Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

19 Haziran 2015 Cuma | Hizmet Birimleri | |

Ahmet ARSLAN

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kent halkına, ilgili kanunlar ve  yönetmelikler çerçevesinde alt yapı, planlı kentleşme, çevre, sosyal, kültürel ve diğer görev alanlarındaki hizmetleri çağdaş, şeffaf, eşit ve katılımcı bir anlayışla sunmaktır.

Çağdaş yaşam kalitesi sunan, kentsel değişimi sürekli kılan, kaliteli hizmete öncülük eden ve etkin çözümler üreten; Türkiye’nin gözde kenti olmayı amaçlayan; değişen, gelişen ve yaşanmaktan zevk alınan dünya ile bağlantılı bir metropol sahil kenti yönetimini oluşturmak.
 • Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans proğramına uygun olarak hazırlamak,
 • Ayrıntılı harcama ve finans proğramını hazırlamak,
 • Bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak,
 • Yönetim dönemi ve kesin hesabı hazırlamak,
 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
 • Ön mali kontrol görevini yürütmek,
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde Belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 • Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması ve ilgili üst yönetime ve harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • Gelir tarife cetvellerini hazırlamak,
 • Mali konularda üst yönetim tarafından verilen ve mevzuatça öngörülen diğer görevleri yerine getirmek,
 • Ulusal kalkınma ve politikaları, yıllık  proğram ve hükümet proğramı çerçevesinde Belediyenin  orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, sonuçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Belediyenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
 • Belediyenin stratejik plan ve performans proğramının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yönetmek,
 • Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans proğramına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarının da esas olarak Belediyenin Faaliyet Raporunu hazırlamak,
 • Mali Hizmetler Şube Müdürülüğü
 • Gelirler Şube Müdürlüğü
 • Bütçe Şube Müdürlüğü
 • Satın Alma Şube Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
 • Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
 • İcra Takip Şube Müdürlüğü

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım