Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı görev, yetki ve çalışma esaslarını  düzenlemektir.

Kapsam:

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Muhtarlık İşleri  Daire Başkanlığı ile alt birimlerin hizmet faaliyet, görev ve çalışma esas ve usullerini kapsar.

Dayanak:

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik ;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu , Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/2/2015 tarihli ve 2015/8 nolu Genelgesi ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

MADDE 4 -(1)Bu yönetmelikte ifade edilen;

a) Büyükşehir Belediyesi : Samsun Büyükşehir Belediyesini,

b) Başkan: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanını,

c) Meclis: Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisini,

d) Encümen : Samsun Büyükşehir  Belediyesi Encümenini,

e) Genel Sekreter: Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

f) Genel Sekreter Yardımcısı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,

g) Daire Başkanlığı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığını,

h) Daire Başkanı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanını,

i) Şube Müdürü: Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürünü,

j) Teknik ve İdari Personel: Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde çalışan teknik ve idari personeli tanımlar.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım