Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları


Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6

(1)  Görevleri;

a)    5216 sayılı yasa ile verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek,

b)    Kurumun yıllık iş programları çerçevesinde Başkanlığın çalışma esas ve usullerini gözden geçirerek görevlerin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Başkanlık Makamınca alınan prensip kararlarını uygulamak,

c)     Başkanlığı ile iş ilişkisi bulunan diğer birimler arasında uyumlu haberleşme ve işbirliği kurmak,

d)    İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini Başkanlık Makamına önermek,

e)     Başkanlık Makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak,

f)     Görev alanıyla ilgili yenilikleri izlemek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak, yaptırmak, sonucu Başkanlık Makamına önermek,

g)     Başkanlık Makamınca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri  yerine getirmek,

h)    Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak, evrak akışını takip etmek, gerekli talimatlar vererek önerileri dinlemek,

i)      Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,

j)      Bağlı birimler ve üst makamlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,

k)    Bağlı birimlerin çalışmalarını kontrol etmek, denetlemek ve yönlendirmek,

l)      Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan memur, sözleşmeli personel ve işçi personelin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yaptırmak,

m)  Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarının düzenlenmesini sağlamak ve Başkanlık Makamına sunmak,

n)    Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak.

(2)  Yetkileri;

a)    Başkanlığı ile ilgili görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisini kullanmak,

b)    Başkanlığının işlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,

c)     Teşkilat, kadro, sevk ve idare ve benzeri konularda Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,

d)    Başkanlığı ve bağlı personele memur sicil formu (1. ve 2. derece) düzenleme,  bir güne kadar özür izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme; ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,

e)     Başkanlık Makamınca çıkarılan Genelge, Yönerge, Tamim, ve benzerleri ile belirlenen yetkileri kullanmak,

f)     Başkanlık Makamınca verilecek başkaca yetkileri kullanmak.

(3)  Sorumlulukları ;

Belediye mevzuatı, görevi ile ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmamasından,  Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım