Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları


MADDE 8- (1) Muhtarlık İşleri  Şube Müdürlüğünün görev ,yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ,taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek ve 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek.

b) İçişleri Bakanlığı'na üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek ve olumsuz cevapların gerekçesini yazmak.

c) Daire başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak,

ç) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemlerin yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

d) Daire başkanlığının sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

e) Muhtarlarla ilgili oluşturulan projeler , teknik detay ve çizimler doğrultusunda kamu ihale mevzuatına göre işlemleri yürütmek,

f) İhale ile yaptırılan işlerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hak edişlerini onaylamak,

g) Daire başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

ğ) İlçe belediyelerinin, muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili ilçe belediyeleri ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak,

h) Arşiv işleri evrak kayıtları ve birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar. Personel hareketlerini (izin, vb.) Planlar, denetler, bilgilendirir ve sonuçlanmasını sağlar. Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlama, uygulama, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretir.

ı) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar

i) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve Üst Yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları mevzuata uygun olarak yerine getirir.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım