SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

 • İLETİŞİM

  Mezarlıklar Şube Müdürlüğü TEL: 431 10 55

  Veteriner Şube Müdürlüğü TEL: 231 29 68

   

 • Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 6

  (1)  Görevleri;

  a)    5216 sayılı yasa ile verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek,

  b)    Kurumun yıllık iş programları çerçevesinde Başkanlığın çalışma esas ve usullerini gözden geçirerek görevlerin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Başkanlık Makamınca alınan prensip kararlarını uygulamak,

  c)     Başkanlığı ile iş ilişkisi bulunan diğer birimler arasında uyumlu haberleşme ve işbirliği kurmak,

  d)    İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini Başkanlık Makamına önermek,

  e)     Başkanlık Makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak,

  f)     Görev alanıyla ilgili yenilikleri izlemek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak, yaptırmak, sonucu Başkanlık Makamına önermek,

  g)     Başkanlık Makamınca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri  yerine getirmek,

  h)    Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak, evrak akışını takip etmek, gerekli talimatlar vererek önerileri dinlemek,

  i)      Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,

  j)      Bağlı birimler ve üst makamlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,

  k)    Bağlı birimlerin çalışmalarını kontrol etmek, denetlemek ve yönlendirmek,

  l)      Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan memur, sözleşmeli personel ve işçi personelin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yaptırmak,

  m)  Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarının düzenlenmesini sağlamak ve Başkanlık Makamına sunmak,

  n)    Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak.

  (2)  Yetkileri;

  a)    Başkanlığı ile ilgili görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisini kullanmak,

  b)    Başkanlığının işlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,

  c)     Teşkilat, kadro, sevk ve idare ve benzeri konularda Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,

  d)    Başkanlığı ve bağlı personele memur sicil formu (1. ve 2. derece) düzenleme,  bir güne kadar özür izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme; ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,

  e)     Başkanlık Makamınca çıkarılan Genelge, Yönerge, Tamim, ve benzerleri ile belirlenen yetkileri kullanmak,

  f)     Başkanlık Makamınca verilecek başkaca yetkileri kullanmak.

  (3)  Sorumlulukları ;

  Belediye mevzuatı, görevi ile ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmamasından,  Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

 • Şube Müdürlerinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

  Şube Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 7

  (1)  Temizlik İşleri Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  a)    Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

  b)    Alt kademeleri ile koordinasyon sağlanarak kentin genel temizlik işlerinin yürütülmesini sağlamak,

  (2)  Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  a)    Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

  b)    Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereğince İlimizde kullanılacak yakıtlarla ilgili toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesine yönelik ilgili Daire Başkanlığı elemanları ile birlikte denetimleri gerçekleştirmek,

  c)     Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde gerekli çalışmaları yapmak,

  d)    Çevre Kanunu’na göre; “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince Bakanlık tarafından verilen yetkiye dayanılarak çalışmalar yapmak,

  e)     Çevre Sağlığı ile ilgili gelen şikâyet ve isteklerin incelenip çözüm yollarının tespit edilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak,

  (3)  Veteriner İşleri Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  a)  Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

  b)  5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesine göre sahipsiz hayvanların kontrolsüz üremesinin önlenmesi için kısırlaştırma müdahalelerini yapmak,

  c)  Geçici Bakım Evlerinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için gerekli ilan ve duyuruları yapmak,

  d)  Alt kademe belediyeleri tarafından merkeze getirilen sahipsiz sokak hayvanlarının sağlık kontrollerini yapmak,

  e)  Ev ve süs hayvanları ile sahipsiz hayvanları kayıt altına almak ve ilgili işlemleri yapmak,

  f)   İl Hayvanları Koruma Kuruluna asil üye olarak katılmak,

  g)  Hayvanları Koruma Kanununun 22. Maddesine göre işletme sahipleri ve belediyeler, hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle yükümlüdür maddesi doğrultusunda Hayvanat Bahçesinde çalışmalar yapmak,

  h)  Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kent zararlıları ile mücadele ederek halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalar yapmak,

  i)    Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde meydana gelebilecek çeşitli salgın ve zoonoz hastalıklarda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Halk Sağlığı İl Müdürlüğü koordinesinde çalışmak,

  j)   Yerel Hayvan Koruma Görevlilerine verilecek eğitimi organize etmek,

  k)  Ev ve Süs Hayvanları satan işletme sahiplerine verilecek eğitimi organize etmek.

  (4)     Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  a)  Birim yöneticilerin ortak nitelikli yönetim görevlerini getirmek,

  b)  Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. Bu görevleri belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devretmek ve/veya birlikte yapmak. Yine Belediye Meclis Kararı ile Belediye mülkü mezarlıklarda mezar yerleri tahsis etmek, mezar üstü-altı inşaatlarına ruhsat vermek, bunlara ait ücretleri tahsil etmek, defter kayıtlarını tutmak, şehir içi ve şehirlerarası cenaze nakillerini yapmak,

  c)  Her cenaze için bir yer tahsis belgesi düzenlemek, mevtanın yıkanarak dini vecibelere uygun şekilde defin işlemlerinin yapılmasını ve defin işleminden sonra mezar ada, parsel numarasını içeren bir plakayı mezar başına yaptırılmasını sağlamak,

  d)  Mezarlıkların içindeki ana ve tali yolların asfalt ve bordür döşemelerinin, su ve aydınlatma şebekelerinin, mezarlık çevre ve iç duvarlarının yapımı, bakımı, ıslahı ve onarımı işlerinin yapılmasını sağlamak,

  e)  Mezarların bakım, onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak,

  f)   Bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin defin işlemlerini ilgili mevzuatlar doğrultusunda ilaçlama, kireçleme ve diğer önlemlerin yapılmasını sağlamak,

  g)  Mezarlık ve defin hizmetlerinin yerine getirilmesi iş ve işlemlerinde müdürlüğün ihtiyacı olan malzemelerin (mezar tahtası, kefen, cenaze levazımatı, araç-gereç, araçların bakım onarım ve yedek parçaları vb.) teminini ilgili mevzuatlar doğrultusunda gerçekleştirmek,

  h)  Mezar kayıtları tutmak,

  i)    Şehit ve gazilerin cenazelerini ücretsiz olarak kaldırmak,

  j)   Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde fakir cenazeleri ile defin izni verilmiş sahipsiz cenazelerin ücretsiz olarak defnedilmesini sağlamak,

  k)  Belediyede çalışan memur ve işçilerin, emekli memur ve işçilerin kendileri ile çalışmakta olan işçilerin ana, baba, eş ve çocuklarının ölmesi halinde ücretsiz defnedilmesini sağlamak,

  l)    Mezarlık inşaatlarını ruhsata bağlamak, harçların tahsilini sağlamak,

  m)     Stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere Raporlamaları hazırlamak,

  n)  Mezarlıkların güvenliğini sağlamak,

  • o)  Mezarlıkların Korunması Kanun, Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik, Mezarlıklar Hakkında Nizanname ve Hıfzıssıhha Kanununda verilen görevleri yerine getirmek.

  (5)     İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  a)  Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

  b)  Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayri sıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak, denetlemek.

  c)  5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 7d maddesine göre Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan alanlarda ruhsat vermek ve denetlemek görevini yürütmek.

  d)  İlçe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak gıda ve gıda işyerlerinin denetimleri konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

  (6)     Gıda Kontrol Laboratuvar Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  a)  Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

  b)  Gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm işyerlerinin teknik ve hijyenikdenetimlerinin ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yapılmasını sağlamak,

  c)  Bu işyerlerinde tüketime sunulan gıda maddelerinin sağlığa uygunluk ve kalite yönünden analizlerin Büyükşehir Belediyesi Gıda Kontrol Laboratuvarında ve/veya İlde bulunan Gıda Kontrol Laboratuvarında yapılmasını sağlamak,

  d)  Güvenli gıda tüketimi ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesi amacıyla her yaştan tüketiciye konuyla ilgili bilgilendirme eğitimleri vermek.

  (7)     Katı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  a)  Şube Müdürlerinin ortak idari görevlerini yerine getirmek,

  b)  6360 sayılı kanun uyarınca Samsun Büyükşehir Belediyesi yetki alanına giren katı atık düzenli depolama sahalarının iyileştirilmesini ve ilçe belediyeleri tarafından getirilen çöplerin bertarafını sağlamak,

  c)  Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarını ilgili mevzuatlar doğrultusunda işletmek/işlettirmek,

  d)  Çöp sızıntı sularının çevreye zarar vermeden arıtılmasını sağlamak,

  e)  Çöpten kaynaklanan metan gazından elektrik üretilmesi gibi çevre koruyucu geri kazanım çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

  f)   Katı atıkların ayrı toplanması, taşınması ve geri dönüşümü ile ilgili ilçe belediyeleri ile yapılması gereken çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

  g)  2. Derece Düzenli Depolama Sahalarına kabul edilebilen evsel nitelikli katı atıkların kabulünü ve bertarafını sağlamak ve özel işlem gerektiren, farklı nitelikli atıkları sahalara kabul etmemek (Bitkisel atık yağlar, atık piller vb.),

  h)  Atık piller konusunda ilçe belediyeleri ve lisanslı firmalarla koordineli olarak çalışmalar yapmak,

  i)    Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafını sağlamak,

  j)   Hafriyat ve inşaat atıkları ile ilgili yönetmelik ve yönetim planı doğrultusunda çalışmalar yapmak,

  k)  Kapatılan çöp depolama tesislerinin mevcut yönetmelikler doğrultusunda rehabilitasyonunu sağlamak.

  Şube Müdürlerinin Yetkileri

  MADDE 8

  (1)     Şube Müdürlerinin görev ve yetkileri şunlardır;

  a)  İlgili mevzuat çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,

  b)  Müdürlüğün çalışma ve çalışma usullerini gözden geçirerek, Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Başkanlık Makamından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara intikal ettirmek,

  c)  Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,

  d)  Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst makamların istediği raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak,

  e)  Üst makamlar tarafından istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek,

  f)   Gerekli olması halinde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip emrindeki personele açıklamalarda bulunmak,

  g)  Üst makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, talimatlar almak,

  h)  Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp, programlamak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,

  i)    Müdürlüğünce yapılan işlemler ile kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yaparak, sonucunu Daire Başkanına bildirmek,

  j)   Müdürlükte uygun bir şekilde personel dağılımını gerçekleştirmek, iş akışının aksamadan sürdürülmesini temin etmek,

  k)  Müdürlüğünde çalışan memurlara üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak,

  l)    Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için çalışmak, gerekirse bu konuda ilgili personeli uyarmak,

  m)     Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlara göre yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak,

  n)  Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak,
  o)  Müdürlük ile ilgili yazışmalarda imza yetkisi kullanmak,

  p)  Disiplin Amiri olarak personeline mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek,

  q)  Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapmak, rastlayacağı aksaklıkları gidermek,

  r)   Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, mazeretine binaen bir güne kadar izin vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek,

  s)   Geçici süre ile görevde bulunmayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına uygun olan Müdürlerden birini veya personeli Müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek Daire Başkanı ile Başkanlık Makamının onayına sunmak,

  t)   Müdürlük ile ilgili tüm görev, yetki ve belgelerin ilgililere dağıtımını, maiyetindeki personel arasındaki iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak,

  u)  Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek,

  v)  Üst makamlarca verilecek diğer yetkileri kullanmak.

  Şube Müdürlerinin Sorumluluğu

  MADDE 9– (1)Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

 • Teknik Personelin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Nitelikleri

  Teknik Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 10

  (1)  Görevleri;

  a)    Müdürlüklerin görev alanında, kendilerine tevdi olunan görev sıfatları ile ilgili işleri yapmak,

  b)    Müdürlükçe havale edilen resmi yazılarla ilgili araştırma yapmak, eklerini hazırlayarak cevap yazmak.

  (2)  Yetkileri;

  Görevli olduğu konularda müdüre de danışarak, yapılacak işleme karar verme ve karar gereklerine göre işlem yapma yetkisini kullanmak.

  (3)  Sorumlulukları;

  Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmamasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından dolayı Müdüre karşı sorumludur.

 • Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1)Bu Yönetmelik,  Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile bağlı birimleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,  5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1)Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Belediye                      : Samsun Büyükşehir Belediyesini,

  b) Meclis                          : Samsun Büyükşehir Belediye Meclisini,

  c) Başkan                       : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanını,

  d) Daire Başkanlığı       : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığını,

  e) Daire Başkanı           : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanını,

  f) Şube Müdürü             : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini

  g) Birim                           : Teşkilat Şemasındaki birimleri

  ifade eder.

 • Çalışma Şekli Ve İşleyiş

  Çalışma Şekli ve İşleyişi

  Evrak ve Kayıt İşlemleri

  MADDE 11 – (1) Daire Başkanlığınca Müdürlükleri gönderilen yazıların tamamı gelen evrak kayıt defterine kaydedilir. Şube Müdürü tarafından okunup, gereği yapılmak üzere işleme konulur. İşlemi bitirilen evrak hakkında yasal işlemler yapılır. Yapılan başvuru ve talepler yasalar çerçevesinde değerlendirilerek başkanlığın görüşü doğrultusunda ilgilisine cevap verilerek veya meclise sunularak sonuçlandırılır.

  Müdürlüklerde Tutulacak Defter ve Dosyalar

  MADDE 12 – (1) Müdürlükte tutulacak defter ve dosyalar şunlardır.

  a)    Genel Evrak Defteri,

  b)    Zimmet Defteri,

  c)     Gelen – Giden Evrak Defteri,

  d)    İhale İşleri Dosyası,

  e)     İlçe Belediyeleri Yazışma Dosyası,

  f)     Meclis Yazışma Dosyası,

  g)     Faaliyet Raporları Dosyası,

  h)    Kurum ve Kuruluşlarla Yapılan Protokol Dosyası,

  i)      İşyeri Ruhsat Kayıt Defteri,

  j)      İşyerlerinin Ruhsat Dosyaları,

  k)    Evcil Hayvan Kayıt Defteri,

  l)      Sokak Hayvanları Kayıt Defteri

  m)  Hayvan Sahiplendirme Formu,

  n)    Dezenfektan Tutanağı,

  • o)    Hayvanat Bahçesi Hayvan Bakım ve Tedavi Defteri,

  p)    Aşı Defteri,

  q)    İlaç Sarfiyatı Defteri,

  r)      Günlük Defin Programı Defteri,

  s)     Günlük Defin Kayıt Defteri,

  t)      Müdürlüklerde hizmetleri nedeniyle tutulması zorunlu olan diğer evraklar.

  Arşivleme

  MADDE 13 – (1)    Müdürlüklerde tutulan evraklar, dosyalar, ihale dosyaları, projeler, hakkediş dosyaları, defterler ve benzeri evrakların tümü “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” e göre arşivlenir.

 • Atama

  • Daire Başkanının Atanması
   1. MADDE 6: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ilgili mevzuata göre Başkan tarafından atanır. Yapılacak atamada en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak şartı aranır.
  • Şube Müdürlerinin Atanması
   1. MADDE 7: Daire Başkanlığı bünyesindeki şube müdürleri ilgili mevzuata göre daire başkanının önerisi üzerine Başkan tarafından atanır.
  • Diğer yardımcı Personelin Atanması
   1. MADDE 8: Daire Başkanlığı bünyesindeki Şube Müdürlüklerinde görev alacak personelin atanması bu yönetmeliğin 7. maddesine göre yapılır.
 • Bağlı Bulunan Şube Müdürlükleri

  1. Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü
  2. Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü
  3. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü
  4. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
  5. İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
  6. Gıda, Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
  7. Katı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
 • Atık Yönetim Şube Müdürlüğü

  HANGİ ATIKLARI NE YAPMALIYIZ?

  1. EVSEL ATIKLAR: İlçe Belediyelerin belirlediği yerlere yerleştirdiği konteynerlerin içine etrafı kirletmeden bırakmalıyız.
  2. ATIK LASTİKLER: Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan ve www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans/lisans/lastik.doc  internet adresinde yer alan  "ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ'NE GÖRE GERİ KAZANIM LİSANSI/ ÇALIŞMA İZNİ ALAN FİRMALAR" çizelgesindeki  firmalarla irtibata geçerek atık lastikleri en uygun bertaraf için teslim etmeliyiz.
  3. BİTKİSEL ATIK YAĞLAR (KIZARTMA/YEMEK YAĞLARI) Bitkisel Atık Yağları; bağlı bulunduğumuz İlçe Belediyesi ile iletişime geçerek bu konuda  anlaşma yaptıkları lisanslı firmaya teslim etmeliyiz.
   GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARI (AMBALAJ ATIKLARI, CAM, KAĞIT…)
   Bu atıkları normal çöple karıştırmadan ayrı toplayıp, İlçe Belediyemiz ile irtibata geçerek anlaşma yaptığı lisanslı firmaya teslim etmeliyiz.
  4. TIBBİ ATIKLAR Bu atıkları normal çöple karıştırmadan "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 13. Maddesinde tanımlanmış olan tıbbi atık torbalarında, tıbbi atık kaplarında ayrı olarak biriktirmeli ve Büyükşehir Belediyesi / Belediye ile irtibata geçerek bu konuda sözleşme yaptığı lisanslı firmaya teslim etmeliyiz.
  5. ELEKTRONİK ATIKLAR Elektronik atıkların toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı "Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği" ne göre yapılır. Atık elektrik ve elektronik eşyaların geri kazanım işlemleri Bakanlıktan lisans almış özel tesisler tarafından yapılmaktadır. Bu tesislere Bakanlığın www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans.html  internet sitesinden ulaşabiliriz.
  6. EVSEL TEHLİKELİ ATIKLAR Evsel tehlikeli ürüne ihtiyaç yoksa ve kimseye de verilemiyorsa güvenli bir şekilde bertarafının sağlanması gerekir. Birçok tehlikeli atığın evsel tehlikeli atıkların yönetimi programı kapsamında toplanması ve bertaraf edilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr  adresinden bilgi alınabilir. Bu kapsamda, Getirme Merkezleri ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir.
  7. ATIK YAĞLAR (MAKİNE/MOTOR YAĞLARI) Atık yağların toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" ne göre yapılır. Atık yağların geri kazanım veya nihai bertarafı Bakanlıktan lisans almış özel tesisler tarafından yapılmaktadır. Bu tesislere Bakanlığın www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans.html internet sitesinden ulaşabiliriz.
  8. PİLLER VE AKÜLER Pilleri ve akümülatörleri normal çöple karıştırmadan çalıştığımız kurumlarda, marketlerde, okullarda… yer alan Pil Kutularına atmalıyız. Pil kutusu talebimiz varsa ilgili Belediyelere iletmeliyiz.
 • Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü - Başvuru ve Beyan Formları

 • Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü - Gerekli Belgeler

 • Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü - Hizmet Standartları ve Envanteri Tabloları

 • Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü - İş Akış Şemaları

 • Yönetmelik

  YÖNETMELİK

   

  Samsun Büyükşehir Belediyesinden:

  ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ

  VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1)Bu Yönetmelik,  Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile bağlı birimleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,  5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1)Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Belediye                      : Samsun Büyükşehir Belediyesini,

  b) Meclis                          : Samsun Büyükşehir Belediye Meclisini,

  c) Başkan                       : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanını,

  d) Daire Başkanlığı       : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığını,

  e) Daire Başkanı           : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanını,

  f) Şube Müdürü             : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini

  g) Birim                           : Teşkilat Şemasındaki birimleri

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Teşkilat ve Yönetim

  Teşkilat

  MADDE 5 – (1)Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bu Yönetmelik ekindeki kuruluş şemasında gösterilen birimlerden oluşur.

  (2) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı; daire başkanı, şube müdürü, teknik personel, büro personeli ve diğer personellerden oluşur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Görev, Yetki Ve Sorumluluk

  Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 6

  (1)  Görevleri;

  a)    5216 sayılı yasa ile verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek,

  b)    Kurumun yıllık iş programları çerçevesinde Başkanlığın çalışma esas ve usullerini gözden geçirerek görevlerin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Başkanlık Makamınca alınan prensip kararlarını uygulamak,

  c)     Başkanlığı ile iş ilişkisi bulunan diğer birimler arasında uyumlu haberleşme ve işbirliği kurmak,

  d)    İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini Başkanlık Makamına önermek,

  e)     Başkanlık Makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak,

  f)     Görev alanıyla ilgili yenilikleri izlemek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak, yaptırmak, sonucu Başkanlık Makamına önermek,

  g)     Başkanlık Makamınca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri  yerine getirmek,

  h)    Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak, evrak akışını takip etmek, gerekli talimatlar vererek önerileri dinlemek,

  i)      Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,

  j)      Bağlı birimler ve üst makamlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,

  k)    Bağlı birimlerin çalışmalarını kontrol etmek, denetlemek ve yönlendirmek,

  l)      Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan memur, sözleşmeli personel ve işçi personelin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yaptırmak,

  m)  Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarının düzenlenmesini sağlamak ve Başkanlık Makamına sunmak,

  n)    Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak.

  (2)  Yetkileri;

  a)    Başkanlığı ile ilgili görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisini kullanmak,

  b)    Başkanlığının işlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,

  c)     Teşkilat, kadro, sevk ve idare ve benzeri konularda Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,

  d)    Başkanlığı ve bağlı personele memur sicil formu (1. ve 2. derece) düzenleme,  bir güne kadar özür izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme; ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,

  e)     Başkanlık Makamınca çıkarılan Genelge, Yönerge, Tamim, ve benzerleri ile belirlenen yetkileri kullanmak,

  f)     Başkanlık Makamınca verilecek başkaca yetkileri kullanmak.

  (3)  Sorumlulukları ;

  Belediye mevzuatı, görevi ile ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmamasından,  Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

  Şube Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 7

  (1)  Temizlik İşleri Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  a)    Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

  b)    Alt kademeleri ile koordinasyon sağlanarak kentin genel temizlik işlerinin yürütülmesini sağlamak,

  (2)  Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  a)    Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

  b)    Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereğince İlimizde kullanılacak yakıtlarla ilgili toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesine yönelik ilgili Daire Başkanlığı elemanları ile birlikte denetimleri gerçekleştirmek,

  c)     Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde gerekli çalışmaları yapmak,

  d)    Çevre Kanunu’na göre; “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince Bakanlık tarafından verilen yetkiye dayanılarak çalışmalar yapmak,

  e)     Çevre Sağlığı ile ilgili gelen şikâyet ve isteklerin incelenip çözüm yollarının tespit edilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak,

  (3)  Veteriner İşleri Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  a)  Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

  b)  5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesine göre sahipsiz hayvanların kontrolsüz üremesinin önlenmesi için kısırlaştırma müdahalelerini yapmak,

  c)  Geçici Bakım Evlerinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için gerekli ilan ve duyuruları yapmak,

  d)  Alt kademe belediyeleri tarafından merkeze getirilen sahipsiz sokak hayvanlarının sağlık kontrollerini yapmak,

  e)  Ev ve süs hayvanları ile sahipsiz hayvanları kayıt altına almak ve ilgili işlemleri yapmak,

  f)   İl Hayvanları Koruma Kuruluna asil üye olarak katılmak,

  g)  Hayvanları Koruma Kanununun 22. Maddesine göre işletme sahipleri ve belediyeler, hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle yükümlüdür maddesi doğrultusunda Hayvanat Bahçesinde çalışmalar yapmak,

  h)  Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kent zararlıları ile mücadele ederek halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalar yapmak,

  i)    Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde meydana gelebilecek çeşitli salgın ve zoonoz hastalıklarda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Halk Sağlığı İl Müdürlüğü koordinesinde çalışmak,

  j)   Yerel Hayvan Koruma Görevlilerine verilecek eğitimi organize etmek,

  k)  Ev ve Süs Hayvanları satan işletme sahiplerine verilecek eğitimi organize etmek.

  (4)     Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  a)  Birim yöneticilerin ortak nitelikli yönetim görevlerini getirmek,

  b)  Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. Bu görevleri belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devretmek ve/veya birlikte yapmak. Yine Belediye Meclis Kararı ile Belediye mülkü mezarlıklarda mezar yerleri tahsis etmek, mezar üstü-altı inşaatlarına ruhsat vermek, bunlara ait ücretleri tahsil etmek, defter kayıtlarını tutmak, şehir içi ve şehirlerarası cenaze nakillerini yapmak,

  c)  Her cenaze için bir yer tahsis belgesi düzenlemek, mevtanın yıkanarak dini vecibelere uygun şekilde defin işlemlerinin yapılmasını ve defin işleminden sonra mezar ada, parsel numarasını içeren bir plakayı mezar başına yaptırılmasını sağlamak,

  d)  Mezarlıkların içindeki ana ve tali yolların asfalt ve bordür döşemelerinin, su ve aydınlatma şebekelerinin, mezarlık çevre ve iç duvarlarının yapımı, bakımı, ıslahı ve onarımı işlerinin yapılmasını sağlamak,

  e)  Mezarların bakım, onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak,

  f)   Bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin defin işlemlerini ilgili mevzuatlar doğrultusunda ilaçlama, kireçleme ve diğer önlemlerin yapılmasını sağlamak,

  g)  Mezarlık ve defin hizmetlerinin yerine getirilmesi iş ve işlemlerinde müdürlüğün ihtiyacı olan malzemelerin (mezar tahtası, kefen, cenaze levazımatı, araç-gereç, araçların bakım onarım ve yedek parçaları vb.) teminini ilgili mevzuatlar doğrultusunda gerçekleştirmek,

  h)  Mezar kayıtları tutmak,

  i)    Şehit ve gazilerin cenazelerini ücretsiz olarak kaldırmak,

  j)   Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde fakir cenazeleri ile defin izni verilmiş sahipsiz cenazelerin ücretsiz olarak defnedilmesini sağlamak,

  k)  Belediyede çalışan memur ve işçilerin, emekli memur ve işçilerin kendileri ile çalışmakta olan işçilerin ana, baba, eş ve çocuklarının ölmesi halinde ücretsiz defnedilmesini sağlamak,

  l)    Mezarlık inşaatlarını ruhsata bağlamak, harçların tahsilini sağlamak,

  m)     Stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere Raporlamaları hazırlamak,

  n)  Mezarlıkların güvenliğini sağlamak,

  • o)  Mezarlıkların Korunması Kanun, Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik, Mezarlıklar Hakkında Nizanname ve Hıfzıssıhha Kanununda verilen görevleri yerine getirmek.

  (5)     İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  a)  Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

  b)  Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayri sıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak, denetlemek.

  c)  5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 7d maddesine göre Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan alanlarda ruhsat vermek ve denetlemek görevini yürütmek.

  d)  İlçe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak gıda ve gıda işyerlerinin denetimleri konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

  (6)     Gıda Kontrol Laboratuvar Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  a)  Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

  b)  Gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm işyerlerinin teknik ve hijyenikdenetimlerinin ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yapılmasını sağlamak,

  c)  Bu işyerlerinde tüketime sunulan gıda maddelerinin sağlığa uygunluk ve kalite yönünden analizlerin Büyükşehir Belediyesi Gıda Kontrol Laboratuvarında ve/veya İlde bulunan Gıda Kontrol Laboratuvarında yapılmasını sağlamak,

  d)  Güvenli gıda tüketimi ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesi amacıyla her yaştan tüketiciye konuyla ilgili bilgilendirme eğitimleri vermek.

  (7)     Katı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  a)  Şube Müdürlerinin ortak idari görevlerini yerine getirmek,

  b)  6360 sayılı kanun uyarınca Samsun Büyükşehir Belediyesi yetki alanına giren katı atık düzenli depolama sahalarının iyileştirilmesini ve ilçe belediyeleri tarafından getirilen çöplerin bertarafını sağlamak,

  c)  Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarını ilgili mevzuatlar doğrultusunda işletmek/işlettirmek,

  d)  Çöp sızıntı sularının çevreye zarar vermeden arıtılmasını sağlamak,

  e)  Çöpten kaynaklanan metan gazından elektrik üretilmesi gibi çevre koruyucu geri kazanım çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

  f)   Katı atıkların ayrı toplanması, taşınması ve geri dönüşümü ile ilgili ilçe belediyeleri ile yapılması gereken çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

  g)  2. Derece Düzenli Depolama Sahalarına kabul edilebilen evsel nitelikli katı atıkların kabulünü ve bertarafını sağlamak ve özel işlem gerektiren, farklı nitelikli atıkları sahalara kabul etmemek (Bitkisel atık yağlar, atık piller vb.),

  h)  Atık piller konusunda ilçe belediyeleri ve lisanslı firmalarla koordineli olarak çalışmalar yapmak,

  i)    Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafını sağlamak,

  j)   Hafriyat ve inşaat atıkları ile ilgili yönetmelik ve yönetim planı doğrultusunda çalışmalar yapmak,

  k)  Kapatılan çöp depolama tesislerinin mevcut yönetmelikler doğrultusunda rehabilitasyonunu sağlamak.

  Şube Müdürlerinin Yetkileri

  MADDE 8

  (1)     Şube Müdürlerinin görev ve yetkileri şunlardır;

  a)  İlgili mevzuat çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,

  b)  Müdürlüğün çalışma ve çalışma usullerini gözden geçirerek, Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Başkanlık Makamından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara intikal ettirmek,

  c)  Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,

  d)  Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst makamların istediği raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak,

  e)  Üst makamlar tarafından istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümünü gerçekleştirmek,

  f)   Gerekli olması halinde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip emrindeki personele açıklamalarda bulunmak,

  g)  Üst makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, talimatlar almak,

  h)  Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp, programlamak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,

  i)    Müdürlüğünce yapılan işlemler ile kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yaparak, sonucunu Daire Başkanına bildirmek,

  j)   Müdürlükte uygun bir şekilde personel dağılımını gerçekleştirmek, iş akışının aksamadan sürdürülmesini temin etmek,

  k)  Müdürlüğünde çalışan memurlara üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak,

  l)    Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için çalışmak, gerekirse bu konuda ilgili personeli uyarmak,

  m)     Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlara göre yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak,

  n)  Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak,

  • o)  Müdürlük ile ilgili yazışmalarda imza yetkisi kullanmak,

  p)  Disiplin Amiri olarak personeline mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek,

  q)  Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapmak, rastlayacağı aksaklıkları gidermek,

  r)   Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, mazeretine binaen bir güne kadar izin vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek,

  s)   Geçici süre ile görevde bulunmayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına uygun olan Müdürlerden birini veya personeli Müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek Daire Başkanı ile Başkanlık Makamının onayına sunmak,

  t)   Müdürlük ile ilgili tüm görev, yetki ve belgelerin ilgililere dağıtımını, maiyetindeki personel arasındaki iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak,

  u)  Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek,

  v)  Üst makamlarca verilecek diğer yetkileri kullanmak.

  Şube Müdürlerinin Sorumluluğu

  MADDE 9– (1)Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

  Teknik Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 10

  (1)  Görevleri;

  a)    Müdürlüklerin görev alanında, kendilerine tevdi olunan görev sıfatları ile ilgili işleri yapmak,

  b)    Müdürlükçe havale edilen resmi yazılarla ilgili araştırma yapmak, eklerini hazırlayarak cevap yazmak.

  (2)  Yetkileri;

  Görevli olduğu konularda müdüre de danışarak, yapılacak işleme karar verme ve karar gereklerine göre işlem yapma yetkisini kullanmak.

  (3)  Sorumlulukları;

  Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmamasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından dolayı Müdüre karşı sorumludur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çalışma Şekli ve İşleyişi

  Evrak ve Kayıt İşlemleri

  MADDE 11 – (1) Daire Başkanlığınca Müdürlükleri gönderilen yazıların tamamı gelen evrak kayıt defterine kaydedilir. Şube Müdürü tarafından okunup, gereği yapılmak üzere işleme konulur. İşlemi bitirilen evrak hakkında yasal işlemler yapılır. Yapılan başvuru ve talepler yasalar çerçevesinde değerlendirilerek başkanlığın görüşü doğrultusunda ilgilisine cevap verilerek veya meclise sunularak sonuçlandırılır.

  Müdürlüklerde Tutulacak Defter ve Dosyalar

  MADDE 12 – (1) Müdürlükte tutulacak defter ve dosyalar şunlardır.

  a)    Genel Evrak Defteri,

  b)    Zimmet Defteri,

  c)     Gelen – Giden Evrak Defteri,

  d)    İhale İşleri Dosyası,

  e)     İlçe Belediyeleri Yazışma Dosyası,

  f)     Meclis Yazışma Dosyası,

  g)     Faaliyet Raporları Dosyası,

  h)    Kurum ve Kuruluşlarla Yapılan Protokol Dosyası,

  i)      İşyeri Ruhsat Kayıt Defteri,

  j)      İşyerlerinin Ruhsat Dosyaları,

  k)    Evcil Hayvan Kayıt Defteri,

  l)      Sokak Hayvanları Kayıt Defteri

  m)  Hayvan Sahiplendirme Formu,

  n)    Dezenfektan Tutanağı,

  • o)    Hayvanat Bahçesi Hayvan Bakım ve Tedavi Defteri,

  p)    Aşı Defteri,

  q)    İlaç Sarfiyatı Defteri,

  r)      Günlük Defin Programı Defteri,

  s)     Günlük Defin Kayıt Defteri,

  t)      Müdürlüklerde hizmetleri nedeniyle tutulması zorunlu olan diğer evraklar.

  Arşivleme

  MADDE 13 – (1)    Müdürlüklerde tutulan evraklar, dosyalar, ihale dosyaları, projeler, hakkediş dosyaları, defterler ve benzeri evrakların tümü “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” e göre arşivlenir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Hüküm Bulunmayan Haller

  MADDE 14 – (1)Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

  MADDE 15 – (1) 11.10.2009 tarih ve 253 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 17 – (1)    Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.