Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanının Görev Yetki ve Sorumluluğu


MADDE 7- (1) Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanının Görev Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

a) Muhtarların bilgilerini tutmak,

b) Daire başkanlığı ile ilgili tüm şube müdürlüklerini ilgilendiren konularda yazışma

işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,

c) Muhtarların ihtiyaçlarının temininde, gerektiğinde yardımcı olmak,

ç) Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ,taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek ve 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek.

d) İçişleri Bakanlığı'na üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek ve olumsuz cevapların gerekçesini yazmak.

e) Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) Muhtarlardan gelen talepleri, resmi yazışmaları, personelin sevk ve idaresini çalışma koşullarını düzenler ve takip eder. Kalite sisteminin sürekli uygulanmasını ve geliştirilmesini sağlar.

g) Daire Başkanlığı kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kendisine verilen tüm iş ve işlemleri yerine getirmekle yetkili ve sorumludur.

ğ) Daire Başkanlığı personelinin yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği izin, terfi , taltif, yer değişikliği, özlük işleri ile ilgili evrakları inceler uygun gördüklerini imzalar.

h) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde kullanılan demirbaş ve sarf malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını sağlar. Ekonomik ömrü tamamlanan demirbaşa kayıtlı araç, gereç ve iş makinalarının hurdaya ayrılması ile ilgili işlemleri yapar ve ilgili birimlere sevk eder.

ı) Daire Başkanlığı faaliyetlerinin verimli, amacına uygun, zamanında ve etkinliği sağlamak için çalışma planlarını hazırlatmak , izletmek, denetlemek ve koordine edilmesini sağlamak.

i) Daire Başkanlığı yatırımları ile ilgili stratejik planlamaya uygun plan, program ve bütçe taslağı yaparak ilgili makama sunmak.

j) Daire Başkanlığı özel alanına giren hizmetlerle ilgili olarak yapacağı her türlü harcamalarda 5018 sayılı kanunla tanımlanan harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir.

k) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde 4734 ve 4735 sayılı ihale yasalarının amir hükümlerine göre her türlü ihalenin yaklaşık maliyetini, teknik ve özel şartnamelerini , gerekli dökümanlarını yapmak , yaptırmak ve ilgili Daire Başkanlığına yazılı olarak göndermek.

l) Bağlı Şube Müdürlüğünün yapacağı  yatırımların sanat kurallarına uygun olarak iş programı süresince gerçekleşmesini sağlamak.

m) Denetimi yapılan işlerin geçici ve kesin hakkediş ,geçici ve kesin kabul, tasfiye, fesih, iş artışı, revize birim fiyat, kesin hesap v.b işlemleri gerçekleştirmek.

n) Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan misyon, vizyon ve ana hedeflere ulaşılması için gerekli çalışmayı yapmak.

o) Yapılan hizmetleri ve yatırımları izleme, rapora bağlama, brifing vermek, yazılı ve görsel hale getirmek ve Genel Sekreterliğin tespit ettiği   periyotlarda sunmak.

ö) Yürütülecek faaliyetler sırasında Daire Başkanlıkları ile iyi ve etkin bir iş birliği içinde çalışmalarını yürütmek.

p) Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ve mevzuatın gerektirdiği benzer görevleri yapmak yaptırmak, teşvik etmek ve yardımcı olmak.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım