Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 – (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)Bu Yönetmelik,  Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile bağlı birimleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,  5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye                      : Samsun Büyükşehir Belediyesini,

b) Meclis                          : Samsun Büyükşehir Belediye Meclisini,

c) Başkan                       : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanını,

d) Daire Başkanlığı       : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığını,

e) Daire Başkanı           : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanını,

f) Şube Müdürü             : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini

g) Birim                           : Teşkilat Şemasındaki birimleri

ifade eder.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım