Ağaç Satışı İhalesi İlanı

09 Haziran 2017 Cuma | İhale İlanları | |

29.06.2017 / Perşembe Gününe Kadar.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Terme İlçesi Köybucağı Mahallesi,  239 adada bulunan mahalle mezarlığındaki 210 adet kavak (toplamda 210 adede denk 154,140 m3  çeşitli çaplara göre ayrılan dikili) ağaçları, tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilecektir.

3- İhaleye konu ağaçların peşin olarak, KDV hariç muhammen satış bedeli 30.828,00 (  Otuz Bin Sekiz yüz yirmi sekiz Türk Lirası) 'dır.

İhalede yarışma (artırım) bu bedel üzerinden yapılacaktır.

İhaleye konu dikili ağaçların ağaç cinsleri ve çap sınıflarına göre miktarları aşağıdaki cetvelde verilmiştir.

AĞAÇ

CİNSİ

ÇAP  SINIFLARINA GÖRE

II.ÇAP

III.ÇAP

TOPLAM

ADET

M3

ADET

M3

ADET

M3

KAVAK

134

67,963

76

86,177

210

154,140

TOPLAM

 

 

 

 

 

154,140

4- Geçici teminat satış bedeli üzerinden alınacak olup; oranı %3 olup, 924,84  ( Dokuz yüz yirmi dört Türk Lirası seksen dört kuruş )’dur.

5-Bahse konu  İhale 29.06.2017 tarihinde,   Perşembe Günü Saat  14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

6- İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A)- İstekli gerçek kişi  ise :

a-) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b-) Kanuni ikametgâh belgesi,

c-) Tebligat için adres beyannamesi,

d-) Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,

e-) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter

tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f-) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler)

g-) İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

B)- İstekli tüzel kişi  ise :

a)         Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b)         Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c)         Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d)         Geçici teminat,(2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e)         Şirketin yada vekilinin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

C)- Ortak girişimci  ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

7- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

-Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

-İstekliler isterlerse, İhale evraklarını ihale saati olan 14.30’da kadar sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na (Encümen Kalemi) da verebileceklerdir.

-İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1. fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.

-Ayrıca istekliler ihale saati olan Saat:14.30’da kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

-Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.


Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım