SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

 • SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 • Sivil Savunma Uzmanı

  Vizyon

  Çok iyi yetişmiş personelimizle verimliliği esas alarak,teknoloji kullanıma öncelik tanıyarak,tüzük,yönetmelik ve yasalara önem vererek ,Kurumumuzun Sivil Savunma hizmetlerini ve güvenlik hizmetlerini yerine getirerek,eğitimli,gerekli bilgi ve beceriye sahip,yeterli düzeyde araç ve teçhizatla donatılmış,arama ve kurtarma ekipleri ile verilecek tüm görevleri yerine getirerek hizmette en ileriye ulaşmaktır.

  Misyon

  Samsun Büyükşehir Belediyesinde mevcut olan ekiplerimiz ve araçlarımızla, kurumumuza, şehrimize, Ülkemize din,dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin,doğal afetlerde, seferberlik ve savaşların en az zararla ile atlatılmasına yardımcı olmak.

  Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

  Amaç: Ülke savunmasının top yekün savunma amacına uygun olarak Silahlı Kuvvetlerle birlikte gerçekleştirilecek olan diğer güç unsurları tarafından Sivil Savunma,Koruyucu Güvenlik ve Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları konusunda yürütülecek faaaliyetlerin barıştan ititbaren planlanması, tatbikatlarla denenmesi,ihtiyaç duyulduğunda kısa sürede uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu suretle hükümet ototritesinde devamlılığın sağlanması,Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve görev verilen Özel Sektör kuruluşlarının desteklenmesi ve halkın hayatının idame ettirilmesi ,doğal afetlerde ihtiyaç duyulan, arama kurtarma,iş makinaları,araç- gereç,insan gücü v.b.konularda gerekli faaliyetlerin hızlı,etkin ve kaliteli yönetim sistemine paralel olarak standartlar geliştirilmesidir. 

  Hedef : Eksik olan Sivil Savunma planları tamamlanacak ve yapılmış olan planların tekrar gözden geçirilerek güncelleştirilmesi yapılacaktır.Kurulan sivil savunma servislerinde görevli personelin her yıl öncelikli olarak eğitimleri yaptırılacak.Kurum çalışanlarına da aynı şekilde eğitim verilecektir. Eğitimi sivil savunma konularında kurs almış konusunda uzman personel tarafından,günün şartlarına uygun olarak elde etmiş olduğu  bilgi donanımını ,teknolojik araç-gereçler kulanarak,verimlilik,kalite,standartlaşma ve zaman planlamasını etkin şekilde kullanarak gerçekleştirilmesi  ve Hizmet binalarına ,personel ve bina güvenliği için güvenlik sistemlerinin kurulması öncelikli hedefimizdir. Yapılan Sivil Savunma Planları ve Sivil Savunma eğitimleri en doğru ve en ince noktalarına göre araştırılarak yapılır ve günün şartlarına uygun bir şekilde doğru karar vermek.

 • Bağlı Bulunan Şube Müdürlükleri

  • Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
  • İhale Şube Müdürlüğü
  • Sivil Savunma Uzmanı
 • Yetki, Görev ve Sorumlulukları

  • MADDE 9: Daire Başkanının Görev Yetki ve Sorumlulukları;

  Görevleri;

  • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince kendi hizmet alanı içerisine giren görevleri yapmak.
  • Kurumun yıllık iş programları çerçevesinde; Başkanlığının çalışma esas ve usullerini gözden geçirerek görevlerin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak yetkisini aşan hususlarda başkanlık makamınca alınan prensip kararlarını uygulamak.
  • Başkanlığı ile iş ilişkisi bulunan diğer birimler arasında uyumlu haberleşme işbirliğini kurmak.
  • İhtiyaçlar doğrultunda kumrum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişikleri tespit etmek ve buların gerçekleşmesini başkanlık makamına önermek.
  • Başkanlık makamınca istene ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak.
  • Görev alanı ile ilgili yenilikleri izlemek kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak, yaptırmak sonucu başkanlık makamına önermek.
  • Başkanlık makamınca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.
  • Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak evrak akışını takip etmek, gerekli talimatları vererek önerileri dinlemek.
  • Daire Başkanlığı bütçesini hazırlamak ve yönetmek.
  • Bağlı birimler ve üst makamlar arasındaki koordinasyonu sağlamak.
  • Bağlı birimlerin çalışmalarını kontrol etmek ve denetlemek ve yönlendirmek.
  • Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan memur, sözleşmeli personel ve işçi personeli özlük haklarını ve sicil işlemlerinin takibini yaptırmak.
  • Daire Başkanlığına Bağlı Müdürlüklerin çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarının düzenlenmesini sağlamak ve Başkanlık makamına sunmak.
  • Daire Başkanı görev alanına giren işlerle ilgili başvuruları cevaplandırmak ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmekle görevli olup görev ve hizmetlerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanına karşı sorumludur.

  Yetkileri;

  • Daire Başkanı belediyenin görev ve amaçlarının en etkin biçimde gerçekleştirilmesine imkân sağlayacak önerilerde bulunmaya ve bir raporla genel sekreter kanalı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirmeye yetkilidir.
  • Başkanlığı ile ilgili görevlerin Başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme tedbirler alam ve uygulama yetkisini kullanmak,
  • Başkanlığın işlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için başkanlık makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,
  • Teşkilat kadro ve sevk idare ve benzeri konularda Başkanlık makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,
  • Başkanlığı ve Bağlı personele Memur sicil formu (1. ve 2. derece ) düzenleme bir güne kadar özür izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme; ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,
  • Başkanlık Makamınca çıkarılan Genelge, Yönerge, Tamim ve benzerleri ile belirlenen yetkileri kullanmak,
  • Başkalık Makamınca verilecek başka yetkileri kullanmak.

  Sorumlulukları;
  Belediye mevzuatı, görevi ile ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirilmememsinden yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

  • MADDE 10: Daire Başkanlığı Kaleminin Görevleri:
   • Destek Hizmetleri Dairesi başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinden, belediye içinden ve dışarıdan gelen evrakları kayda almak, daire başkanlığınca havale olan evrakları gerekli müdürlüklere iletmek, cevap gereken yazıları cevaplayıp göndermek.
   • Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin gelir ve giderlerini, faaliyet raporlarını hazırlamak
   • Balık halinde işlem gören su ürünlerine, ait verileri işleyip her ay düzenli olarak Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım il Müdürlüğüne teslim etmek.
   • Şube Müdürlüklerinin hazırladıkları yazıların imzalatılıp tarih ve sayı verilerek ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Evrak dağıtımını yürütmek. Daire Başkanınca verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
  • MADDE 11: Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Yetki ve Görevleri:

  Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının her türlü bakımı, onarımı, temizliği, telefon iletişim hizmetleri (santral), hizmet araçlarının sevk ve idaresi, hizmet binasının ısıtılması, personelin yemek ihtiyaçlarının karşılanması önemli görevlerindendir.

  Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Yemekhane İdari Amirliği, Araç Tahsis Amirliği, Kalorifer Dairesi, Danışma Hizmetleri ve Santral birimlerinden oluşmaktadır.

  • MADDE 12: Daire Başkanının Görev Yetki ve Sorumlulukları;

  Görevleri;

  • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince kendi hizmet alanı içerisine giren görevleri yapmak.
  • Kurumun yıllık iş programları çerçevesinde; Başkanlığının çalışma esas ve usullerini gözden geçirerek görevlerin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak yetkisini aşan hususlarda başkanlık makamınca alınan prensip kararlarını uygulamak.
  • Başkanlığı ile iş ilişkisi bulunan diğer birimler arasında uyumlu haberleşme işbirliğini kurmak.
  • İhtiyaçlar doğrultunda kumrum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişikleri tespit etmek ve buların gerçekleşmesini başkanlık makamına önermek.
  • Başkanlık makamınca istene ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak.
  • Görev alanı ile ilgili yenilikleri izlemek kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak, yaptırmak sonucu başkanlık makamına önermek.
  • Başkanlık makamınca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.
  • Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak evrak akışını takip etmek, gerekli talimatları vererek önerileri dinlemek.
  • Daire Başkanlığı bütçesini hazırlamak ve yönetmek.
  • Bağlı birimler ve üst makamlar arasındaki koordinasyonu sağlamak.
  • Bağlı birimlerin çalışmalarını kontrol etmek ve denetlemek ve yönlendirmek.
  • Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan memur, sözleşmeli personel ve işçi personeli özlük haklarını ve sicil işlemlerinin takibini yaptırmak.
  • Daire Başkanlığına Bağlı Müdürlüklerin çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarının düzenlenmesini sağlamak ve Başkanlık makamına sunmak.
  • Daire Başkanı görev alanına giren işlerle ilgili başvuruları cevaplandırmak ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmekle görevli olup görev ve hizmetlerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanına karşı sorumludur.

  Yetkileri;

  • Daire Başkanı belediyenin görev ve amaçlarının en etkin biçimde gerçekleştirilmesine imkân sağlayacak önerilerde bulunmaya ve bir raporla genel sekreter kanalı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirmeye yetkilidir.
  • Başkanlığı ile ilgili görevlerin Başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme tedbirler alam ve uygulama yetkisini kullanmak,
  • Başkanlığın işlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için başkanlık makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,
  • Teşkilat kadro ve sevk idare ve benzeri konularda Başkanlık makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,
  • Başkanlığı ve Bağlı personele Memur sicil formu (1. ve 2. derece ) düzenleme bir güne kadar özür izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme; ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,
  • Başkanlık Makamınca çıkarılan Genelge, Yönerge, Tamim ve benzerleri ile belirlenen yetkileri kullanmak,
  • Başkalık Makamınca verilecek başka yetkileri kullanmak.

  Sorumlulukları;
  Belediye mevzuatı, görevi ile ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirilmememsinden yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

  • MADDE 13: Daire Başkanlığı Kaleminin Görevleri:
   • Destek Hizmetleri Dairesi başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinden, belediye içinden ve dışarıdan gelen evrakları kayda almak, daire başkanlığınca havale olan evrakları gerekli müdürlüklere iletmek, cevap gereken yazıları cevaplayıp göndermek.
   • Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin gelir ve giderlerini, faaliyet raporlarını hazırlamak
   • Balık halinde işlem gören su ürünlerine, ait verileri işleyip her ay düzenli olarak Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım il Müdürlüğüne teslim etmek.
   • Şube Müdürlüklerinin hazırladıkları yazıların imzalatılıp tarih ve sayı verilerek ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Evrak dağıtımını yürütmek. Daire Başkanınca verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
  • MADDE 14: Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Yetki ve Görevleri:

  Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının her türlü bakımı, onarımı, temizliği, telefon iletişim hizmetleri (santral), hizmet araçlarının sevk ve idaresi, hizmet binasının ısıtılması, personelin yemek ihtiyaçlarının karşılanması önemli görevlerindendir.

  Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Yemekhane İdari Amirliği, Araç Tahsis Amirliği, Kalorifer Dairesi, Danışma Hizmetleri ve Santral birimlerinden oluşmaktadır.

  • MADDE 15: Balık Hali Şube Müdürlüğü’nün Yetki ve Görevleri:
   • Hal dahilinde su ürünlerinin toptan satışının serbest piyasa koşullarında sağlıklı ve hijyenik ortamda yönetmeliklere uygun gerçekleşmesi için tedbirler almak. Hal içine gelen ürünlerin giriş ve çıkışını kayıt altını almak, kontrolünü yaptırmak.
   • Hal dâhilinde sağlığa uygun olmayan su ürünlerinin satışına mani olmak ve imha edilmesini sağlamak.
   • Şube Müdürlüğü faaliyetlerinden doğan belediye gelirlerinin (rüsum, yer tahsis ücreti, hal giriş ücreti vb.) tarh, tahakkuk ve tahsilini sağlar takibini yapar.
   • Hale giriş ve çıkış yapan su ürünlerini cins, miktar, fiyat yönlerinden komisyoncu ve alıcılar bazında günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak istatistik hesaplarını çıkarır, ileriye dönük projeler için veriler oluşturur.
   • Hal ve çevresinin güvenliği için tedbirler alır. Gerekirse kolluk kuvvetlerinden yardım talep eder.
   • Hal dâhilindeki işlem ve uygulamalardan doğan itiraz ve şikâyetleri tetkik ve tahkik ederek sonuçlandırır. Gerekirse hakem kuruluna veya başkanlık makamına iletir.
   • Halde işlem gören su ürünleri için yasal belgeler düzenler ve denetler.
   • Personelin sevk ve idaresini sağlar. Uygun personeli uygun görevlerde kullanır. Personeli bilgilendirerek ve yönlendirerek verimlerini artırır.
   • Personelin işyeri kurallarına ve iş disiplinine uymasını sağlar, disiplin ve verimine göre sicil kayıtlarını düzenler.
   • Hakem kurulunun sekretaryasını yapar.
   • Hal faaliyetlerini yürütürken Tarım İl Müdürlüğü ile iş birliği yapar.
   • Diğer kurum ve birimlerle ilişkilerini ve iletişimlerini sağlar.
   • Müdürlüğü ile ilgili işlerin aksamasız ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar, bu amaçla gerekli önlemleri alır, denetimde bulunur.
   • Kendisine bağlı personelin yasa, yönetmelik, genelge ve yönergelere uygun olarak çalışmasını sağlar ve denetler.
   • Kendisine bağlı birimler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
   • Birim çalışmaları hakkında Daire Başkanı veya Yardımcısına bilgi verir, önerilerde bulunur.
   • Birimi ile ilgili yazışma ve dosyalama işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
   • Müdürlüğü ilgilendiren yasa, tüzük, karar, yönetmelik, genelge ve yönergelerin ve bunlardaki değişikliklerin, duyuruların, Belediye Meclisi ile Encümen kararlarının ilgili birimlere iletilmesini, saklanmasını, dosyalanmasını, fihristlenmesini sağlar.
   • Müdürlüğü ile ilgili yıllık iş programı, kadro ve bütçe tasarılarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar.
   • Müdürlüğünün yıllık işletme ve yatırım malzemesi gereksinimlerine ilişkin listeleri hazırlayarak Daire başkanlığına sunar.
   • Şube Müdürlüğü ile ilgili tüm istatistikî bilgilerin (niteliğe göre günlük, aylık ve yıllık olarak)derlemesini sağlar.
   • Bina, tesis, araç, tezgâh ve gereçlerin her türlü tehlikeye karşı koruması için gerekli tüm önlemleri alır.
   • Demirbaş kayıtlarının tutulmasını, kayıttan düşürülmesini, süresi dolan evrak vb.nin yok edilmesini, kırtasiye, demirbaş, giyecek ihtiyaçlarının karşılanmasını, korunmasını, dağıtımını ve kayıtlara işlenmesini sağlar.
   • Hizmet araçlarının düzenli ve verimli olarak çalıştırılmasını sağlar. Şube Müdürlüğü faaliyetlerinden doğan belediye gelirlerinin (rüsum, yer tahsis ücreti, hal giriş ücreti vb.) tarh, tahakkuk ve tahsilini sağlar, takibini yapar.
  • MADDE 16: Hal Zabıta’sının Görev ve Sorumlulukları:
   • Su ürünü getiren araçları girişte takip ederek orta alan boş kalmak kaydıyla kenarlara muntazam olarak yerleştirmek.
   • Ürün satış alanında trafiğin akışını sağlamak ve Giriş – çıkış kapısında görevlilere yardımcı olmak.
   • Ürün satış sahasındaki boş araçları çıkartmak, Kurallara uymayan araç sahiplerine gerekirse tutanak tanzim ederek cezai işlem yapılmasını sağlamak.
   • Zorunlu hallerde tespit memuruna yardımcı olunacaktır. Görevlerde aksaklık görüldüğünde görevli personeli ikaz edecek, devamı halinde tutanak tutacaktır.
   • Yasalara uymayan komisyonculara ihtar zabtı yapılacak, devamı halinde tutanak tutacaktır.
   • Bozulmuş ve kaçak avlanan su ürünlerini ilgili denetim elamanlarına bildirmek, Bozulmuş su ürünlerinin imhası için tespit tutanağı hazırlayarak işlem yapılmasını sağlamak.
  • MADDE 17: Bekçilerin Görev ve Sorumlulukları:
   • Görev teslim alan bekçi vukuat olup olmadığını tespit edecek, varsa tutanak tutacaktır
   • Bekçi, bekçi nizamiyesinde oturacak, gerekli hallerde balık hali mahallini kontrol edecek, idari binaya mecbur kalmadıkça girmeyecektir
   • Kapılar kesinlikle açık tutulmayacaktır.
   • Girişte ücretler peşin alınacaktır, mutlaka fişi kesilerek araca verilecektir
   • Ürün getiren araçların plakası, geldiği komisyoncu, ürünün türü ve miktarını kayıt altına alacaktır.
   • Zabıta gelene kadar ürün getiren araçlara refakat ederek orta saha boş kalmak kaydıyla kenarlara muntazam olarak yerleştireceklerdir.
   • Tespit memuru olmadığı zaman satılan balıkların tespitini yapmak.
   • Ürün çıkaran araçların faturaları kontrol edilerek 2. suretleri toplanacaktır. Alıcıda kalan 1 suretin arkasına tarih ve çıkış kaşesi okunaklı şekilde vurulacaktır.
   • Toplanan faturalar düzenli tasnif edilecek, tahakkuk servisine teslim edilecektir.
   • Ürün almayacak her türlü araç hal içerisine alınmayacaktır.
   • Zorunlu hallerde merkez zabıta ekibinden 431 34 35 veya emniyet müdürlüğünün 155 nolu telefonundan yardım istenecektir.
  • MADDE 18: Tespit Memurlarının Görev ve Sorumlulukları:
   • Mezat saatinde mezat alanında bulunmak. Girişte bekçiden aldıkları kayıt örneklerini mezat alanında kontrol etmek.
   • Mezatın tam rekabet ortamında sağlıklı ve hijyenik olarak yapılmasını denetleyerek, manipülasyonları idareye bildirmek.
   • Satılan ürünün tür, miktar ve fiyatını kayıt altına almak. Bu kayıtları periyodik olarak çıkış görevlilerine bildirmek.
   • Çalışma saatleri idarece 8 saati geçmemek üzere ürün satışına bağlı olarak esnek bir şekilde düzenlenerek belirlenecektir.
   • Bozuk ve kaçak avlanan ürünleri ilgili denetim elamanlarına bildirmek. Hal çıkış görevlisi ile bağlantılı çalışmak.
  • MADDE 19: Tahsildarın Görev ve Sorumlulukları:
   • Sabah saat 7 de görevli bekçiden görevi teslim almak, bilet koçanını kontrol ederek tahsil edilen araç giriş ücretlerini teslim almak.
   • Giriş kulübesinde oturarak gelen araçların giriş ücretlerini tahsil etmek. Giriş yapan ürün araçlarının plakasını, geldiği komisyoncuyu, ürünün tür ve miktarını açıkça kayıt altına almak.
   • Hal çıkış kontrol görevlisine yardımcı olmak. Toplanan faturaları tahakkuk servisine teslim edilmesini sağlamak. Tahakkuk eden rüsumların tahsilini yapmak.
   • Yer tahsis ücretlerinin düzenli olarak tahakkukunu ve tahsilini takip ve kontrol etmek.
   • Abone araçların ücretlerini tahsil etmek. Saat 15 ‘de görevini bekçiye bilgi vererek teslim etmek.
   • Rüsum ve diğer gelirlerin tahsilâtlarını yaptıktan sonra tahsilatı günlük olarak gelir müdürlüğü vasıtasıyla banka hesabına yatıracaktır.
  • MADDE 20: Hal Çıkış Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları:

  Çalışma süresi 03 – 15 saatleri arasında 8 saati geçmemek üzere ürün işlem durumuna göre idarece esnek yapıda düzenlenecek ve uygulanacaktır.

  • Araç girişinde bekçi ve tahsildara yardımcı olacaktır. Ürün çıkaran araçların faturaları kontrol edilerek 2. suretleri toplanacaktır. Alıcıda kalan 1 suretin arkasına tarih ve çıkış kaşesi okunaklı şekilde vuracaktır.
  • Tespit memurunun periyodik teslim ettiği satış tespit tutanakları ile çıkış faturalarının ürün fiyatı, türü, miktarı araç başında kontrol ederek hatalı ve yanlış beyanların düzeltilmesini isteyecektir.
  • Görev mahallini izinsiz ve idareden habersiz terk etmeyecek, toplanan faturaları düzenli tasnif ettikten sonra, tahakkuk servisine teslim edecektir.
  • MADDE 21: Tahakkuk Memurunun Görev ve Sorumlulukları:
   • Bekçi ve tahsildarın ürün giriş kayıtları, tespit memurlarının tespit tutanağı ve toplanan faturaları birbirleriyle karşılaştırılarak satış tutarlarını hesaplanacaktır.
   • Komisyonculardan saat 11’de satış işlemlerini gösteren beyannamelerini isteyecek, tespitlerle beyan bilgilerini karşılaştırılarak kontrol edecektir. Eksik beyanların düzeltilmesi için beyanları komisyoncuya iade edecektir.
   • Tespit edilen işleme göre komisyonculara rüsum tahakkuku yaparak, bildirecek ve tahsildara bir suretini verecektir. Ertesi gün rüsum tahakkuklarının tahsilâtını takip ederek hesapların kapatılmasını sağlayacaktır.
   • İşlemlerin günlük analizini yaparak tüm istatistik verilere ulaşabilecek şekilde bilgisayar kayıtlarına yüklenecektir.
   • Yer tahsis, kapı çıkış ücretleri alacaklarının takibini yapacaktır.
   • İdare içi ve idare dışı tüm yazışmaları hazırlayacak ve gerekli kayıtları tutacaktır.
  • MADDE 22: Temizlik Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları:
   • Hal giriş görevlilerine yardımcı olmak. İdari binanın temizliği ve bakımını yapmak, Bacaları temizleyerek sobaların yanmasını sağlamak.
   • Mezat alanını kirletenleri uyarmak ve Mezat alanında göze batan çöpleri toplamak. Mezat sonunda işletme alanını süpürmek ve yıkamak. Temizlik malzemeleri açıkta bırakılmayacaktır. Yıkama hortumunu iş sonunda koruma altına alacaktır. Kanalların periyodik temizlenmesi ve Çöplerin düzenli tahliyesi takip edilecektir. Hal işletmesinin çevre bakımı ve denetimi yapılacaktır.
  • MADDE 23: Sebze Ve Meyve Hali Müdürünün Görev Yetki Ve Sorumlulukları:
   • Toptancı Halin yönetim ve işleyişinden sorumludur.
   • Malların, Toptancı Hale giriş-çıkış, muhafaza, depolama ve satışının Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ile Toptancı Halleri Hakkındaki 552 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ve ilgili Yönetmeliklere uygun olarak her türlü önlemleri almaya ve uygulamaya görevli ve yetkilidir.
   • Hal Hakem Kurulu Kararlarını uygular.
   • Belediye sınırları veya mücavir alanları içerisinde malların toptan alım ve satımının Toptancı Hallerde yapılmasını sağlar.
   • Malların, Belediye sınırları veya mücavir alanlar içerisinde perakende olarak satışını yapanlar, bunların Toptancı Halden satın alındığını belgelemek zorundadırlar. Toptancı Halden satın alındığı belgelenmeyen malların sahipleri ve nakliyecileri ile ilgili olarak K.H.K.nin 17. maddesine göre işlem yapar.
   • Personelin izin işlemlerini ayarlamak, Çalışma programları hazırlayıp uygulanmasını sağlamak.
   • Müdürlüğü ile ilgili işlerin aksamasız ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar, bu amaçla gerekli önlemleri alır, denetimde bulunur.
   • Kendisine bağlı personelin yasa, yönetmelik, genelge ve yönergelere uygun olarak çalışmasını sağlar ve denetler.
   • Kendisine bağlı birimler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar. Birim çalışmaları hakkında Daire Başkanı veya Yardımcısına bilgi verir, önerilerde bulunur.
   • Birimi ile ilgili yazışma ve dosyalama işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
   • Başkanlığı ilgilendiren yasa, Büyükşehir Belediye Meclisi ile Encümen kararlarının ilgili birimlere ve personele iletilmesini, saklanmasını, dosyalanmasını, uygulanmasını sağlar.
   • Müdürlüğü ile ilgili yıllık iş programı, kadro ve bütçe tasarılarını hazırlayarak Daire Başkanına sunar.
   • Demirbaş kayıtlarının tutulmasını, kayıttan düşürülmesini, süresi dolan evrak vb.nin yok edilmesini, kırtasiye, demirbaş, giyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanmasını, korunmasını, dağıtımını ve kayıtlara işlenmesini sağlar.
   • Şube Müdürlüğü faaliyetlerinden doğan belediye gelirlerinin (rüsum, yer tahsis ücreti, hal giriş ücreti vb.) tarh, tahakkuk ve tahsilini sağlar takibini yapar.
  • MADDE 24: Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

  Son Hükümler
  Yürürlük

  • MADDE 25: Bu yönetmelik, 23 Madden ibaret olup yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  • MADDE 26: Bu yönetmelik hükümlerini, Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
 • Vizyon

  Amaç

  • MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  • MADDE 2: Bu yönetmelik, Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile bağlı birimleri kapsar.

  Dayanak

  • MADDE 3: Bu yönetmelik,
   1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
   2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, doğrultusunda hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  • MADDE 4 : Bu Yönetmelikte geçen;
   1. Belediye : Samsun Büyükşehir Belediyesini,
   2. Meclis : Samsun Büyükşehir Belediye Meclisini,
   3. Başkan : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanını,
   4. Daire Başkanlığı : Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığını,
   5. Daire Başkanı : Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanını,
   6. Şube Müdürü : Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına Bağlı Şube Müdürlüklerini,
   7. Birim : SamsunBüyükşehirBelediyesi Teşkilat Şemasındaki  birimleri ifade  eder.

  Teşkilat

  • MADDE 5: Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bu Yönetmelik ekindeki kuruluş şemasında gösterilen birimlerden oluşur.

  Daire Başkanının Atanması

  • MADDE 6: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı ilgili mevzuata göre Başkan tarafından atanır. Yapılacak atamada en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranır.

  Şube Müdürünün Atanması

  • MADDE 7: Daire Başkanlığı bünyesindeki şube müdürleri ilgili mevzuata göre daire başkanının önerisi üzerine Başkan tarafından atanır.

  Diğer Yardımcı Personelin Atanması

  • MADDE 8: Daire Başkanlığı bünyesindeki Şube Müdürlüklerinde görev alacak personelin atanması bu yönetmeliğin 7.maddesine göre yapılır.