi, Sahil Caddesi No:366 adresindeki ekli imar planında büfe 3 olarak gösterilen 3 adet büfenin işletme hakkının belirlenecek kira bedeli ve süre ile  Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi  devredilmesi teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 1092 sayılı teklifi, Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 5998 sayılı Kanunla değişik 73’üncü maddesinin birinci fıkrasında “Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya birkaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye ve  ya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili Belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar kurulunca bu yönde karar alınması şarttır”. Denilmektedir. Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, çevre düzeni planı F36b4 paftası, nazım imar planı F36b.16d paftası, uygulama imar planı F36b.16d.1c, F36b.16d.4a ve F36b.16d.1d paftalarının bulunduğu alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine istinaden, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesine ilişkin 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/50000 ölçekli imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b ve 5216 sayılı Yasanın 7/b ve 7/c maddeleri ile 644 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 7-3 maddeleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarihli, 2-1-2 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanunla değişik 73. Maddesinin 6. Fıkrası gereğince; “Kentsel Dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç  kamuya ait gayrimenkuller harca esas  değer üzerinden belediyelere devredilebilir.” denilmektedir. 02/07/1964 tarihli ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 63. Maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilecektir.” hükmü bulunmaktadır. Buna göre tapuda İlimiz Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi, 245 parsel nolu 35.877,34 m2’lik taşınmaz ve  İlimiz Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi, 744 parsel nolu 83.575,15 m2’lik taşınmazın tamamının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e Maddeleri, Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanun’la değişik 73.Maddesi, 75.Maddesi ve 02/07/1964 tarihli, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 63. Maddesi hükümlerine göre harca esas değer üzerinden satın alınması teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk, Araştırma ve Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oy birliği ile havale olundu.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 1093 sayılı teklifi,6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" la,  mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, otuz adet büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiş, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerin İl Özel İdarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak 6360 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, valilik makamınca kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun kararı ile, İl Özel İdaresine ait bazı taşınmaz malların Belediyemize devri yapılmıştır. Bu kapsamda, mülkiyeti Samsun İl Özel İdaresine ait iken, 6360 Sayılı Kanun gereği söz konusu komisyonun 30.06.2014 tarih ve 04-1-1A sayılı kararı ile; İlimiz, Atakum İlçesi’nde Samsun İl Özel İdaresi yerleşkesi içerisinde bulunan, sahil yoluna cepheli halı saha, çok amaçlı kapalı spor salonu ve müştemilatlarının da Belediyemize tahsisi yapılmıştır.           Mülkiyeti Belediyemize ait, Tapuda Atakum İlçesi F36b.17a.4c ve F36b.17a.3d  pafta, 2974 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın bitişiğinde, sahil yoluna cepheli üzerinde 40 m x 60 m ölçülerinde halı saha, çok amaçlı kapalı spor salonu ve müştemilatlarının (1 adet idari oda,1 adet toplantı salonu,3 adet soyunma odası,1 adet malzeme odası,1 adet mutfak,1 adet kafeterya ve terası) bulunduğu spor kompleksinin bir bütün olarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/m ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/b maddeleri uyarınca kulübün aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemek, tüm giderleri kendilerine ait olmak kayıt ve şartı ile 5 yıllığına 1453 İl Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübüne  aylık 200,00-TL (KDV Hariç) bedelle tahsisi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014  tarih, 16/301sayılı kararı ile karara bağlanmıştır. 1453 İl Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü 29.05.2015 tarihli yazısı ile Tapuda  Atakum İlçesi, F36B17a4e ve F36B17a3d pafta 2974 nolu taşınmazın bitişiğinde sahil yoluna cepheli üzerinde 40 m x 60 m ölçülerinde halı saha, çok amaçlı kapalı spor salonu ve müştemilatlarının bulunduğu spor kompleksinin bir bütün olarak 5 yıl süre ile kulüplerine tahsisinin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarihli, 16/301sayılı kararı ile uygun görüldüğünü ve tahsisi yapılan spor kompleksi içindeki çok amaçlı kapalı spor salonunun  yapılan tahsis içerisinden çıkarılarak  diğer kısımlara tahsisinin  devam etmesini istemektedir. Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü 29.05.2015 tarihli, 50 sayılı yazısı ile; kulüplerinin basketbol, voleybol, güreş, kano, golf spor dallarında faaliyet göstermekte olduğunu, bu yıl bayanların voleybolda ve erkeklerin basketbolda 3. Ligde mücadele edeceğini, kulüplerinin basketbol ve voleybol branşlarının büyükler, gençler, yıldızlar, minikler ve spor okullarının çalışmalarında kullanılmak üzere kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait, İlimiz Tapuda Atakum İlçesi F36b.17a.4c ve F36b.17a.3d  pafta, 2974 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın bitişiğinde, sahil yoluna cepheli üzerinde çok amaçlı kapalı spor salonunun kulüplerinin asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere kulüplerine tahsis edilmesi teklifi Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2122 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Akpınar Mahallesi, nazım imar planı G35b.08c paftası, 74 ada 187 ve 297 no’lu parsellerin bulunduğu alanda, konut, akaryakıt ve ticaret alanı kullanımlarının, akaryakıt istasyonu kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:6588-6) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 29.05.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2125 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21b ve F36b.22a paftaları ile uygulama imar planı F36b.21b.3b ve F36b.22a.4a paftalarının bulunduğu alanda, uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla konut, yol ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-119) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (UİP:1055-87) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                             Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık,Ulaşım, Çevre ve Sağlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2126 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlıkçay Mahallesi, nazım imar planı 19K ve 18K paftaları, 29 ada 66 no’lu parselin bulunduğu alanda, özel eğitim tesis alanı, konut, park, yol ve belediye hizmet alanı kullanımlarının belirlenmesine ilişkin (PİN:4928-6) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı için 20.04.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım imar planı ile plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2127 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16b paftası, uygulama imar planı F36b.16b.4c ve F36b.16b.3d paftaları ve 5059 ada 6, 7, 8 ve 9 no’lu parsellerin bulunduğu alanda, trafo alanlarının plana işlenmesi ve kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-120) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (UİP:580-52) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                           Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2128 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16a paftası, 133, 134, 135 ve 137 no’lu parsellerin bulunduğu alanda, uygulamada karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla konut, yol ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-121) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 24.04.2015 gün ve 32441223-310.01.02-1366 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                    Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2129 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi, nazım imar planı F36b.16c pafta, 9408 ada 3 no’lu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının yurt olarak kullanılmak üzere sosyal kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PIN:1077-122) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 26.02.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2131 sayılı;19 Mayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi, nazım imar planı F36a.02b paftası, 110 ada, 3 ve 4 no’lu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının ibadet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-123) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 19 Mayıs Belediye Başkanlığı’nın 30.04.2015 gün ve 267 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                                                                                                       Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor  Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2133 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Yaşardoğu Mahallesi, nazım imar planı F36d.16c paftası, 366 ada, 3, 4, 5 ve 6 no’lu parsellerin bulunduğu alanda, ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı ve park alanı kullanımlarının, park ve belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4940-6) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Kavak Belediye Başkanlığı’nın 30.04.2015 gün ve 883 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                             Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık Çevre ve Sağlık  Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2134 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, Değirmenüstü Mahallesi, nazım imar planı G35a.04c paftası, 582 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 no’lu parsellerin bulunduğu alanda, ağaçlandırılacak alan kullanımının jeolojik etüt sonuçlarına göre konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:5827-3) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 26.11.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2136 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesi, nazım imar planı F36b.16c paftası, 6987 ada 15 no’lu parsel ve 6935 no’lu adanın bulunduğu alanda, park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-124) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 25.05.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                     Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2137 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Gündoğdu Mahallesi, nazım imar planı F37c.04d pafta, 101 ada 42 no’lu parselin bulunduğu alanda özel eğitim tesis alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PIN:4897-13) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 28.04.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2138 sayılı;Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Yakacık Mahallesi, nazım imar planı 20M paftası, 133 ada 6 no’lu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının, akaryakıt istasyonu kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-125) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 21.05.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                               Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2143 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.15c.4b paftası, 1821 ada 2 no’lu parselin bulunduğu alanda, özel sağlık tesisi alanı kullanımının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:580-53) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için 01.06.2015 günlü dilekçe Belediyemize başvurulmuştur.                                 Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2145 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.2a paftası, 892 ada 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 no’lu parseller ve 893 no’lu adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve (PİN:1055-82) 10/40 sayılı kararıyla;10mt’lik yolun kadastro sınırına göre bir miktar kaydırılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.05.2015 gün ve 94651478-301.05.03/204 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2146 sayılı; İlkadım İlçesi sınırında, uygulama imar planı F36b.17c.1b, F36b.17c.2a ve F36b.17c.2d paftalarının bulunduğu alanda, mevcut planda yat limanı olarak yer alan bölgede mevcut mendireğin uzatılması ve yeni mendirek yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki oy çokluğuyla uygun bulunan görüşü içeren İlkadım Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve (PİN:1055-77) 10/38 sayılı meclis kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 12.05.2015 gün ve 94651478/301.05.03/204 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararı İmar ve Bayındırlık, Hukuk  Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2147 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2a ve F36b.17d.2b paftaları, 10885 ada 2 ve 4 no’lu parseller ile 10889 ada 2 ve 3 no’lu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve (PİN:1055-81) 10/41 sayılı kararıyla; kadastro yolu dikkate alınarak merdivenli yolun imar planına işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.05.2015 gün ve 94651478-301.05.03/204 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2148 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.4a paftası, 7570 ada 13 no’lu parsel ile 7572 ada 1 no’lu parselin bulunduğu alanda, park alanı kullanımının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğini oy birliğiyle reddeden İlkadım Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve (PİN:1055-80) 10/39 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 12.05.2015 gün ve 94651478-301.05.03/204 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Söz konusu Meclis Kararı İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2149 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, uygulama imar planı F36b.25d.2b paftası, 9526 no’lu adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.04.2015 gün ve (PİN:1055-69) 8/29 sayılı kararıyla; Yeşilkent Belediyesince yapılan imar uygulaması aşamasında 1641 parsel sehven atlanarak mükerrer tescil olmuş olup yeniden uygulama yapılması amacıyla mevcut imar planında 1255. Sokak ve 1257 Sokaklardaki yol genişlikleri 10m. olacak şekilde adanın yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.04.2015 gün ve 94651478-301.05.03/162 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2150 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.1c paftası, 2983 no’lu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve (PİN:580-45) 10/46 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 23/433 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi ve “1-2983 nolu parsel sadece otel kullanımı ile ruhsatlandırılacaktır. 2-Otel kullanımının otopark ihtiyacı kendi parselinde karşılanacaktır.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 08.05.2015 gün ve 84211085-517.03-125 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2151 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kamalı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.19c.2c ve F36a.20d.1d paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve (PİN:580-50) 10/44 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 4/58 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Resmi Kurum-Emniyet Hizmet Alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 08.05.2015 gün ve 84211085-517.03-125 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                                                                                                                   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2152 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Gazipaşa Mahallesi, uygulama imar planı 21L-I paftası, 1101 ada 4, 5, 6, 7 ve 19 no’lu parsellerin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 05.05.2015 gün ve 35 (PİN:912-10) sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve 2/17 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; bitişik nizam 4 kat ve ayrık ikiz nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının dini tesis alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Bafra Belediye Başkanlığının 12.05.2015 gün ve 87527914-301.05/458 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                                       Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2154 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36c.03a.1c paftası,  1180, 1181, 1182, 1184 ve 1188 no’lu parsellerin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 06.05.2015 gün ve 9/28 (PİN:4848-21) sayılı kararıyla; orman sınırının plana işlenmesine ilişkinoybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 12.05.2015 gün ve 11547413-301.03-E71402 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2159 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Çakallı Mahallesi, nazım imar planı F36d.13a ve uygulama imar planı F36d.13a.2a, F36d.13a.2d, F36d.13a2c paftalarının bulunduğu alanda, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararı doğrultusunda Çakallı Han ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                                               Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2160 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Sungurlu Mahallesi, nazım imar planı 19K ve uygulama imar planı 19K-IIIb paftası, 45 ada 2 no’lu parselin bulunduğu alanda, park alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4928-7) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PIN:1299-8) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Çarşamba Belediyesi’nin 13.05.2015 gün ve 2139 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 2144 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, İller Bankası A.Ş.’nin iş programında yer alan Çarşamba Belediyesi ilave+revizyon imar planı (jeolojik ve jeoteknik etütler dahil ) yapılması işi ile ilgili olarak zemin yapısı ile ilgili arazi çalışmaları 2013 yılı içerisinde tamamlanmış olup, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun onay aşamasında olduğu ve 6360 Sayılı Yasa kapsamındaki değişiklikten dolayı, İller Bankası tarafından Çarşamba Belediyesi ilave+revizyon imar planı yapılması işinin devam ettirilmesi için Büyükşehir Belediye Meclis’inden yetki alınmasının gerektiği, Çarşamba Belediyesinin 07.05.2014 gün ve 687 sayılı yazıları ile Belediyemize iletilmiştir.                                                                                                   İller Bankasına Çarşamba Belediyesinin ilave+revizyon imar planı işinin devam ettirilmesi için 5216 Sayılı Kanun’un 7. Maddesi gereğince “Nazım İmar Planı yapma, onama ve Uygulama İmar Planı onama yetkisinin” verilmesi  teklifi İmar ve Bayındırlık, Hukuk  Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 30. (K.NO: 233) ARGE Şube Müdürlüğünün 01.06.2015 tarih ve 91 sayılı teklifine istinaden, 01/06/2015 tarih ve 29373 sayılı  Resmi Gazete ‘de yayınlanarak Kızılırmak Deltası’nda sosyo-ekonomik denge, ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği kurulmuştur.           Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Tüzüğü’nün 7. ve 8. Maddeleri  gereği Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni  temsilen Birlik Meclisi’ne Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere; 
   
  ASİL ÜYELİKLERE YEDEK ÜYELİKLERE
  1-Turan ÇAKIR (Atakum) 1-Mustafa SEKMEN
  2-İsmail KURT 2-Dursun UZ
  3-İnci VARIŞ 3-Turan ÇAKIR (Yakakent)
  4-Sebahattin TURAL 4-Mustafa KESKİNOĞLU
  5-Sedat KARAKOÇ  
  6-Mahmut ÇAKMAK  
  7-Süleyman EROĞLU  
  8-Kemal ŞENOCAK  


  seçilmişlerdir. 

  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.05.2015 tarih ve 2054 sayılı; İlgi : Canik  Belediyesinin 07.05.2015 tarih 1477 sayılı yazısı
 31. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
 32. İlgi yazıda belirtilen; Canik İlçesi, Hacı İsmail Mahallesinde bulunan 651.Sokak(T.N.:28)  olarak verilen sokak isminin ekli krokide gösterilen mevcut imar planına göre 657.Sokak (T.N.:28) olarak değiştirilmesini; İlkadım İlçesi, Toybelen Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen ve ekli listede belirtilen sokaklara mevcut imar planına göre isim verilmesi teklifi gündeme alınarak İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oy birliği ile havale olundu.
 33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.05.2015 tarih ve 2054 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
 34. Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görev yapmakta iken görevi başında şehit edilen Op.Dr.Kamil FURTUN’un isminin evinin bulunduğu yer olan Atakum İlçesi Cumhuriyet mahallesi 4.Sokağa verilmesi ile ilgili;Cumhuriyet Mahallesi 4. Sokak (T.N:5) isminin “Op.Dr.Kamil FURTUN (T.N:5)” olarak değiştirilmesi teklifi gündeme alınarak İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oy birliği ile havale olundu.
 35. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 2336 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kıran Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.4a, F36b.22a.4d, F36b.21b.3a, F36b.21b.3b ve F36b.21b.3c paftalarının bulunduğu alanda, Kıran Kentsel Dönüşüm Alanı içerisindeki adaların yapılaşma koşullarının ve plan notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (UİP:1055-88) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğihazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu  gündeme alınarak İmar ve Bayındırlık, Çevre Sağlık Komisyonlarına oy birliği ile havale olundu.
 36. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05.06.2015 tarih ve 1163 sayılı; Terme İlçesi Belediye Başkanlığı’nın 04.06.2015 tarihli 99795546-301.05-200 sayılı yazısı ekinde gönderilen, Terme Belediye Meclisinin 03.06.2015 tarihli 30 sayılı kararında; mülkiyetleri Belediyemize ait olan Samsun İli Terme İlçesi Kozluk Mahallesinde bulunan ve cinsleri fındık bahçesi olan yüzölçümü 4407,41m²  109 ada 1 nolu parsel,  yüzölçümü 4281,11m² 2 nolu parsel ve yine yüzölçümü 6916,51m² 16 nolu parsellerin mevzi imar planındaki durumları park(meydan) alanı olarak belirtilmiştir. 6360 sayılı yasa gereği Terme Belediye sınırlarına dahil olan Kozluk Mahallesinde mevcut imar planında park(meydan) alanı olarak belirlenen ve mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait olan Kozluk Mahallesi 109 ada 1, 2 ve 16 nolu parsellerin; Terme Belediyesinin 03.06.2015 tarihli ve 30 sayılı kararı ile bölge halkının talepleri ve söz konusu alanın amacına uygun şekilde hizmetine sunulabilmesi amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri gereği 5(beş) yıllığına Terme Belediyesine tahsisi teklifi gündeme alınarak Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oy birliği ile havale olundu.
 37. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 08.06.2015 tarih ve 1386 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesine göre hazırlanan Ücret Tarifesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 03/06/2015 tarih 1457029-1123 sayılı yazılarında belirtilen teklifi üzerine hazırlanan ücret tarifesi teklifi gündeme alınarak Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonlarına oy birliği ile havale olundu.

(12 HAZİRAN 2015 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.40’da toplantı kapatıldı.)