Konut Satışı Pazarlık İlanı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba | İhale İlanları | |

28.12.2017 / Perşembe Gününe Kadar.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Tapuya Kılıçdede Mahallesi, F36b.22c.1a-F36b.22c.1b  pafta, 9749  ada, 15 nolu parselde kayıtlı 23.021.29 m². arsa  üzerinde boş durumda mevcut bulunan (zemin+10) katlı B2(4) blokta  (2+1)  konut tipindeki brüt 82.00 m². yüzölçümlü, 18 Adet Konutun, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden  açık Teklif usulü ile satışına karar verilmiş olup, İhale günü olan 01.08.2017 tarihinde Aşağıdaki tabloda özellikleri, Peşin ve Taksitli Muhammen satış bedelleri ve geçici teminatları yazılı olan 7 adet Konutu satın almak için müracaat eden olmadığından,  ihalesine   28.12.2017 tarihine kadar devam edilecektir.

S.

NO.

BLOK

KAT

DAİRE NO.

2017 YILI
SATIŞ BEDELİ
(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

(TL)

2017 YILI PEŞİN

SATIŞ

BEDELİ

(TL)

(% 40 İNDİRİMLİ)

% 10 PEŞİN 108 AY TAKSİTLİ
SATIŞ BEDELİ

( TL)

% 15 PEŞİN 120 AY TAKSİTLİ
SATIŞ BEDELİ (TL)

% 25 PEŞİN 120 AY TAKSİTLİ
SATIŞ BEDELİ (TL)
(% 5 İNDİRİMLİ)

% 50 PEŞİN 120 AY TAKSİTLİ
SATIŞ BEDELİ(TL)
(% 10 İNDİRİMLİ)

PEŞİNAT

TAKSİT

PEŞİNAT

TAKSİT

PEŞİNAT

TAKSİT

PEŞİNAT

TAKSİT

115

B2-4

ZEMİN

1

77872,50

2336,18

46723,50

7787,25

648,94

11680,88

551,60

18494,72

462,37

35042,63

292,02

116

B2-4

ZEMİN

2

79481,87

2384,46

47689,12

7948,19

662,35

11922,28

563,00

18876,94

471,92

35766,84

298,06

118

B2-4

ZEMİN

4

77872,50

2336,18

46723,50

7787,25

648,94

11680,88

551,60

18494,72

462,37

35042,63

292,02

119

B2-4

1

5

80727,83

2421,83

48436,70

8072,78

672,73

12109,17

571,82

19172,86

479,32

36327,52

302,73

120

B2-4

1

6

82908,26

2487,25

49744,95

8290,83

690,90

12436,24

587,27

19690,71

492,27

37308,71

310,91

121

B2-4

1

8

80156,76

2404,70

48094,06

8015,68

667,97

12023,51

567,78

19037,23

475,93

36070,54

300,59

127

B2-4

10

41

90955,08

2728,65

54573,05

9095,51

757,96

13643,26

644,27

21601,83

540,05

40929,79

341,082
-Satışa çıkarılan konuta alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın,  belirlenen satış fiyatları üzerinden 28.12.2017 tarihine kadar satışı yapılacaktır.

3- Bahse Konu olan işe ait İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

4- Söz konusu taşınmazların ihalesi  Encümen Toplantı Günlerinde Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonu’nda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine istinaden pazarlık usulü ile yapılacaktır.

5- İhaleye İştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

İstekli gerçek kişi olmak kaydıyla:

a)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b)      İhale tarihi itibariyle Samsun İlinde ikamet edildiğini gösterir İkametgâh Belgesi,(Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

c)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (Noterde tanzim edilecektir.)

d)      Adres Beyannamesi, (Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

e)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f)       Geçici teminat,(2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)(İhale saatinden önce Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacaktır.)

g)      İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden alınacaktır.)

h)      2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

i)        Dar gelirli olduğunun tespiti amacıyla, hane halkı gelirinin en fazla aylık net 3.510,15 TL. olduğunu kanıtlayan belgeler;

1-      Başvuru sahibi evli ise;

  1. Kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler, (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
  2. Başvuru sahibi veya eşinden herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,
  3. Başvuru sahibi veya eşi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

2-      Başvuru sahibi bekar ise;

  1. Kendisinin çalışması durumunda, gelirini kanıtlayan belgeler, (tabi olduğu, çalıştığı sosyal güvenlik kurumundan çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordrosu, maaş belgesi vb.)
  2. Başvuru sahibi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgesi,
  3. Başvuru sahibi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı  banka hesap ekstresi.
  4. banka hesap ekstresi.
  5. veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.
  6. maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım