Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

15 Temmuz 2015 Çarşamba | Hizmet Birimleri / Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı | |

 • Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans proğramına uygun olarak hazırlamak,
 • Ayrıntılı harcama ve finans proğramını hazırlamak,
 • Bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak,
 • Yönetim dönemi ve kesin hesabı hazırlamak,
 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
 • Ön mali kontrol görevini yürütmek,
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde Belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 • Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması ve ilgili üst yönetime ve harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • Gelir tarife cetvellerini hazırlamak,
 • Mali konularda üst yönetim tarafından verilen ve mevzuatça öngörülen diğer görevleri yerine getirmek,
 • Ulusal kalkınma ve politikaları, yıllık  proğram ve hükümet proğramı çerçevesinde Belediyenin  orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, sonuçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Belediyenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
 • Belediyenin stratejik plan ve performans proğramının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yönetmek,
 • Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans proğramına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarının da esas olarak Belediyenin Faaliyet Raporunu hazırlamak,

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım