Başkan Yılmaz Bursalı Hemşerileri İle Hasret Giderdi

15 Kasım 2014 Cumartesi | Haberler | |

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu'nu (SAMDEF) ziyaret etti...

Başkan Yılmaz Bursalı Hemşerileri İle Hasret Giderdi

Baş­ba­kan Ahmet Da­vu­toğ­lu’nun Bursa’da Büyükşehir Be­le­di­ye Baş­kan­la­rıy­la ya­pa­ca­ğı is­ti­şa­re top­lan­tı­sı­na ka­tıl­mak üzere Bursa’ya giden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, SAM­DEF’in da­ve­ti üze­ri­ne, hem­şe­ri­le­riy­le bir araya geldi.

Bursa SAM­DEF’in Mer­ke­zin­de, der­nek­le­rin yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ve der­nek üye­le­ri ya­nın­da, Bursa’da ça­lı­şan Sam­sun’lu­la­rın yoğun ka­tı­lı­mıy­la bir araya gelen coş­ku­lu ve sa­mi­mi bir ka­la­ba­lık, Başkan Yılmaz’ı duygu dolu bir at­mos­fe­r­de kar­şı­la­dı.

Program SAM­DEF Genel Baş­ka­nı Savaş Otruş’un açı­lış ve hoş gel­din ko­nuş­ma­sı ile başladı.

Savaş Otruş yaptığı konuşmada Başkan Yılmaz’a hoşgeldiniz diyerek;  “Güzel Sam­su­nu­mu­zun ça­lış­kan, dü­rüst ve ba­şa­rı­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı aynı za­man­da çok de­ğer­li ağa­be­yi­miz, bu kadar yoğun prog­ra­mı ara­sın­da bize zaman ayı­rıp, Genel Mer­ke­zi­mi­ze teş­rif et­ti­ği için, Şah­sım ve Yö­ne­tim ku­ru­lum adına ken­di­si­ne en derin sevgi saygı ve şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum.” Şeklinde konuştu.

Ardından söz alan Başkan Yılmaz, bu güzel ve anlamlı buluşmaya vesile olan herkese teşekkür ederek şunları söyledi;

“Çok de­ğer­li Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı, Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ve sev­gi­li hem­şe­ri­le­rim.

Si­zin­le bir­lik­te olmak, yü­re­ği­ni­zin sı­cak­lı­ğı­nı his­set­mek Sam­sun öz­le­miy­le ışıl­da­yan göz­le­ri­ni­ze ve güzel yü­zü­nü­ze bak­mak benim için büyük bir onur­dur, mut­lu­luk­tur. Ben Bursa’ya Sayın Baş­ba­ka­nı­mı­zın Prog­ra­mıy­la il­gi­li ola­rak gel­dim. Onun­la çok de­ğer­li isti­şa­re­ler yap­tık. Bu arada, Bursa’da ya­şayan hem­şeri­le­ri­mi bir çatı al­tın­da top­la­mış olan sayın Fe­de­ras­yon Baş­ka­nım ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu beni davet et­ti­ler. Bu mut­la­ka ica­bet etmem ge­re­ken bir da­vet­ti. Çünkü siz­ler­le be­ra­ber olmak benim için büyük bir mut­lu­luk­tu. Sev­gi­li hem­şeri­le­rim. İnsan doğup bü­yü­dü­ğü top­rak­la­rı ter­ke­de­rek uzak­ta ya­şa­ma­ya mec­bur olun­ca, on­la­rın sı­la­ya dair olan duy­gu­la­rı daha bir coş­ku­lu, daha bir ka­ba­rık ve kuv­vet­li olu­yor. Ben de dı­şarı­da, Sam­sun’dan uzak­lar­da ça­lı­şır­ken, mem­le­ket­te­ki ak­ra­ba­la­rım, ar­ka­daş­la­rım ina­nın rü­ya­la­rı­ma gi­rer­di.

İnşal­lah siz­ler­de bir­gün bu­ra­lar­da­ki iş­le­ri­ni­zi bi­ti­rir mem­le­ke­ti­ni­ze ge­lir­si­niz. Ya­kın­la­rı­nız­la, ço­cuk­luk ar­ka­daş­la­rı­nız­la kom­şu­la­rı­nız­la ka­vu­şur, has­ret gi­de­rir­si­niz. Sev­gi­li Hem­şeri­le­rim;

Sam­su­nu kal­kın­dır­mak, Sam­sun­lu­la­rın onur­la gu­rur­la ya­şa­ya­bi­le­cek­le­ri mo­dern bir kent yap­mak için gece gün­düz hiç dur­ma­dan ça­lı­şı­yo­ruz. Bunu bir açı­dan ba­şar­dık. Güzel Sam­su­nu­mu­zu, gü­zel­lik, es­te­tik ve mo­dern­lik ba­kı­mın­dan Tür­ki­ye­’de­ki ilk 10 vi­la­yet ara­sı­na sok­tuk. Bu çok önem­li ancak ye­ter­li değil.

Sam­sun’u eko­no­mik, ti­ca­ri açı­dan da ilk 10’a sok­ma­mız lazım. Henüz daha ilk 15’in için­de­yiz. Ama söz ve­ri­yo­rum bunu da ba­şa­ra­ca­ğız. Sam­su­nun Ge­le­ce­ği­ni İnşa Ede­ce­ğiz. Artık ilk ön­ce­li­ği­miz, Sam­sun’u ik­ti­sa­den bü­yüt­mek. Şimdi bunun için ça­lı­şı­yo­ruz. Tek so­ru­nu­muz Ne ya­pa­rız da Sam­sun eko­no­mi­sin­de bü­yü­me ya­ra­ta­bi­li­riz. Bu ko­nu­da iki he­de­fe ki­lit­len­dik; Dağ Tu­riz­mi­ni ge­liş­tir­mek, can­lan­dır­mak. Or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­ri­ni ge­liş­tir­mek. Ya­tı­rım­cı­la­rı­mı­zın önem­li is­tek­le­ri var bun­la­rı ye­ri­ne ge­ti­re­rek , Sam­sun sa­na­yi­si­ni şah­lan­dı­ra­ca­ğız. De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım; şehri inşa et­me­den önce, şeh­rin ge­le­ce­ği­ni, ço­cuk­la­rı­mı­zın is­tik­ba­li­ni inşa et­me­nin mü­ca­de­le­si­ni ve­ri­yo­ruz.”

BAŞKAN YIL­MAZ’A ONUR­SAL BAŞ­KAN­LIK

Konuşmaların ardından, Bursa SAM­DEF Genel Baş­ka­nı Savaş Otruş, Yö­ne­tim Ku­ru­lu­na Sam­sun bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yusuf Ziya Yıl­maz’ın, SAM­DEF’in Onur­sal Baş­ka­nı ol­ma­sı­nı tek­lif etti. Yö­ne­tim ku­ru­lun­un bu tek­lifi onaylamasından sonra Başkan Yıl­maz Bursa SAMDEF’in Onur­sal Baş­ka­nı oldu. Yılmaz’a Yö­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan bir de pla­ket tak­tim edil­di.

 

 

Başkan Yılmaz Bursalı Hemşerileri İle Hasret Giderdi
Başkan Yılmaz Bursalı Hemşerileri İle Hasret Giderdi
Başkan Yılmaz Bursalı Hemşerileri İle Hasret Giderdi
Başkan Yılmaz Bursalı Hemşerileri İle Hasret Giderdi
Başkan Yılmaz Bursalı Hemşerileri İle Hasret Giderdi

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım