02.11.2017 / Perşembe Gününe Kadar.

13 Ekim 2017 Cuma | İhale İlanları | |

Sebze ve Meyve Hali Taşınmaz Kiraya Verilmesi İhalesi İlanı.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi 724. Sokak No:2/A adresindeki Samsun Sebze ve Meyve Halinin İdari Binasında bulunan ve yerleşim planında zemin kat 15,16 ve 17 no.lu bağımsız bölümler olarak gösterilen toplam 103,20 m²lik lokanta-mutfak-depo, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile 3 yıl müddetle  kiraya verilecektir.

2- İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir

3- İhaleye konu taşınmazın aylık muhammen kira bedeli KDV hariç 2.750,00 TL olup, ihalede ( artırım )

yarışma aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

4- Geçici teminat 3 yıllık tahmini kira bedeli üzerinden alınacak olup; oranı %3, tutarı 2.970,00 TL’dir.

5-Bahse konu  İhale 02.11.2017 tarihinde,   Perşembe  günü Saat  11.00’de Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

6- İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A) İstekli gerçek kişi ise:

a)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b)      İkametgâh Belgesi,(İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

c)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,(Noterde tanzim edilecektir.)

d)      Adres Beyannamesi,(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

e)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli
vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,(Noterde tanzim edilecektir.)

f)       Geçici teminat,( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

g)      İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

h)      2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

ı)     Taahhütname,(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

B) İstekli tüzel kişi (şirket)  ise :

a)         Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b)        Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve   imza sirküleri,

c)         Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d)        Geçici teminat,( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

e)         İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

f)         2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

g)         Taahhütname,(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

C) Ortak girişimci  ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

7- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 11.00’e kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi)  verecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Ayrıca istekliler ihale saati olan 11.00’e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 


Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım