Kazım Karabekir Mahallesi 9 Adet Konutun Pazarlık İlanı.

30 Ekim 2017 Pazartesi | İhale İlanları | |

28.12.2017 / Perşembe gününe kadar.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Tapuya Kılıçdede Mahallesi, F36b.22c.1a-F36b.22c.1b  pafta, 9749  ada, 15 nolu parselde kayıtlı 23.021.29 m². arsa  üzerinde boş durumda mevcut bulunan (zemin+10) katlı B2(3), Blok  17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 47 Nolu Meskenlerin tanzim olunan Şartnamesine göre ve  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden  açık Teklif usulü ile Afete maruz kalmış dar gelirli vatandaşlara satışına karar verilmiş olup, İhale günü olan 26.10.2017 tarihli Perşembe Günü Aşağıdaki tabloda özellikleri, Peşin ve Taksitli Muhammen satış bedeli ve geçici teminatı yazılı olan 9 adet (24, 27, 29, 30, 32, 33, 39, 42 ve 47 Nolu ) Konutu satın almak için müracaat eden olmadığından,  ihalesine   28.12.2017 tarihine kadar devam edilecektir.

S.

NO.

BLOK

KAT

DAİRE

NO.

2017 YILI
SATIŞ BEDELİ
(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

(TL)

2017 YILI PEŞİN

SATIŞ BEDELİ

(TL) (%40 İNDİRİMLİ)

% 10 PEŞİN 108 AY TAKSİTLİ
SATIŞ BEDELİ( TL)

% 15 PEŞİN 120 AY TAKSİTLİ
SATIŞ BEDELİ (TL)

% 25 PEŞİN 120 AY TAKSİTLİ
SATIŞ BEDELİ (TL)
(% 5 İNDİRİMLİ)

% 50 PEŞİN 120 AY TAKSİTLİ
SATIŞ BEDELİ(TL)
(% 10 İNDİRİMLİ)

PEŞİNAT

TAKSİT

PEŞİNAT

TAKSİT

PEŞİNAT

TAKSİT

PEŞİNAT

TAKSİT

1

B2-3

5

24

90.851,25 TL

2.725,54 TL

54.510,75 TL

9.085,13 TL

757,09 TL

13.627,69 TL

643,53 TL

21.577,17 TL

539,43 TL

40.883,06 TL

340,69 TL

2

B2-3

6

27

92.097,21 TL

2.762,92 TL

55.258,33 TL

9.209,72 TL

767,48 TL

13.814,58 TL

652,36 TL

21.873,09 TL

546,83 TL

41.443,74 TL

345,36 TL

3

B2-3

7

29

93.239,34 TL

2.797,18 TL

55.943,60 TL

9.323,93 TL

776,99 TL

13.985,90 TL

660,45 TL

22.144,34 TL

553,61 TL

41.957,70 TL

349,65 TL

4

B2-3

7

30

95.419,77 TL

2.862,59 TL

57.251,86 TL

9.541,98 TL

795,16 TL

14.312,97 TL

675,89 TL

22.662,20 TL

566,55 TL

42.938,90 TL

357,82 TL

5

B2-3

7

32

93.135,51 TL

2.794,07 TL

55.881,31 TL

9.313,55 TL

776,13 TL

13.970,33 TL

659,71 TL

22.119,68 TL

552,99 TL

41.910,98 TL

349,26 TL

6

B2-3

8

33

93.239,34 TL

2.797,18 TL

55.943,60 TL

9.323,93 TL

776,99 TL

13.985,90 TL

660,45 TL

22.144,34 TL

553,61 TL

41.957,70 TL

349,65 TL

7

B2-3

9

39

92.097,21 TL

2.762,92 TL

55.258,33 TL

9.209,72 TL

767,48 TL

13.814,58 TL

652,36 TL

21.873,09 TL

546,83 TL

41.443,74 TL

345,36 TL

8

B2-3

10

42

93.135,51 TL

2.794,07 TL

55.881,31 TL

9.313,55 TL

776,13 TL

13.970,33 TL

659,71 TL

22.119,68 TL

552,99 TL

41.910,98 TL

349,26 TL

9

B2-3

11

47

89.812,95 TL

2.694,39 TL

53.887,77 TL

8.981,30 TL

748,44 TL

13.471,94 TL

636,18 TL

21.330,58 TL

533,26 TL

40.415,83 TL

336,80 TL

2-Satışa çıkarılan konuta alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın,  belirlenen satış fiyatları üzerinden 28.12.2017 tarihine kadar satışı yapılacaktır.

3- Bahse Konu olan işe ait İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

4- Söz konusu taşınmazların ihalesi  Encümen Toplantı Günlerinde Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonu’nda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine istinaden pazarlık usulü ile yapılacaktır.

5- İhaleye İştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

A) İstekli gerçek kişi ise:

a)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b)      Aile Nüfus Kayıt Örneği, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

c)      Satış ihalesi tarihi itibariyle Samsun İli sınırları içinde ikamet edildiğini gösterir İkametgâh Belgesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

d)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (Noterde tanzim edilecektir.)

e)      Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

f)       İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

(Noterde tanzim edilecektir.)

g)      Geçici teminat; 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerlerdir. Teminat nakit olarak verilecek ise, Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak alınacak makbuz aslı,

h)      İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

(Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünden alınacaktır.)

i)        2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde internet üzerinden temin edilecektir.)

j)        Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

k)      Dar gelirli olduğunun tespiti amacıyla, hane halkı gelirinin en fazla aylık net 3.510,15 TL. olduğunu kanıtlayan belgeler;

1-      Başvuru sahibi evli ise;

  1. Kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olduğu, çalıştığı sosyal güvenlik kurumundan çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordrosu, maaş belgesi, İşyeri olanların(Bağ-Kur) gelir vergisi tabelasının fotokopisi ile 2017 yılı ilk 6 aylık geçici gelir vergisi beyanı. – [tüm belgeler tanzim edilen makamlarca kaşelenip imzalanacaktır].)
  2. Başvuru sahibi veya eşinden herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,(Tüm belgeler tanzim edilen makamlarca kaşelenip imzalanacaktır.)
  3. Başvuru sahibi veya eşi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan onaylı imzalı maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı bankanın onaylı imzalı hesap ekstresi.

2-      Başvuru sahibi bekar ise;

  1. Kendisinin çalışması durumunda, gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olduğu, çalıştığı sosyal güvenlik kurumundan çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordrosu, maaş belgesi, İşyeri olanların(Bağ-Kur) gelir vergisi tabelasının fotokopisi ile 2017 yılı ilk 6 aylık geçici gelir vergisi beyanı. – tüm belgeler tanzim edilen makamlarca kaşelenip imzalanacaktır.)
  2. Başvuru sahibi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgesi,
  3. Başvuru sahibi veya eşi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan onaylı imzalı maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı bankanın onaylı imzalı hesap ekstresi.

l) Satış ihalesine katılacak kişinin, 01.01.2012 tarihi ve sonrasında Samsun İli genelinde meydana gelen herhangi bir doğal afete maruz kaldığına dair resmi kurumlardan alınmış belge aslı. (Valilik veya Kaymakamlık ya da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD)’nden alınacaktır.)


Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım