İç Denetim Birimi

19 Haziran 2015 Cuma | Hizmet Birimleri | |

Cengiz KOÇBUĞ

İç Denetim BirimiAdana İktisadi ve Ticari  İlimler Akademisi / Maliye-Muhasebe Bölümü (lisans) mezunu olan Cengiz KOÇBUĞ 1955 yılında Adana'da doğdu. 1980-1982 yılları arasında T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ndeki memuriyetine takiben 1982-1997 yılları arasında Vergi Denetmeni ve 1997-2007 yılları arasında Vergi Dairesi Müdürü olarak Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yaptı. Aralık/2007 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne İç Denetçi olarak atanan KOÇBUĞ halen bu görevine devam etmektedir.
Belediyemiz faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması için; yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerine ilişkin karar ve tasarrufları sistemli, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirmek, önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunmak;  faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek suretiyle  amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.

Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla Uluslararası İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak Kurallarına tam uyumlu olarak yürüttüğü denetim ve danışmanlık faaliyetleri ile Belediyemiz çalışmalarına değer katan ve geliştiren, yeterli sayıda ve nitelikli denetim elemanı ile yeterli mali ve teknolojik imkanları olan etkin ve etkili bir denetim biriminin kurulması sağlamaktır.
İç Denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir (5018/64 ve İç Den.Çal.Us.ve Es.Hk.Yön. md:15):
 • Nesnel risk analizlerine dayanak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
 • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
 • Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
 • İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
 • Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
 • Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek
 • Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.
 • Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
 • Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
 • Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.
İç Denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve Uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.
İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki yetkilere sahiptir.(İç Den.Çal.Us.ve Es.hk.Yön. md:16):
 • Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek.
 • Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.
 • Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak.
 • Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.
İç Denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder.
 • Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.
 • Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.
 • İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek.
 • Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek.
 • Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.
 • Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.
İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

İç denetim faaliyeti; kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar.
E-Mail Adresi: cengizkocbug@samsun.bel.tr

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım