Otobüs Hattı Kiraya Verilmesi Pazarlık İlanı

25 Aralık 2017 Pazartesi | İhale İlanları | |

04.01.2018 / Perşembe Gününe Kadar.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- UKOME’nin 16.02.2017 tarih ve 2017/1- sayılı kararı ile hat, güzergah ve seyahat ücretleri belirlenen Samsun Büyükşehir Belediyesi toplu taşımacılık hizmetleri çerçevesinde değerlendirilecek Samsun Şehir merkezinde çalışacak olan aşağıdaki tabloda Hat No, Araç Sayısı, Araç Uzunlukları ve Dingil Mesafeleri yazılı olan  27 adet Aracın hat kullanımı, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile  30 ay    süreyle  kiraya verilmesine karar verilmiş olup, İhale günü olan 21.12.2017 Perşembe günü, 26 Adet Aracın hat kullanma hakkının ihalesi yapılmış olup, İhalesi yapılamayan  1 Adet Aracın ( 24 Nolu Hatta Çalışacak 13.  Araç)   otobüsün hat kullanma hakkı ihalesi 22.12.2017 tarihi itibariyle 04.01.2018 tarihine kadar 15 gün müddetle pazarlığa bırakılmıştır.

HAT NO

ARAÇ SAYISI

ARAÇ UZUNLUĞU

DİNGİL MESAFESİ

24

1

9 METRE

4,42 cm

2-
OTOBÜSLERİN TAHMİNİ BEDELLERİ: İhale süresi boyunca çalışacak bir otobüsün, Hat kullanma kira bedeli aylık tam bilet üzerinden 100 tam bilet (100*2,75=275,00 TL/ay) 30 ay: 275,00*30 ay=8.250,00 TL, olup Tahmini bedel 8.250,00 TL dir. Yüklenici araçlarında yakıt olarak sıkıştırılmış Doğal gaz (CNG), likit Doğal gaz (LNG) ve elektrik kullanması durumunda ödenecek ücretlerin tamamından % 25 (yüzde yirmi beş) indirim alır.

3- GEÇİCİ TEMİNATLARI: Otobüslerden her birinin geçici teminatı Tahmini bedelin % 3’ü olup 247,50 TL’dir

4 – İhale 2886 sayılı Devlet İhale yasasının 45. maddesi Açık Teklif Usulü ile aylık Hat kira bedelinden 100 tam bilet sayısı (275,00TL) üzerinden (Yarışma) artırma suretiyle yapılacaktır.

5- Pazarlık Encümen Toplantı günlerinde  Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonu’nda  Saat  14.00’te yapılacaktır.

6- RUHSAT, DEVİR VE YILLIK VİZE BEDELİ: Özel Halk otobüsleri uygulama yönetmeliğine göre, Toplu taşımacılık hizmetine başlayabilmeleri için Belediyeden ruhsat almaları ve 1 yıllık vize yaptırmaları şarttır. Vize Bedeli büyük ve küçük otobüsler için KDV dâhil 40  tam bilet tutarıdır. Yükleniciler Belediye Encümenin uygun görmesi halinde, hat kullanma kira sözleşmesi şartnamesindeki ihaleye katılacak olanlardan istenecek belgeleri ve şartları sağlayanlara araç devrinde bulunabilir.

7- ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR:

Ödemeler her ayın ilk haftası içinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yapılır veya yüklenicinin aylık istihkakından her ayın ilk haftası mahsup edilir.

8- İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A) Kimlik fotokopisi, (Gerçek kişiler için)

B) Kanuni ikametgâh belgesi,

C) Türkiye’de tebligat için kullanılacak adres,

D) Noter onaylı İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,

b) Tüzel kişiliğin olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin İmza Sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir).

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) Oda kayıt belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârlar Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

F) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

G) Geçici teminatın verilmesi, (Şartnamenin 5.maddesinde belirtilmiştir) (2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır)

H) İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, (Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak)

İ) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (https://ekap.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanacaktır.

J) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi gereğince Belediye Meclisi’nce belirlenen ve günün koşullarına göre yeniden düzenlenen yıllık vize ücretlerini her yıl ödeyeceğine dair yazılı taahhütname,

K) Samsun Büyükşehir Belediyesince ihale ve işletim yetkisi verilmiş olan Samsun Proje Ulaşım AŞ ile yüklenici arasında ABYS (akıllı bilet yönetim sistemi) ne ulaşım işletmecisi olarak dâhil olacağına ilişkin taahhütname ,

L) Yüklenicinin araçlarında Araç Takip ve Kamera Kayıt Sistemini bulunduracağına dâhil ve idarenin istemesi durumunda Araç Takip ve Kamera Kayıt Sisteminin anlık /rezerv verilerini paylaşmak istediği kurum/kuruluş/işletme ile paylaşacağına dair taahhütname,

M) Yüklenicinin tüzel kişi olması durumunda istenilen koşullara uygun aracı bünyesinde olduğunu gösterir belge veya kiraladığına dair kira sözleşmesi,

N) Yüklenicinin gerçek kişi olması durumunda ilgili araçları bünyesinde ve/veya kiraladığına dair kira sözleşmesi,

O) 3.kişilere verilecek zararlar nedeniyle ödenecek her türlü maddi ve manevi tazminat bedeli ile ilgili sorumluluk yükleniciye ait olduğunu kabul ettiğine dair beyanname,

P) İstekliler, ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığından 100,00 TL (Yüz Türk lirası) yatırmak karşılığında alabileceklerdir.

 


Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım