2 Adet Taşınmaz Kiraya Verilmesi İhalesi İlanı.

30 Haziran 2017 Cuma | İhale İlanları | |

13.07.2017 / Perşembe Gününe Kadar.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı, Mevlana Caddesi Kavşağında yer alan 5.00m² alan ile İlkadım İlçesi, Selahiye Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı, Çiftehamam Caddesi kavşağında yer alan 5.00m²lik alan, “Gsm Baz İstasyonu Yeri” olarak kullanılmak üzere, aşağıdaki tabloda yazılı olan Yıllık Muhammen Kira Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli üzerinden, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  45. maddesine göre 3 yıl müddetle ve 3 yıllık kira bedeli peşin olarak ödenmek üzere kiraya verilmesine karar verilmiş olup, İhale günü olan bugün (29.06.2017 Perşembe günü) söz konusu ihaleye katılmak üzere Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat eden olmadığından, ihalenin 30.06.2017 tarihi itibari ile 13.07.2017 tarihine kadar 15 gün müddetle pazarlığa bırakılmasına karar verilmiştir.

S.

NO.

İLÇE

MAHALLE

ADA / PARSEL

KİRAYA VERİLECEK

ALAN

(M²)

YILLIK MUHAMMEN

KİRA BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNAT BEDELİ

NİTELİĞİ

1

İlkadım

Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı Mevlana Caddesi Kavşağı

-

5.00m²

39.500,00 TL

3.555,00 TL

GSM BAZ İSTASYONU YERİ

2

İlkadım

Selahiye Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı Çiftehamam Caddesi Kavşağı

-

5.00m²

39.500,00 TL

3.555,00 TL

GSM BAZ İSTASYONU YERİ

 












-İhalede yarışma (artırım )  yıllık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi  mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3-Pazarlık Encümen toplantı günleri olan Salı ve Perşembe Günleri Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonu’nda  Saat  14.45’te yapılacaktır.

 

4- İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A) İstekli gerçek kişi ise :

a)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b)      İkametgâh Belgesi,

c)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

d)      Adres Beyannamesi,

e)       İstekliler Adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunan noter tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f)       Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

g)      İhaleye katılanın  Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

h)      Taahütname.

B) İstekli tüzel kişi  ise :

a)      Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna

dair belge,

b)    Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı

vekâletname ve  imza sirküleri,

c)   Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d)   Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e)      Şirketin yada vekilinin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

f)       Taahütname,

C) Ortak girişimci  ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

 


Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım