Çeşitli ve Son Hükümler


Hüküm Bulunmayan Haller:

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük:

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme :

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı  yürütür.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım