Derebahçe Mahallesi Taşınmaz Satışı İhalesi İlanı.

08 Ağustos 2017 Salı | İhale İlanları | |

07.09.2017 / Perşembe Gününe Kadar.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait olan, Samsun İli, İlkadım İlçesi, Derebahçe Mahallesi, 2828 ada, 9 parselde kayıtlı, 658,73 m² yüzölçümlü taşınmazın, tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından ücretsiz temin edilecektir.

3- Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi almak için, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığına; şahsen veya 0362 431 60 90 /  Dahili 1133-1419 numaralı telefonlar ile başvuruda bulunabilecektir.

4- İhaleye konu taşınmazın satışa esas muhammen bedeli 658.730,00 TL.(Altıyüzellisekizbin yediyüz otuz Türk Lirası)’dır.

-İhalede yarışma (artırım ) bu bedel üzerinden yapılacaktır.

5- Geçici teminat oranı %3 olup; bedeli 19.761,90 TL(Ondokuzbin Yediyüzatmışbir Türk Lirası Doksan Kuruş) dır.

6- Bahse konu İhale 07.09.2017 tarihinde,   Perşembe  Günü Saat  14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümleri uyarınca AÇIK  TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

7- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) İstekli gerçek kişi ise:

a)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b)      İkametgâh Belgesi,

c)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

d)      Adres Beyannamesi,

e)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli
vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f)       Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

g)      İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

B) İstekli tüzel kişi ise:

a)         Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b)         Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c)         Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e)         Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

f)          2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

C) Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

8- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi)  verecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Ayrıca istekliler ihale saati olan 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.


Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım