SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç:

  MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı görev, yetki ve çalışma esaslarını  düzenlemektir.

  Kapsam:

  MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Muhtarlık İşleri  Daire Başkanlığı ile alt birimlerin hizmet faaliyet, görev ve çalışma esas ve usullerini kapsar.

  Dayanak:

  MADDE 3- (1) Bu yönetmelik ;

  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu , Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/2/2015 tarihli ve 2015/8 nolu Genelgesi ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar:

  MADDE 4 -(1)Bu yönetmelikte ifade edilen;

  a) Büyükşehir Belediyesi : Samsun Büyükşehir Belediyesini,

  b) Başkan: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanını,

  c) Meclis: Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisini,

  d) Encümen : Samsun Büyükşehir  Belediyesi Encümenini,

  e) Genel Sekreter: Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

  f) Genel Sekreter Yardımcısı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,

  g) Daire Başkanlığı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığını,

  h) Daire Başkanı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanını,

  i) Şube Müdürü: Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürünü,

  j) Teknik ve İdari Personel: Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde çalışan teknik ve idari personeli tanımlar.

 • Teşkilat ve Kuruluş

  Teşkilat:

  MADDE 5 –(1) Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ve Daire Başkanlığına bağlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.

  Kuruluş:

  MADDE 6-(1) Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 21.maddesi gereğince Başkanca teklif edilmiş olup,Meclis tarafından 14.04.2015 tarihli oturumda kabul edilen ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Teşkilat şemasında gösterilen makama bağlı olarak hizmet yürütmek amacıyla kurulmuştur.

 • Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanının Görev Yetki ve Sorumluluğu

  MADDE 7- (1) Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanının Görev Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

  a) Muhtarların bilgilerini tutmak,

  b) Daire başkanlığı ile ilgili tüm şube müdürlüklerini ilgilendiren konularda yazışma

  işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,

  c) Muhtarların ihtiyaçlarının temininde, gerektiğinde yardımcı olmak,

  ç) Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ,taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek ve 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek.

  d) İçişleri Bakanlığı'na üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek ve olumsuz cevapların gerekçesini yazmak.

  e) Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

  f) Muhtarlardan gelen talepleri, resmi yazışmaları, personelin sevk ve idaresini çalışma koşullarını düzenler ve takip eder. Kalite sisteminin sürekli uygulanmasını ve geliştirilmesini sağlar.

  g) Daire Başkanlığı kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kendisine verilen tüm iş ve işlemleri yerine getirmekle yetkili ve sorumludur.

  ğ) Daire Başkanlığı personelinin yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği izin, terfi , taltif, yer değişikliği, özlük işleri ile ilgili evrakları inceler uygun gördüklerini imzalar.

  h) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde kullanılan demirbaş ve sarf malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını sağlar. Ekonomik ömrü tamamlanan demirbaşa kayıtlı araç, gereç ve iş makinalarının hurdaya ayrılması ile ilgili işlemleri yapar ve ilgili birimlere sevk eder.

  ı) Daire Başkanlığı faaliyetlerinin verimli, amacına uygun, zamanında ve etkinliği sağlamak için çalışma planlarını hazırlatmak , izletmek, denetlemek ve koordine edilmesini sağlamak.

  i) Daire Başkanlığı yatırımları ile ilgili stratejik planlamaya uygun plan, program ve bütçe taslağı yaparak ilgili makama sunmak.

  j) Daire Başkanlığı özel alanına giren hizmetlerle ilgili olarak yapacağı her türlü harcamalarda 5018 sayılı kanunla tanımlanan harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir.

  k) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde 4734 ve 4735 sayılı ihale yasalarının amir hükümlerine göre her türlü ihalenin yaklaşık maliyetini, teknik ve özel şartnamelerini , gerekli dökümanlarını yapmak , yaptırmak ve ilgili Daire Başkanlığına yazılı olarak göndermek.

  l) Bağlı Şube Müdürlüğünün yapacağı  yatırımların sanat kurallarına uygun olarak iş programı süresince gerçekleşmesini sağlamak.

  m) Denetimi yapılan işlerin geçici ve kesin hakkediş ,geçici ve kesin kabul, tasfiye, fesih, iş artışı, revize birim fiyat, kesin hesap v.b işlemleri gerçekleştirmek.

  n) Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan misyon, vizyon ve ana hedeflere ulaşılması için gerekli çalışmayı yapmak.

  o) Yapılan hizmetleri ve yatırımları izleme, rapora bağlama, brifing vermek, yazılı ve görsel hale getirmek ve Genel Sekreterliğin tespit ettiği   periyotlarda sunmak.

  ö) Yürütülecek faaliyetler sırasında Daire Başkanlıkları ile iyi ve etkin bir iş birliği içinde çalışmalarını yürütmek.

  p) Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ve mevzuatın gerektirdiği benzer görevleri yapmak yaptırmak, teşvik etmek ve yardımcı olmak.

 • Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 8- (1) Muhtarlık İşleri  Şube Müdürlüğünün görev ,yetki ve sorumlulukları şunlardır;

  a) Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ,taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek ve 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek.

  b) İçişleri Bakanlığı'na üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek ve olumsuz cevapların gerekçesini yazmak.

  c) Daire başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak,

  ç) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemlerin yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

  d) Daire başkanlığının sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

  e) Muhtarlarla ilgili oluşturulan projeler , teknik detay ve çizimler doğrultusunda kamu ihale mevzuatına göre işlemleri yürütmek,

  f) İhale ile yaptırılan işlerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hak edişlerini onaylamak,

  g) Daire başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

  ğ) İlçe belediyelerinin, muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili ilçe belediyeleri ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak,

  h) Arşiv işleri evrak kayıtları ve birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar. Personel hareketlerini (izin, vb.) Planlar, denetler, bilgilendirir ve sonuçlanmasını sağlar. Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlama, uygulama, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretir.

  ı) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar

  i) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve Üst Yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları mevzuata uygun olarak yerine getirir.

 • Çeşitli ve Son Hükümler

  Hüküm Bulunmayan Haller:

  MADDE 9- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

  Yürürlük:

  MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme :

  MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı  yürütür.