Şube Müdürlerinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları


Şube Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7

(1)  Temizlik İşleri Şube Müdürlüğünün Görevleri;

a)    Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

b)    Alt kademeleri ile koordinasyon sağlanarak kentin genel temizlik işlerinin yürütülmesini sağlamak,

(2)  Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğünün Görevleri;

a)    Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

b)    Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereğince İlimizde kullanılacak yakıtlarla ilgili toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesine yönelik ilgili Daire Başkanlığı elemanları ile birlikte denetimleri gerçekleştirmek,

c)     Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde gerekli çalışmaları yapmak,

d)    Çevre Kanunu’na göre; “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince Bakanlık tarafından verilen yetkiye dayanılarak çalışmalar yapmak,

e)     Çevre Sağlığı ile ilgili gelen şikâyet ve isteklerin incelenip çözüm yollarının tespit edilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak,

(3)  Veteriner İşleri Şube Müdürlüğünün Görevleri;

a)  Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

b)  5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesine göre sahipsiz hayvanların kontrolsüz üremesinin önlenmesi için kısırlaştırma müdahalelerini yapmak,

c)  Geçici Bakım Evlerinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için gerekli ilan ve duyuruları yapmak,

d)  Alt kademe belediyeleri tarafından merkeze getirilen sahipsiz sokak hayvanlarının sağlık kontrollerini yapmak,

e)  Ev ve süs hayvanları ile sahipsiz hayvanları kayıt altına almak ve ilgili işlemleri yapmak,

f)   İl Hayvanları Koruma Kuruluna asil üye olarak katılmak,

g)  Hayvanları Koruma Kanununun 22. Maddesine göre işletme sahipleri ve belediyeler, hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle yükümlüdür maddesi doğrultusunda Hayvanat Bahçesinde çalışmalar yapmak,

h)  Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kent zararlıları ile mücadele ederek halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalar yapmak,

i)    Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde meydana gelebilecek çeşitli salgın ve zoonoz hastalıklarda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Halk Sağlığı İl Müdürlüğü koordinesinde çalışmak,

j)   Yerel Hayvan Koruma Görevlilerine verilecek eğitimi organize etmek,

k)  Ev ve Süs Hayvanları satan işletme sahiplerine verilecek eğitimi organize etmek.

(4)     Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün Görevleri;

a)  Birim yöneticilerin ortak nitelikli yönetim görevlerini getirmek,

b)  Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. Bu görevleri belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devretmek ve/veya birlikte yapmak. Yine Belediye Meclis Kararı ile Belediye mülkü mezarlıklarda mezar yerleri tahsis etmek, mezar üstü-altı inşaatlarına ruhsat vermek, bunlara ait ücretleri tahsil etmek, defter kayıtlarını tutmak, şehir içi ve şehirlerarası cenaze nakillerini yapmak,

c)  Her cenaze için bir yer tahsis belgesi düzenlemek, mevtanın yıkanarak dini vecibelere uygun şekilde defin işlemlerinin yapılmasını ve defin işleminden sonra mezar ada, parsel numarasını içeren bir plakayı mezar başına yaptırılmasını sağlamak,

d)  Mezarlıkların içindeki ana ve tali yolların asfalt ve bordür döşemelerinin, su ve aydınlatma şebekelerinin, mezarlık çevre ve iç duvarlarının yapımı, bakımı, ıslahı ve onarımı işlerinin yapılmasını sağlamak,

e)  Mezarların bakım, onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak,

f)   Bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin defin işlemlerini ilgili mevzuatlar doğrultusunda ilaçlama, kireçleme ve diğer önlemlerin yapılmasını sağlamak,

g)  Mezarlık ve defin hizmetlerinin yerine getirilmesi iş ve işlemlerinde müdürlüğün ihtiyacı olan malzemelerin (mezar tahtası, kefen, cenaze levazımatı, araç-gereç, araçların bakım onarım ve yedek parçaları vb.) teminini ilgili mevzuatlar doğrultusunda gerçekleştirmek,

h)  Mezar kayıtları tutmak,

i)    Şehit ve gazilerin cenazelerini ücretsiz olarak kaldırmak,

j)   Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde fakir cenazeleri ile defin izni verilmiş sahipsiz cenazelerin ücretsiz olarak defnedilmesini sağlamak,

k)  Belediyede çalışan memur ve işçilerin, emekli memur ve işçilerin kendileri ile çalışmakta olan işçilerin ana, baba, eş ve çocuklarının ölmesi halinde ücretsiz defnedilmesini sağlamak,

l)    Mezarlık inşaatlarını ruhsata bağlamak, harçların tahsilini sağlamak,

m)     Stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere Raporlamaları hazırlamak,

n)  Mezarlıkların güvenliğini sağlamak,

  • o)  Mezarlıkların Korunması Kanun, Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik, Mezarlıklar Hakkında Nizanname ve Hıfzıssıhha Kanununda verilen görevleri yerine getirmek.

(5)     İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünün Görevleri;

a)  Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

b)  Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayri sıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak, denetlemek.

c)  5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 7d maddesine göre Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan alanlarda ruhsat vermek ve denetlemek görevini yürütmek.

d)  İlçe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak gıda ve gıda işyerlerinin denetimleri konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

(6)     Gıda Kontrol Laboratuvar Şube Müdürlüğünün Görevleri;

a)  Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

b)  Gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm işyerlerinin teknik ve hijyenikdenetimlerinin ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yapılmasını sağlamak,

c)  Bu işyerlerinde tüketime sunulan gıda maddelerinin sağlığa uygunluk ve kalite yönünden analizlerin Büyükşehir Belediyesi Gıda Kontrol Laboratuvarında ve/veya İlde bulunan Gıda Kontrol Laboratuvarında yapılmasını sağlamak,

d)  Güvenli gıda tüketimi ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesi amacıyla her yaştan tüketiciye konuyla ilgili bilgilendirme eğitimleri vermek.

(7)     Katı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünün Görevleri;

a)  Şube Müdürlerinin ortak idari görevlerini yerine getirmek,

b)  6360 sayılı kanun uyarınca Samsun Büyükşehir Belediyesi yetki alanına giren katı atık düzenli depolama sahalarının iyileştirilmesini ve ilçe belediyeleri tarafından getirilen çöplerin bertarafını sağlamak,

c)  Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarını ilgili mevzuatlar doğrultusunda işletmek/işlettirmek,

d)  Çöp sızıntı sularının çevreye zarar vermeden arıtılmasını sağlamak,

e)  Çöpten kaynaklanan metan gazından elektrik üretilmesi gibi çevre koruyucu geri kazanım çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

f)   Katı atıkların ayrı toplanması, taşınması ve geri dönüşümü ile ilgili ilçe belediyeleri ile yapılması gereken çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

g)  2. Derece Düzenli Depolama Sahalarına kabul edilebilen evsel nitelikli katı atıkların kabulünü ve bertarafını sağlamak ve özel işlem gerektiren, farklı nitelikli atıkları sahalara kabul etmemek (Bitkisel atık yağlar, atık piller vb.),

h)  Atık piller konusunda ilçe belediyeleri ve lisanslı firmalarla koordineli olarak çalışmalar yapmak,

i)    Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafını sağlamak,

j)   Hafriyat ve inşaat atıkları ile ilgili yönetmelik ve yönetim planı doğrultusunda çalışmalar yapmak,

k)  Kapatılan çöp depolama tesislerinin mevcut yönetmelikler doğrultusunda rehabilitasyonunu sağlamak.

Şube Müdürlerinin Yetkileri

MADDE 8

(1)     Şube Müdürlerinin görev ve yetkileri şunlardır;

a)  İlgili mevzuat çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,

b)  Müdürlüğün çalışma ve çalışma usullerini gözden geçirerek, Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Başkanlık Makamından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara intikal ettirmek,

c)  Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,

d)  Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst makamların istediği raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak,

e)  Üst makamlar tarafından istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek,

f)   Gerekli olması halinde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip emrindeki personele açıklamalarda bulunmak,

g)  Üst makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, talimatlar almak,

h)  Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp, programlamak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,

i)    Müdürlüğünce yapılan işlemler ile kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yaparak, sonucunu Daire Başkanına bildirmek,

j)   Müdürlükte uygun bir şekilde personel dağılımını gerçekleştirmek, iş akışının aksamadan sürdürülmesini temin etmek,

k)  Müdürlüğünde çalışan memurlara üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak,

l)    Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için çalışmak, gerekirse bu konuda ilgili personeli uyarmak,

m)     Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlara göre yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak,

n)  Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak,
o)  Müdürlük ile ilgili yazışmalarda imza yetkisi kullanmak,

p)  Disiplin Amiri olarak personeline mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek,

q)  Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapmak, rastlayacağı aksaklıkları gidermek,

r)   Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, mazeretine binaen bir güne kadar izin vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek,

s)   Geçici süre ile görevde bulunmayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına uygun olan Müdürlerden birini veya personeli Müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek Daire Başkanı ile Başkanlık Makamının onayına sunmak,

t)   Müdürlük ile ilgili tüm görev, yetki ve belgelerin ilgililere dağıtımını, maiyetindeki personel arasındaki iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak,

u)  Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek,

v)  Üst makamlarca verilecek diğer yetkileri kullanmak.

Şube Müdürlerinin Sorumluluğu

MADDE 9– (1)Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım