SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

08 Mart 2016 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. Protokol ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün 10.02.2016 tarih ve sayılı; Ülkemizin çözüme kavuşturulmaya çalışılan sorunlarına yerel yönetimler olarak da destek vermemiz gerekliliğinden yola çıkarak, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde kardeş şehir ilişkileri kurma yolu ile bilgi görgü ve deneyimlerimizi paylaşmanın, eksikleri ve neler yapılabileceğini saptayarak yerine getirmenin,  hain terör örgütünün tamamen yok olmasına neden olacağı kanaati oluşmuştur. 
  Bu doğrultuda,  Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Van’ın GEVAŞ İçesi Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
  Gevaş İlçe Belediyesi ile Samsun’un kardeş şehir ilişkisi kurması teklifi, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. Protokol ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün 16.02.2016 tarih ve 4 sayılı; Ülkemizin çözüme kavuşturulmaya çalışılan sorunlarına yerel yönetimler olarak da destek vermemiz gerekliliğinden yola çıkarak, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde kardeş şehir ilişkileri kurma yolu ile bilgi görgü ve deneyimlerimizi paylaşmanın, eksikleri ve neler yapılabileceğini saptayarak yerine getirmenin,  hain terör örgütünün tamamen yok olmasına neden olacağı kanaati oluşmuştur. 
  Bu doğrultuda,  Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Van’ın TUŞBA İlçesi Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
  Gevaş İlçe Belediyesi ile Samsun’un kardeş şehir ilişkisi kurması teklifi, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 22.02.2016 tarih ve 709 sayılı; Samsun Anakent Tur.Tic. Ltd. Şti’ nin  22.02.2016 tarih ve 184 sayılı yazıları ile; şirketin faaliyetleri arasında yer alan hizmet ihalelerinin sürelerinin 3 yıla uzamasından ve makine, teçhizat alımları ile, yatırım hizmetleri için  bankalardan nakit veya gayri nakit (Teminat Mektubu) 12.000.000.TL’lık kredi kullanmak için izin istedikleri;
  Bu izin limitleri içerisinde kalmak kaydı ile de sermayesinin % 100 kendilerine ait olan Samsun Kültür Turizm A.Ş’nin de bankalardan kredi kullanmak istemesi halinde bu kredi için de kendilerine  muvafakat verilmesini talep etmektedirler.
  Sermayesinin % 99.9 Büyükşehir Belediyemize ait olan Samsun Anakent Tur.Tic. Ltd. Şti’nin  bilançosunun incelenmesinde borç stokunun borçlanmaya engel olacak bir durumu bulunmamaktadır. 
  5393 Sayılı Kanunun ‘’Meclisin Görev ve Yetkileri’’ başlıklı 18. maddesinin “Borçlanmaya karar vermek “ başlıklı (d)  bendi  hükmü  ve aynı kanunun ‘’ Borçlanma ‘’ Başlıklı 68. maddesinin (e) ve (d) bendleri ‘’Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmanın belediye meclisinin kararı ile yapılabileceği,bu oranın Büyükşehir Belediyeleri için 1,5 kat uygulanacağı ifade edilmiştir.
  Yukarıda bahsi geçen  konulara ilişkin Anakent Tur.Tic. Ltd. Şti’ne  12.000.000,00     (On iki milyon) TL.’ lik borçlanma yetkisi verilmesi, ayrıca sermayesinin % 100 Anakent Tur.Tic. Ltd. Şti’ne  ait olan Samsun Kültür Turizm Tic. A. Ş.’ nin de Anakent Tur.Tic. Ltd.Şti’nin kredi limitleri içerisinde kalmak kaydıyla kullanmak isteyeceği kredilere de muvafakat verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 712 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarınca değişiklik talebinde bulundukları 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. ve 97. Maddesine göre uygulanmakta olan ekli Ücret Tarifesinde talep edilen değişiklikler  teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.03.2016 tarih ve 828 sayılı; Tüm İlçelerde yapımı devam etmekte olan yol bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere,  İller Bankası A.Ş.’den 48.102.652,56 TL (kırksekizmilyonyüzikibinaltıyüzelliikiliraellialtı kuruş) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yeralan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.03.2016 tarih ve 829 sayılı; BSK ve Beton Kaplama Yol yapım işinde kullanılmak üzere,  İller Bankası A.Ş.’den 50.000.000,00 TL (ellimilyon) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yeralan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 24.02.2016 tarih ve 177 Sayılı; Ülkemizde yaşanan veya gelecekte yaşanması ihtimal olağanüstü hallerde (yangın, sel, deprem, zorunlu göç, terör vb.)  ve ülkemiz sınırları dışından gelerek sığınmacı olarak çeşitli illerimizde barındırılan kişilere belediyemizin  de bu şehirlerdeki  vatandaşlara ve sığınmacılara yasaların izin verdiği ölçüde her türlü ayni ve nakdi yardımı yapabilmesi için 5393 Sayılı Kanunun 53. ve 75. Maddeleri gereği Belediyemiz “Sosyal Yardımlar Kurulu”na yetki verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 18.02.2016 tarih ve 423 sayılı; Belediyemizin İl genelindeki bazı taşınmazlarda hissesi bulunmakta olup, bahse konu taşınmazlardaki diğer hissedarlar, muhtelif zamanlarda Belediyemize müracaat ederek, Belediyemiz hissesini satın almak istemektedirler. 
  Bahse konu hisselerin satışı; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesinin 3. paragrafında belirtilen; “Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir.” hükmü uyarınca Encümen Kararıyla yapılmaktadır. Bu madde hükmü uyarınca Belediyemiz hissesinin satışı sadece taşınmazın diğer hissedarına/hissedarlarına yapılabildiğinden, satış işleminde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmamaktadır. 
  5393 sayılı Belediye Kanunu’nda Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18/e maddesinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” hükmü bulunmaktadır. Aynı Kanun’da Encümenin Görev ve Yetkileri başlıklı 34/g maddesinde; “Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” hükmü bulunmaktadır. 
  Hissedarı olduğumuz taşınmazlarda, mülkiyetin tamamının Belediyemize ait olmaması, bu hisselerin satışının sadece diğer hissedar/hissedarlara yapılabilmesi, bu satışların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaması gibi nedenlerden dolayı, Encümenin hisse satışlarını herhangi bir Meclis kararına bağlı kalmaksızın doğrudan gerçekleştirmesi, Meclise ait bir yetkinin Meclis Kararı ile devredilmeksizin Encümen tarafından kullanıldığı yönünde tereddütlere sebep olmaktadır. 
  Bu nedenle; Belediyemiz görev alanındaki taşınmazlarda bulunan Belediyemiz hisselerini, taşınmazın diğer hissedarına/hissedarlarına, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca satmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili “İlke Kararı” alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.02.2016 tarih ve 467 sayılı; Belediyemiz tarafından Batıpark Dolgu Alanı içinde oluşturulan 300 dönümlük alan üzerinde yapımı gerçekleştirilen, 9 delikli golf sahası, antrenman sahası, bakım hizmet binaları, saha içi elektrik alt yapısı, pompa istasyonları ve oyun alanlarının çimleri ile golf kulüp binasını kapsayan Golf Akademisi ve Golf Sahası Projesi hızla devam etmektedir. Golf Sahası ve Tesisleri; Karadeniz Bölgesinin tek golf sahası olması, aynı zamanda ülkemizde bulunan 9 delikli golf sahalarının en büyüğü olması sebebiyle şehrimizin turizmine, ekonomisine ve tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır.
  Golf Sahası ve Tesislerinin şehrimize kazandırılması kadar bu tesislerin bakımı, ulusal ve uluslararası golf turnuvalarında kullanılması, milli sporcularımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesi, halkımızın bu tesislerden faydalandırılması da önem arz etmektedir. 
  Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 24.02.2016 tarihli, 1524895 sayılı yazısında ve Türkiye Golf Federasyonu’nun 24.02.2016 tarihli, 173 sayılı yazısında, yazı ekinde gönderilen protokol esasları dahilinde İlimiz Atakum İlçesi Batıpark Dolgu Alanı içerisindeki golf sahası ile tesislerinin Türkiye Golf Federasyonu’na kullandırılması talep edilmiştir.
  Yapılan incelemede İlimiz Atakum İlçesi Batıpark Dolgu Alanı içerisindeki golf sahası ile tesislerinin, 31.12.2017 tarihine kadar, ilişikte sunulan protokolde belirtilen şartlar dahilinde, bedelsiz olarak belediyemiz kontrolünde Türkiye Golf Federasyonuna kullandırılması, bu konuda hazırlanan protokolün kabulü ile protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

10.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23.02.2016 tarih ve 470 sayılı; Belediyemiz kamu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlayarak, katma değer yaratarak; kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için, stratejik plan ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda çalışmalarım sürdürmektedir. 
Belediyemiz, belediye ve mücavir alan sınırlan içinde, fiziki, ekonomik ve sosyal çöküntü alanlar ile afet tehlike ve riski taşımakta olan alanların iyileştirme, tasfiye, yenileme gibi yöntemlerle planlı, düzenli, sürdürülebilir ve yaşanabilir çevrelere dönüştürülmesini amaçlamakta; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h maddesi ve 69. maddeleri uyarınca düzenli kentleşmeyi sağlamak, şehrimizin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacım karşılamak için konut ve toplu konut yapmak amacıyla, arazi satın almakta veya kamulaştırma yapmaktadır. Üretilen konutlar gerek kentsel dönüşüm ve gelişim proje uygulamalarında hak sahiplerine verilmekte, gerekse yeni kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine kaynak yaratmak amacıyla ihale ile satışı
yapılmaktadır.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Belediyemiz arasında imzalanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri kapsamında bugüne kadar  Hastanebaşı, Selahiye, Kazım Karabekir ve Adalet Mahallelerinde olmak üzere toplam 928 adet konut üretilmiştir.
29/09/2005 tarih ve 25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin” 15. ve 16. maddeleri uyarınca, “konutların tahsis ve satışlarında alınacak peşinat miktarlarını, peşin ödemelere uygulanacak indirim oranını, tahsis ve satışlarda uygulanacak taksit süreleri ile vade farkını belirlemeye Belediye Meclisi yetkili kılınmıştır.” 
Bu nedenle,  mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda tabloda açıklamaları bulunan bağımsız bölümlerin satışlarında uygulanmak üzere; 
1- Alınacak asgari peşinat tutan oranının, 
2- Peşin ödemelerde uygulanacak indirim oranının %10 olması, ödemenin her aşamasında (geri kalan ödemelerde de) bu indirim oranının uygulanıp uygulanmayacağının, 
3- Taksitli satışlarda uygulanacak azami taksit süresinin,
4- Taksitli satışlarda uygulanacak aylık vade farkının oranınınbelirlenmesi ve bu satışları uygulamak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

11.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.02.2016 tarih ve 472 sayılı; Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi 26.02.2016 tarihli, 2015-0077 sayılı yazısı ile; 
İlimiz Canik İlçesi, Belediye evleri Mahallesi, Atatürk Bulvarı Altında adresinde yer alan Bandırma Vapuru bulunduğu alan içerisindeki 1 adet büfenin işletme hakkının şirketlerine verilmesini talep etmektedir. 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki “ Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmüne istinaden,
İlimiz Canik İlçesi, Belediye evleri Mahallesi, Atatürk Bulvarı Altında adresinde yer alan Bandırma Vapuru bulunduğu alan içerisindeki 1 adet büfenin işletme hakkının belirlenecek kira bedeli ve süre ile  Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi  devredilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

12.  Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 24.02.2016 tarih ve 91 sayılı; Ajansınız tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı adına “Bafra Kapıkaya Yamaç Paraşütü Tesisleri Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Daire Başkanı “Serkan ÇAM”ın yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

13.  Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 24.02.2016 tarih ve 92 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” teklif çağrısı kapsamında, Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği tarafından başvuru sahibi olarak hazırlanacak “Salıpazarı Karacaören Şelalesi Seyir Platformu Projesi” proje başvurusunda proje ortağı olunmasına, proje hazırlığı ve uygulamasında teknik destek verilmesine, projenin kabul edilmesi durumunda Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı görevini yürüten Ramazan AYDIN’nın yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

14.  Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 24.02.2016 tarih ve 93 sayılı; Ajansınız tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Etüd ve Projeler  Dairesi Başkanlığı adına “Kızılırmak Deltası Ziyaretçi Karşılama Ünitesi Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Daire Başkanı “Cüneyt YALÇINKAYA”nın yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

15.  Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 24.02.2016 tarih ve 94 sayılı; Ajansınız tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı adına “Ladik Akdağ Doruk Kafe Ve Sosyal Tesisler Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Daire Başkanı “Serkan ÇAM”ın yetkili kılınması  teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

16.  Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 24.02.2016 tarih ve 95 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” teklif çağrısı kapsamında, Terme Kaymakamlığı tarafından başvuru sahibi olarak hazırlanacak “Sağlık Parkı” proje başvurusunda proje ortağı olunmasına, proje hazırlığı ve uygulamasında teknik destek verilmesine, projenin kabul edilmesi durumunda da proje bütçesinin yüzde yirmibeşini geçmemek kaydıyla 250,000.00 TL ye kadar eş finansman desteği olarak mali katkı yapılmasına, bu konuda kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı görevini yürüten Ramazan AYDIN’nın yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

17.  Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 24.02.2016 tarih ve 96 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” teklif çağrısı kapsamında, Terme Kaymakamlığı tarafından başvuru sahibi olarak hazırlanacak “Terme Yöresel Pazarı” proje başvurusunda proje ortağı olunmasına, proje hazırlığı ve uygulamasında teknik destek verilmesine, projenin kabul edilmesi durumunda da proje bütçesinin yüzde yirmibeşini geçmemek kaydıyla 250,000.00 TL ye kadar eş finansman desteği olarak mali katkı yapılmasına, bu konuda kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı görevini yürüten Ramazan AYDIN’nın yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

18.  Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının 24.02.2016 tarih ve 70 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın Görev Yetki ve Sorumluluk esaslarını belirleyen yönetmelik teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

19. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının 02.03.2016 tarih ve 59 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı adına “Olimpiyata uzanan yolda şehrimizin tanıtımı’ isimli projenin sunulması düşünülmektedir. Söz konusu projenin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına,sunulan projede kurum/kuruluşumuzu temsile,ilzama ve proje belgelerini imzalamaya “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Kadir GÜRKAN’ın yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1215 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, İshaklı Mahallesi, nazım imar planı E35c.19d pafta ve uygulama imar planı 20L-II pafta, 91 ada 12 nolu parselin bulunduğu alanda, hastane alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2016 gün ve 4/91 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 22.02.2016 gün ve 62852266/769 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. 
Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

21.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1216 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Fatih mahallesi, nazım imar planı E35d.13a paftasının bulunduğu alanda, turizm tesis alanı kullanımının belediye hizmet alanı, otopark alanı, park ve rekreasyon alanı kullanımlarına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 gün ve 2/35 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Alaçam Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nün 25.02.2016 gün ve 119 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

22.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1440 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23c ve F36b.23d paftaları ve uygulama imar planı F36b.23c.1a, F36b.23c.1b, F36b.23c.1c, F36b.23c.1d ve F36b.23d.2b paftalarının bulunduğu alanda,  balıkçı barınağı kullanımının rıhtım ve yanaşma yeri olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-193) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-36) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

23.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1223 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç ve İstiklal Mahalleleri, nazım imar planı F36b.16c ve F36b.16d paftaları ve uygulama imar planı F36b.16d.2a ve F36b.16c.4a paftaları, 11795 ada 2 nolu parsel ile 12043 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı, park ve ticaret alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-194) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-78) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 26.02.2016 gün ve 238 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

24.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1478 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Acıklı Mahallesi, nazım imar planı F37c.01d pafta, 102 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, sanayi alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:4928-14) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 1.6.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

25.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1217 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Çakallı Mahallesi, nazım imar planı F36d.13a paftası ve uygulama imar planı F36d.13a.2d paftasının bulunduğu alanda, 15m’lik yol güzergahının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4940-16) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:5834-7) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

26.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1256 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23a paftası ve uygulama imar planı F36b.23a.4c paftasının bulunduğu alanda, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla resmi kurum alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

27.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1257 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  mahkeme kararı doğrultusunda revizyon planın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

28.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1258 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Ulugazi Mahallesi, nazım imar planı F36b.22a paftası ve uygulama imar planı F36b.22a.3d, F36b.22a.4c, F36b.22a.4b ve F36b.22a.3a paftaları, 561 ada 119 ve 3 nolu parsellerin mahkeme kararı doğrultusunda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı kullanımının kaldırılmasına ilişkin (PİN:1077-195) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-134) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

29.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1238 sayılı; İlkadım, Canik ve Atakum İlçeleri Belediye sınırlarında, F36b3 ve F36b4 paftalarının bulunduğu alanda, Uluslararası Spor Organizasyonları ile ilgili Kıyı Kanunu’nun 6.maddesinin d) bendinde belirtilen hükümler gereğince; 2017 İşitme Engeliler Olimpiyatlarına yönelik kullanımların oluşturulmasına ilişkin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve değişikliği hazırlanmıştır. 
Sözkonusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

30.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1218 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c paftası ve uygulama imar planı F36b.17c.4b ve F36b.17c.4c paftalarının bulunduğu alanda, yönetim merkezi kullanımının Büyükşehir Belediye Hizmet binası olarak kullanılmak üzere belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-196) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-135) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

31.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1219 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F37d.01b paftası ve uygulama imar planı F37d.01b.2d, F37d.01b.1c, F37d.01b.4a ve F37d.01b.4b paftalarının bulunduğu alanda, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 26.02.2016 gün ve 44773 sayılı yazısı doğrultusunda, Havaalanı farklı seviyeli trompet kavşağının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4928-15) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1299-19) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

32. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1220 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16c paftası ve uygulama imar planı F36b.16c.4a paftasının bulunduğu alanda,imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla konut alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-197) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-79) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

33.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1221 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Gündoğdu Mahallesi, uygulama imar planı F37c.04d.2d paftası, 101 ada 42 nolu parselin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 05.08.2015 gün ve 34 sayılı kararı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2015 gün ve 19/378 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup, E:1.20 yapılaşma koşullu sehven E:1.00 olarak yazılmış olan sözkonusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

34.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1222 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatkaya Mahallesi, nazım imar planı F36a.25c paftasının bulunduğu alanda, Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu’nun 12.01.2016 gün ve 2016/267 sayılı yazısı doğrultusunda cezaevi kullanımının konut, park ve otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-198) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

35. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1224 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.24d, F36a.24a ve F36a.24c paftaları ve uygulama imar planı F36a.24d.2b, F36a.24c.1a, F36a.24a.3d, F36a.24a.3c, F36a.24d.2a paftalarının bulunduğu alanda,  mahkeme kararı doğrultusunda kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-199) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-80) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

36.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1225 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.4d paftasında, 2219 ada 4 nolu parselin bulunduğu alandaki plan değişikliğine yapılan itirazı oyçokluğu ile reddeden İlkadım Belediye Meclisinin 04.02.2016 gün ve 4/12 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 05.02.2016 gün ve 9651478-310.05.03/69/1828 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Sözkonusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

37.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1226 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05c.3c pafta, 54 ada 29 ve 43 nolu parsellerin bulunduğu alandaki plan değişikliğine yapılan itirazı; söz konusu alan Terme Belediyesince ot bedeli yatırılarak kamu yararında kullanılmak üzere mera alanında çıkartılmış olup, belediyenin şantiye alanı ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacağı gerekçesiyle oybirliği ile reddeden  Terme Belediye Meclisinin 03.02.2016 gün ve 12 sayılı kararı, Terme Belediye Başkanlığının 10.02.2016 gün ve 37035960-172 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Sözkonusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

38. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1227 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Sarayköy Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05d.3d, F37c.10a.1b ve F37c.10a.2a paftaları, 101 ada 12 ve 13 nolu parseller ile 102 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 03.02.2016 gün ve (PİN:607-23) 8 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 gün ve 26/517 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; kadastro ile ada kenarı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi yanında sosyal tesis alanı kullanımın eğitim tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Başkanlığının 08.02.2016 gün ve 37035960-170 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

39. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1228 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Osmanbeyli Mahallesi, uygulama imar planı E35c.25b.4d ve E35c.25c.1a paftaları, 115 ada 24 nolu parselin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 02.02.2016 gün ve (PİN:912-18) 1/11 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 gün ve 26/551 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; akaryakıt alanı kullanımının, E:1.20 Yençok =4 kat yapılaşma koşullu özel eğitim tesis alanı kullanımı, park alanı ve yol kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 04.02.2016 gün ve 87527914-301.05/189 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

40. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1229 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, Göçmenler Mahallesi, uygulama imar planı G35a.09a.1c pafta, 224 ada 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Havza Belediye Meclisinin 01.02.2016 gün ve 11 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 gün ve 26/518 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; mahkeme kararı doğrultusunda E:0.90 Yençok=7.00 metre yapılaşma koşullu akaryakıt istasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Havza Belediye Başkanlığının 03.02.2016 gün ve 82302225-310.01.04/95 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

41. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1230 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı G35b.08c.1c pafta, 169 ada 32 nolu parselin bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 02.02.2016 gün ve (PİN:8479-8) 16 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2015 gün ve 21/410 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Belediye Hizmet Alanı kullanımının E:1.00 Yençok=4 kat yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Ladik Belediye Başkanlığının 10.02.2016 gün ve 94488807.310.99/77 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

42. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1231 sayılı; Yakakent İlçesi Belediye sınırlarında, Kozköy Mahallesi, uygulama imar planı E35d.11b.3c paftası, 600 ada 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Yakakent Belediye Meclisinin 04.02.2016 gün ve (PİN:17391) 6 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımının E:1.60 Yençok:4 kat yapılaşma koşullu otel alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında park ve otopark alanı kullanımlarının ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Yakakent Belediye Başkanlığının 11.02.2016 gün ve 28402484-301.05.02-43 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

43. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 1232 sayılı; Yakakent İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı E34c.15a.2b, E34c.15b.1a, E34c.15b.1b, E34c.15b.1c, E34c.15b.2d, E35d.11a.3b, E35d.11b.4a, E35d.11b.4b, E35d.12d.1a, E35d.12d.1b paftalarının bulunduğu alanda, Yakakent Belediye Meclisinin 05.11.2015 gün ve (PİN:3730-2) 41 sayılı kararıyla; sayısallaştırma yapılırken sehven unutulan kısımların güncellenmesi ve karayolunun güney kısmında yer alan servis yollarının plana işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Yakakent Belediye Başkanlığının 06.11.2015 gün ve 83195431-349-872 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

44.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25.02.2016 tarih ve 1167 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca; 
1-) İlkadım İlçesi Adalet Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen Uğur Sokak(T.N:13) isminin mevcut imar planına göre Şehit Üsteğmen Uğur TAŞÇI Sokak (T.N:13) olarak isimlendirilmesi, 
2-) Atakum İlçesi Cami Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen 8190.Sokak:(T.N:95) isminin bir kısmının mevcut imar planına göre 4.Sokak (T.N:157) olarak isimlendirilmesi,
3-) 19 Mayıs İlçesi Dereköy Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen Özdamar Sokak (T.N:29) isminin mevcut imar planına göre Şehit Hüseyin Özdamar Sokak (T.N:29) olarak isimlendirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

45.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.03.2016 tarih ve 1546 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, F36.b3 paftasının bulunduğu alanda, balıkçı barınağının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 gün ve 2/15 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 29.02.2016 gün ve 3092 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraz gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

46.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.03.2016 tarih ve 1547 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, F36b4 paftasının bulunduğu alanda, küçük sanayi sitesi kullanımının, dini tesis alanı, kültürel tesis alanı ve rekreasyon alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 gün ve 26/516 sayılı meclis kararıyla kabul edilen, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 27.01.2016 günlü dilekçe ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın 28.01.2016  gün ve 175 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. 
Söz konusu itirazlar gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

(14 MART 2016 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)