SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

08 Aralık 2015 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 

 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 25.11.2015 tarih ve 4491 sayılı; 2015 Mali Yılı Bütçemizde yapılan tetkik sonucu; aşağıdaki listede belirtilen harcama birimlerinde 2015 mali yılı sonuna kadar kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, 2015 mali yılı içinde ödenek ihtiyacı olduğu anlaşılan birime aktarılması;
   
  ÖDENEK DÜŞÜLEN BİRİMİN (-) ÖDENEK EKLENEN BİRİMİN (+)
  Kurum Kod Fonksi yonel BİRİM ADI Aktarılarak Düşülen Ödenek Kurum Kod Fonksi yonel BİRİM ADI Aktarılarak Eklenen Ödenek
  I II III IV I I II III IV I
  46 55 01 04 04 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 175.000,00 46 55 01 39 04 FEN  İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (EKONOMİK HİZMETLER) 27.000.000,00
  46 55 01 05 01 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 65.000,00              
  46 55 01 07 08 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 220.000,00              
  46 55 01 10 01 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 235.000,00              
  46 55 01 12 01 PROTOKOL VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.230.000,00              
  46 55 01 23 01 STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 50.000,00              
  46 ## 01 30 01 AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 50.000,00              
  46 55 01 31 01 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 270.000,00              
  46 55 01 32 03 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.015.000,00              
  46 55 01 33 03 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.625.000,00              
  46 55 01 34 01 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 755.000,00              
  46 55 01 35 05 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.280.000,00              
  46 55 01 37 06 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2.295.000,00              
  46 55 01 38 06 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.700.000,00              
  46 55 01 39 07 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (SAĞLIK HİZMETLERİ) 500.000,00              
  46 55 01 39 09 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (EĞİTİM HİZMETLERİ) 1.500.000,00              
  46 55 01 42 04 OTOBÜS İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.140.000,00              
  46 55 01 44 08 PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.690.000,00              
  46 55 01 45 04 VETERİNERLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 230.000,00              
  46 55 01 47 04 SEBZE VE MEYVE HALİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 410.000,00              
  46 55 01 48 04 BALIK HALİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 130.000,00              
  46 55 01 50 08 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2.740.000,00              
  46 55 01 51 10 HUZUREVİ VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 305.000,00              
  46 55 01 52 01 MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 490.000,00              
  46 55 01 53 04 ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6.900.000,00              
  T  O  P  L   A   M 27.000.000,00 T   O   P   L   A   M 27.000.000,00

Bu nedenle, toplam ¨ 27.000.000,00 ödeneğin, 2015 mali yılında ödenek ihtiyacı olan Fen İşleri Dairesi Başkanlığına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesi doğrultusunda aktarılması ayrıca Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesinin 46.55.01.39.04.4.3.00.5.06.5 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ekonomik tertibine ¨ 45.000.000,00 EK ÖDENEK ilave edilmesi, buna karşılık Gelir Bütçesinin 03 1 2 99 Diğer Hizmet Gelirleri ekonomik tertibinin ¨ 5.000.000,00 04 5 2 01 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları ekonomik tertibinin ¨ 15.000.000,00 ve 05 2 8 99 Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar Ekonomik tertibinin ¨25.000.000,00 artırılmasıböylece Gider bütçemizin ¨ 560.000.000,00’den ¨ 605.000.000,00’ye ve Gelir bütçemizin ¨ 520.000.000,00 ’den ¨ 565.000.000,00’ye yükseltilmesi teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

 1. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 10.11.2015 tarih ve 5484 sayılı; Doğu Karadeniz Turizm Master Taslak Planında yer alan Yeşil Yol Projesinde, güzergâhı Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve DOKAP İdaresi yetkilileri ile ortaklaşa belirlenen ekli listede belirtilen güzergâhın Yeşil Yol güzergâhına eklenmesi teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 19.11.2015 tarih ve 1378 sayılı; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün (TEİAŞ) 12.10.2015 tarih 99276 sayılı yazısı ile Belediyemize ait İlimiz Çarşamba İlçesi Ağcagüney Köyü 407 numaralı parselden 109,42 m2 irtifak hakkı tesisi için 711,00 TL TEİAŞ tarafından kurulan Kıymet Takdir Komisyonunca takdir edilmiş olup 2942(4650) Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi gereğince irtifak hakkının tesisi talep edilmektedir.
  Yapılan incelemede söz konusu Büyükşehir Belediyemize ait taşınmaza irtifak hakkı tesisi için teklif edilen bedel, Belediyemiz Encümeninin 02.04.2015 tarih 219 sayılı kararıyla kurulan Kıymet Takdir Komisyonumuzca incelenmiş olup bedel için yapılan incelemede TEİAŞ tarafından tespit edilmiş 711,00 TL irtifak hakkı bedeli Daire Başkanlığımızca uygun görülmektedir.
  Bu nedenle TEİAŞ tarafından yapılan irtifak hakkı tesisi talebi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 19.11.2015 tarih ve 1379 sayılı; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün (TEİAŞ) 12.01.2015 tarih 2905 sayılı yazısı ile Belediyemize ait İlimiz Terme İlçesi, Kozluk / Akçay Mahallesi, 201 ada, 1 numaralı 3.928,55 m2’lik parselden 1.607,84 m2 irtifak hakkı tesisi için 3.087,05 TL ve Dumantepe Mahallesi 107 ada, 4 numaralı 7.702,95 m2’lik parselden 98,72 m2irtifak hakkı tesisi için 189,54 TL  TEİAŞ tarafından kurulan Kıymet Takdir Komisyonunca takdir edilmiş olup 2942(4650) Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi gereğince irtifak hakkının tesisi talep edilmektedir.
  Yapılan incelemede söz konusu Büyükşehir Belediyemize ait taşınmaza irtifak hakkı tesisi için teklif edilen bedel, Belediyemiz Encümeninin 02.04.2015 tarih 219 sayılı kararıyla kurulan Kıymet Takdir Komisyonumuzca incelenmiş olup her iki bedel için yapılan incelemede TEİAŞ tarafından tespit edilmiş 3.087,05 TL ve 189,54 TL irtifak hakkı bedelleri Daire Başkanlığımızca uygun görülmektedir. 
  Bu nedenle TEİAŞ tarafından yapılan irtifak hakkı tesisleri talebi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23.11.2015 tarih ve 2058 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesinde F36b22b1d, F36b22a2d, F36b22a2c uygulama imar planı paftalarında Unkapanı Caddesi ile 30 Ağustos Caddeleri arasında kalan Fatin Rüştü Zorlu Caddesinin II. Bulvarın devamı olarak açılması için, yolda kalan bina, bina müştemilatları ve ağaçların 2942 (D:4650) sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca kamulaştırılmaları, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 26.08.2011 tarih ve 412 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve çalışmalar sonuçlandırılmıştır. 
  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/v, 18/m;  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13 - 15/a – 38. ve 77. maddeleri ile, Belediyemize sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında yüklediği görev ve sorumluluklar yanında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 69. maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan, 29.09.2005 tarih 25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca,  ilgili kurumlardan alınan belgelerle gelir durumlarının yetersiz olduğu, kendi şartları dışında gelişen maddî, manevî ve sosyal yoksunlukları olduğu kanıtlanan, aşağıdaki listede gösterilen şahıslara, mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile Belediyemiz arasında imzalanan Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Protokolü kapsamında, nakli yapılacak hak sahiplerinin konut ihtiyacını karşılamak üzere yapılmış olan; Tapuda Kökçüoğlu Mahallesi, 7205 ada 2 no’lu parsel üzerinde, (zemin+10) katlı B1(C)-B2(D)-B3(A)-B4(B) bloklarda, (2+1) konut tipindeki brüt 82.00 m² yüzölçümlü, Tapuda Kazım Karabekir Mahallesi, 9749 ada 15 parsel üzerinde, (zemin+10) katlı    B2/1-B2/2-B2/3-B2/4 bloklarda ,(2+1) konut tipindeki brüt 82.00 m² yüzölçümlü sosyal konutlar, Belediye Encümeni’nin 27.09.2013 tarih ve 522 sayılı kararı uyarınca, herbirinin aylık kira bedeli 50,00 TL olmak kaydıyla 31.12.2014 tarihine kadar tahsis edilmişti ve yine  31.12.2014 tarihinde tahsis süreleri dolan taşınmazların tahsis bedellerinin %10 kira artış oranı kadar artırılarak tahsislerinin 31.12.2015 tarihine kadar uzatılması Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarihli, 23-442 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır.
  Gelinen noktada tahsis süreleri dolacak olan ekli listede belirtilen muhataplara Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 13., 16. ve 17. maddeleri uyarınca, hizalarında belirtilen konutların tahsisi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23.11.2015 tarih ve 2059 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik teklifi Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.11.2015 tarih ve 2088 sayılı;  Canik İlçesi Atatürk ve Kozlu Mahalle Muhtarları, Belediyemize vermiş oldukları 06.11 2015 tarihli dilekçede; İlimiz Canik İlçesi Atatürk Mahallesi 461. Cadde No:9 adresinde bulunan, imar planında park olarak ayrılmış olup, Belediyemizin görev ve sorumluluk alanı içinde kalan park alanında, Canik İlçesi Atatürk ve Kozlu Mahalle Muhtarlıkları hizmet binasının yapımı için yer tahsis edilmesini talep etmektedirler.
  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9. maddesinin 4. cümlesinde “Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır.” hükmü bulunmaktadır. 
  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 14/2/a/ab maddesinde “parklar; İmar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, h=4,50 m.’yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergole, kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesislerin yapılabildiği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardır. şeklinde tanımlanmıştır.
  İlimiz Canik İlçesi Atatürk Mahallesi 461. Cadde No:9 adresinde bulunan, imar planında park olarak ayrılmış olup, Belediyemizin görev ve sorumluluk alanı içinde kalan park içerisinde, 58,90 m²lik alanın, Canik İlçesi Atatürk ve Kozlu Mahalle Muhtarlıklarına hizmet binası yapımı için tahsis edilmesi teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.11.2015 tarih ve 122 sayılı; Salıpazarı Belediyesi’nin 16.11.2015 tarih ve 310-1312 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda; İlimiz Salıpazarı İlçesi Kalfalı Mahallesi 112 ada 1 nolu parsel üzerine Yenilenebilir Enerji Santrali kurulması için 7120,00 m²’lik kısmının Salıpazarı Belediye’sine tahsis edilmesini talep etmiştir. 
  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Salıpazarı İlçesi Kalfalı Mahallesi 112 ada 1 nolu parselin 7120,00 m²’lik kısmına kurulacak Yenilenebilir Enerji Santralinden üretilecek elektrikten İlçedeki Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar ve bölge parklarının da enerji ihtiyaçlarının karşılanması şartı ile; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d, 15/h, 18/e Maddeleri uyarınca, Salıpazarı Belediyesi’ne tahsisi  ve bu konuda hazırlanacak protokolü Belediyemiz adına imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcımız Sefer Arlı’nın yetkili kılınması teklifi, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.12.2015 tarih ve 2123 sayılı; Samsun Defterdarlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında 15.05.2003 tarihinde imzalanan Samsun IV. Noterliği tarafından 09147 yevmiye ile onaylı protokol ile, 840 000 m² yüzölçümlü Batıpark dolgu alanı, 10 yıl süre ile, Samsun Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş; bu alanın 29.790,34 m² kısmı ise, küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri ve ayrıca gençlerimize denizcilik kültürünü vermek, yelken sporunu yapmak, yayılmasını kolaylaştırmak için,  Yat Limanı yapılmak üzere, yap-işlet-devret kiralama ihalesi sonucunda, Encümenin 26.08.2003 tarih ve 615 sayılı kararı ile 3 yıl süre ile Samsun Yelken Kulübüne kiraya verilmiştir. Kiracı ile Samsun IV. Noterliği tarafından 17238 yevmiye ile onaylı kira sözleşmesi imzalanmıştır. 
  03.07.2005 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanunu yürürlüğe girmiş; bu kanunun 79. Maddesi ile, “Belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanılan alanlar, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak şartıyla Maliye Bakanlığı tarafından belediyelerin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna bırakılmıştır”. Batı Park dolgu alanının, 29.790,34 m² kısmında, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Yelken Kulübü arasında yapılan 26.08.2003 tarihli sözleşme hükümleri uyarınca; Samsun Yelken Kulübü tarafından zemin ve 1. kat olmak üzere 2080 m² alanlı restoran bloğu, zemin ve 1. kat olmak üzere 1500 m² alanlı eğitim bloğu, 560 m² alanlı depo bloğu olmak üzere toplam 4140 m² alanlı tesisler, rıhtım ve marina alanı ile otopark alanı yapılmıştır. Marina alanında her birinde enerji üniteli yaklaşık 100 yat bağlanabilen çekek yerleri mevcuttur. Söz konusu yapılar 26.08.2003 tarihli sözleşme hükümleri uyarınca Samsun Büyükşehir Belediyesi malıdır. 
  Şehrimizin Baruthane Mahallesinde, günümüzde 29.790,34 m² alan üzerine kurulu ana gayrimenkul, 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre özel mülkiyete konu edilemeyen devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlardan olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 79. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesinin tasarrufuna bırakılmış dolgu alanıdır. Söz konusu Samsun Yat Limanının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ile 10 yıl süre ile kiralanması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

10.  Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 30.11.2015 tarih ve 65 sayılı; Kavak Belediye Başkanlığının 12/11/2015 tarih, M.55.6.KAV.0-11/2076 sayılı yazısı ile; 6360 Sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 17/2/2/1 sayılı kararlarına istinaden; 31.03.2014 tarihinden itibaren Belediyemize devir olan her çeşit yolcu, yük terminalleri,toptancı halleri ve mezbaha tesislerinden, İlimiz Kavak ilçesinde bulunan, otobüs terminalinin temizlik, güvenlik ve daha işlevsel hale getirilmesi için  Kavak Belediyesine devredilmesi talep edilmektedir. 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan terminal ve otopark,(s) bendinde yer alan mezarlık ve (t) bendinde yer alan hal ve mezbahalara ilişkin görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebileceği ve birlikte yapabileceği hükmü getirilmiştir. 
İlgili maddeye istinaden Otobüs Terminali Hizmetlerinin 3 yıl süre ile Kavak İlçe Belediye Başkanlığı’na işletme hakkının devri teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

11. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27.11.2015 tarih ve 3480 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın görev yetki ve sorumluluk esaslarını belirleyen yönetmelik teklifi Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5014 sayılı; Ondokuzmayıs İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.02b, F36a.03a, F36a.03d, F36a.03c, F36a.08a ve F36a.08b paftalarının bulunduğu alanda, sayısal plan üretilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2015 gün ve 21/407 sayılı kararıyla kabul edilen, 1/5000 ölçekli nazım imar planına vatandaş tarafından 09.11.2015 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5044 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, F36.b4 paftasının bulunduğu alanda, Gülsan Sanayi alanı kullanımının arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1076-12) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.          

14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5045 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Sarayköy Mahallesi, nazım imar planı F37c.05d ve F37c.10a paftaları, 101 ada 12 ve 13 nolu parseller ve 102 ada 1 no’lu parselin bulunduğu alanda, sosyal ve kültürel tesis alanı kullanımının eğitim tesisi alanı kullanımına eklenerek yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4897-16) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı’nın 30.11.2015 gün ve 37035960-4337 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5068 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, Göçmenler Mahallesi, nazım imar planı G35a.09a pafta, 224 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda akaryakıt istasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:5827-5) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 30.11.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5070 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Orta Mahalle, Hasbahçe Mahallesi, Helvacalı Mahallesi ve Bafralı Mahallesi sınırlarının bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 05.11.2015 gün ve 68 sayılı kararıyla; Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak belirlenmesi için yetki verilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı Çarşamba Belediye Başkanlığının 01.12.2015 gün ve 94272565-310.99/6299 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5015 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21b paftası ve uygulama imar planı F36b.21b.3a paftasının bulunduğu alanda, kadastro sınırına uygun olarak ticaret alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine (PİN:1077-174) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-126) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5055 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16c paftası ve uygulama imar planı F36b.16c.4a paftasının bulunduğu alanda, imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla yol kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-175) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-68) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5016 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, F36.a3 paftasının bulunduğu alanda, revizyon imar planına ait kullanım kararlarının belirlenmesine ilişkin (PİN:1076-13) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5017 sayılı; İlimiz Terme İlçesi, Sakarlı Mahallesi, F38d1 paftasında 286, 287 ve 770 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Toprak Koruma Kurulunca uygun görülen 1,5173 ha’lık alanla ilgili imar planı ve uygulaması yapımı için kamu yararı kararı olduğuna ilişkin teklifi, İmar ve  Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5018 sayılı; İlimiz Yakakent İlçesi, Kozköy Mahallesi Karaçamlık Mevkii, E35d1 ve E35d4 paftalarında ekli listede yer alan parsellerin bulunduğu alanda, Toprak Koruma Kurulunca uygun görülen 129,0456 ha’lık alanla ilgili imar planı ve uygulaması yapımı için kamu yararı kararı olduğuna ilişkin teklifi, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5019 sayılı; İlimiz Atakum İlçesi, İncesu Mahallesi, F36a2 paftasında ekli listede yer alan parsellerin bulunduğu alanda, Toprak Koruma Kurulunca uygun görülen 18,4878 ha’lık alanla ilgili imar planı ve uygulaması yapımı için kamu yararı kararı olduğuna ilişkin teklifi, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5020 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çarşamba Caddesi ve Atatürk Caddesinin bulunduğu alanda, cephe düzenlenmesine ilişkin Terme Belediye Meclisinin 02.12.2015 gün ve 58 sayılı kararıyla; ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı Terme Belediye Başkanlığının 03.12.2015 gün ve 37035960-4356 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5021 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17a paftası ve uygulama imar planı F36b.17a.4c paftasının bulunduğu alanda, 15mtlik yolun karayolları görüşü doğrultusunda 20mt’ye çıkartılmasına ilişkin (PİN:1077-176) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-69) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5023 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04c ve F36c.04d paftaları ve uygulama imar planı F36c.04d.2b ve F36c.04c.1a paftalarının bulunduğu alanda, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 14.10.2015 gün ve 1478731 sayılı yazısı doğrultusunda “Samsun-Hıdırellez Deresi Sel Kapanı Projesi” kapsamında yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-177) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-24) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5024 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.09d ve F36a.08c paftaları, 505 parsel ile 2061 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, park ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yer değiştirilmesine ilişkin (PİN:1077-179) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 26.11.2015 gün ve 32441223-310.01.04.01-2607 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5025 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.15c paftası 1638 ada 5, 10 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-180) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 25.11.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5026 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23d paftası ve F36b.23d.1b ve F36b.23d.1c paftalarının bulunduğu alanda yönetim merkezi kullanımının yol ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-178) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-31) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5047 sayılı; İlkadım, Canik ve Tekkeköy İlçeleri Belediye sınırlarında, raylı sistem güzergahında kullanılmak üzere trafo alanı kullanımlarının belirlenmesine ilişkin (PİN:1055-107) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5027 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Osmanbeyli Mahallesi, nazım imar planı E35c.25a paftası, 726 nolu parselin bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:8473-4) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 24.11.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5028 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesi, nazım imar planı F36b.16c paftası 7009 ada 19 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının özel eğitim tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-182) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 23.11.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

32. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5029 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.09d paftası 7521 ada 3,10 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımının konut alanı kullanımı ile birleştirilerek turizm tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-181) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 23.11.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5030 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Taşkale Mahallesi, nazım imar planı 30-31KLM paftası, 395 ada 91 nolu parselin bulunduğu alanda, meslek lisesi alanı kullanımının bir kısmının sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4911-11) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İl Sağlık Müdürlüğü’nün 24.11.2015 gün ve E.7105 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5032 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, E35c3 paftasının bulunduğu alanda, kurum görüşleri doğrultusunda orman alanı ve kentsel gelişme alanı oluşturulmasına ilişkin (PİN:16360-1) 1/25.000 ölçekli Kızılırmak Deltası Çevre Düzeni Planı değişikliği için Bafra Belediye Başkanlığı’nın 24.11.2015 gün ve 87527914-310.01/1053 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

35. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5033 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Osmanbeyli Mahallesi, E35c.25a.3c pafta, 726 no’lu parselin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 06.11.2015 gün ve 94 sayılı kararıyla; ticaret alanı belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle reddedilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 17.11.2015 gün ve 87527914-301.05/1039 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

36. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5034 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Çatak Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 06.11.2015 gün ve 93 sayılı kararıyla;  Çatak Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 17.11.2015 gün ve 87527914-301.05/1039 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

37. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5035 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Derbent Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 06.11.2015 gün ve 92 sayılı kararıyla;  Derbent Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 17.11.2015 gün ve 87527914-301.05/1039 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

38. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5036 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Akyar Mahallesi, uygulama imar planı G35b.12b.1b paftası, 2580 no’lu parselin bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 06.11.2015 gün ve (PİN:8479-6) 51 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarih ve 7/98 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; su depolama, şişeleme, dolum ve paketleme tesisi kurulması amacıyla konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Ladik Belediye Başkanlığının 16.11.2015 gün ve 94488807.310.99/552 gün sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

39. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5037 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kutlukent Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.3a paftasının bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 16/102 (PİN:905-17) sayılı kararıyla; park alanı içerisinde trafo alanı oluşturulmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 10.09.2015 gün ve 33477558-301.05-E.087/5133 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

40. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5038 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04a.4b paftası, 192 ada 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 19.10.2015 tarih ve 19/130 (PİN:905-23) sayılı kararıyla; revizyon imar planında sehven işlenen 30m çekme mesafesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 21.10.2015 gün ve 33477558-301.05-E.118/5728 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

41. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5040 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftası, 377 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.09.2015 gün ve (PİN:1055-101) 16/58 sayılı kararıyla; kurul kararı doğrultusunda yol hattının mevcut duvarları koruyacak şekilde mülkiyet sınırına getirilmesi yanında “Osmaniye Caddesini Orhaniye sokağına bağlayan 13 metrelik yaya aksının kodları her iki caddesinin doğal kodları ile uyum sağlayacak şekilde düzenlenecek olup bu yaya aksının yol kodu altında yer alacak kısımların mülkiyeti ve kullanma hakları arsa sahiplerine ait olacaktır.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülmeyen koruma amaçlı imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.09.2015 gün ve 94651478/301.05.03/400 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

42. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5041 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Saitbey Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1d paftası, 7119 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.09.2015 gün ve (PİN:1055-104) 16/63 sayılı kararıyla; bitişik nizam 6 kat yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımının, zemin+1 katı h:8.50 yükseklikte ticaret ve blok nizam 10 kat olacak şekilde üst katlarda çekme mesafeleri ile sınırlı iki adet kütle işlenmesi ve “Unkapanı Caddesinin üst noktasından kot alacaktır. +0.00 kotunun üzerinde toplam inşaat alanı 10.850 m2’yi geçemez.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.09.2015 gün ve 94651478/301.05.03/400 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

43. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5042 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Melik Mahallesi, uygulama imar planı F37d.03c.2a ve F37d.03c.2d paftaları, 171 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 05.11.2015 gün ve (PİN:1299-14) 67 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 gün ve 17/339 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olmayarak hazırlanan; konut alanı kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Çarşamba Belediye Başkanlığının 09.11.2015 gün ve 94272565-310.99/5776 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

44. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 5043 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Yeni Mahalle Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.1a paftası, 7988 ada, 15 no’lu parsel ile 1236 ada 20 ve 21 nolu parsellerin bulunduğu alanda, yapılan imar uygulamasında parselin sehven unutulduğu ve yanlış tescil yapıldığı, bu durumun düzeltilmesi sebebiyle park alanı kullanımının bir kısmının h:6.50m yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Canik Belediye Meclisinin 06.05.2015 gün ve 9/29 sayılı kararıyla uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2015 gün ve 15/301 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazı kabul eden Canik Belediye Meclisinin 05.11.2015 gün ve 17/51 sayılı k